Nájdené právne články pre výraz: výklad pojmu vec

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Petra Dražová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Súčasný svet je čím ďalej, tým viac ovládaný novými inteligentnými technológiami. Na jednej strane stojí požiadavka zákonnosti, ktorá je v trestnom konaní neustále prítomná a osobitne potrebná. Ak sa dôkaz získa spôsobom, ktorý odporuje zákonu, stáva sa nezákonným. Na druhej strane, je nevyhnutné, aby orgány činné v trestnom konaní a súdy mali k dátam, ktoré sú častokrát uchovávané na zahraničných serveroch, prístup, aby bol účel trestného konania naplnený. Článok je preto zameraný na vybrané aspekty súvisiace so získavaním, predkladaním a hodnotením fenoménu posledných rokov, ako aj iniciatív ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Nesporným faktom je, že čoraz viac aktivít sa odohráva v digitálnom svete. Takmer každý jeden aspekt ľudského života naberá elektronickú podobu – väčšina populácie vyspelých krajín sveta má minimálne zriadenú elektronickú adresu a tiež používa mobilný telefón, zväčša smartfón. Tak ako je možné identifikovať z klasickej papierovej pošty dátum odoslania, uloženia či prijatia písomnosti, obsahové informácie, ba dokonca použitím špeciálnej techniky aj prítomnosť odtlačkov prstov, rovna
Autor: JUDr. Erik Surmánek
Univerzita: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou vymedzenia extrémistického materiálu v novele Trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť dňom 01.01.2017

Úryvok z textu:
Extré­mis­tic­ký ma­te­riál a ob­rá­te­né dô­kaz­né bre­me­no Dňa 1. ja­nuá­ra 2017 na­do­bu­dol účin­nosť zá­kon č. 316/2016 Z.z. o uz­ná­va­ní a vý­ko­ne ma­jet­ko­vé­ho roz­hod­nu­tia vy­da­né­ho v tres­tnom ko­na­ní v Európ­skej únii a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov (ďa­lej len „Zá­kon“), kto­rým sa v rám­ci člán­ku II us­ku­toč­ni­la no­ve­li­zá­cia via­ce­rých us­ta­no­ve­ní zá­ko­na č. 300/2005 Z.z. Trest­ný zá­kon v plat­nom zne­ní (ďa­lej len „Trest­ný zá­kon
Autor: JUDr. Peter Šamko
Univerzita: Právne listy
Abstrakt: Výňatok článku sa zaoberá problematikou zaisťovania počítačových údajov v trestnom konaní a to hlavne skúmaním obsahu mobilných telefónov.

Úryvok z textu:
Pod­ľa § 99 ods. 1, ods. 2 Tr. por. je dô­vo­dom na vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky ale­bo pre­hliad­ky iných pries­to­rov po­doz­re­nie, že v obyd­lí je vec dô­le­ži­tá pre tres­tné ko­na­nie. Ich pod­sta­tou te­da je hľa­da­nie ve­cí (dô­ka­zov) dô­le­ži­tých v tres­tnom ko­na­ní. Ve­cou sa pri­tom pod­ľa § 130 ods. 2 Tr. zák. ro­zu­mie aj neh­mot­ná in­for­má­cia, dá­ta vý­poč­to­vej tech­ni­ky ale­bo ob­ra­zo­vý zá­znam na tech­nic­kom no­si­či. Z uve­de­nej zá­kon­nej de­fi­ní­c
Autor: JUDr. Peter Šamko
Univerzita: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa v stručnosti zaoberá otázkou právnej povahy vkladov na účtoch v banke ako aj možnosťou trestnoprávnych postihov neoprávnených útokov voči nim ako aj niektorými ďalšími otázkami bezhotovostného platobného styku

Sprievodný text: Poh­ľa­dáv­ky nie sú ve­ci a pre­to proti­práv­ne úto­ky vo­či poh­ľa­dáv­kam ne­chrá­ni skut­ko­vá pod­sta­ta tres­tné­ho či­nu spre­ne­ve­ry pod­ľa § 213 Tr. zák. Prob­le­ma­ti­ka tres­tnop­ráv­ne­ho pos­ti­hu proti­práv­nych ko­na­ní vo­či ne­ma­te­ria­li­zo­va­ným pe­nia­zom (naj­mä po­kiaľ ide o vkla­dy na úč­toch v ban­ke) vy­vo­lá­va v praxi ne­ma­lé ap­li­kač­né prob­lé­my. Na­priek to­mu, že tie­to ap­li­kač­né prob­lé­my sú už dlh­šie zná­me, ako aj mož­nos­ti ich od­strá­ne­nia, zá­ko­no­dar­ca za­tiaľ nep­rik­ro­čil k zme­ne prís­luš­ných us­ta­no­ve­ní Tres­tné­ho zá­ko­na. Len pre úpl­nosť je pot­reb­né do­dať, že tak­mer pri kaž­dej no­ve­li­zá­cii Tres­tné­ho zá­ko­na (kto­rých po­čet už po­ma­ly do­siah­ne po­čet po­lo­vi­ce no­ve­li­zá­cií pred­chá­dza­jú­ce­ho Tres­tné­ho zá­ko­na) sa v pri­po­mien­ko­vom ko­na­ní ob­ja­ví návrh aj na zme­nu tres­tnop­ráv­nej úp­ra­vy oh­ľad­ne ne­ma­te­ria­li­zo­va­ných pe­ňa­zí, av­šak do­po­siaľ bez­výs­led­ne (nie je mi zná­my dô­vod toh­to pos­to­ja zá­ko­no­dar­cu).

Úryvok z textu:
Poh­ľa­dáv­ky nie sú ve­ci a pre­to proti­práv­ne úto­ky vo­či poh­ľa­dáv­kam ne­chrá­ni skut­ko­vá pod­sta­ta tres­tné­ho či­nu spre­ne­ve­ry pod­ľa § 213 Tr. zák. Prob­le­ma­ti­ka tres­tnop­ráv­ne­ho pos­ti­hu proti­práv­nych ko­na­ní vo­či ne­ma­te­ria­li­zo­va­ným pe­nia­zom (naj­mä po­kiaľ ide o vkla­dy na úč­toch v ban­ke) vy­vo­lá­va v praxi ne­ma­lé ap­li­kač­né prob­lé­my. Na­priek to­mu, že tie­to ap­li­kač­né prob­lé­my sú už dlh­šie zná­me, ako aj mož­nos­ti ich od­strá­ne­ni
Autor: JUDr. Natália Hangáčová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok reflektuje zmeny v spoločnosti, preto upriamuje pozornosť na využívanie technológií pri páchaní trestných činov daňových. Poukazuje na zaistenie dôkazov nachádzajúcich sa v emailovej komunikácii alebo na vzdialenom dátovom úložisku tzv. cloude. Článok sa tiež zameriava na problematiku prípustnosti a použiteľnosti dôkazov získaných v trestnom konaní a ich následné použitie v daňovom konaní.

Úryvok z textu:
Natália Hangáčová[3] , Roman Lysina[4] Úvod Najmä pri trestných činoch daňových využívajú páchatelia rôzne inovatívne spôsoby ako sa vyhnúť vyvodeniu trestnej zodpovednosti. Čoraz častejšie sa stretávame s tým, že obchodné spoločnosti alebo jednotlivci využívajú na páchanie trestnej činnosti internet, prípadne dátové úložiská. Prílohou emailu môže byť faktúra alebo aj iný daňový doklad dôležitý na vyvodenie trestnej zodpovednosti za niektorý z trestných činov daňových. V poslednej dobe za
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Nasledujúci príspevok sa zaoberá problematikou, za akých podmienok je možné vyhodnotiť ako trestný čin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 Trestného zákona prípady, keď príslušník tretej krajiny predloží na kontrolu pravý cestovný doklad s vyznačenou falošnou vstupnou alebo výstupnou pečiatkou. Napísanie tohto príspevku si vyžiadala aplikačná prax, ktorá dotknutú problematiku posudzuje rozlične.

Úryvok z textu:
Na vyvodenie trestnejzodpovednosti sa preto vyžaduje kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok: 1)      Cestovný doklad musí byť považovaný za verejnú listinu podľa práva štátu, ktorý cestovný doklad vydal. 2)      Z právnych predpisov štátu, ktorý cestovný doklad vydal, musí byť nepochybné, že právo cudzieho štátu priechodovú pečiatku považuje za súčasť cestovného dokladu. 3)      Cudzozemský
Autor: JUDr. Lucia Baňacká
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vymedzenie obchodného podielu ako historického nástupcu tzv. závodného podielu v predvojnovej právnej úprave sa v mnohom nezmenilo. Závodný podiel bol právnou spisbou definovaný ako „členství společníkovo, t j. soubor všech práv plynoucích z členství (právo na účast ve správe, nárok na dividendu, likvidační kvotu) a všech členských závazkú (A. Malowský - Wenig)2. Obdobnú definíciu obchodného podielu nachádzame aj dnes v § 114 Obchodného zákonníka (ďalej len Obchz). Ten ustanovuje, že obchodný podiel „predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Pojem obchodný podiel Vymedzenie obchodného podielu ako historického nástupcu tzv. závodného podielu v predvojnovej právnej úprave sa v mnohom nezmenilo. Závodný podiel bol právnou spisbou definovaný ako „členství společníkovo, t j. soubor všech práv plynoucích z členství (právo na účast ve správe, nárok na dividendu, likvidační kvotu) a všech členských závazkú (A. Malowský - Wenig)2. Obdobnú definíciu obchodného podielu nachádzame aj dnes v § 114 Obchodného zákonníka (
MENU