Nájdené právne články pre výraz: vecná príslušnosť správneho orgánu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16 dokumentov
2 dokumenty
66 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na analýzu procesných inštitútov využívaných v konaní o pozemkových úpravách vo vzťahu k právam, povinnostiam a možnostiach účastníka pozemkových úprav. Jeho hlavným cieľom je analyzovať odôvodnenosť a primeranosť ich odchýlok od procesných inštitútov všeobecného správneho konania. Dôvodom na skúmanie je záujem na efektívnosti, t. j. rýchlosti a hospodárnosti procesu pozemkových úprav.

Úryvok z textu:
  1.    Úvod Zákon č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníc­tva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách (ďalej aj „zákon o pozemkových úpravách”) v § 1 ods. 1 upravuje obsah pozem­kových úprav ako racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majet­ku s ním spojeného, vykonávané vo verejnom záujme, v súlade s požiadavkami, podmienka
Autor: doc. JUDr. Mária Kiovská CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Správne konanie je jedným z procesov uskutočňovaných v štátnej správe, prostredníctvom ktorého sa realizujú jej úlohy. Nejde v ňom len o riešenie určitých sporných otázok medzi jednotlivými subjektami, ale najmä o riešenie takých vecí, na regulácii ktorých je celospoločenský záujem. Tým sa vlastne zabezpečuje súlad individuálnych a celospoločenských záujmov nevyhnutných pre rozvoj demokracie v spoločnosti. Skúsenosti správnych orgánov svedčia o tom, že platný správny poriadok ako celok sa v ich doterajšej praxi osvedčil. Aj keď správny poriadok vo väčšine svojich ustanovení vyhovuje, nemožn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I. Správne konanie je z hľadiska vzťahu všeobecného a osobitného všeobecným problémom, má však osobitný ráz, najmä ak vezmeme do úvahy rozmanitosť predmetu správneho konania, ktorý sa vo vývoji verejnej správy rozširuje. Z hľadiska logickej postupnosti uskutočňovania verejnej správy môžeme správne konanie začleniť ako prostriedok na vytváranie jednej z foriem verejnej správy - indidviduálneho aktu /rozhodnutia/ - správneho orgánu. Z hľadiska štruktúry verejnej správy môžeme začleniť
MENU