Nájdené právne články pre výraz: uznesenie valného zhromaždenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 36

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

155 dokumentov
89 dokumentov
463 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Kinga Alakszová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Pôsobenie práva v 21. storočí, Súkromné právo v súčasnosti a perspektíve
Abstrakt: V právnej teórii a v praxi už dlhodobo diskutuje o tom, či je uznesenie valného zhromaždenia právnym úkonom. Vyslovujú sa názory pre a proti. Ani v zahraničí neexistuje jednotný názor na danú problematiku. Povaha uznesenia valného zhromaždenia je právnou otázkou, ktorá má nepochybne význam pre teóriu i prax. Postupom času sa vytvorili dve protikladné stanoviská. Prvá skupina autorov zdôrazňuje, že uznesenie valného zhromaždenia je právnym úkonom. Upozorňujú na skutočnosť, že v uznesení prejavuje obchodná spoločnosť svoju vôľu vytvorenú hlasovaním spoločníkov, bez ktorých by spoločnosť nemohla ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p class="Bodytext20" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 38pt; line-height: 20.65pt; background: transparent; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0);"> <span lang="SK">V právnej teórii a v praxi už dlhodobo diskutuje o tom, či je uznesenie valného zhromaždenia právnym úkonom. Vyslovujú sa názory pre a proti. Ani v zahraničí neexistuje jednotný názor na danú problematiku. Povaha uznesenia valného zhromaždenia je právnou otá
Autor: Prof. JUDr. Mária Patakyová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom pripravovaného príspevku je analyzovať nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. júna 2011, IV. 434/2010-39 a jeho dopad na hmotnoprávnu podmienku aktívnej vecnej legitimácie akcionára/spoločníka na podanie žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. Príspevok je venovaný najmä výkladu ustanovenia § 131 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorý stanovuje jednu z hmotnoprávnych podmienok aktívnej vecnej legitimácie akcionára/spoločníka na podanie návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. Príspevok sa venuje analýze záverov Ústavného súdu Slovenskej r ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> Príspevok sa venuje analýze naplnenia podmienok aktívnej vecnej legitimácie akcionára/spoločníka na podanie návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti so zameraním sa na špecifickú podmienku aktívnej vecnej legitimácie stanovenú v § 131 ods. 2 Obchodného zákonníka. Naplnenie tejto špecifickej podmienky bolo predmetom nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. júna 2011, IV. 434/2010-39 (nález Ústavného súdu Slovenskej
Autor: Dr. Angelika Mašurová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou neplatnosti uznesení valných zhromaždení akciových spoločností. Ťažisko príspevku spočíva na analýze aktuálnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej Republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky týkajúcej sa otázok aktívnej legitimácie akcionárov pri podaní návrhu na vyhlásenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia kapitálových spoločností je právny inštitút,<br /> ktorý od účinnosti Obchodného zákonníka[2] (ďalej „ObZ“) pravidelne zamestnáva slovenské súdy.[3]<br /> Od účinnosti nového Civilného sporového poriadku [4] sa jedná o žalobu o určení právnej skutočnosti,<br /> ak to vyplýva z osobitného predpisu podľa § 137 písm. d) predmetného zákona.[5] V posledných rokoch mali tak Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej
Autor: Doc. JUDr. Juraj Špirko CSc.
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Obchodné právo a jeho širšie kontexty
Abstrakt: Vzhľadom na obmezený rozsah príspevku nebudem sa podrobne zaoberať zodpo- vednosťou mnohých štatutárnych orgánov, ale obmezím sa len na zod povednosť členov štatutárnych orgánov družstiev a obchodných spoločností.

Úryvok z textu:
<p>  </p> <div class="page" title="Page 209"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p> <span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'TimesNewRoman'">Vzh</span><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'TimesNewRoman'">ľ</span><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'TimesNewRoman'">adom na obmezený rozsah príspevku nebudem sa podrobne zaobera</span><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'TimesNewRoman'">ť </span><span style="font-si
Autor: JUDr. Ján Majling
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa venuje spoločnosti s ručením obmedzeným ako kapitálovej spoločnosti, konkrétne valnému zhromaždeniu, ako najvyššiemu z orgánov spoločnosti s ručením obmedzeným. Problematika neplatnosti uznesení valného zhromaždenia môže spočívať vo formálnych nedostatkoch pri postupe a spôsobe zvolávania valného zhromaždenia, dôvodom neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia môže byť tiež obsahový rozpor uznesenia so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami. Predchádzať prijímaniu neplatných uznesení valného zhromaždenia napomáha činnosť súdov realizovaním a vydávaním rozsudkov. Nakoľko väčšin ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM - VŠEOBECNE</strong></p> <p> Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) patrí medzi kapitálové spoločnosti, povinnosťou spoločníkov nie je osobná účasť na podnikaní spoločnosti, ale spoločníci musia do spoločnosti vložiť určitý kapitálový vklad. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť jeden alebo niekoľko spoločníkov, t.j. 1 - max. 50 spoločníkov. Kapitálové obchodné spoločnosti majú vlastnú vnútornú štruktúru, osobný a ma
Autor: Milan Šimkovič
Udalosť: Právne postavenie spoločníka v obchodnej spoločnosti
Abstrakt: Činnosť obchodných spoločností za účelom podnikania so sebou nevyhnutne prináša množstvo rizík, ktoré sa v konečnom dôsledku môžu premietnuť do prípadnej škody na majetku spoločnosti. Z tohto dôvodu je nesmierne dôležité postavenie člena štatutárneho orgánu(ďalej aj „štatutár"), ktorého konanie je priamo konaním spoločnosti, čo má svoj význam najmä pri vstupovaní spoločnosti do právnych vzťahov s ďalšími osobami a zodpovednosťou v prípade porušenia povinnosti pri činnosti spojenou s týmito právnymi vzťahmi. Význam postavenia štatutára podčiarkuje aj skutočnosť, že obmedzenie konateľského opráv ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<div> <p> <strong><a name="bookmark55">Úvod</a></strong><a name="bookmark55"></a><o:p></o:p></p> <p> <a name="bookmark56">Činnosť obchodných spoločností za účelom podnikania so sebou nevyhnutne prináša množstvo rizík, ktoré sa v konečnom dôsledku môžu premietnuť do prípadnej škody na majetku spoločnosti. Z tohto dôvodu je nesmierne dôležité postavenie člena štatutárneho orgánu(ďalej aj „štatutár"), ktorého konanie je priamo konaním spoločnosti, čo má svoj význam najmä pri vstupovaní sp
Autor: JUDr. Matej Smalík PhD.
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: Udelenie pokynov konateľovi valným zhromaždením spoločnosti, povinnosť konateľa konať aj bez uznesenia valného zhromaždenia a povinnosť konateľa poznať záujmy a zásady spoločnosti.

Úryvok z textu:
<p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, Verdana, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"> Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným je v zmysle zákonného znenia povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou.[1] „Súčasťou odbornej starostlivosti je okrem iného aj to, že člen predstavenstva dáva pri rozhodovaní v predstavenstve prednosť záujmom spoločnosti pred
Autor: Mgr. Juraj Gedra
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok predstavuje charakteristiku postavenia minoritného akcionára v akciovej spoločnosti a zároveň s tým spojeného výkonu jeho práv. V rámci procesu písania som sa snažil čerpať z viacerých zdrojov, či už domácich alebo zahraničných. Samozrejme významným zdrojom pre mňa bolo najmä slovenské zákonodárstvo. Taktiež som narazil na niekoľko odborných článkov, ktoré sa zaoberali konkrétnymi otázkami mojej témy. Dôležité boli pre mňa aj praktické prípady, a to pre lepšiu ilustráciu konkrétnych aspektov v súvislosti s výkonom práv menšinového akcionára. Nakoľko môj príspevok je zameraný na výkon pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> Akciová spoločnosť je jednou z foriem podnikania v Slovenskej Republike. Na jej základnom imaní sa podieľajú majoritní a minoritní akcionári. Z ich rôzneho postavenia v spoločnosti zároveň vyplývajú určité odlišnosti v ich právach, ktoré sú zakotvené či už v Obchodnom zákonníku alebo samotných stanovách danej spoločnosti. V nasledujúcom texte sa venujem najmä základným právam akcionárov, spôsobom ich uplatnenia a prípadným sankciam pri ich porušovaní. Tre
Autor: Viktor Varga
Udalosť: Orgány obchodných spoločností.
Abstrakt: Aby sme vedeli porozumieť problematike záväznosti pokynov udeľovaných orgánom spoločnosti inému orgánu, je nevyhnutné si na úvod ozrejmiť určité pojmy, ktoré majú vplyv či už na možnosť udeľovania pokynov, ich záväznosť resp. zodpovednosť za ich výkon. Vprvom rade potrebné si vyjasniť rozdiel medzi „obchodným vedením spoločnosti“ a „konaním v mene spoločnosti.“ Pojem obchodné vedenie spoločnosti používa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ObchZ“) vo viacerých ustanoveniach, avšak jeho definíciu nám neposkytuje. Vo všeobecnosti vieme povedať, že ide ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<div> <p> <strong><a name="bookmark199"></a><a name="bookmark198">1. Obchodné vedenie spoločnosti a konanie v mene spoločnosti</a></strong><a name="bookmark198"></a><o:p></o:p></p> <p> Aby sme vedeli porozumieť problematike záväznosti pokynov udeľovaných orgánom spoločnosti inému orgánu, je nevyhnutné si na úvod ozrejmiť určité pojmy, ktoré majú vplyv či už na možnosť udeľovania pokynov, ich záväznosť resp. zodpovednosť za ich výkon. Vprvom rade potrebné si vyjasniť rozdiel medzi „obch
Autor: Mgr. Peter Senko
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: Povinnosťami a určením konania konateľa spoločnosti je v intenciách Obchodného zákonníka nepriamo vyslovená zásada lojality konateľa voči spoločnosti ako aj vo vzťahu ku jej spoločníkom.

Úryvok z textu:
<p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, Verdana, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"> Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným je v zmysle zákonného znenia povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou.(1) „Súčasťou odbornej starostlivosti je okrem iného aj to, že člen predstavenstva dáva pri rozhodovaní v predstavenstve prednosť záujmom spoločnosti pred
MENU