Nájdené právne články pre výraz: ústavný súd ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

140 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Ondrej Ružička
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Tento príspevok predstavuje zamyslenie sa nad rozhodnutím PL. ÚS 21/2014 a jeho potencionálnym vplyvom na možnosť zmeny štruktúr Slovenskej republiky na iné formy. Bude sa jednať o pokus popísať potencionálne obmedzenie delegovaného ústavodarcu v prípade takto užšie vymedzenej tematiky.

Úryvok z textu:
Come gather 'round people Wherever you roam And admit that the waters Around you have grown And accept it that soon You'll be drenched to the bone. If your time to you Is worth savin' Then you better start swimmin' Or you'll sink like a stone For the times they are a-changin'. Bob Dylan 1 ...THEY ARE A-CHANGIN' Úryvok z piesne Boba Dylana ,,Times they are a-changin'ˮ, nie je náhodný. Rozhodnutie Ústavného súdu predstavuje zásadný zlom v slovenskom ústavnom prá
Autor: JUDr. Ivana Zmeková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je významným právnym inštitútom, ktorý sa dotýka veľkej časti populácie. Aj napriek tomu je jeho súčasná právna úprava v našom právnom poriadku pomerne strohá a nepodlieha častým zmenám. V rámci nej nie sú riešené všetky otázky, ktoré v sebe toto majetkové spoločenstvo zahŕňa. Vzhľadom na stručnosť právnej úpravy je pre tento inštitút a jeho samotný výklad a aplikáciu veľmi dôležitá aj súdna prax, ktorá je v tejto oblasti pomerne bohatá. V tomto kontexte má svoj nezanedbateľný význam aj judikatúra ústavného súdu.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Každý má právo na to, aby sa v jeho veci (ktorá je predmetom súdneho konania) vykonal ústavne súladný výklad aplikovanej právnej normy. Z toho vyplýva, že k reálnemu poskytnutiu súdnej ochrany dôjde len vtedy, ak sa na zistený stav veci použije ústavne súladne interpretovaná, platná a účinná právna norma[1]. Interpretácia relevantných ustanovení hmotného (prípadne procesného) práva na konkrétny prípad je úlohou súdnej judikatúry. Ďalšou jej úlohou je dotvárať právo nad rámec bež
Autor: Mgr. Lucia Nedzbalová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právnym postavením sudcov Ústavného súdu, ktorí patria k najdôležitejším ústavným činiteľom v Slovenskej republike. Práve ztohto dôvodu funkcia ústavného sudcu vzbudzuje záujem širokej verejnosti, nielen z hľadiska jeho odbornosti, ale aj z hľadiska správania sa v jeho súkromnom živote. Príspevok poukazuje na právnu úpravu práv a povinností v súvislosti s výkonom sudcovskej funkcie (statusové normy], ako aj na postavenie ústavných sudcov pri uplatňovaní právomoci ústavného súdu a vedení konania (procesné normy]. Poskytuje tým komplexný pohľad na výkon funkcie sudcu ústavné ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Ústavný súd Slovenskej republiky je podľa čl. 124 Ústavy nezávislým orgánom ochrany ústavnosti. Ústavný súd ako garant ochrany ústavnosti by mal výrazne prispieť k harmonizácii právneho poriadku, ochrane práv a slobôd občanov, formovaniu ich právneho vedomia, demokratizácii slovenskej štátnosti, rozvoju právnej kultúry, prehĺbeniu zodpovednosti predstaviteľov štátnej moci a orgánov územnej samosprávy a napokon každého občana.[1] [2] Veľmi dôležitým prvkom pre napĺňanie týchto úlo
Autor: JUDr. Ľudmila Gajdošíková CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Právo na súdnu ochranu a spravodlivý proces v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti poskytuje ochranu základným práva a slobodám fyzických osôb a právnických osôb. Túto ochranu poskytuje uvedeným subjektom v konaní o sťažnostiach podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“). Neoddeliteľnou súčasťou základných práv je právo na súdnu ochranu a spravodlivý proces garantovaný v čl. 46 ods. 1 ústavy a v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobô ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Právo na spravodlivý proces v právnom poriadku v Slovenskej republike požíva ústavnoprávnu ochranu už vyše 20 rokov. Jedným z inštitucionálnych nositeľov jeho garancie je aj Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“). Ústavnoprávny základ práva na spravodlivý proces tvorí: 1. Listina základných práv a slobôd uvedená ústavným zákonom Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a
Autor: Mgr. Lucia Nedzbalová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá uplatňovaním dispozičnej zásady v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Analyzuje početnú judikatúru Ústavného súdu v tejto oblasti a navrhuje možnosti zmeny právnej úpravy. Upozorňuje taktiež na problémy týkajúce sa aktívnej procesnej legitimácie v konaní pred Ústavným súdom. Poukazuje pritom na významné názory právnej teórie, ktoré napomáhajú lepšiemu objasneniu predmetnej problematiky.

Úryvok z textu:
  Úvod Za súčasnej právnej úpravy nemôže Ústavný súd Slovenskej republiky uplatniť nijakú právomoc bez návrhu aktívne procesne legitimovaných subjektov. Takýto procesný postup začatia konania je prejavom dispozičnej zásady v ústavnom súdnom konaní. Závisí totiž od vôle oprávnených subjektov, či podajú návrh na začatie konania. Jedinú výnimku z uvedeného pravidla predstavuje § 16 ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu, o konaní pred ním a o postavení jeho sudco
Autor: JUDr. Mgr. Michal Mrva PhD., LL.M
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok je venovaný problematike úlohy ústavných súdov pri ochrane hodnôt ako je suverenita a demokracia. V dôsledku európskej integrácie a medzinárodnej spolupráce sú ústavné súdy niektorých európskych štátov konfrontované s otázkou, kde sa nachádza hranica prenosu právomocí štátov na medzinárodné a nadnárodné organizácie, ako aj s otázkou, či členské štáty zostávajú aj napriek neustále sa prehlbujúcej a rozširujúcej európskej integrácii suverénne. Ústavné súdy niektorých európskych štátov (členských štátov EÚ) už boli s týmito otázkami konfrontované (Česká republika, Spolková republika Nem ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Ústava Slovenskej republiky definuje v ustanovení čl. 1 ods. 1 Slovenskú republiku ako zvrchovaný demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Podobné definície sú obsiahnuté v ústavách takmer všetkých členských štátov EÚ. Samotné definovanie a zakotvenie predmetných atribútov do základného právneho dokumentu však nespôsobuje, že štát sa automaticky stáva demokratickým, suverénnym a právnym. Na druhej strane ani absencia takejto definí
Autor: Mgr. Zuzana Antošová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pre tvorbu práva a jej kvalitu majú význam právne princípy. Preto sa príspevok zameriava na rešpektovanie princípu ústavnosti a princípu zákonnosti pri tvorbe práva. Keďže princíp zákonnosti, ako aj princíp ústavnosti patria medzi princípy právneho štátu, prvá časť príspevku je venovaná pojmu právneho štátu. Slovenská republika sa prihlásila k doktríne právneho štátu v ustanovení čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Právny štát, ku ktorému sa hlási Slovenská republika sa spája s koncepciou materiálneho právneho štátu. Príspevok sa zaoberá aj princípom zvrchovanosti ústavy a zákona ako jed ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Ústava je základom celého právneho poriadku. Je budovaná na určitých princípoch. Niektoré z týchto princípov ústava deklaruje, niektoré predpokladá, ale tieto princípy nedefinuje. Slovenská republika sa hlási k doktríne právneho štátu (čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ktorý sa spája s koncepciou materiálneho právneho štátu. Právny štát sa prejavuje vo viacerých čiastkových princípoch, ako sú napríklad nami analyzované princíp ústavnosti, princíp zákonnosti a princíp z
Autor: Mgr. Zuzana Antošová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku je priblížiť problematiku tvorby práva prostredníctvom uplatnenia princípu ústavnosti v právotvorbe. Prvá časť príspevku objasňuje pojem a jednotlivé spôsoby tvorby práva. V druhej časti sa autorka zameriava priamo na princíp ústavnosti a jeho využitie v procese tvorby práva z pohľadu judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky. Príspevok približuje zásady (princípy) právneho štátu, ktorých teoretické vymedzenie autorka dopĺňa vybranými rozhodnutiami ústavného súdu.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematike tvorby práva je v teórii, ale aj v praxi venovaná malá pozornosť, a to aj napriek tomu, že jej význam je obrovský. Tvorba práva predstavuje zložitý proces regulácie spoločenských vzťahov prostredníctvom práva. Je komplikované vymedziť pojem tvorby práva. Tento pojem ostane nejasný dovtedy, kým sa bližšie nevymedzí pojem právo. Tak, ako právo musí reagovať na dynamický vývoj v spoločnosti, musí na tieto spoločenské zmeny reagovať aj tvorba práva a prispôsobiť sa im. Úst
MENU