Nájdené právne články pre výraz: verejné zdravotné poistenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 34

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

185 dokumentov
56 dokumentov
1609 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Lenka Trnkusová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V súčasnej dobe je verejne výrazne pertraktovaná problematika zdravotných poisťovní. V roku 2008 bola Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“) prejednávaná problematika možnosti tvorby zisku zdravotnými poisťovňami, pričom tento spor medzi Slovenskou republikou a zdravotnými poisťovňami ešte nie je ukončený kvôli podanému odvolaniu voči rozhodnutiu Ústavného súdu. Ďalším nezrealizovaným a plánovaným zámerom je vytvorenie jednej štátnej zdravotnej poisťovne, bez možnosti pôsobenia súkromných zdravotných poisťovní. Jedná sa o zložitý zámer a problematiku, ktorej riešenie je ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Možnosť tvorby zisku zdravotných poisťovní a tiež ich unitarizácia je veľmi komplikovaná problematika, pričom pri jej vklade treba pracovať hlavne s dostupnými prameňmi. Prameňom práva pri riešení problematiky zdravotných poisťovní je zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o zdravotnom poistení“) a zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
Autor: Mgr. Mikuláš Krippel PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok skúma viaceré prípady rozdielneho postavenia poistencov v jednotlivých vzťahoch systému sociálneho poistenia a systému verejného zdravotného poistenia. Z tohto pohľadu bude analyzovaná napríklad valorizacia dôchodkov, povinné dôchodkové poistenie poistencov štátu, rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu nemocenskej dávky, rozdielne určený dôchodkový vek mužov, žien a poistencov, ktorí získali zvýhodnené pracovné kategórie, platenie poistného na verejné zdravotné poistenie osobami so zdravotným postihnutím, minimálny dôchodok, postavenie poberateľa invalidného dô ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. K ZÁSADE ROVNOSTI V POISTNOM SYSTÉME V OBLASTI SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA Poistný systém v oblasti sociálneho zabezpečenia sa delí na dva základné veľké systémy: systém sociálneho poistenia a systém verejného zdravotného poistenia. Systém sociálneho poistenia Slovenskej republiky, členený na systém nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti, zahŕňa celý rad poistných vzťahov (platenie poistného) a dávkových vzťah
Autor: Mgr. Ján Cuhanič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Návrh zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) je návrhom právnej úpravy, ktorá v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a vládou Slovenskej republiky schválenú Koncepciu reformy daňovo-odvodového systému vytvára legislatívne predpoklady pre úpravu hrubej mzdy na „superhrubú“ úroveň a výrazným spôsobom mení parametre daňového systému, systému verejného zdravotného poistenia a systému sociálneho poistenia. Z dôvodu, že predkladaný návrh zákona je realizáciou opatrení uvedených v Koncepcii reformy daňo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Návrh zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) je návrhom právnej úpravy, ktorá v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a vládou Slovenskej republiky schválenú Koncepciu reformy daňovo-odvodového systému vytvára legislatívne predpoklady pre úpravu hrubej mzdy na „superhrubú“ úroveň a výrazným spôsobom mení parametre daňového systému, systému verejného zdravotného poistenia a systému sociálneho pois
Autor: Mgr. Barbora Blašková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Ústavné úpravy v Slovenskej republike a v Českej republike garantujú právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia. Judikatúra ústavných súdov oboch štátov je jednotná v tom, že právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť bezvýhradne neznamená, že by určitá časť poskytovanej zdravotnej starostlivosti nemohla byť spoplatnená. Ide o tú časť zdravotnej starostlivosti, ktorá prekračuje rozsah a obsah štandardnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej na základe zdravotného poistenia. Autorka v príspevku analyzuje vývoj a tendencie spoplatnenia zdravotnej starostlivosti ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚSTAVNÁ ÚPRAVA PRÁVA NA BEZPLATNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ Právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť ako súčasť práva na ochranu zdravia patrí k sociálnym právam patriacim do práv druhej generácie. V slovenskej ústavnej úprave je uvedené v druhej vete čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“): „Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“ Článok 40 Ústavy SR u
Autor: JUDr. Ján Mihaľov
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Páchanie trestných činov sa nevyhýba ani oblasti pracovnoprávnych a s nimi súvisiacich vzťahov. V príspevku sa budeme zaoberať stručnou charakteristikou jednotlivých obligatórnych znakov skutkových podstát dvoch trestných činov, ktorých sa zamestnávatelia vo vzťahu k svojim zamestnancom dopúšťajú v zásade najčastejšie - ide o trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného a trestný čin neodvedenia dane a poistného.

Úryvok z textu:
Páchanie trestných činov sa nevyhýba ani oblasti pracovnoprávnych a s nimi súvisiacich vzťahov. V príspevku sa budeme zaoberať stručnou charakteristikou jednotlivých obligatórnych znakov skutkových podstát dvoch trestných činov, ktorých sa zamestnávatelia vo vzťahu k svojim zamestnancom dopúšťajú v zásade najčastejšie - ide o trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného a trestný čin neodvedenia dane a poistného. I. Trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného Systematicky je tres
Autor: Bc. Ingrid Nahácka
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Mandátna zmluva a zmluva o výkone funkcie konateľa ako spôsoby vytvorenia vzťahu konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným k samotnej spoločnosti. Určenie práv a povinností konateľa, forma a náležitosti týchto zmlúv.

Úryvok z textu:
Článok sa zaoberá stručným priblížením právnych vzťahov vznikajúcich pri výkone funkcie konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným a s tým súvisiacimi otázkami sociálneho a zdravotného poistenia. Vzťah medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a členom orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti sa v zmysle ustanovenia § 66 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo z
Autor: Mgr. Katarína Szendreiová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje otázke potenciálnych potenciálneho uplatňovania nárokov pacientov z dôvodu neposkytnutia alebo nezabezpečenia adekvátnej zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní, čím došlo na strane pacientov ku škode na zdraví alebo vzniku inej ujmy.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Skutočnosť, že odporúčania Európskej komisie týkajúce sa kolektívneho uplatňovania nárokov sú dominantne zamerané na ochranu spotrebiteľov a ochranu hospodárskej súťaže je neodškriepiteľná a z pohľadu vymáhania škody pochopiteľná a odôvodniteľná. Už z doterajšieho legislatívneho vývoja v Slovenskej republike je zrejmé, že tento trend v spomínaných majoritných oblastiach sa bude ďalej len rozvíjať a prehlbovať. Z pohľadu budúcnosti sú však tiež zaujímavé iné oblasti práva, v
Autor: doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá úlohou a zodpovednosťou štátu pri financovaní verejného zdravotníctva vo svetle ústavného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Okrem analýzy súčasného stavu sa zaoberá aj úvahami de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 SÚČASNÝ SYSTÉM FINANCOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI Zdravotná staroslivosť je v súčasnosti v Slovenskej republike financovaná takmer výlučne prostredníctvom systému povinného zdravotného poistenia, pričom predstavuje realizáciu ústavného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť podľa Ústavy Slovenskej republiky. Uvedený systém je založený na systéme povinného zdravotného poistenia fyzických osôb, pričom zákonom stanovené poistenie platia jednak zamestnanci, ako aj samostatne zár
Autor: JUDr. Katarína Belešová MPH.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Predmetom tohto príspevku je stručne zhodnotiť právny stav na základe ktorého si môže migrujúci zamestnanec čerpať nárokové dávky z verejných zdrojov a spôsob určovania legislatívy pri poskytovaní vecných dávok. Právo na voľný pohyb zamestnancov zakotvuje článok 45 ZFEÚ, a zahrňuje právo na voľný prístup k zamestnaniu, právo na voľný pohyb pri výkone zamestnania, právo na zotrvanie na území členského štátu EÚ po skončení zamestnania, právo na zákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, právo na vzájomné uznávanie diplomov. Migráciu za prácou vždy sprevádzali spoločenské dôsledky týkaj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Jednotné informačné toky sú prostriedkom právnej istoty pre samotných pracovníkov, ale aj pre jednotlivé systémy verejného zdravotníctva v danej krajine a predstavujú súčasť odvodených práv. Spoločenské dôsledky migrácie za prácou boli zaznamenané vo viacerých sociologických štúdiách, ale dôsledky migrácie za zdravím zatiaľ nie je možné ani v náznakoch odhadnúť. Sloboda pohybu služieb a zamestnancov (osôb) vychádza priamo z obsahu Európskej sociálnej charty a Charty základných sociál
Autor: Mgr. et Mgr. Ladislav Križan PhD., DAS
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Je potrebné rozlíšiť, aká časť našej prípadnej argumentácie pri tvorbe zákona o športe je v skutočnosti obhajobou vlastných sebeckých záujmov nás a/alebo našich športov, a aká je naozaj o tom, čo považujeme pre seba aj spoločnosť nielen v športe za (ne)spravodlivé. Výsledok diskusie má byť potom návrh zákona o športe, ktorí umožní, aby sme sa všetci spolu, nie iba v športe medzi sebou navzájom, ale všetci v našej krajine, mali prosto lepšie a znesiteľnejšie.

Úryvok z textu:
Motto: Cieľ diskusie má byť umožniť rozlíšiť, aká časť našej prípadnej argumentácie pri tvorbe zákona o športe je v skutočnosti obhajobou vlastných sebeckých záujmov nás a/alebo našich športov, a aká je naozaj o tom, čo považujeme pre seba aj spoločnosť nielen v športe za (ne)spravodlivé. Výsledok diskusie má byť potom návrh zákona o športe, ktorí umožní, aby sme sa všetci spolu, nie iba v športe medzi sebou navzájom, ale všetci v našej krajine, mali prosto lepšie a znesiteľnejšie.  
MENU