Nájdené právne články pre výraz: vady diela

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

167 dokumentov
48 dokumentov
1325 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Darina Ostrožovičová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Inštitút zmluvy o dielo sa v podnikateľskom prostredí používa každodenne. Ide o dôležitý zmluvný typ, ktorý patrí do skupiny konsenzuálnych kontraktov, zakladajúci synalagmatický záväzok, pre ktorý nie je predpísaná písomná forma. K podstatným náležitostiam zmluvy patrí určenie zmluvných strán, určenie záväzku objednávateľa zaplatiť cenu za vykonané dielo a predovšetkým určenie diela. Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Di ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod   Inštitút zmluvy o dielo sa v podnikateľskom prostredí používa každodenne. Ide o dôležitý zmluvný typ, ktorý patrí do skupiny konsenzuálnych kontraktov, zakladajúci synalagmatický záväzok, pre ktorý nie je predpísaná písomná forma. K podstatným náležitostiam zmluvy patrí určenie zmluvných strán, určenie záväzku objednávateľa zaplatiť cenu za vykonané dielo a predovšetkým určenie diela. Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej vec
Autor: Róbert Marcinčo
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Verejné obstarávania sa mnohokrát spájajú s pojmom subdodávateľ. Ide o fenomén, ktorý sa v podnikateľskom prostredí rozširuje veľmi rýchlo. Právna úprava subdodávateľských vzťahov prešla mnohými zmenami, avšak konkrétna úprava týkajúca sa zodpovednosti subdodávateľa za vady plnenia absentuje. Prvá časť príspevku sa venuje definovaniu a kategorizácii vád. Hlavnú časť práce tvorí zhodnotenie súčasného právneho stavu danej problematiky a zároveň porovnanie s českou právnou úpravou.

Úryvok z textu:
Úvod Verejné obstarávania sa mnohokrát spájajú s pojmom subdodávateľ. Ide o fenomén, ktorý sa v podnikateľskom prostredí rozširuje veľmi rýchlo. Právna úprava subdodávateľských vzťahov prešla mnohými zmenami, avšak konkrétna úprava týkajúca sa zodpovednosti subdodávateľa za vady plnenia absentuje. Prvá časť príspevku sa venuje definovaniu a kategorizácii vád. Hlavnú časť práce tvorí zhodnotenie súčasného právneho stavu danej problematiky a zároveň porovnanie s českou právnou úpravou
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou zodpovednosti za vady diela, s osobitným zreteľom na vady diela, ktorých existencia má z pohľadu dopadov na samotné dielo charakter podstatného porušenia zmluvy, ako aj na otázky týkajúce sa práva objednávateľa na odstúpenie od zmluvy pri jej podstatnom porušení.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zmluva o dielo je mimo kúpnej zmluvy najčastejším zmluvným typom, ktorý sa v podnikateľskej praxi vyskytuje. Aj napriek tomuto faktu býva jej koncipovanie, resp. samotná dôležitosť negociácie pri jej uzatváraní odsúvaná akoby na vedľajšiu koľaj a zmluvné strany sa sústreďujú skôr na samotnú faktickú realizáciu predmetu zmluvy. Uvedený postup však nesie zo sebou pomerne často nepriaznivé následky, ktoré sa prejavujú najmä vo vzťahu k uplatňovaniu nárokov zo zodpovednosti za vady die
Autor: JUDr. Martin Kurčík
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok pojednáva o občianskoprávnej a obchodnoprávnej úprave jednotlivých nárokoch objednávateľa zo zmluvy o dielo v prípade, ak zhotoviteľ plnil vadne. Autor v tejto súvislosti poukazuje na práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa. Dodanie vadného diela má často za následok vznik škody. Článok preto poukazuje aj na možnosť objednávateľa domáhať sa náhrady škody vo vzťahu k vadnému dielu.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zmluva o dielo patrí nepochybne k najrozšírenejším a najdôležitejším zmluvným typom využívaným v praxi, popri zmluve kúpnej. Právna úprava tohto zmluvného typu siaha z historického hľadiska až do antického Ríma, kedy zmluvu o dielo, ako ju poznáme dnes, reprezentoval zmluvný typ locatio conductio operis, teda poskytnutie výsledku práce - diela (opus) za odplatu. Aj dnešná právna úprava vymedzuje základnú podstatu zmluvy o dielo, ktorá spočíva nie vo vykonávanej práci, ale v samotno
Autor: JUDr. Martin Kurčík
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vadami diela a poukazuje na rozdielnu právnu úpravu práva zhotoviteľa odstúpiť od zmluvy o dielo v závislosti od štádia vykonávania diela a zistenia vady diela zo strany objednávateľa s dôrazom na ustanovenie § 550 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pojem vada, resp. vadné plnenie je najčastejšie spájaný s kúpnou zmluvou alebo so zmluvou o dielo. V tomto príspevku by som sa rád venoval problematike zmluvy o dielo, konkrétne by som chcel poukázať na právnu úpravu a následky vadného vykonávania diela a zodpovednosti za vady. Z pohľadu úpravy Obchodného zákonníka (ďalej aj „ObchZ“ alebo aj „zákon“) ide totiž o rozdielne právne inštitúty v rôznych štádiách plnenia záväzku zo strany zhotoviteľa. Vykonanie diela zo strany zhotov
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou nároku zo zodpovednosti za škodu vo vzťahu k nárokom zo zodpovednosti za vady diela, s osobitným zreteľom na aplikačné problémy pri uplatňovaní oboch skupín nárokov. Autor polemizuje nad možnosťami výkladu ustanovenia, ktoré vymedzuje primeranú zľavu z ceny diela v korelácii ku konzumpčným účinkom uplatnenia tohto nároku vo vzťahu k nároku na náhradu škody.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zmluva o dielo predstavuje jeden z najčastejšie využívaných zmluvných typov, ktorý sa v praxi využíva pri úprave obchodných záväzkových vzťahov medzi podnikateľmi na území slovenskej republiky. Vzhľadom na skutočnosť, že najčastejší predmet sporov v tejto oblasti vzniká najmä v otázkach, či realizáciou diela došlo k naplneniu danej zmluvy o dielo, je potrebné sa venovať jednak problematike vymedzenia vád diela, ale rovnako aj ďalšiemu postupu v procese uplatňovania jednotlivých nár
Autor: JUDr. Paulína Ondrášiková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V čase prípravy rekodifikácie Občianskeho zákonníka je potrebné pozrieť sa na jeho jednotlivé ustanovenia spôsobom určujúcim ich využiteľnosť v aplikačnej praxi bez vyvodenia otázok, na ktoré môže odpoveď poskytnúť len súdna prax. Medzi predmetné pojmy patrí i vada zákonom striktne nedefinovaná, avšak s obsahom determinovaným jeho jednotlivými ustanoveniami. Frapantnosť tohto pojmu je nepochybná, no dostatočnosť úpravy jeho obsahu je otázna. Uplatňovanie nárokov zo zodpovednosti za vady sa opiera práve o správne vymedzenie vady predmetu plnenia tak, aby bolo jednoznačné, či vada existuje alebo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
VADA Možnosť získania určitého nároku sa spravidla viaže na predchádzajúcu skutočnosť. Samozrejme, hovoríme o nároku zodpovednostnom, konkrétne zo zodpovednosti za vady. V našom prípade spomínanou predchádzajúcou skutočnosťou bude práve vada v rôznych jej podobách. Predmetom nášho príspevku je determinovanie vady v občianskoprávnom ponímaní, resp. definovaní. Vzhľadom na obšírnosť témy, kdeže zodpovednosť za vady ako taká je upravená jednak všeobecne a jednak osobitne, rozhodli sme sa zúž
Autor: JUDr. Martin Kurčík
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá rekodifikačnými úvahami dotýkajúcimi sa právnej úpravy zmluvy o dielo v rámci prijatia nového Občianskeho zákonníka. Autor v prvom rade poukazuje na navrhované úpravy v rámci Legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka. V ďalšom výklade autor poukazuje aj na niektoré ďalšie rekodifikačné úvahy mimo rámca Legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Osobitosťou slovenského právneho poriadku v porovnaní s inými krajinami s kontinentálnym systémom práva je dualizmus právnej úpravy zmluvy o dielo. Predmetný inštitút je totiž upravený všeobecne v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku (ďalej aj „ObčZ“) ako aj osobitne pre obchodné záväzkové vzťahy v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodnom zákonníku (ďalej aj „ObchZ“). Táto duplicitná úprava bola zavedená do nášho právneho poriadku prijatím zákona č. 513/1991 Zb., nakoľko zákonodarca
Autor: Martina Grejtáková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Kostrbatosť právnych vzťahov v oblasti obchodu nie je výnimočným javom. Vzťahy medzi podnikateľmi sa môžu naštrbiť rôznymi spôsobmi a v akomkoľvek štádiu vzťahu. Najčastejšie samozrejme dochádza k problém, keď príde na rad plnenie povinností strán. V našom prípade povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zo zmluvy o dielo v čase po odovzdaní tovaru, resp. diela.

Úryvok z textu:
Úvod Kostrbatosť právnych vzťahov v oblasti obchodu nie je výnimočným javom. Vzťahy medzi podnikateľmi sa môžu naštrbiť rôznymi spôsobmi a v akomkoľvek štádiu vzťahu. Najčastejšie samozrejme dochádza k problém, keď príde na rad plnenie povinností strán. V našom prípade povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zo zmluvy o dielo v čase po odovzdaní tovaru, resp. diela. 1.       Drobné nedostatky 1.1.    K otázke splnenia záväz
Autor: JUDr. Andrea Moravčíková PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Článok sa zaoberá otázkami súvisiacimi s možnosťou zasahovať do autorského diela – počítačového programu, ktorý je výsledkom zákazky na poskytnutie služieb. V praxi často dochádza k situácii, že vytvorené dielo, ktoré má v zmysle Autorského zákona charakter autorského diela, potrebuje následne určitú údržbu, úpravy, aktualizácie. Vzhľadom na to, že počítačový program má svoje špecifiká je otázne, kto a do akej miery doň môže zasahovať. Autorka predkladá názor, podľa ktorého záleží predovšetkým na spôsobe, ako a aké práva objednávatel ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Oblasť verejného obstarávania je množstvom publikácií chudobnou príbuznou iných, omnoho pertraktovanejších oblastí ako obchodné právo či trestné právo, avšak prináša množstvo problémov, ktoré sú z právneho hľadiska veľmi zaujímavé. Možno aj z dôvodu potreby ich riešenia „v behu“ sa o nich málo píše, často sa skôr čaká na názor Úradu pre verejné obstarávanie bez použitia hlbšej právnej úvahy a analýzy problému. Dovolím si poz
MENU