Nájdené právne články pre výraz: vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

35 dokumentov
13 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Lucia Hrdličková
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Predložený príspevok sa zameriava na základné právno-teoretické a praktické aspekty týkajúce sa možností použitia záznamov vyhotovených súkromnými osobami ako dôkazov v trestnom konaní. Cieľom príspevku je identifikovať vybrané aplikačné problémy súvisiace s použitím súkromného záznamu v trestnom konaní a sformulovať základné charakteristiky súkromných nahrávok spolu s návrhmi na odstránenie názorovej nejednotnosti vyskytujúcej sa v rozoberanej oblasti.

Úryvok z textu:
Úvod Cieľom použitia informačno-technického prostriedku alebo prostriedku operatívnopátracej činnosti v trestnom konaní je zistenie a zabezpečenie informácií dôležitých pre trestné konanie, ktoré dopomôžu k objasneniu vyšetrovaného trestného činu a zisteniu jeho páchateľa. V kontexte zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie možno poukázať predovšetkým na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, sledovanie osôb a vecí či vyhotovovanie obrazových, zvukových a obrazo
Autor: JUDr. Eliška Šnajderová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor v príspevku charakterizuje pojem elektronické dôkazy a zaoberá sa niektorými druhmi elektronických dôkazov a ich použitím v trestnom konaní.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vykonávanie dokazovania v trestnom konaní je nepochybne jedným z najaktuálnejšícha zároveň veľmi významným a často riešeným problémom či už v aplikačnej praxi, rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci, ako aj odbornej literatúre. Hlavným cieľom dokazovania, ktorépredstavuje zákonom upravený postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov, je zistenievšetkých dôležitých skutočností pre rozhodnutie v trestnej veci. Riadne a zákonne vykonaný procesje predpokladom naplnenia je
Autor: Mgr. Romana Červienková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Kriminalistika využíva v procese objasňovania kriminalisticky relevantných udalostí metódy, ktoré možno rozdeliť na metódy kriminalistickej techniky a metódy kriminalistickej taktiky. Obsah príspevku má čitateľa oboznámiť s metódami kriminalistickej techniky, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie v oblasti vyšetrovania trestných činov v športe. V oblasti športu však k určitým trestným činom spáchaným určitým spôsobom dochádza oveľa častejšie, čo ovplyvňuje aj výber vhodných kriminalistických metód pri ich vyšetrovaní. Príspevok sa okrajovo zameriava na metódy využiteľné pri vyšetrovaní dopingu a k ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Kriminalistika je interdisciplinárna veda, zasahujúca do viacerých vied a vedných odborov vedeckého a praktického poznávania. Priraďujeme ju k policajnej vede. Systém kriminalistiky môžeme chápať ako ucelený, vnútorne štruktúrovaný systém kriminalistických, vedeckých i praktických poznatkov. Vznik kriminalistiky býva spájaný s rozvojom technických a prírodných vied na prelome 19. a 20. storočia. Kriminalistika vznikla ako reakcia na potreby kriminalistickej a trestno-procesnej p
Autor: Bc. Katarína Tuhárska
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Príspevok oboznamuje čitateľov s vývojom a formami organizovanej kriminality na území Slovenskej republiky. V úvode sa upriamuje na rozdielne definície pojmu organizovanej kriminality, pričom sa v článku poukazuje na potrebu jej začlenenia do Trestného zákona. Následne sú v príspevku uvedené objektívne aj subjektívne faktory, ktoré zapríčinili rozmach organizovanej kriminality v podmienkach Slovenskej republiky, obzvlášť po roku 1989. V prognóze vývoja sa autori zamerali ako na akceleračné, tak aj na retardačné činitele a v závere vyzdvihli opatrenia v rámci prevencie a kontroly tohto druhu kr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Predslov   S pojmom organizovaná kriminalita sa stretávame viac-menej každodenne, či už v dennej tlači, na televíznych obrazovkách, pravidelne sa o nej dozvedáme prostredníctvom internetu a ďalších masmédií. Stáva sa súčasťou našich životov, obklopuje nás, aj keď si to možno ani neuvedomujeme, ide o fenomén mimoriadne aktuálny a zaujímavý. Treba však dodať, že aj mimoriadne nebezpečný. Netýka sa totiž len „podsvetia", nie je to uzatvorená veličina. Práve naopak, je to s
MENU