Nájdené právne články pre výraz: väzobné stíhanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

146 dokumentov
221 dokumentov
226 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Martin Ribár
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok poukazuje na katastrofálne reálne podmienky vo výkone kolúznej väzby ako aj na niektoré trendy v trestnom konaní, ktoré sú prítomné pri využívaní inštitútu kajúcnika

Úryvok z textu:
„Poh­ľad z oboch strán mre­ží na na­du­ží­va­nie ko­lúz­nej väz­by a in­šti­tú­tu ka­júc­ni­ka v tres­tných ko­na­niach“ Ten­to člá­nok je reak­ciou na člán­ky JUDr. Pet­ra Šam­ka K na­du­ží­va­niu tr­va­nia ko­lúz­nej väz­by v tres­tnom ko­na­ní (Práv­ne lis­ty 8.12.2020) a Kult ka­júc­ni­ka ako trend ro­ku 2020 ale­bo čo nás mô­že nau­čiť prí­pad pro­ku­rá­to­ra JUDr. Jo­ze­fa Mam­rá­ka (Práv­ne lis­ty 29.12.2020). V člán­ku čer­pám zo svo­jich dl­ho­do­bých osob­ných skú­se­nos­t
Autor: doc. JUDr. Jaroslav Klátik PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v článku venuje tendenciám presadzujúcim uplatnenie princípu ultima ratio. Autor odmietol názory, že princíp ultima ratio nie je žiadnym spôsobom zakotvený v právnom poriadku a súdna prax tento princíp nevyužíva. Právny poriadok Slovenskej republiky je založený na právnom pozitivizme a nie na právnom formalizme, t. j. záväznosť zákona nespočíva v záväznosti jeho slovnej formulácie, ale v záväznosti záujmov, kvôli ktorým bol prijatý a ktoré má chrániť. Záväzným je preto obsah právnych pravidiel a nie slová použité na vyjadrenie právnych pravidiel

Úryvok z textu:
Úvod Trestné právo je odvetvím právneho poriadku, ktorého prostriedky majú a musia byť používané, ak použitie iných prostriedkov právneho poriadku neprichádza do úvahy, pretože už boli vyčerpané alebo sú zjavne neúčinné alebo nevhodné. Použitie trestnoprávneho postupu bez toho, aby prostriedky iných právnych odvetví, najmä prostriedky súkromnoprávne a pri ich nedostatočnosti sankcie administratívne, boli použité, by bol v rozpore so zásadou subsidiarity trestnej represie, ktor
Autor: JUDr. Juraj Drugda PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na analyzovanie miery vyváženosti medzi potrebou zachovávania náležitej rýchlosti prípravného konania na jednej strane a efektívnosťou alebo inými slovami kvalitou prípravného konania na strane druhej. Priblížený bude systém základných pojmov a východísk, ktorý poslúži ako teoretický základ k ďalším častiam príspevku, v rámci ktorých budú analyzované najvýznamnejšie právne aj praktické mechanizmy zabezpečujúce rýchlosť prípravného konania spolu s vyhodnotením ich potenciálneho pozitívneho alebo negatívneho vplyvu na efektívnosť prípravného konania.

Úryvok z textu:
  Úvod Prípravné konanie a jeho efektívnosť možno preskúmavať za použitia veľkého množstva vedeckých metód a prístupov, ktoré majú potenciál na základe vopred zvolených kritérií vytvoriť systém sledovaných ukazovateľov, o ktorých sa následne zbierajú relevantné dáta a informácie, ktoré poslúžia na sformulovanie záverov, vyhodnotenie stanovených otázok a riešenie identifikovaných problematických oblastí. Kritériá hodnotenia efektívnosti prípravného konania môžu byť rôzne, napríklad: ob
Autor: JUDr. Martin Štrkolec PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Väzba pre trestné činy terorizmu je novým inštitútom slovenského právneho poriadku, ktorý bol do zákonnej dikcie Trestného poriadku zakotvený zákonom č. 444/2015 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2016. Ako každý zabezpečovací inštitút, ktorý výraznou mierou zasahuje do základných práv a slobôd jednotlivcov, aj väzba pre trestné činy terorizmu musí spĺňať požiadavky kladené tak na legislatívnu, ako aj na aplikačnú stránku zákonnosti (ústavnosti). Autor sa v príspevku zaoberá tak legislatívnou, ako aj aplikačnou stránkou ústavnosti predmetného inštitútu, pričom túto rozoberá nie len z hľadiska hodnotový ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Trestná politika štátu predstavuje súčasť politického diania v spoločnosti, pričom jej obsahom je jednak tvorba trestnoprávnych noriem, avšak taktiež ich následná aplikácia orgánmi verejnej moci. Možno však súhlasiť s názorom J. Ivora, podľa ktorého bez zapojenia odborníkov z právnej praxe nemožno správne definovať, vytvárať a následne aplikovať príslušné trestnoprávne ustanovenia.382 Domnievame sa, že okrem odbornej, ba až vedeckej intervencie možno s efektivitou trestnej
MENU