Nájdené právne články pre výraz: voľba sudcov ústavného súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Boris Balog PhD.
Zdroj: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Koncom roku 2018 bolo predložených niekoľko návrhov na zmenu Ústavy Slovenskej republiky, ktoré sa týkali spôsobu ustanovovania sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. išlo o návrhy, ktoré sa v rozdielnej intenzite odchyľovali od platného znenia Ústavy Slovenskej republiky a prinášali nielen technické, ale aj koncepčné zmeny. Ani jeden z predložených návrhov nebol schválený. Aj keď uplynula iba krátka doba, je možné sa už spätne na tieto návrhy pozrieť a zamyslieť sa nad nimi.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Menovanie sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) sa stalo súčasťou ústavnej úpravy postavenia ústavného súdu ako nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti v novo sa formujúcom štáte v jeho ústave, ktorá bola schválená 1. septembra 1992. Ústavodarca zvolil v čl. 134 ods. 2 konštrukciu, ktorá napriek neskorších novelizáciám zostala od roku 1992 dodnes rovnaká – sudcov ústavného súdu menuje prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezide
Autor: JUDr. Marián Ševčík CSc.
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok poukazuje na niektoré osobitné črty vo vývoji právnej úpravy vo vzťahu k Ústavnému súdu SR ako aj k problematike voľby sudcov Ústavného súdu SR a k diskusii k jeho štvrťstoročnej histórii

Úryvok z textu:
Ano­tá­cia: Pred­me­tom prís­pev­ku je pou­ká­za­nie na niek­to­ré oso­bit­né čr­ty vo vý­vo­ji práv­nej úp­ra­vy vo vzťa­hu k Ústav­né­mu sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky i k prob­le­ma­ti­ke voľ­by sud­cov Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky a k dis­ku­sii k je­ho štvrťsto­roč­nej his­tó­rii. Poob­hliad­nu­tie sa na čin­nosť Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky pri príl­eži­tos­ti je­ho 25 roč­nej his­tó­rii je ne­po­chyb­ne vhod­nou príl­eži­tos­ťou k to­mu, aby sa
Autor: JUDr. Martin Buzinger PhD.
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Čánok sa zaoberá aktuálnou problematikou voľby sudcov Ústavného súdu SR, pričom poukazuje na to, že poslanci NR SR, ktorí kandidujú za sudcov Ústavného súdu SR majú oproti ostatným kandidátom zrejmú výhodu.

Úryvok z textu:
No­mi­ná­cie via­ce­rých po­li­tic­ky čin­ných osôb na kan­di­dá­tov na sud­cov ús­tav­né­ho sú­du vy­vo­lá­va­jú v spo­loč­nos­ti oba­vy z po­li­ti­zá­cie ús­tav­né­ho sú­du a oh­ro­ze­nia je­ho pos­ta­ve­nia ako ne­zá­vis­lé­ho súd­ne­ho or­gá­nu ochra­ny ús­tav­nos­ti. Od­bor­ná i laic­ká ve­rej­nosť si kla­die le­gi­tím­ne otáz­ky, či pred­chá­dza­jú­ce po­li­tic­ké ak­ti­vi­ty ta­kých­to kan­di­dá­tov ne­vyt­vá­ra­jú ob­jek­tív­ne po­chyb­nos­ti o ich ne­zá­vis­los­ti a apo­li­tic­kos­ti
Autor: Juraj Martaus
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Predkladaný článok sa zaoberá podrobnou analýzou dvoch právnych stanovísk, ktoré boli vypracované ako reakcia na otvorenú otázku postupu odchádzajúceho prezidenta pri menovaní sudcov ústavného súdu v situácii, keď funkčné obdobie odchádzajúcich sudcov končí až počas funkčného obdobia novozvolenej hlavy štátu. V závere článku sa autor pokúša predostrieť vlastný výklad Ústavy Slovenskej republiky v dotknutej otázke.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Napriek tomu, že v nedeľu 15. júna 2014, presne minútu po dvanástej hodine na poludnie, keď sa skončilo funkčné obdobie prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi a po zložení sľubu prezidenta sa svojho úradu ujal Andrej Kiska, došlo k definitívnemu zažehnaniu ďalšieho črtajúceho sa ústavnoprávneho sporu, nie je vôbec vylúčené, že otázka, o ktorej sa v období pred začatím plynutia funkčného obdobia nového prezidenta pomerne živo diskutovalo, sa niekedy v budúcnosti neobjaví znovu. Bude
Autor: doc. JUDr. Boris Balog PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa venuje tej časti návrhu novely Ústavy SR, ktorá umožňuje prezidentovi vymenovať sudcov Ústavného súdu SR aj bez úplného návrhu Národnej rady SR. Pozerá na tento návrh nielen ako na riešenie ad hoc situácie nezvolenia úplného počtu kandidátov Národnou radou SR, ale hodnotí takýto návrh aj v kontexte postavenia a právomocí Ústavného súdu SR.

Úryvok z textu:
  Úvod Zmeny ústavy môžeme hodnotiť podľa rôznych kritérií. Môžeme ich hodnotiť o. i. aj podľa toho, ako intenzívne, či dokonca invazívne zasahujú do existujúcej ústavy, jej štruktúry a ústavných inštitútov, ktoré túto štruktúru vzájomnými väzbami a vzťahmi vytvárajú. Môžeme hovoriť o takých zmenách ústavy, ktoré sú len technické, či pracovné. Sú to zmeny, ktoré nezasahujú do štruktúry ústavy a ústavného systému a nezasahujú do ústavných inštitútov a ich ústavného usporiadania. Na zák
Autor: Juraj Martaus
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Zdá sa, že hľadanie a testovanie limitov výkonu kreačných právomoci prezidenta republiky je znovu jednou z hlavných tém verejnej diskusie. Po tom, čo sme si v marci minulého roku osviežili ústavné možnosti hlavy štátu (ne)menovať novú vládu a na konci roku zas jeho oprávnenie (ne)prijať demisiu člena vlády, môžeme v komentároch k ústave opätovne nalistovať už pomerne ošúchané stránky kontemplujúce nad právomocou prezidenta menovať sudcov ústavného súdu. Skrátka, vyťahujme záložky, ďalšie kolo zápasu o výklad menovacích právomocí prezidenta sa podľa všetkého práve začalo.

Úryvok z textu:
Zdá sa, že hľadanie a testovanie limitov výkonu kreačných právomoci prezidenta republiky je znovu jednou z hlavných tém verejnej diskusie. Po tom, čo sme si v marci minulého roku osviežili ústavné možnosti hlavy štátu (ne)menovať novú vládu a na konci roku zas jeho oprávnenie (ne)prijať demisiu člena vlády, môžeme v komentároch k ústave opätovne nalistovať už pomerne ošúchané stránky kontemplujúce nad právomocou prezidenta menovať sudcov ústavného súdu. Skrátka, vyťahujme záložky, ďalšie kolo
Autor: Mgr. Tomáš Hubinák
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok oslovuje milovníkov utopistickej teórie ideálneho spôsobu voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Popri popise právneho stavu de lege lata článok ponúka o to utopistickejšie návrhy de lege ferenda. Venovaný je všetkým kandidátom na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
  Dialóg medzi veľmajstrom rytierov Johanitov a janovským moreplavcom. Moreplavec predstavuje a opisuje veľmajstrovi spoločenské zriadenie - Slnečný štát. V roku 1623 publikoval Tommaso Campanella svoje dielo Civitas Solis. Ide o utopistické filozofické dielo predstavujúce ideálny model spoločnosti[1]. Slovné spojenie „slnečný štát“ sa stalo synonymom pre utopický idealizmus, kde v rovine dišputy o štátnom (spoločenskom) zriadení sa akcentuje ideálna, spravodlivá (až rovnostárska) a harmo
Autor: doc. JUDr. Peter Vršanský CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom článku je analyzovať požiadavku morálnosti v procese výberu kandidátov na sudcov medzinárodných súdov. Analyzovaná téma je úzko spojená s procesom výberu kandidátov na sudcov na vnútroštátne súdy.

Úryvok z textu:
Motto: 7 Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: "Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň." Jn 8, 7 1 ÚVOD Cieľom tohto príspevku je analyzovať, či podmienka preskúmania morálnosti kandidátov pri výbere sudcov medzinárodných súdov je zakotvená v zakladajúcich právnych aktoch medzinárodných súdov. Vzhľadom nato, že kandidáti na sudcov medzinárodných súdov sa vyberajú aj zo sudcov vnútroštátnych súdov Slovenskej republiky, v článku porovnávame
MENU