Nájdené právne články pre výraz: všeobecnosti o obchodných spoločnostiach

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jozef Čorba
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok reaguje na prípravu nového návrhu zákona o športe, najmä pokiaľ ide o navrhovanú legálnu úpravu postavenia športových klubov. Autor poukazuje na pozitívne zmeny, ktoré by mala nová právna úprava priniesť, i na niektoré úskalia, ktoré môžu spôsobiť aplikačné problémy. Zároveň navrhuje zakomponovať do pripravovanej právnej úpravy niektoré ďalšie zmeny.

Úryvok z textu:
Úvod Športové kluby sú hybnou silou športu, najmä pokiaľ ide o kolektívne športy. Športové kluby prešli po spoločensko-politických zmenách v roku 1989 výraznou transformáciou. Súviselo to jednak s profesionalizáciou športu a športových súťaží, ale aj so zavedením nových foriem právnických osôb do súkromného práva ako aj zavádzaním licenčných pravidiel či pravidiel finančného fair play pre účastníkov niektorých športových súťaží. Na zmeny, ku ktorým došlo ohľadne športových klubov v pr
Autor: Lukáš Bodnár
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Jednotlivé práva spoločníka obchodnej spoločnosti ako aj rozsah týchto práv sú pomerne jednoznačne konkretizované v ustanoveniach Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“). Napriek tomu, že zákon vychádzajúc zo zásady zmluvnej voľnosti umožňuje, aby si spoločníci v spoločenskej zmluve upravili a prispôsobili práva jednotlivých spoločníkov, čo najvýhodnejšie v súlade s ich konkrétnymi potrebami, v praxi len málokedy bádať úpravu práv spoločníkov v pozmenenej podobe. Cieľom tohto príspevku je právno-kreatívnym spôsobom spojeným s argumentáciou ponúknuť pohľad na možnosti modifikácie základných prá ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Jednotlivé práva spoločníka obchodnej spoločnosti ako aj rozsah týchto práv sú pomerne jednoznačne konkretizované v ustanoveniach Obchodného zákonníka[1] (ďalej len „ObZ“). Napriek tomu, že zákon vychádzajúc zo zásady zmluvnej voľnosti umožňuje, aby si spoločníci v spoločenskej zmluve upravili a prispôsobili práva jednotlivých spoločníkov, čo najvýhodnejšie v súlade s ich konkrétnymi potrebami, v praxi len málokedy bádať úpravu práv spoločníkov v pozmenenej podobe. Cieľom tohto prísp
Autor: JUDr. Lenka Trnkusová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V súčasnej dobe je verejne výrazne pertraktovaná problematika zdravotných poisťovní. V roku 2008 bola Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“) prejednávaná problematika možnosti tvorby zisku zdravotnými poisťovňami, pričom tento spor medzi Slovenskou republikou a zdravotnými poisťovňami ešte nie je ukončený kvôli podanému odvolaniu voči rozhodnutiu Ústavného súdu. Ďalším nezrealizovaným a plánovaným zámerom je vytvorenie jednej štátnej zdravotnej poisťovne, bez možnosti pôsobenia súkromných zdravotných poisťovní. Jedná sa o zložitý zámer a problematiku, ktorej riešenie je ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Možnosť tvorby zisku zdravotných poisťovní a tiež ich unitarizácia je veľmi komplikovaná problematika, pričom pri jej vklade treba pracovať hlavne s dostupnými prameňmi. Prameňom práva pri riešení problematiky zdravotných poisťovní je zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o zdravotnom poistení“) a zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
Autor: Ondrej Havír
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Definíciu obchodnej spoločnosti v našom obchodnom zákonníku nenájdeme. V zmysle § 56 ods. 1 obchodného zákonníka obchodnou spoločnosťou je právnická osoba, založená za účelom podnikania. Na jednej strane je takmer nemožné a neúčelné vymedzovať pojem obchodnej spoločnosti, na strane druhej takéto nevymedzenie môže otvárať mnoho otázok. Obchodné spoločnosti je možné na právno-teoretickom základe rozčleniť na osobné obchodné spoločnosti- verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť a kapitálové obchodné spoločnosti, kde začleňujeme spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť.

Úryvok z textu:
Úvod Definíciu obchodnej spoločnosti v našom obchodnom zákonníku nenájdeme. V     zmysle § 56 ods. 1 obchodného zákonníka obchodnou spoločnosťou je právnická osoba, založená za účelom podnikania. Na jednej strane je takmer nemožné a neúčelné vymedzovať pojem obchodnej spoločnosti, na strane druhej takéto nevymedzenie môže otvárať mnoho otázok. Obchodné spoločnosti je možné na právno-teoretickom základe rozčleniť na osobné obchodné spoločnosti- verejná obcho
MENU