Nájdené právne články pre výraz: vo veciach územnej samosprávy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 34

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

210 dokumentov
104 dokumentov
411 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: prof. JUDr. Katarína Tóthová DrSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Všeobecne záväzné nariadenia územnej samosprávy sú významným regulačný faktor. Ich právna kvalita v súčasnosti je často napádaná protestom prokurátora. Treba hľadať cesty ich skvalitnenia. Jednou je aj dôsledné presadenie inkompatibility, tých subjektov, ktoré môžu mať vplyv na ich kvalitu.

Úryvok z textu:
  ÚVOD Územná samospráva je organizačnou formou verejnej správy slúžiacej na zabezpečovanie určitých úloh spoločenstva občanov, ktoré sa vytvára na územnom základe[1]. Je všeobecne uznávané, že inak sa uskutočňuje verejná správa, ktorá má charakter štátnej správy a inak sa uskutočňuje verejná správa ako územná samospráva[2]. Územná samospráva sa v značnej miere prejavuje ako riadiaca činnosť a jej riadiaci ch
Autor: doc. JUDr. Martin Vernarský PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na skúmanie podmienky petície pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia obce regulujúceho prevádzkovanie hazardu na jej území. Ústavný súd Slovenskej republiky ústavnosť tejto podmienky preskúmal, pričom nezistil dôvod na derogačný zásah do právnej úpravy. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky ponúka viacero podnetných úvah, ktoré príspevok podrobí analýze i prípadnej kritike so súčasnou ponukou alternatívneho riešenia.

Úryvok z textu:
  ÚVOD Postavenie obcí ako základných jednotiek územnej samosprávy vslovenskom právnom poriadku vykazuje v poslednom období viacero problematických aspektov. Na jednej strane je legálna podoba všeobecne záväzných právnych predpisov regulujúcich postavenie obcí nastavená štandardne. Obciam garantuje ich status Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb
Autor: Mgr. Patrik Kukuľa
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Predkladaný článok rozoberá problematiku vplyvu štátu pri zdaňovaní so zameraním na miestne dane. Autor upriamuje pozornosť na miestne dane a poplatky. V príspevku je venovaný priestor rozpočtu územnej samosprávy a daniam z príjmov fyzických osôb. Autor sa zameriava na aspekt dostatku financií v rozpočtoch obcí, pričom poukazuje na ich najvýznamnejší príjem.

Úryvok z textu:
ÚVOD Základnou jednotkou moderného štátu, ktorá umožňuje podieľať sa na samoregulovaní, zabezpečovaní a uspokojovaní potrieb osôb s trvalým pobytom na určitom území je územná samospráva. Pod pojmom územná samospráva je možné chápať formu administratívno-teritoriálneho usporiadania, v ktorom sú zohľadnené historické, geografické, politické, či sociálno-kultúrne aspekty.[1] Účelom takéhoto delenia verejnej moci v štáte je najmä spravovanie a chod spoločenstva za pomoci zriadených mechanizmo
Autor: mjr. JUDr. Ladislav Dudor PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Tvorba vlastných právnych noriem v rukách komunálnych politikov patrí k základným atribútom demokracie. Priznaním tohto práva štát uznal opodstatnenosť normatívneho spôsobu realizácie správy vlastných záležitosti jednotlivých miestnych spoločenstiev. Význam tejto formy činnosti miestnej samosprávy je preto neodškriepiteľný, ale pokiaľ ide o jednoznačnosť terminológie všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných miestnou samosprávou, tá má určité nedostatky a práve tejto problematike sa venuje autor príspevku.

Úryvok z textu:
  ÚVOD Oprávnenie obce vydávať všeobecne záväzné nariadenie je nevyhnutným predpokladom k efektívnemu výkonu úloh samosprávnych celkov. I keď štandardne sa právna teória venuje všeobecne záväzným nariadeniam predovšetkým z procesného aspektu ich tvorby a problémom súvisiacim s prekračovaním právomocí obcí pri pokuse o normatívnu reguláciu spoločenských vzťahov v podmienkach miestnej samosprávy, v nasledujúcich riadkoch by som
Autor: Mgr. Peter Pavlovič
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok analyzuje možnosť aplikácie pravidiel tvorby právnych predpisov vymedzených v prvej časti zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu všeobecne záväzného nariadenia obce. Úvahy o aplikovateľnosti princípov tvorby právnych predpisov upravených vpredmetnom zákone sú motivované nielen dosiahnutým spoločenským a technologickým pokrokom a vývojom právnych inštitútov v oblastí legislatívy, ale aj strohosťou právnej úpravy ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  ÚVOD Ústava Slovenskej republiky vyhlasuje vo svojom čl. 1 ods. 1 Slovenskú republiku za zvrchovaný, demokratický a právny štát. Explicitné prihlásenie sa k idei právneho štátu ako určitého programového cieľa štátu nadraďuje právo nad všetky ostatné ciele subjektov práva – právo v tomto zmysle „platí pre každého a dá sa vymôcť od všetkých“1. Idea právneho štátu je však sama osebe abstraktným konštruktom, ktorého interpre
Autor: doc. JUDr. Lívia Trellová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka v príspevku analyzuje normotvorbu obcí, ktorá vyvoláva viaceré ústavnoprávne otázky, či zamyslenia, a na to nadväzujú aplikačné problémy. V príspevku sa autorka venuje identifikovaniu a bižšiemu priblíženiu ústavných limitov vo vzťahu k normotvorbe ako významnej forme činnosti obce. Ako základné východisko slúži rozlišovanie medzi právomocou obcí vydávať všeobecne záväzné nariadenie pri výkone územnej (miestnej) samosprávy a pri výkone prenesenej štátnej správy.

Úryvok z textu:
ÚVOD Základné ústavné vymedzenie územnej samosprávy je vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ( ďalej v texte aj ako „ Ústava SR“), konkrétne v štvrtej hlave pod označením územná samospráva v čl. 64 až 71. Ústava SR označuje za základnú jednotku územnej samosprávy obec (v čl. 64 ). Územnú samosprávu tvorí obec a vyšší územný celok. Zákonná úprava fungovania územnej samosprávy
Autor: JUDr. Michal Jesenko PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Normotvorba obcí je jednou z jej podstatných foriem činnosti, v ktorej sa prejavuje špecifický charakter výkonu územnej samosprávy. Právomoc obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach územnej samosprávy vyplýva priamo z Ústavy SR (čl. 68). Príspevok sa zameriava na analýzu relevantnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veciach súdneho prieskumu ústavnosti a zákonnosti všeobecne záväzných nariadení obcí.

Úryvok z textu:
  ÚVOD Územná samospráva predstavuje základ organizácie a riadenia vecí verejných v podmienkach moderných demokracií založených na princípoch decentralizácie a subsidiarity. Je výrazom demokracie správy vecí verejných na miestnej, resp. regionálnej úrovni. Ako súčasť verejnej správy je vyjadrením snahy realizovať úlohy na zabezpečenie záujmov územného spoločenstva relatívne samostatne a bez pria
Autor: Mgr. Zuzana Čierniková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V článku sa autorka venuje problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a miest v Slovenskej republike. V prvej časti predkladá rozbor platnej právnej úpravy, ktorá sa týka normotvorby obcí. V druhej časti sa článok zaoberá rozhodovacou činnosťou Ústavného súdu Slovenskej republiky a všeobecných súdov pri prieskume ústavnosti a zákonnosti všeobecných záväzných nariadení obcí. Článok poskytuje súhrnný prehľad rozhodovacej činnosti súdov a predstavuje základnú argumentáciu, na ktorú sa súdy odvolávajú. V poslednej časti článok rozhodovaciu činnosť súdov sumarizuje a načrtáva možné východiská ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V príspevku sa zameriavam na problémy právnej praxe vyplývajúce z normotvorby obcí, dozoru nad dodržiavaním zákonnosti a preskúmavania normotvorby obcí súdmi, teda činnosti uskutočňovanej obcami, prokuratúrou, všeobecnými súdmi a Ústavným súdom vo veciach všeobecne záväzných nariadení. Inšpirujúc sa Prusákom môžeme normotvorbu obcí definovať ako ústavou a zákonmi upravený postup orgánov územnej samosprávy ako aj postup pri konaní miestneho referenda, ktorého cieľom je vznik, zmena
Autor: JUDr. Michal Jesenko PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá normotvornou právomocou obcí. Podľa Ústavy Slovenskej republiky (čl.68) obce v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti v zásade nepotrebujú osobitné zákonné splnomocnenie na prijatie všeobecne záväzných nariadení. Praktické možnosti obcí regulovať akékoľvek otázky miestneho významu sú však nedostatočné. Optimálne riešenie tohto problému vyžaduje rešpektovanie ústavného práva obcí na samosprávu pri súčasnom rešpektovaní základných práv a slobôd ich obyvateľov.

Úryvok z textu:
Normotvorná činnosť obcí je jednou z jej podstatných foriem činnosti, v ktorej sa prejavuje špecifický charakter výkonu územnej samosprávy. Právomoc obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia je upravená v či. 68 a či. 71 ods. 2 Ústavy slovenskej republiky (ďalej ien „ústava“). Východiskom ústavnej úpravy je rozlišovanie medzi právomocou vydávať všeobecne záväzné nariadenia v oblasti samostatnej pôsobnosti (výkon územnej samosprávy) a v oblasti prenesenej pôsobnosti (výkon delegovanej štát
Autor: JUDr. Zuzana Ligasová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na analýzu právnej úpravy všeobecne záväzných nariadení obcí, pričom sa zameriava na predstavenie novely zákona o obecnom zriadení účinnej od 01.04.2018. Príspevok vo svojej druhej časti predstavuje prístup právnej praxe v podmienkach obecnej samosprávy (a konkrétne mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto) k riešeniu a zakotveniu určitých společenských vzťahov. Zároveň predstavuje prístup súdnej moci k spomínanému zakotveniu tak ako je vyjadrený v rozhodnutiach všeobecných súdov, ktoré preskúmavali súladnosť predmetných všeobecne záväzných nariadení s právnymi predpismi v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vzhľadom na širšie vymedzenie názvu príspevku považujem za potrebné hneď v úvode upozorniť čitateľa, že príspevok sa zameriava na normotvornú právomoc obcí. Normotvorná právomoc obce je jedným z právnych nástrojov, ktorými obec disponuje pri realizácii svojej pôsobnosti. V zmysle Ústavy SR a príslušných zákonných ustanovení obec normotvornú právomoc môže uplatňovať v samosprávnej pôsobnosti ale aj pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy. V samosprávnej pôsobnosti predstav
MENU