Nájdené právne články pre výraz: ústavný súd slovenskej republiky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 437

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21844 dokumentov
41743 dokumentov
49721 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Marica Pirošíková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autorka v príspevku analyzuje vybrané rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu vyhlásené proti Slovenskej republike. Osobitne analyzuje sťažnosti týkajúce sa práva na prerokovanie veci v primeranej lehote. Autorka vo svojom príspevku identifikuje problémy rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
  Na úvod by som sa chcela poďakovať pani predsedníčke ústavného súdu nielen za pozvanie na dnešné významné podujatie, ale zároveň za doterajšiu veľmi konštruktívnu a systematickú spoluprácu s kanceláriou zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva (ďalej len „Súd“), ktorá spočíva nielen v promptnom zasielaní podkladov pre prípravu obhajoby pred týmto medzinárodným súdnym orgánom, ale aj pri prijímaní opatrení pri výkone rozsudkov vyhlásených Súdom proti Slovenskej
Autor: doc. JUDr. Jozef Tekeli PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Článok je zameraný na inštitút nezlučiteľnosti výkonu funkcií a činností tzv. obecných funkcionárov. Autor však svoju pozornosť zužuje iba na nezlučiteľnosť poslancov obecných zastupiteľstiev. Tento článok sa teda nevenuje inkompatibilite starostu obce. Dôvodom je skutočnosť, že autor chcel ponúknuť dôslednú právnu analýzu problému, ktorý sa v poslednom období stal mimoriadne diskutovaným v odbornej verejnosti, ako i predmetom judikatúry. Tento problém dokonca presiahol úzko profesionálny rámec, vnútil sa mu politický podtext a stal sa objektom záujmu širokej občianskej verejnosti. Naznačeným ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  V oblasti obecnej samosprávy je nezlučiteľnosť výkonu funkcií a činností obecných funkcionárov (ďalej len „inkompatibilita“) premetom úpravy zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ktorý má, pokiaľ sa jedná o režim inkompatibility, charakter osobitného predpisu vo vzťahu k ústavnému zákonu č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
Autor: JUDr. Ľubomír Dobrík PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor - sudca ústavného súdu poukazuje v rozbore konkrétnej veci vedenej na ústavnom súde na postup účastníkov konania pri pochopení práva na informáciu. Prostriedky zákona o informáciu favorizujú pred prostriedkami procesnej úpravy zákona, ktorá upravuje konanie pred ústavným súdom. V závere autor zdôrazňuje, že postup v konaní o návrhoch pred ústavným súdom sa musí riadiť touto úpravou, lebo jej neakceptovanie by mohlo viesť k porušeniu základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ústavy. Popritom sa paralelne môže aplikovať právo na informáciu bez toho, aby sa zamieňalo s procesnou úpravo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Aj takto v rámci príspevku do zborníka konferencie možno opäť priblížiť nové (aktuálne) problémy, ktoré prax Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) k rôznym témam nastoľuje. Ich variácie sú výsledkom aktivity účastníkov konania a primeranej reakcie senátov alebo pléna ústavného súdu na tieto podnety. Každodenným preferovaním práva na informácie v záplave denných informácií sa javí, že toto právo je nadradené a preferované nad iné práva fyzických a práv
Autor: JUDr. Ivan Fiačan PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V príspeku autor analyzuje ústavnú a zákonnú úprava ústavného súdnictva na Slovensku. Najprv sa venuje priamym novelizáciam Ústavy Slovenskej republiky, ktoré sa dotýkajú úpravy konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Následne sa venuje zákonu č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov a jeho novelizáciam. V závere príspevku sa venuje novému zákonu o Ústavnom súde Slovenskej republiky a výzvam, ktoré prináša.

Úryvok z textu:
  V prvom rade mi dovoľte oceniť, že v priebehu III. funkčného obdobia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) založili naši predchodcovia spolu s funkcionármi Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach tradíciu pravidelného organizovania medzinárodného vedeckého podujatia - tzv. ústavných dní. Ústavné dni vytvárajú vhodnú platformu pre výmenu teoretických a praktických poznatkov o jednotlivých aspektoch rozhodovacej činnosti slovenského ústavného
Autor: JUDr. Daniela Švecová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Inštitút poradných stanovísk Európskeho súdu pre ľudské práva k zásadným otázkam týkajúcim sa výkladu alebo uplatňovania práv a slobôd uvedených v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd bol do systému európskej ochrany ľudských práv zavedený Protokolom č. 16 k Dohovoru. V nadväznosti na očakávanú ratifikáciu Protokolu č. 16 v Slovenskej republike autorka analyzuje ustanovenia v tejto súvislosti inkorporované v slovenských civilných procesných kódexov a v Trestnom poriadku a porovnáva ich s obdobnou právnou úpravou v novom zákone o Ústavnom súde. Autorka stručne poskytuje náhľad n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Vážený pán predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, vážený pán dekan Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vážené auditórium, v prvom rade mi dovoľte poďakovať za pozvanie na túto medzinárodnú vedeckú konferenciu, v rámci ktorej by som sa chcela venovať problematike poradných stanovísk Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „európsky súd“) k zásadným otázkam týkajúcim sa výkladu alebo uplatňovania práv a slobôd uvedených v Dohovore o ochrane ľuds
Autor: JUDr. Martin Serfözö
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Tvorba právnych predpisov v podmienkach Slovenskej republiky je aktuálne poznačená vysokou dynamikou, čoho dôsledkom je zvyšujúca sa nekvalita a neprehľadnosť právneho systému. V tejto situácii je mimoriadne dôležitá aplikačná prax súdov. Právny systém Slovenskej republiky na jednej strane nepripúšťa precedens ako formálny prameň práva, na druhej strane ale badať snahy o posilnenie pozície najvyšších súdnych autorít pri dotváraní práva. Táto aktivita je zrejmá hlavne z hľ’adiska novej úpravy civilného procesu. Bez ďalších legislatívnych zmien však ich úloha naďalej ostáva „len“ v rovine zjedno ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Azda niet právnika, ktorý by nevnímal aktuálny problém dynamiky normotvorby v Slovenskej republike. Sme svedkami neustálych a podstatných zmien právnych noriem, čím sa právny poriadok komplikuj e a zneprehľadňuje. Vážnosť tohto problému podčiarkuje stanovisko generálneho prokurátora Slovenskej republiky, čelného predstaviteľa jedného z ústavných orgánov ochrany práv a zákonom chránených záujmov, keď konštatuje, že „dynamický vývoj spoločnosti sa odráža aj vo zvyšujúcom sa tempe t
Autor: Mgr. Viliam Poništ PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá obmedzením podania sťažnosti na Ústavný súd Slovenskej republiky z dôvodu majetkového cenzu. Toto majetkové obmedzenie nie je explicitne upravené pre konanie na Ústavnom súde SR, ale súd k nemu dospel vo svojej judikatúre s poukazom na Civilný sporový poriadok (predtým Občiansky súdny poriadok). Príspevok porovnáva právnu úpravu a prístup Ústavného súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Českej republiky. Takisto sa venuje judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva v tejto oblasti.

Úryvok z textu:
  Právny poriadok rozoznáva niekoľko prostriedkov nápravy, ktoré sú pre strany konania za určitých podmienok dostupné, a ktorými môžu brániť svoje práva. Ich použitie je viazané na splnenie niekoľkých kritérií, pričom ich nesplnenie odsudzuje podanie na neúspech bez toho, aby sa ním príslušný orgán meritórne zaoberal. V tomto článku sú rozobrané podmienky pri podanie sťažnosti na porušenie práv na Ústavný súd Slovenskej republiky. Jedným z týchto kritérií je aj majetkový cenzus, hoci nie
Autor: Juraj Martaus
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Predkladaný článok sa zaoberá podrobnou analýzou dvoch právnych stanovísk, ktoré boli vypracované ako reakcia na otvorenú otázku postupu odchádzajúceho prezidenta pri menovaní sudcov ústavného súdu v situácii, keď funkčné obdobie odchádzajúcich sudcov končí až počas funkčného obdobia novozvolenej hlavy štátu. V závere článku sa autor pokúša predostrieť vlastný výklad Ústavy Slovenskej republiky v dotknutej otázke.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Napriek tomu, že v nedeľu 15. júna 2014, presne minútu po dvanástej hodine na poludnie, keď sa skončilo funkčné obdobie prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi a po zložení sľubu prezidenta sa svojho úradu ujal Andrej Kiska, došlo k definitívnemu zažehnaniu ďalšieho črtajúceho sa ústavnoprávneho sporu, nie je vôbec vylúčené, že otázka, o ktorej sa v období pred začatím plynutia funkčného obdobia nového prezidenta pomerne živo diskutovalo, sa niekedy v budúcnosti neobjaví znovu. Bude
Autor: JUDr. Lenka Praženková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ústavnoprávne postavenie súdnej rady vyplýva nielen z platnej právnej úpravy ale aj z rozhodovacej činnosti ústavného súdu, ktorý sa vo viacerých prípadoch musel vysporiadať s nedokonalosťou právnej úpravy a potrebami aplikačnej praxe. Cieľom príspevku je poskytnúť prehľad najdôležitejších rozhodnutí ústavného súdu v sledovanom období týkajúcich sa postavenia a činnosti súdnej rady a poukázať na otázky, ktoré ostávajú nezodpovedané. Autorka prostredníctvom vybraných rozhodnutí o ústavnosti relevantnej právnej úpravy, sťažnostiach členov súdnej rady a sťažnostiach osôb dotknutých rozhodnutím sú ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Vážená pani predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky, vážená pani predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vážená pani dekanka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, vzácni hostia, dámy a páni, v úvode mi dovoľte poďakovať sa predsedníčke Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivette Macejkovej za pozvanie vystúpiť na tejto medzinárodnej vedeckej konferencii v rámci VII. ústavných dní. Verím, že svojim vstupom prispejem k naplneniu cieľa tohto podujatia, ktorý si stanovili
Autor: doc. JUDr. Ladislav Orosz CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Predmet príspevku tvorí rámcová analýza troch okruhov problémov, ktoré sa vyskytli v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky v III. funkčnom období. Ide o analýzu a) kvantitatívnych parametrov rozhodovacej činnosti, b) rozhodovania o námietkach predpojatosti a c) aktivizmu ústavného súdu pri rozhodovaní tzv. „politických otázok“. Autor kritickú analýzu uvedených problémov zakladá na dostupných štatistických údajoch o rozhodovacej činnosti v skúmanej oblasti, poukazom na konkrétne rozhodnutia a ich stručnom rozbore, ako aj na vlastných poznatkoch a skúsenostiach sudcu, ktorý s ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Tematické zameranie tohtoročných „ústavných dní“ bolo vo svojej podstate objektívne predurčené skutočnosťou, že za niekoľko mesiacov končí funkčné obdobie deviatim (z 13) sudcov slovenského ústavného súdu, čím uplynie obdobie označované (aj) v domácej odbornej literatúre v zásade štandardne[1], ako III. funkčné obdobie ústavného súdu. Bezprostredne potom, ako organizačný výbor odobril môj návrh na tematické zameranie tohtoročných ústavných dní som sa zamyslel nad tým, či vô
MENU