Nájdené právne články pre výraz: všeobecná plná moc

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

38 dokumentov
42 dokumentov
329 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Právnu istotu pri v praxi veľmi často používanej generálnej či všeobecnej plnej moci mierne nalomil slovenský ústavný súd – jedná sa o rozhodnutie už z roku 2012 (uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa 1. augusta 2012, č.k.: III. ÚS 353/2012-17 – text rozhodnutia TU), ktorým bola odmietnutá sťažnosť právnickej osoby, z dôvodu, že bola podaná zjavne neoprávnenou osobou.

Úryvok z textu:
Právnu istotu pri v praxi veľmi často používanej generálnej či všeobecnej plnej moci mierne nalomil slovenský ústavný súd – jedná sa o rozhodnutie už z roku 2012 (uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa 1. augusta 2012, č.k.: III. ÚS 353/2012-17 – text rozhodnutia TU), ktorým bola odmietnutá sťažnosť právnickej osoby, z dôvodu, že bola podaná zjavne neoprávnenou osobou. Z odôvodenia rozhodnutia vyplýva, že sťažovateľ - právnická osoba udelil generálne plnomocenstvo spl
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Pripravujeme sa na neodvratne blížiace sa nahradenie ľudskej práce počítačmi a tak dnes necháme za nás aspoň čiastočne pracovať najväčší internetový prehliadač - ak si do gúglu zadáte heslo „prezidiálne plnomocenstvo“, vypľuje vám viacero rozsudkov Najvyššieho súdu SR.

Úryvok z textu:
Pripravujeme sa na neodvratne blížiace sa nahradenie ľudskej práce počítačmi a tak dnes necháme za nás aspoň čiastočne pracovať najväčší internetový prehliadač - ak si do gúglu zadáte heslo „prezidiálne plnomocenstvo“, vypľuje vám viacero rozsudkov Najvyššieho súdu SR (a od dnešného dňa aj tento článoček:-)). Celkom komplexne je vysvetlenie tohto inštitútu zosumarizované v uznesení Najvyššieho súdu SR zo dňa 3 Cdo 76/2012 (prečítajte si TU) - využívame CTRL - C a CTRL - V a môžeme citov
Autor: JUDr. Tatiana Kubincová PhD.
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Abstrakt: Doručovanie písomností je významnou právnou skutočnosťou, ktorá môže mať dosah na uplatňovanie práv a plnenie povinností daňových subjektov a iných osôb. Z tohto dôvodu by právna úprava doručovania mala byť zrozumiteľná a jednoznačná. Štúdia sa zaoberá historickými a teoretickými otázkami doručovania v daňových veciach a poukazuje na vybrané aplikačné problémy.

Úryvok z textu:
Úvod Doručovanie znamená odovzdanie zásielky tomu, komu je určená[1], t. j. odovzdanie zásielky adresátovi. Doručiť zásielku možno niekoľkými spôsobmi. V záujme zachovania právnej istoty osôb, ktorým má byť zásielka doručená, ako aj osôb, ktoré zásielku doručujú, bolo nutné inštitút doručovania právne upraviť. Doručovanie je typickým procesnoprávnym inštitútom, jeho úprava je obsiahnutá v zásade vo všetkých kódexoch procesného práva. V rámci správy daní je právna úprava doručovania
Autor: JUDr. Anna Suchá PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý sa aplikuje v trestnom konaní od 01.01.2006 a jeho právnu úpravu poskytuje Trestný poriadok v § 363 až 367. Tento mimoriadny opravný prostriedok možno podať voči právoplatným rozhodnutiam policajta alebo prokurátora v prípravnom konaní, ak rozhodnutím alebo v konaní ktoré mu predchádzalo bol porušený zákon. Zrušenie právoplatného rozhodnutia je v kompetencii generálneho prokurátora, ktorý tak môže urobiť na podnet v zákone špecifikovaných osôb, alebo aj bez takéhoto podnetu v zákonom stanovenej le ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Ako prvý z mimoriadnych opravných prostriedkov upravených v tretej časti ôsmej hlavy zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov1 nazvanej mimoriadne opravné prostriedky, v ustanoveniach § 363 až 367 TP je zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní. Tento mimoriadny opravný prostriedok možno podať voči právoplatným rozhodnutiam policajta alebo prokurátora v prípravnom konaní, ak rozhodnutím alebo v konaní ktoré mu predchádzalo bol porušený zákon. Zrušen
Autor: JUDr. Ján Majling
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa venuje konaniu podnikateľa so zameraním sa na konanie podnikateľa - právnickej osoby, nakoľko v obchodných vzťahoch predstavuje problematika konania práve týchto podnikateľov značné praktické problémy. Autor rozoberá konanie podnikateľa, ktorý pri realizácii svojho podnikateľského zámeru vstupuje do právnych vzťahov. Cieľom článku bola analýza všeobecných ustanovení zameraná na priame a nepriame konanie podnikateľa, ktorá vyúsťuje k špecifickým ustanoveniam a ich aplikácii v praxi vrátane analýzy príslušnej judikatúry.Autor sa ďalej venujekonaniu osôb vykonávajúcich pôsobnosť štatutá ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 KONANIE PODNIKATEĽA - VŠEOBECNE Konanie v mene podnikateľa - právnickej osoby upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len ako „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“) v § 20 ods. 1, ktoré ustanovuje, že právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia štatutárne orgány, teda tí, ktorí sú na to oprávnení zmluvou o zriadení právnickej osoby, zakladateľskou listinou alebo zákonom. Vykonávanie právnych úkonov pri podnikateľskej činnosti pod obchodným menom podnikateľ
MENU