SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: účastník konania a zúčastnená osoba


Približný počet výsledkov: 8 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: účastník konania a zúčastnená osoba
  • ucastnik nájdené 5546 krát v 963 dokumentoch
  • konanie nájdené 45036 krát v 2633 dokumentoch
  • a nájdené 372750 krát v 3532 dokumentoch
  • zucastneny nájdené 696 krát v 318 dokumentoch
  • osoba nájdené 39841 krát v 2889 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 78 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 36 dokumentov
Krajské súdy SR 299 dokumentov


Autor: JUDr. Zuzana Hamuľáková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa venuje správnemu poriadku ako všeobecnému procesnému predpisu v správnych konaniach, ktorý sa subsidiárne používa v rámci konaní o správnych deliktoch. Autorka na základe analýzy vybraných právnych inštitútov (ako napríklad základné zásady správneho trestania, problematika doručovania) poukazuje na nedostatky správneho poriadku, v ktorých správny poriadok v mnohých prípadoch nevyhovuje ako predpis aplikujúci sa na konania o trestnom obvinení v zmysle článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Úryvok z textu:
... sa na ústnom pojednávaní mohli v rámci neho realizovať svoje procesné práva (podľa § 33 ods. 1 správneho poriadku má účastník konania a zúčastnená osoba právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke).[8]Požiadavkám .
Autor: doc. Mgr. Ján Škrobák PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok analyzuje vymedzenie účastníctva v územnom konaní a v stavebnom konaní, s osobitným zreteľom na postavenie účastníka - vlastníka susedného pozemku, a to z hľadiska súladu zákonnej úpravy s Ústavou SR, s ohľadom najmä na právo na súdnu a inú právnu ochranu. Zaoberá sa aj otázkami ústavne konformného výkladu vymedzenia účastníkov v uvedených konaniach a legálneho vymedzenia pojmu susedný pozemok.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Už v roku 2015 som publikoval príspevok[1] zaoberajúci sa legálnym vymedzením pojmu susedný pozemok v platnom a účinnom Stavebnom zákone, a to z toho hľadiska, či môže mať za následok odňatie možnosti procesnej ochrany osoby, ktorej právne postavenie môže byť stavbou alebo opatrením, ktoré sú predmetom povoľovacieho konania podľa Stavebného zákona, priamo dotknuté, ako aj z hľadiska, či môže mať za následok zneužívanie práva zo strany navrhovateľa alebo stavebníka. Kládol som si aj otázku, .
Autor: Bc. Dragana Jozić
Udalosť: Magister Officiorum
Abstrakt: Týmto príspevkom sa autor pokúsil zhrnúť a poskytnúť čitateľovi koherentnú analýzu súčasných poznatkov o obsahu, význame, podstate zásad aplikovaných v správnom konaní v užšom a širšom zmysle, ich vplyve na priebeh správneho konania a prejave v rámci jednotlivých inštitútov platnej právnej úpravy. Autor sa súčasne snažil o ich porovnanie s ich ústavnými pármi, príp. aj porovnateľnými zásadami vyplývajúcimi z trestného práva a občianskeho práva za účelom poukázania na ich univerzálne použitie a potrebu ich osvojenia a sledovania chodu jednej myšlienky vo viacerých právnych predpisoch oddelene a ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... opatrení (§ 45 SP) a pod. Nakoľko trovy konania v súlade s § 31 ods. 1-4 SP znášajú SO, účastníci konania a zúčastnené osoby, resp. tí, ktorí ich zapríčinili, zásada hospodárnosti sa primerane vzťahuje nielen na SO ale aj na všetky osoby participujúce na .
Autor: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
Udalosť: ucps.sk
Abstrakt: Definícia účastníka konania prešla viacerými vývojovými štádiami. V súčasnosti relatívne exaktný právny pojem nemal vždy charakter legálneho pojmu, resp. legálnej definície. Bolo obdobie, kedy sa pojem „účastník konania“ stotožňoval s pojmom „strana správneho konania“.

Úryvok z textu:
Úvod S postavením účastníka správneho konania je podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov[1] – (ďalej aj ako „správny poriadok“) spojených niekoľko významných práv, ale aj povinností. Naopak, opomenutie účastníka konania v správnom konaní môže mať niekoľko reverzných následkov, ktoré môžu v niektorých prípadoch viesť napr. k uplatneniu mimoriadnych opravných prostriedkov podľa správneho poriadku, ale aj podľa osobitných zákonov – napr. .
Autor: JUDr. Veronika Munková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje inštitútu zúčastnenej osoby. Účelom tohto inštitútu by malo byť predovšetkým ochrana verejného záujmu, resp. širšej skupiny osôb. Ďalej v článku autorka analyzuje postavenie zúčastnenej osoby, jej základné práva a povinnosti, ktoré sú obsiahnuté v právnej úprave v Slovenskej republike. V závere sa autorka venuje problémom, ktoré vznikajú, keď si niektoré zúčastnené osoby začnú uplatňovať svoje práva v praxi.

Úryvok z textu:
... ktoré vznikajú na úseku životného prostredia za účelom ochrany verejného záujmu. 2 PREČO JE POTREBNÉ DIFERENCOVAŤ ÚČASTNÍKA KONANIA A ZÚČASTNENÚ OSOBU Tu si treba predovšetkým uvedomiť, že s postavením účastníka konania je spojený celý rad významných procesných ... môže zúčastnenej osobe priznať aj viac povinností. Ako však správne uvádza VAČOK, J. „rozdiel medzi účastníkom konania a zúčastnenou osobou je v tom, že účastník konania má väčší rozsah práv. Príkladom je možnosť podať riadny opravný .
Autor: Mgr. PhDr. Rastislav Král
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkami účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch verejnej správy. Analyzuje možné aktívne zapájanie verejnosti pri riešení environmentálnych káuz s dôrazom na zvyšovanie efektívnosti, správnosti a transparentnosti rozhodovania orgánov verejnej moci na všetkých úrovniach. Skúmaniu je podrobená myšlienka aktívnej participácie verejnosti v správnom konaní v pozícii účastníka konania s poukazom na medzinárodné záväzky Slovenskej republiky v tejto oblasti a vo svetle vybraných judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Stavanie verejnosti alebo rôznych záujmových sku ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... dopad na životné prostredie. Okrem dvoch spomenutých rozdielov nachádzame aj ďalšie rozdiely v procesnom postavení účastníka konania a zúčastnenej osoby. Práve tieto a ďalšie rozdiely spôsobovali v praxi problémy a vznikali otázky postavenia občianskych ... rovnako aj na problémy, ktoré môžu v tejto súvislosti nastať. 2 VEREJNOSŤ AKO ÚČASTNÍK KONANIA A ZÚČASTNENÁ OSOBA Aktívne snahy verejnosti participovať na rozhodovacích procesoch verejnej správy sledujeme ako trendy v poslednom desaťročí .
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Abstrakt: Môže byť policajt objasňujúci priestupok v nadväzujúcom priestupkovom konaní v procesnom postavení svedka, resp. môže podať svedeckú výpoveď v konaní o takomto priestupku? Otázka sa zrejme nejaví ako nová. Množstvo rozhodnutí správnych orgánov rozhodujúcich o vine a sankcii za priestupok a tiež niekoľko rozsudkov našich súdov vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 sa v rozpätí niekoľkých rokov zaoberalo posudzovaním váhy svedeckej výpovede policajta pri prejednávaní a rozhodovaní o priestupku. Na rozhodnutia uvedených orgánov verejnej moci reagovala odborná aj laická verejnosť. Dôvod ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... jeho negatívne vymedzenie, podľa ktorého svedkom nemôžu byť vzhľadom na ich právne postavenie správny orgán, ktorý vo veci koná, účastník konania a zúčastnená osoba. V ďalšom výklade sa budeme venovať porovnaniu právneho postavenia uvedených subjektov správneho konania, ktoré ich z procesného postavenia .
Autor: Bc. Dávid Danočko
Udalosť: Aktuálne otázky migrácie z pohľadu medzinárodného práva s osobitným zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie
Kľúčové slová: ochrana utečencov, utečenec, práva utečencov

Abstrakt: Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (United Nations High Commissioner for Refugees, ďalej len UNHCR alebo Úrad) sa po takmer šesťdesiatich šiestich rokoch svojej existencie stal už pevnou súčasťou spektra medzinárodných inštitúcii poskytujúcich ochranu základným ľudským právam a slobodám uznávaných drvivou väčšinou krajín sveta. Za toto obdobie bola činnosť Úradu ocenená dva razy Nobelovou cenou za mier. Aj toto ocenenie svedčí o správnosti úsudku medzinárodného spoločenstva, ktoré sa v roku 1949 na pôde OSN rozhodlo vytvoriť tento Úrad. Za každým štatistickým číslom nájdeme človeka, ktor ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... azylovom konaní, ktoré je správnym konaním? Subjekt správneho konania je nositeľom procesných práv a povinností. Takýmito subjektmi sú správne orgány, účastníci konania a zúčastnené osoby. Účastníkom konania je ten o koho právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.