Nájdené právne články pre výraz: utajovaná skutočnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 57

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

197 dokumentov
121 dokumentov
902 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Ing. Branislav Cepek PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Predmetný článok bližšie analyzuje proces nakladania s informáciami pri výkone exekútorskej činnosti v rámci jednotlivých vybraných režimoch a to pri požičiavaní exekučných spisoch, nazeraní do spisov, pri odpisoch a potvrdeniach z exekučných spisov, s akcentom na charakteristiku výnimiek z povinnosti mlčanlivosti, ktoré sú formulované v prevažnej miere vo vzťahu k určitým subjektom a zároveň s určením cieľu, na ktorý je exekútor oprávnený tomuto subjektu chránenú skutočnosť sprístupniť.

Úryvok z textu:
Súdny exekútor je súčasťou súdnejmoci a pri výkone svojich právomocí v rámci exekučnejčinnosti prichádza do kontaktu s celým radom informácií, ktoré nie sú bežne prístupné (údaje o osobných a majetkových pomeroch povinného a tretích osôb, skutočnosti potenciálne tvoriace predmet obchodného, daňového, či iného tajomstva a pod.) a ktorých zachovanie neprístupnosti je voprávnenom záujme dotknutých osôb. To isté platí pri výkone ďalšejčinnosti exekútora[2] a pri činnosti exekútora vorgánoch Slove
Autor: JUDr. Mgr. Janka Hašanová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok sa venuje právnym aspektom bezpečnostných previerok, ktoré sa realizujú za účelom preverenia, či príslušníci Policajného zboru spĺňajú zákonné predpoklady na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. Objasňuje možnosti príslušníka Policajného zboru žiadať o preskúmanie rozhodnutí vydaných na úseku ochrany utajovaných skutočností.

Úryvok z textu:
VŠEOBECNÝ úvod do problematiky Príslušníkom Policajného zboru sa podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnejslužbe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskejinformačnejslužby, Zboru väzenskejajustičnejstráže Slovenskej republiky aželezničnejpolície v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon oštátnejslužbe policajtov") rozumie fyzická osoba, ktorá je v služobnom pomere podľa tohto zákona a vykonáva štátnu službu v služobnom úrade. Služobný pomer sa zakladá k štátu.[2] Príslušníc
Autor: JUDr. Mgr. Janka Hašanová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok analyzuje protiprávne konanie, ktorého sa môže dopustiť príslušník Policajného zboru, ak poruší predpisy o ochrane utajovaných skutočností. Prináša postupy príslušných orgánov realizujúcich disciplinárne konanie voči príslušníkovi Policajného zboru, charakterizuje právne následky, ktoré môžu byť vyvodené voči príslušníkovi Policajného zboru porušujúcemu predpisy o ochrane utajovaných skutočností.

Úryvok z textu:
Právna úprava ochrany utajovaných skutočností Utajované skutočnosti a ich ochrana patria kdôležitým atribútom vnútornejbezpečnosti štátu. Poznať a dodržiavať právne predpisy upravujúce utajované skutočnosti patrí k všeobecným povinnostiam príslušníkov Policajného zboru [2], a to najmä vtedy, ak sú zároveň v postavení oprávnenejosoby. Príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt"), ktorý sa má oboznamovať alebo sa oboznamuje s utajovanými skutočnosťami, musí dokonale ovláda
Autor: JUDr. Zuzana Latiková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá aplikačnými problémami zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Nakoľko týchto problémov je príliš veľa, aby ich ich autor mohol obsiahnuť v tomto príspevku, zameral sa iba na niektoré.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD 1. januára 2001 nadobudol účinnosť zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „infozákon“). Tento „Langošov zákon“ bol potrebný ako jeden z pilierov demokracie po roku 1989 a taktiež na jeho skoré prijatie bol vyvíjaný tlak zo strany Európskej únie. Je to vykonávajúci predpis článku 26 Ústavy Slovenskej republiky v platnom znení (článok pojednáva o práve na informácie ). V socialistickom zriaden
Autor: Bc. Sára Kiššová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá prevádzkovaním civilných dronov vo vzťahu k verejnej správe v Slovenskej republike. Poukazuje na problematiku vo viacerých sférach, ktorá ma dopad na podnikanie v tejto oblasti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Úloha zákonodarcu vie byť dnes pomerne zložitá. Prispieva k tomu vývoj a zmeny v spoločnosti, resp. spoločenských vzťahov, ktoré sa už dlhé roky ukazujú v určitých oblastiach (napr. registrované partnerstvá) ako problematické a trvá dlhé obdobie, kým sa nájde ten správny spôsob, ako určitý vzťah legislatívne upraviť. Zákonodarcovia sa však okrem rozvíjajúcej sa spoločnosti v rámci spoločenských vzťahov musia popasovať aj s nečakanou a rýchlou technologickou inováciou. Ocitajú sa v
Autor: JUDr. Antónia Ambrózyová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou nazerania do spisov podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov a nahliadania do spisov podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ako aj vzťahom uvedených právnych predpisov. Ďalej sú v ňom rozpísané ustanovenia týkajúce sa problematiky nazerania a nahliadania do spisov. Záver poukazuje na aplikačnú prax pri nazeraní a nahliadaní do spisov. Cieľom príspevku je upozorniť na výnimku z pravidla.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) je dlhoročným všeobecným procesnoprávnym predpisom v oblasti výkonu verejnej správy, zároveň sa jeho základné pravidlá primerane používajú aj pri vydávaní iných písomností, ktoré nemajú povahu rozhodnutí a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o informáciách“) je výsledko
Autor: JUDr. Michal Aláč PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Konanie o poskytnutí medzinárodnej ochrany je špecifickým konaním, v ktorom proti sebe často stoja dva protichodné záujmy. Na jednej strane je záujem poskytnúť útočisko osobám, ktoré sa stali vo svojom domovskom štáte objektom prenasledovania a potrebujú medzinárodnú ochranu. Na druhej strane je záujem a zároveň povinnosť štátu zabezpečiť ochranu svojich občanov, a to najmä prostredníctvom selekcie žiadateľov o poskytnutie medzinárodnej ochrany realizovanej prostredníctvom preverenia ich potenciálnej nebezpečnosti pre bezpečnosť štátu, resp. jeho občanov. Zákonodarca musí veľmi citlivo nastavi ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Inštitút azylu, resp. doplnkovej ochrany patrí v súčasnosti medzi aktuálne, často diskutované a verejnosťou veľmi citlivo vnímané témy, a to najmä v nadväznosti na migračné vlny, ktorým museli členské štáty Európskej únie čeliť. Masová migrácia a možnosti jej riešenia boli predmetom rozsiahlych politických aj odborných diskusií s často protichodnými závermi. Jednotlivé štáty sa zaviazali poskytnúť pomoc a „útočisko“ osobám pred nejakou formou nebezpečenstva, resp. ujmy na ich z
Autor: JUDr. Antónia Ambrózyová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá informačnou bezpečnosťou firmy vo všeobecnosti, ktorá je hlavným predpokladom bezpečného a kvalitného spracovávania údajov v informačnom systéme. Ďalej príspevok obsahuje časť týkajúcu sa predaja údajov informácií z informačného systému. A práve pri takomto predaji je dôležité, aby predávajúci svoje nehmotné aktíva teda údaje vedel ponúknuť aktuálne, správne, úplné kupujúcemu. To môže dosiahnuť len pri bezpečnom a kvalitnom spracúvaní údajov, tak ako je uvedené vyššie. Záverom je potrebné poukázať na aktuálnosť tejto témy vzhľadom na progresívny rozvoj počítačových systémo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Informácie v tom najširšom zmysle slova, ktoré zamestnávateľ získava v nadväznosti na svoju oficiálnu činnosť a spracúva vo svojom informačnom systéme , majú svoju hodnotu. Či je to databáza klientov, priemyselné vzory, obchodné tajomstvo, know- how zamestnávateľa, to všetko zamestnávatelia majú tendenciu chrániť pred vonkajšími hrozbami. Zamestnávatelia prijímajú proti vonkajším hrozbám rôzne opatrenia od antivírusových programov až po služby súkromných bezpečnostných služieb. A p
Autor: doc. JUDr. Boris Balog PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje nezávislosti súdnej moci v kontexte bezpečnostných previerok sudcov podľa ústavného zákona č. 161/2014 Z. z.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD S témou sekcie ústavného práva – ústavodarná moc verzus kontrola ústavnosti – súvisí aj téma bezpečnostných previerok sudcov, a to v kontexte ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ktorý sa stal na základe doplnenia návrhu na začatie konania vo veci sp. zn. PL. ÚS 21/2014 predmetom konania Ústavného súdu Slovenskej republiky o súlade právnych predpisov. Na základe doplnenia návrhu navrhovateľkou sa tak ústavný zákon, a to dokonca ústavný zákon ako priama novela Ústavy Slovenskej r
Autor: JUDr. Juraj Ferenčík PhD.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Komplexný článok v ktorom nájdete spracovanie problematiky dronov z pohľadu práva. Technický pohľad na drony, právna úprava lietania dronov na Slovensku, letecké snímkovanie, ale i praktické príklady a tipy zo života.

Úryvok z textu:
Úvod do problematiky dronov V rámci kybernetiky je jedným z najrýchlejšie rozšírujúcich sa podoodborov robotika. Robotika zažíva nevídaný rozmach, ktorý je determinovaný vedeckotechnickým pokrokom posledných rokov. Pôvodné objavy a vynálezy, ktoré boli určené na vojenské účely sa dostávajú aj do civilného priestoru, medzi obyčajných ľudí. Túžba po technických hračkách pre dospelých ale i pre deti tu bola od čias prvých technických riešení. S napredovaním doby sa začali používať rádio
MENU