Nájdené právne články pre výraz: vražda

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 70

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

896 dokumentov
572 dokumentov
677 dokumentov
19 dokumentov
57 dokumentov
48 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Bc. Barbara Bartovičová
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá vymedzením skutkových podstát trestných činov, ktorých spoločným znakom je úmyselné usmrtenie iného.

Úryvok z textu:
Ústa­va Slo­ven­skej re­pub­li­ky (ďa­lej len „Ústa­va“) chrá­ni zá­klad­né ľud­ské prá­va a slo­bo­dy. Jed­ným z ta­kých­to práv je aj prá­vo na ži­vot up­ra­ve­né v Čl. 15 Ústa­vy[1]. Cie­ľom us­ta­no­ve­nia čl. 15 ods. 1 Ústa­vy je za­bez­pe­čiť ochra­nu kaž­dé­ho jed­not­liv­ca (fy­zic­kej oso­by) pred akým­koľ­vek svoj­voľ­ným poz­ba­ve­ním ži­vo­ta uro­be­né­ho iným. Slo­vo „kaž­dý“ zna­me­ná, že prá­vo na ži­vot pat­rí oso­be bez akej­koľ­vek dis­kri­mi­ná­cie, te­da bez oh­ľa­du na po
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok reaguje na medializovanú informáciu, že nehrozí premlčanie trestného stíhania vo veci vraždy Róberta Remiáša

Sprievodný text: Den-ník SME dňa 06.04.2016 pub-li-ko-val prís-pe-vok s náz-vom „Smrť Re-miá-ša sa nep-reml-čí“, v kto-rom sa uvá-dza, že „preml-ča-nie Re-miá-šo-vej vraž-dy ani po dvad-sia-tich ro-koch neh-ro-zí. Na-priek to-mu, že dňa 29.04.2016 up-ly-nie 20 ro-kov od vraž-dy Ró-ber-ta Re-miá-ša nez-na-me-ná to, že vy-pr-ší preml-ča-cia le-ho-ta. Preml-ča-nie sa to-tiž pre-ru-šu-je pod-ľa zá-ko-na vzne-se-ním ob-vi-ne-nia vo-či kon-krét-ne-mu pá-cha-te-ľo-vi. Ak je-ho tres-tné stí-ha-nie za-sta-via za-čí-na ply-núť no-vá preml-ča-cia le-ho-ta. Z vraž-dy po-lí-cia v no-vem-bri ro-ku 1999 ob-vi-ni-la Jo-ze-fa Ro-há-ča a dnes už ne-bo-hé-ho Im-ri-cha Olá-ha. Pre ne-dos-ta-tok dô-ka-zov pro-ku-ra-tú-ra stí-ha-nie za-sta-vi-la v sep-tem-bri ro-ku 2006. Do preml-ča-cej le-ho-ty sa na-vy-še ne-za-po-čí-ta-va čas, keď bo-lo tres-tné stí-ha-nie pre-ru-še-né. V Re-miá-šo-vej kau-ze bo-lo stí-ha-nie pre-ru-še-né od mar-ca 2008 do feb-ruára toh-to ro-ka“.

Úryvok z textu:
Den­ník SME dňa 06.04.2016 pub­li­ko­val prís­pe­vok s náz­vom „Smrť Re­miá­ša sa nep­reml­čí“, v kto­rom sa uvá­dza, že „preml­ča­nie Re­miá­šo­vej vraž­dy ani po dvad­sia­tich ro­koch neh­ro­zí. Na­priek to­mu, že dňa 29.04.2016 up­ly­nie 20 ro­kov od vraž­dy Ró­ber­ta Re­miá­ša nez­na­me­ná to, že vy­pr­ší preml­ča­cia le­ho­ta. Preml­ča­nie sa to­tiž pre­ru­šu­je pod­ľa zá­ko­na vzne­se­ním ob­vi­ne­nia vo­či kon­krét­ne­mu pá­cha­te­ľo­vi. Ak je­ho tres­tné stí­ha­nie za­sta­via za­čí­na
Autor: Mgr. Dominika Malá
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok porovnáva trestný čin vraždy ako je upravený podľa slovenského Trestného zákona s trestným činom vraždy upraveným podľa Trestných zákonov iných krajín. Komparácia je jedna z dôležitých metód výskumu, poznanie iných pohľadov na riešenie otázky vysporiadania sa so závažnou trestnou činnosťou môže byť nápomocné pri tvorbe či novelizácii vlastných právnych predpisov, preto je veľmi dôležité oboznámiť sa s právnymi úpravami iných štátov. Komparácia môže byť nápomocná v hľadaní odpovede na otázku, či je slovenský Trestný zákon príliš prísny alebo či ide o systém štandardný a nevymykajúci s ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 VŠEOBECNE O TRESTNOM ČINE VRAŽDY Vražda je trestným činom, ktorým jedna osoba - páchateľ iného - obeť úmyselne usmrtí. Takto definuje trestný čin vraždy aktuálne platný Trestný zákon Slovenskej republiky - zákon č. 300/2005 Z.z. (ďalej ako Trestný zákon). Je však zaujímavé zistiť, ako sa takýto čin posudzuje v iných krajinách Európy či sveta. Ako je definovaná skutková podstata, aký trest hrozí páchateľovi trestného činu za spôsobenie fatálneho následku inej osobe, to sú otázky
Autor: Mgr Erika Krutková
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok podrobne mapuje problémové miesta vecnej príslušnosti Špecializovaného testného súdu a kritizuje jej nejednoznačnú právnu úpravu

Úryvok z textu:
Úvo­dom je pot­reb­né zdô­raz­niť, že niž­šie uve­de­ný text nep­red­sta­vu­je práv­ne ve­ty naj­nov­šie­ho pre­lo­mo­vé­ho ju­di­ká­tu naj­vyš­šie­ho sú­du ale jed­ná sa len o sna­hu auto­ra zhr­núť pod­sta­tu prís­pev­ku pre tých, čo ne­ma­jú čas čí­tať text dl­hší ako „3 stra­ny“... I. Vy­chá­dza­júc zo zá­sa­dy, že tres­tné ko­na­nie sa ve­die pre sku­tok a nie pre je­ho práv­nu kva­li­fi­ká­ciu, pre ur­če­nie prís­luš­nos­ti Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du na pre­jed­na­nie
Autor: JUDr. Radovan Blažek PhD
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zaoberá problémom aplikovania kvalifikovaných skutkových podstát, ktoré pri vymedzení prostredníctvom osobitných kvalifikačných pojmov zakladajú v niektorých prípadoch spornú aplikáciu týchto skutkových podstát a následne neprimeranosť ukladaného trestu a nejednotnosť súdneho rozhodovania, ktoré sa odlišuje pri obdobných skutkoch len v právnom posúdení a v tom, či na uvedený prípad možno aplikovať konkrétnu kvalifikovanú skutkovej podstatu alebo naopak, či tento znak nemožno páchateľovi pričítať.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pri rekodifikácií trestných kódexov boli do Trestného zákona [2] zavedené aj tzv. „osobitné kvalifikačné pojmy“, ktorých cieľom bolo zaviesť univerzálne pojmy, ktoré by boli použiteľné pre viaceré trestné činy a ich kvalifikované skutkové podstaty bez toho, aby pri každom konkrétnom trestnom čine boli opätovne vymenovávané všetky podmienky prísnejšej (kvalifikovanej) skutkovej podstaty. „Podstata kvalifikačných znakov spočíva v tom, že ide o znaky zostrujúce typovú závažnosť základ
Autor: JUDr. Pavol Kádek PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V predloženej štúdii sa autor tematicky zameriava na problematiku inštitútu trestnoprávnej zodpovednosti v medicíne. Jadrom príspevku je analýza trestných činov proti životu, ktoré s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a výkonom vyšetrovacích, diagnostických, terapeutických a preventívnych medicínskych úkonov súvisia. Prezentované názory chcú podčiarknuť niektoré aspekty zásahov do telesnej integrity ľudskej bytosti pri výkone medicínskych úkonov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Medicína je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odborov ako z pohľadu vedy, tak z pohľadu právnych a ostatných spoločenských súvislostí. Nielen lekár, ale každý jeden zdravotnícky pracovník sa v súčasnosti každodenne stretáva s problémami, ktoré mnohokrát nevyplývajú len zo samotného realizovania vyšetrovacích, diagnostických, terapeutických, príp. preventívnych medicínskych úkonov, ale majú omnoho širšiu dimenziu. Trestné právo bezpochyby vstupuje aj do oblasti poskytovania zd
Autor: Doc. JUDr. Tomáš Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Problematika organizovaného zločinu a jeho aktivít je aktuálna aj v súčasnom tisícročí. I keď niektoré ich aktivity skôr poznáme z mnohých akčných filmov či seriálov, zrejme by nebolo vhodné podliehať ilúzii, že tieto praktiky sa odohrávajú len v rámci týchto kontúr. Medzi typické aktivity organizovaného zločinu patrí predovšetkým: obchodovanie s drogami, výpalníctvo, nájomné vraždy a obchodovanie s ľuďmi. Slovenská republika bola terčom týchto aktivít predovšetkým po roku 1989. Udalosti z tohto obdobia viedli k radikálnym zmenám v oblasti spoločenského, ekonomického, sociálneho a politického ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Problematika organizovaného zločinu a jeho aktivít je aktuálna aj v súčasnom tisícročí. I keď niektoré ich aktivity skôr poznáme z mnohých akčných filmov či seriálov, zrejme by nebolo vhodné podliehať ilúzii, že tieto praktiky sa odohrávajú len v rámci týchto kontúr. Medzi typické aktivity organizovaného zločinu patrí predovšetkým: obchodovanie s drogami, výpalníctvo, nájomné vraždy a obchodovanie s ľuďmi. Slovenská republ
Autor: JUDr. Alica Fedorová
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Trest smrti, ako to potvrdili dlhoročné diskusie medzi jeho prívržencami a odporcami je jedným z najrozporuplnejších inštitútov trestného práva. Diskutabilná však nie je len jeho samotná podstata, ale aj najvhodnejší prístup pri hľadaní odpovede na ťažko riešiteľnú otázku, ako s trestom smrti naložiť. Práve otázka zrušenia, či zachovania trestu smrti, bola pred niekoľkými rokmi kľúčovou aj na území Slovenska, nakoľko na nej pracovala zákonodarná moc, vláda, ako aj právni experti. Cieľom tohto článku je poskytnúť čo možno najkomplexnejší pohľad o vývoji právnych noriem upravujúcich trest smrti ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Trest smrti by sme v systéme trestov mohli nepochybne považovať za prostriedok ultima ratio. Už od existencie prvých spoločenstiev bol trest smrti ľudstvu známy ako najvyšší a absolútny trest. Na počiatku bol len osobnou pomstou, morálnou a spravodlivou odplatou a až následne, keď došlo k centralizácii štátnej moci sa obmedzil jeho súkromnoprávny charakter. Prvýkrát sa o treste smrti ako o inštitúte schválenom štátom dozvedáme približne okolo roku 1800 pred našim letopočtom z Chammur
Autor: Mgr. Alexandra Donevová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Práca sa zameriava na použitie metód forenznej genetiky a úlohe DNA pri vyšetrovaní trestných činov. V prvej kapitole sa stručne venuje histórii forenznej genetiky a jej genéze až k dnešnému významu tejto metódy v kriminalistickej praxi. V ďalšej časti sa zameriava na slovenskú právnu úpravu analyzovania DNA, DNA profilácie a tvorby DNA databáz, teda Zákon o DNA. Nosnou časťou práce je štvrtá kapitola, v ktorej práca popisuje najnovšie objavy genetiky využiteľné v oblasti forenznej genetiky a načrtáva ich význam pre vyšetrovanie trestných činov v budúcnosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rýchlosť vedeckého výskumu v mnohých oblastiach je nesmierne vysoká. Tak je tomu aj pri vednom odbore genetika. V posledných desaťročiach došlo k výraznému posunu poznania v tomto vednom odbore a poznatky z neho sa aplikujú aj do iných oblastí života, napríklad do medicíny, poľnohospodárstva ale aj kriminalistiky. V dnešnej dobe sú poznatky genetiky aplikované vo forme forenznej genetiky, ktorá vo výraznej miere pomáha kriminalistom pri odhaľovaní páchateľov trestných činov. Po
Autor: JUDr. Katarína Lenhartová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok je všeobecným pohľadom na účasť rímskych žien v civilnom a trestnom procese. Zaoberá sa spôsobilosťou rímskych žien byť procesnou stranou ako aj ich spôsobilosťou vystupovať pred súdom, podávať procesné návrhy za seba a iných.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ženy sui iuris v rímskom práve mohli byť za určitých okolností aktívne a vždy pasívne legitimované a rovnako mohli v osobitných prípadoch i vystupovať pred súdom. Existovali však isté skutočnosti, ktoré obmedzovali ich konanie v civilnom i trestnom práve. Snahou tohto článku nie je podať absolútne ucelený pohľad o procesných obmedzeniach a právach. Jeho snahou je zamerať sa na príčiny obmedzenej spôsobilosti s ohľadom na dôsledky, ku ktorým mohli viesť a upozorniť na spôsoby riešen
MENU