Nájdené právne články pre výraz: ukladanie miestnych daní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
2 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Miroslav Štrkolec
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ústava Slovenskej republiky ako základný zákon štátu deklaruje význam územnej samosprávy pre moderný demokratický a právny štát aj tým, že jej úprave venuje samostatnú štvrtú hlavu. Ústavnoprávna regulácia predpokladá financovanie potrieb územnej samosprávy predovšetkým z ich vlastných príjmov, a za tým účelom v rámci klasifikácie daní a poplatkov ustanovuje dane štátne aj miestne. Cieľom príspevku je preskúmať vývojové štádiá oprávnení obcí vo veci ukladania miestnych daní. Hypotézou, ktorú chceme overiť, je existencia zodpovedajúceho legislatívneho rámca pre reálne naplnenie ústavného predpo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Ústavnoprávne východiská ukladania miestnych daní nachádzame vo viacerých článkoch základného zákona štátu. Bez ambície spočívajúcej v komplexnej ústavnoprávnej analýze oprávnení obcí ukladať miestne dane, základné východiská možno hľadať najmä v článkoch 2 ods. 2, čl. 13 ods. 1, čl. 59 a čl. 65 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“). Konanie na základe ústavy, v jej medziach, a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon je síce de constitutione lata viazané len na št
Autor: JUDr. Peter Molitoris PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je nezávislým kontrolným orgánom, ktorého kontrolná činnosť je zameraná aj na obce, vyššie územné celky, právnické osoby nimi zriadené a právnické osoby s majetkovou účasťou obcí či vyšších územných celkov. Príspevok sa zaoberá otázkami súvisiacimi s výkonom kontrolnej pôsobnosti NKÚ v oblasti územnej samosprávy. Osobitná pozornosť je venovaná kontrolnej činnosti súvisiacej s výkonom samostatnej pôsobnosti obce..

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Kontrolná pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ“ alebo „Úrad“) v oblasti územnej samosprávy nepatrila k jeho pôvodnej kompetenčnej výbave v zmysle čl. 60 Ústavy SR. Potreba rozšíriť kontrolnú pôsobnosť aj do tejto oblasti vyplynula najmä z decentralizačnej reformy verejnej správy, s ktorou úzko súvisela tiež fiškálna decentralizácia. Nárast objemu, ale tiež významu tzv. vlastných zdrojov obcí a vyšších územných celkov si vyžadoval nie len posi
Autor: Doc. JUDr. Soňa Kubincová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na možné rôzne daňové zaťaženie obyvateľov miestnymi daňami z dôvodu zákonnej možnosti (nie povinnosti) obcí ukladať miestne dane. Autorka chce v príspevku ozrejmiť súčasný stav v zverejňovaní všeobecne záväzných nariadení obcí s ohľadom na možnosť kontroly vyrubovania daní obcou ako správcom dane a následne poukázať na eventuálne odlišné zaťaženie obyvateľov miestnymi daňami v jednotlivých obciach.

Úryvok z textu:
ÚVOD V    programovom vyhlásení Vlády Slovenskej republiky na obdobie od 16. 10. 2002 do 4. 7. 2006 (predsedom vlády bol Mikuláš Dzurinda a v tom čase bol schválený zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“)) sa okrem iného uvádzalo, že vláda posilní vlastné daňové príjmy obcí, pričom bude dbať na to, aby z tohto dôvodu neprišlo k zvýšeniu celkového daňového zaťaženia občanov
Autor: JUDr. Peter Molitoris PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Problematika miestnych financií je predmetom regulácie viacerých dokumentov charakteru soft-law. Medzi najvýznamnejšie je možné zaradiť odporúčania Výboru ministrov Rady Európy. V predloženom príspevku sú analyzované vybrané odporúčania zaoberajúce sa najmä príjmovou stránkou rozpočtov jednotiek územnej samosprávy. Následne je analyzovaný právny stav v Slovenskej republike a posudzovaná miera konkgruencie domácej legislatívy s požiadavkami odporúčaní. Vo výsledku je možné konštatovať, že miera zhody je pomerne veľká, a to tak v oblasti garancie vlastných príjmov samospráv, ako aj pri nastavení ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika financovania územnej samosprávy je problematikou hraničnou, predstavujúcou predmet záujmu tak vedy správneho práva, ako aj vedy práva finančného. Špecifikom tejto problematiky je popri jej interdisciplinarite tiež skutočnosť, že otázky financovania územnej samosprávy nie sú predmetom právnej regulácie na nadnárodnej úrovni, s výnimkou niektorých daní, ktoré v podmienkach Slovenskej republiky patria medzi vlastné príjmy regionálnej úrovne samosprávy, konkrétne dane z mo
MENU