Nájdené právne články pre výraz: výber zamestnanca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

26 dokumentov
12 dokumentov
214 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Lucia Petríková PhD.
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Udalosť: Dies Iuris Tyrnavienses
Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať zabezpečovacie inštitúty, ako je dohoda o zrážkach zo mzdy, ručenie a zriadenie záložného práva v zmluvnom pracovnom práve Slovenskej republiky. Dôležitou súčasťou príspevku je aj stručná charakteris- tika zásady zmluvnosti a teoreticko-právne úvahy, ktoré sa viažu k téme príspevku.

Úryvok z textu:
  Úvod Zásada zmluvnosti má svoj počiatok v zákone č. 460/1992 Zb. Ústava Sloven- skej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava SR“). „Ústava ako základný zákon štátu zaručuje osobnú slobodu fyzických osôb a chápe ju ako zák- ladný občiansky princíp.“2 Osobná sloboda jednotlivca je zakotvená v článku 17 Ústavy SR a je založená na súkromnej autonómii osoby, ktorá je v porovnaní s princípom zmluvnosti ši
Autor: JUDr. Tivadar Ötvös
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pracovné právo, napriek svojmu hybridnému charakteru je úzko prepojená so súkromnoprávnymi zásadami, avšak zmluvná voľnosť sa v rámci neho uplatňuje v modifikovanej podobe v porovnaní s klasickými odvetviami súkromného práva. Príspevok sa zaoberá limitujúcimi ustanoveniami tejto voľnosti, ktoré v pracovnom práve pretrvávajú za účelom realizácie ochrannej funkcie tohto právneho odvetvia. Stredobodom našich úvah bola otázka či je správne v podmienkach globalizujúcej sa spoločnosti, uprednostňujúc nevyhnutné vyrovnávanie postavenia zmluvných strán (konkrétne ide o zamestnanca a zamestnávateľa], n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod   Pracovné právo je svojou povahou zmiešaným odvetvím sverejnoprávnymi a súkromnoprávnymi prvkami, ktorých konkrétnym prejavom je ochranná funkcia vo vzťahu k zamestnancovi prostredníctvom kogentných ustanovení na jednej strane a zabezpečenie uplatnenia širokej škály súkromnoprávnych zásad, akými sú sloboda a rovnosť na strane druhej. Práve táto hybridnosť je dôvodom určitých odlišností prejavov súkromnoprávnej zásady zmluvnej voľnosti v porovnaní napr. s občianskym právo
Autor: Miroslava Heráková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže pracovného prostredia sme realizovali na žiadosť zamestnávateľa. Popisujeme postup pri hodnotení senzorickej a psychickej záťaže u technicko-materiálových nákupcov ekonomického oddelenia. K hodnoteniu podľa Vyhlášky 542/2007 Z.z. sme pridali OSI -R (Inventórium zamestnaneckého stresu). Zároveň sme zisťovali u každého zamestnanca črty pomocou Gordonovho osobnostného profilu. K odporúčaniam pre zamestnávateľa sme pripojili i odporúčania pre zamestnancov, pretože záležitosť psychickej pracovnej záťaže nie je len vecou zamestnávateľa, ale i zamestnanca. Probl ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD   PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o. pôsobí v Košiciach od roku 2006. V centre pracujú 4 psychológovia a manažment. Oblasťou našej odbornej činnosti je klinická psychológia a psychodiagnostika. Realizujeme vyšetrenia psychickej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva, psychickej spôsobilosti na prácu, vyšetrenia pre neurológov, psychiatrov a ďalších špecialistov. Venujeme sa psychoterapii a poradenstvu. Do sortimentu našich činností patrí aj EMDR terapia závažných psychotráum. Ná
Autor: Veronika Demková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom príspevku je zamerať pozornosť na právnu úpravu týkajúcu sa duševného zdravia zamestnanca v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky a identifikovať také právne normy, z ktorých je možné vyvodiť konkrétne povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k psychickému zdraviu zamestnanca. Sekundárnym cieľom je zamerať pozornosť na prípadné nároky zamestnanca vzniknuté v súvislosti s porušením povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať zdravé pracovné podmienky zohľadňujúc psychické zdravie zamestnanca.

Úryvok z textu:
ÚVOD Pojem zdravie nie je legálne definovaný napriek tomu ho nájdeme v texte viacerých zákonov, ktoré pre dané právne odvetvie predstavujú kľúčový lex generalis a nadväzuje na ne aj viacero podzákonných predpisov. Tvorba práva je závislá od objektívnej potreby právnej regulácie vybraných spoločenských vzťahov. Z množstva spoločenských vzťahov je určitá skupina spoločenských vzťahov regulovaná právom. S ohľadom na procesy globalizácie a dynamický rozvoj spoločnosti, technológii, p
Autor: doc. JUDr. Peter Lysina PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Forum shopping je postupom, pri ktorom žalobca volí súd, na ktorý podá žalobu. Článok má za cieľ priblížiť implementáciu daného postupu v medzinárodnom práve súkromnom EÚ. Dôraz je pri tom kladený na pojem forum shopping, úpravu v prameňoch medzinárodného práva súkromného EÚ, ako aj súlad so základnými princípmi justičnej spolupráce v civilných veciach.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Postupná integrácia v rámci EÚ sa prejavuje vo viacerých oblastiach. Štyri slobody EÚ (resp. Vnútorného trhu EÚ) sú známe azda každému, no postupne ich dopĺňajú ďalšie oblasti, kde spolupráca naberá intenzitu. Tu možno zaradiť i voľný pohyb rozhodnutí, ktorý je nepochybne dôležitý a napomáha napĺňaniu cieľov, pre ktoré EÚ, resp. je predchodcovia ES vznikli. Voľný pohyb rozhodnutí však je „len“ výsledkom viacerých krokov, ktoré musia byť uskutočnené na to, aby rozhodnutia mohli byť
Autor: prof. JUDr. Helena Barancová DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vývoj európskeho pracovného práva posledných rokov odráža snahu orgánov Európskej únie o podstatné zvýšenie flexibility pracovnoprávnych vzťahov. Voľná hospodárska súťaž na národnej aj nadnárodnej úrovni si nevyhnutne vyžaduje vyššiu mieru flexibility pracovnoprávnych vzťahov. Na druhej strane flexibilita pracovnoprávnych vzťahov zakladá nároky na národné právne systémy pri vytváraní rovnakých východiskových predpokladov pre túto súťaž.

Úryvok z textu:
Úvod Vývoj európskeho pracovného práva posledných rokov odráža snahu orgánov Európskej únie o podstatné zvýšenie flexibility pracovnoprávnych vzťahov. Voľná hospodárska súťaž na národnej aj nadnárodnej úrovni si nevyhnutne vyžaduje vyššiu mieru flexibility pracovnoprávnych vzťahov. Na druhej strane flexibilita pracovnoprávnych vzťahov zakladá nároky na národné právne systémy pri vytváraní rovnakých východiskových predpokladov pre túto súťaž. V historickej retrospektíve vývoja
Autor: prof. JUDr. Ivan Šimovček CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestné konanie proti právnickým osobám v prípade nového osobitného zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, na príprave ktorého sa autori článku osobne podieľajú, bude vychádzať dôsledne z ustanovení platného trestného poriadku, ktoré majú vo vzťahu k osobitostiam trestného stíhania právnických osôb subsidiárnu povahu. Osobitosti trestného stíhania právnických osôb vychádzajú z tej skutočnosti, že právnické osoby ako subjekty práva sa odlišujú od fyzických osôb. To však neznamená, že trestne obvinené právnické osoby nemajú svoje procesné práva, ktoré sa musia rovnať procesným právam ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Osobitosti trestného stíhania právnických osôb vychádzajú zo základov ich trestnej zodpovednosti. Pripravovaná slovenská úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb a osobitostí ich trestného stíhania vychádza z prijatia samostatného zákona, ktorý by bol v postavení zákona špeciálneho k platným trestným kódexom. Aká je pripravovaná právna úprava a z čoho vychádza sa pokúsime priblížiť v danom texte. Komisia na prípravu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a osobitostiach ich
Autor: prof. JUDr. Helena Barancová DrSc.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Zákaz diskriminácie podľa veku upravený v Rámcovej smernici mal rozšíriť ochranu zamestnancov v rámci pracovnoprávnych vzťahov, ale aj v rámci predzmluvných vzťahov. Aj napriek tomu, že Rámcová smernica bola prijatá ešte v roku 2000, judikatúra Súdneho dvora EÚ len pred pár rokmi začala dynamickejšie reagovať na problémy diskriminácie z dôvodu veku. Ani doteraz preto právo EÚ nedalo všetky záväzné odpovede uplatňovania Rámcovej smernice v aplikačnej praxi. Napriek tomu, že Rámcová smernica mala za cieľ chrániť najmä starších zamestnancov na trhu práce, súčasná aplikačná prax celkom jednoznačne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Smernica 2000/78/ES ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (ďalej len Rámcová smernica): Rámcová smernica zakotvila zákaz diskriminácie podľa veku, ale súčasne relatívne široko koncipuje výnimky zo zákazu diskriminácie podľa veku nielen v prístupe k zamestnaniu, ale aj v priebehu trvania pracovného pomeru a určenia maximálnych vekových hraníc výkonu niektorých povolaní. V roku 2009 a v roku 2010 právnu teóriu aj aplikačnú prax prekvapili viaceré
Autor: Mgr. Monika Seilerová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Stres na pracovisku sa v priebehu ostatného obdobia stal ústrednou témou viacerých odborných portfólií. Je multidisciplinárnym problémom, ktorý sa úzko dotýka pracovnoprávnych vzťahov. Autorka sa v príspevku zameriava na prehľad, analýzu a aplikovateľnosť súčasnej právnej úpravy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na problematiku pracovného stresu a ochranu duševného zdravia a/alebo jej dostatočnosť. Dôležitou otázkou je efektívnosť aktuálnej legislatívy k problémom duševného zdravia zamestnancov a hľadanie možností ako stres spojený s prácou na vnútropodnikovej úrovni regulovať. V príspev ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD „Ak aj platí, že psychika človeka je zapojená pri každej pracovnej aktivite, vývoj smeruje k tomu, že čoraz viac druhov pracovných činností si vyžaduje najmä účasť psychickej zložky organizmu.“2 Stotožňujúc sa s uvedeným výrokom ďalej dopĺňame, že celospoločenské zmeny si vyžiadali aj identifikáciu nových faktorov pracovného prostredia. Okrem faktorov psychickej pracovnej záťaže sa apeluje na existenciu a následky psychosociálnych faktorov. Pozitívnym smerom dochádza k uvedomovan
MENU