Nájdené právne články pre výraz: uznesenie o začatí trestného stíhania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

154 dokumentov
205 dokumentov
416 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Obsahom predkladaného príspevku je zamyslenie sa nad obsahom trestných oznámení podávaných oznamovateľmi a tiež k predmetu ich posúdenia zo strany OČTK.

Úryvok z textu:
Kto vlas­tne v tres­tnom ko­na­ní vy­ko­ná­va sub­sum­ciu skut­ku? V pred­pos­led­nom člán­ku sé­rie tý­ka­jú­cej sa mož­nos­tí ze­fek­tív­ne­nia tres­tné­ho ko­na­nia v rám­ci sú­čas­nej le­gis­la­tí­vy sa autor zdr­ží v ob­las­ti tres­tnop­ráv­nych pod­ne­tov a nad­via­že na pre­doš­lé člán­ky[1]. Ob­sa­hom pred­kla­da­né­ho prís­pev­ku je za­mys­le­nie sa nad ob­sa­hom tres­tných ozná­me­ní po­dá­va­ných ozna­mo­va­teľ­mi a tiež k pred­me­tu ich po­sú­de­nia zo stra­ny OČTK. Pod­
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: JUDr. Peter Šamko, príspevok v stručnosti reaguje na jedno nezákonné uznesenie policajta

Sprievodný text: Na kon­ci toh­to textu je nas­ke­no­va­né jed­no uz­ne­se­nie po­lí­cie (kon­krét­ne od­bo­ru in­špek­čnej služ­by) z ro­ku 2009 o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia pod­ľa § 199 ods. 1 Tr. por. a to pre zlo­čin pri­jí­ma­nia úp­lat­ku pod­ľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a za pre­či­ny zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a) Tr. zák. a pod­plá­ca­nia pod­ľa § 333 ods. 1, ods. písm. b) Tr. zák. Uve­de­né uz­ne­se­nie mi bo­lo do­ru­če­né, pri­čom ide o nas­ke­no­va­nú kó­pu uz­ne­se­nia (pre­to nie je jej kva­li­ta príl­iš dob­rá), av­šak ob­sa­ho­vo je veľ­mi za­ují­ma­vé.

Úryvok z textu:
Na kon­ci toh­to textu je nas­ke­no­va­né jed­no uz­ne­se­nie po­lí­cie (kon­krét­ne od­bo­ru in­špek­čnej služ­by) z ro­ku 2009 o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia pod­ľa § 199 ods. 1 Tr. por. a to pre zlo­čin pri­jí­ma­nia úp­lat­ku pod­ľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a za pre­či­ny zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a) Tr. zák. a pod­plá­ca­nia pod­ľa § 333 ods. 1, ods. písm. b) Tr. zák. Uve­de­né uz­ne­se­nie mi bo­lo do­ru­če­né, pri­čom id
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou vecnej príslušnosti policajtov pri vykonávaní obhliadky miesta činu a právnym ponímaním času pri vykonávaní tohto dôkazného prostriedku.

Úryvok z textu:
V tres­tnop­ráv­nej praxi čas­to nas­tá­va­jú si­tuácie, ke­dy po­ve­re­ný prís­luš­ník po­li­caj­né­ho zbo­ru vy­ko­ná ob­hliad­ku mies­ta či­nu ku skut­ku, o kto­rom sa dô­vod­ne dom­nie­va, že na ko­na­nie o ňom je z hľa­dis­ka práv­nej kva­li­fi­ká­cie vec­ne prís­luš­ný, av­šak až po vy­ko­na­ní ob­hliad­ky mies­ta či­nu a reali­zá­ciou nad­vä­zu­jú­cich úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia vy­jdú naj­avo sku­toč­nos­ti od­ôvod­ňu­jú­ce stra­tu je­ho vec­nej prís­luš­nos­ti. Naj­ty­pic­kej­ším
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Udalosť: Magister Officiorum
Abstrakt: V nasledujúcom článku sa autor zoberá vecnou príslušnosťou policajtov pri vykonávaní obhliadky miesta činu a predovšetkým problematikou vydávania nadväzujúceho uznesenia o začatí trestného stíhania v prípadoch, keď úkonmi trestného konania, vykonanými po obhliadke miesta činu, vyjdú najavo nové skutočnosti odôvodňujúce stratu vecnej príslušnosti policajta, ktorý obhliadku miesta činu vykonal, resp. začal vykonávať.

Úryvok z textu:
V  trestnoprávnej praxi pomerne často nastávajú situácie, kedy poverený príslušník Policajného zboru vykoná obhliadku miesta činu ku skutku, o ktorom sa dôvodne domnieva, že na konanie o ňom je z hľadiska právnej kvalifikácie skutku vecne príslušný, avšak až po vykonaní obhliadky miesta činu a realizáciou nadväzujúcich úkonov trestného konania vyjdú najavo skutočnosti odôvodňujúce stratu jeho vecnej príslušnosti. Najtypickejším trestným činom v zmysle predchádzajúcej vety je trestný čin
Autor: JUDr. Martin Puchalla
Udalosť: Pocta profesorovi Gašparovi
Abstrakt: Právo na obhajobu predstavuje jedno zo základných práv obvineného v trestnom konaní. Najmä od jeho uplatnenia mnohokrát závisí zákonnosť celého trestného konania. Kľúčovým čiastkovým atribútom práva na obhajobu je právo obvineného vedieť, čo sa mu kladie za vinu. Aj keď v súčasnosti platný a účinný Trestný poriadok nadobudol účinnosť len dňa 1.1.2006 (zákon č. 301/2005 Z.z.) v súčasnosti je pripravovaná jeho pomerne rozsiahla novela. V tejto súvislosti autori rozoberajú niektoré inštitúty, ktoré v súvislosti s dotknutým čiastkovým právom obvineného na obhajobu prináša pripravovaná novela Tre ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Nepochybne najdôležitejším právom, ktoré sa realizuje v trestnom konaní je právo obvineného na obhajobu. Toto právo pritom pozostáva z viacerých čiastkových práv, a to najmä z práva osobnej obhajoby (§34), z práva na to, aby orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňovali všetky okolnosti svedčiace proti obvinenému a okolnosti svedčiace v jeho prospech (§ 2 ods.10), z práva byť poučený o svojom práve na obhajobu (§ 34 ods. 4), z práva zvoliť si obhajcu a vykonávať právo
Autor: doc. JUDr. Ondrej Laciak PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Tento príspevok pojednáva o nedostatočnej aplikácii materiálneho korektívu v praxi, ktorý je nevyhnutným kvalifikačným kritériom pri prečinoch.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na úvod je potrebné zdôrazniť, že cieľom tohto článku nie je kritika práce orgánov činných v trestnom konaní (prokurátor, policajt) a už vôbec nie všeobecných súdov Slovenskej republiky. Ide nám primárne o to, aby sme poukázali na potreby zmeny v prístupe k trestnému konaniu v súvislosti s nami rozoberanou problematikou, a aby sme možno vyvolali odbornú diskusiu smerujúcu k tejto zmene, ktorá je podľa nášho názoru nevyhnutná. 2 VŠEOBECNÁ ČASŤ [1] Prijatím zákona č. 300/2005
Autor: Dr.h.c., prof., JUDr. Lucia Kurilovská PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá úlohou compliance programov v štruktúre právnickej osoby a jeho vplyvom na ochranu ekonomických záujmov právnickej osoby

Úryvok z textu:
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA VNÚTORNÉHO SYSTÉMU VYBAVOVANIA PODNETOV V zmysle vyššie uvedeného by mal vnútorný predpis v úvodných všeobecných ustanoveniach riešiť najmä to, že zamestnávateľ je povinný v zmysle §12 Zákona o nahlasovaní protispoločenskej činnosti po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov v rozsahu  a)dátum doručenia podnetu, b)meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že
Autor: JUDr. Miroslava Žitníková
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom môjho príspevku je zaoberať sa stručným pohľadom zodpovednosťou prokurátora za škodu pri výkone verejnej moci. Keďže otázka náhrady škody je stále aktuálnejšou témou, rozdelila som prácu kapitol prostredníctvom ktorých sa budem zaoberať zodpovednosťou za škodu zo všeobecného hľadiska tzn. právna úprava v Slovenskej republike. Na danú úpravu bude nadväzovať stručná úprava postavenia prokurátora v právnom poriadku SR pri výkone verejnej moci.

Úryvok z textu:
1. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci - všeobecne „Keďže porušovanie zákonnosti pri výkone verejnej moci je spoločensky neprijateľným javom, musia mať orgány verejnej moci v právnom štáte právne postavenie, ktoré bez pochybností umožní uplatnenie ich zodpovednosti za každé porušenie zákona alebo za ich každý nesprávny úradný postup.“1 Ústava Slovenskej republiky poskytuje všetkým osobám štátu záruku ochrany pri škode spôsobenej výkonom verejnej moci tým, že im prizná
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Udalosť: Magister Officiorum
Abstrakt: Nasledujúci príspevok sa zaoberá formuláciou skutkovej vety vo výrokoch procesných a meritórnych rozhodnutí. Analyzuje, čo nevyhnutne musí byť súčasťou skutkovej vety, čo jej súčasťou naopak byť nemôže, resp. čo by skutková veta obsahovať nemala. Príspevok sumarizuje chyby, ktorých sa pri tvorbe skutkovej vety pravidelne dopúšťajú policajné orgány. Kritike bude podrobená aj časť rozhodovacej činnosti všeobecných súdov, ktorá sa do skutkovej vety snaží zavádzať formulácie, ktoré so skutkom, vjeho trestnoprávnom ponímaní, nemajú nič spoločné.

Úryvok z textu:
I.        VŠEOBECNE O SKUTKU A SKUTKOVEJ VETE Pod skutkom rozumieme všetky prejavy páchateľa, ktoré majú odraz v materiálnom svete, sú významné z pohľadu trestného práva a sú pokryté zavinením páchateľa. Skutkom je aj pokus trestného činu a príprava na zločin. Skutkovú vetu tvoria obligatórne znaky skutkovejpodstatytrestného činu a vecné, miestne, časové a iné súvislosti, ktoré spájajú znaky skutkovejpodstaty v skutkový dej(skutok). Vecné, miestne, časové a
Autor: JUDr. Anna Šimková
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zabýva problematikou predsúdneho konania a jeho účelu, významu a vzťahu k súdnemu konaniu. Pre porovnanie som sa rozhodla venovať sa problematike predsúdneho konania, v podmienkach a v právnej úprave Slovenskej republiky a Českej republiky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vo svojom príspevku som sa rozhodla venovať pozornosť problematike predsúdneho konania a jeho účelu, významu a vzťahu k súdnemu konaniu. Predsúdne konanie má svoj význam v kontinentálnom systéme práva najmä vo vzťahu k hlavnému pojednávaniu a s tým súvisiacim rozsudkom a následným vykonávacím konaním. Pre porovnanie som sa rozhodla venovať sa problematike predsúdneho konania, v podmienkach a v právnej úprave Slovenskej republiky a Českej republiky. Právna úprava v Slovenskej re
MENU