Nájdené právne články pre výraz: výkon funkcie sudcu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 30

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

643 dokumentov
726 dokumentov
893 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá v súčasnosti často diskutovanou otázkou, či môže sudca s prerušeným výkonom funkcie sudcu vykonávať advokáciu.

Úryvok z textu:
V up­ly­nu­lých dňoch som si so zá­uj­mom pre­čí­tal v mé­diách vy­jad­re­nia via­ce­rých práv­ni­kov (nap­rík­lad pred­sed­níč­ky Súd­nej ra­dy SR, Já­na Ma­zá­ka, či ad­vo­kát­ky Vik­tó­rie Hellen­bart)[1], kto­rí dos­pe­li k zá­ve­ru, že sud­ca, kto­rý má pre­ru­še­ný vý­kon fun­kcie sud­cu je stá­le sud­com, fun­kcia sud­cu mu ne­za­nik­la dňom pre­ru­še­nia jej vý­ko­nu a pre­to nie je mož­né za­pí­sať sud­cu s pre­ru­še­ným vý­ko­nom fun­kcie do zoz­na­mu ad­vo­ká­tov. Tie­to vy­ja
Autor: doc. JUDr. Peter Vršanský CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom článku je analyzovať požiadavku morálnosti v procese výberu kandidátov na sudcov medzinárodných súdov. Analyzovaná téma je úzko spojená s procesom výberu kandidátov na sudcov na vnútroštátne súdy.

Úryvok z textu:
Motto: 7 Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: "Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň." Jn 8, 7 1 ÚVOD Cieľom tohto príspevku je analyzovať, či podmienka preskúmania morálnosti kandidátov pri výbere sudcov medzinárodných súdov je zakotvená v zakladajúcich právnych aktoch medzinárodných súdov. Vzhľadom nato, že kandidáti na sudcov medzinárodných súdov sa vyberajú aj zo sudcov vnútroštátnych súdov Slovenskej republiky, v článku porovnávame
Autor: JUDr. Mgr. Michal Mrva PhD., LL.M
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je venovaný prejavom činnosti právnikov v právnických profesiách sudcu a advokáta, ktorí vo vzájomných interakciách medzi sebou navzájom a tiež vo vzťahu k laickej verejnosti vytvárajú právnickú kultúru týchto profesií. Právnická kultúra profesií sudcov a advokátov nie je v súčasnosti vnímaná príliš pozitívne ani samotnými predstaviteľmi týchto profesií, pričom dôvodom takéhoto vnímania je najmä stret reality ich právnickej kultúry s očakávaniami, ktoré sú spájané s prejavom činnosti právnikov vykonávajúcich profesiu sudcu alebo advokáta. Autor analyzuje príčiny stretu právnických ku ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Sudcovia a advokáti pre spoločnosť predstavujú osoby nevyhnutne spojené s právom a jeho aplikáciou v praxi. Ide o osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú právom. Sudcovia, rovnako ako advokáti, sú si vedomí, že s plnením ich pracovných úloh sú spojené určité povinnosti a spôsob, akým sú tieto pracovné povinnosti nimi plnené vytvára právnickú kultúru ich právnických profesií. Pojem právnická kultúra je spojený priamo s charakteristikou činnosti osôb, ktoré sa profesionálne zaoberajú
Autor: JUDr. Simona Farkašová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok autorky reaguje na mimoriadne aktuálnu problematiku optimálnej úpravy vekového cenzu pre výkon funkcie sudcu všeobecného súdu a sudcu ústavného súdu v Slovenskej republike v kontexte pripravovaných ústavných zmien vo sfére súdnej moci. Osobitne sa venuje komparatívnej analýze právnej úpravy vekového cenzu pre výkon funkcie sudcu všeobecného sudcu a ústavného súdu v členských štátoch Európskej únie. V závere autorka poukáže na podobnosti a rozdiely v právnych úpravách v Európskej únie a pokúsi sa hľadať a vybrať najoptimálnejší inšpiračný zdroj pre ústavnú úpravu vekového cenzu sudcov ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Jednou zo záruk individuálnej nezávislosti sudcov je stále funkčné obdobie sudcu a jeho neodvolateľnosť s výnimkou závažného disciplinárneho previnenia, spáchania trestného činu sudcom alebo v prípade, keď sudca nemôže ďalej vykonávať svoju funkciu. Pre všetky tieto prípady musí existovať náležitá miera právnej istoty o neodvolateľnosti sudcu z iného právneho dôvodu. Istotu nastoľuje výslovná a presná, jednoznačná právna úprava.1 Dĺžku funkčného obdobia sudcov všeobecných s
Autor: Mgr. Lucia Nedzbalová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právnym postavením sudcov Ústavného súdu, ktorí patria k najdôležitejším ústavným činiteľom v Slovenskej republike. Práve ztohto dôvodu funkcia ústavného sudcu vzbudzuje záujem širokej verejnosti, nielen z hľadiska jeho odbornosti, ale aj z hľadiska správania sa v jeho súkromnom živote. Príspevok poukazuje na právnu úpravu práv a povinností v súvislosti s výkonom sudcovskej funkcie (statusové normy], ako aj na postavenie ústavných sudcov pri uplatňovaní právomoci ústavného súdu a vedení konania (procesné normy]. Poskytuje tým komplexný pohľad na výkon funkcie sudcu ústavné ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Ústavný súd Slovenskej republiky je podľa čl. 124 Ústavy nezávislým orgánom ochrany ústavnosti. Ústavný súd ako garant ochrany ústavnosti by mal výrazne prispieť k harmonizácii právneho poriadku, ochrane práv a slobôd občanov, formovaniu ich právneho vedomia, demokratizácii slovenskej štátnosti, rozvoju právnej kultúry, prehĺbeniu zodpovednosti predstaviteľov štátnej moci a orgánov územnej samosprávy a napokon každého občana.[1] [2] Veľmi dôležitým prvkom pre napĺňanie týchto úlo
Autor: JUDr. Marek Maslák PhD.
Zdroj: Otvorené Právo
Abstrakt: Ústavné požiadavky na kandidáta do Ústavného súdu SR a návrhy ďalších požiadaviek nestanovených ústavou ani zákonom ako bezúhonnosť, personálna rozmanitosť obsadenia ústavného súdu a subjektov zúčastňujúcich sa na výbere ústavných sudcov.

Úryvok z textu:
Medzi tieto fundamentálne podmienky ústava nezaradila bezúhonnosť kandidáta. Podmienku bezúhonnosti nestanovuje ani zákon.vii Právny poriadok SR teda v tomto nenadviazal na minulosť Českej a Slovenskej Federatívnej republiky (ČSFR), kedy sa pre výkon funkcie sudcu Ústavného súdu ČSFR vyžadovala podmienka bezúhonnosti, tak ako je tomu aj v súčasnosti v Českej republike pre výkon funkcie sudcu Ústavného súdu ČR. V podmienkach SR však ústava ukladá prezidentovi povinnosť odvolať sudcu ústavného
Autor: Bc. Michal Tomin
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predkladaná práca sa venuje aktuálnej problematike tzv. materiálneho jadra Ústavy. Zámerom práce je polemizovanie o postupe ako aj rozbor nálezu Ústavné súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 21/2014 zo dňa 30.01.2019. Pri spracovávaní tejto témy boli použité viaceré vedecké metódy. Je to najmä poznávacia metóda, ale sú to aj logické metódy medzi ktoré možno zahrnúť analýzu, dedukciu a vedeckú syntézu. Metóda komparácie bola uplatňovaná sústavne podľa vhodnosti a potrebnosti počas celej práce. Pozornosť je venovaná najmä úvaham o kompetencii Ústavného súdu Slovenskej republiky pri rozhodovaní o (ne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika vymedzenia materiálneho jadra spolu s možnosťou zrušenia ustanovení Ústavy Slovenskej republiky, práve Ústavným súdom Slovenskej republiky bola, aj je, v teórii práva spolu s ústavným právom vždy vysoko frekventovanou a debatovanou témou medzi odbornou verejnosťou. Záujem o túto otázku t. j. o možnosť a spôsob derogovania „protiústavných ustanovení Ústavy“ a tým vymedzenia materiálneho jadra Ústavy, kedy bude možné o tejto protiústavnosti rozhodnúť, začína es
Autor: doc. JUDr. Marek Domin PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Ústavný súd Slovenskej republiky mal v poslednom období hneď niekoľko príležitostí podieľať sa na interpretácii kreačných právomocí prezidenta Slovenskej republiky. Išlo predovšetkým o spor týkajúci sa nevymenovania generálneho prokurátora (PL. ÚS 4/2012) a nevymenovania niekoľkých sudcov samotného Ústavného súdu (III. ÚS 571/2014 a PL. ÚS 45/2015). Cieľom príspevku je, v kontexte uvedenej judikatúry, posúdiť ústavnosť prípadného konania prezidenta, ktoré by spočívalo v odmietnutí vymenovania kandidáta na sudcu všeobecného súdu. Dôvod nevymenovania by pritom spočíval v tom, že kandidát by, aj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD ALEBO STRUČNE O SÚČASNEJ JUDIKATÚRE ÚSTAVNÉHO SÚDU Už takmer ako notorieta pôsobí konštatovanie, že ústavná úprava postavenia a úloh prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) ako hlavy štátu patrí k tým najproblematickejším častiam Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“).[1] Osobitne je to badateľné v súvislosti s kreačnými právomocami prezidenta. Túto skutočnosť reflektuje aj známa triáda spôsobov, akým Ústava tieto kreačné právomoci formuluje („urobí“, „môž
Autor: doc. JUDr. Marek Domin PhD.
Zdroj: Projustice
Kľúčové slová: zloženie súdnej radysúdna mocvýkon súdnictva
Abstrakt: Novela Ústavy Slovenskej republiky nadobúdajúca účinnosť 1. septembra 2014 sa dotýka ústavnej definície manželstva a jeho ochrany a predovšetkým organizácie a právomociam Súdnej rady Slovenskej republiky a otázky predpokladov sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že sudca bude svoju funkciu vykonávať riadne.

Úryvok z textu:
Národná rada Slovenskej republiky (ďalej aj „Národná rada“) sa dňa 4. júna 2014 uzniesla v poradí už na dvanástej novele(1) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“). (2) Táto novela, z formálneho hľadiska realizovaná prostredníctvom ústavného zákona č. 161/2014 Z. z. (3) (ďalej aj „posledná novela Ústavy“), nadobúdajúceho účinnosť 1. septembra 2014, sa dotkla dvoch významných oblastí ústavnej matérie. Okrem ústavnej definície manželstva a jeho ochrany to bola predovšetkým súdna moc. P
Autor: JUDr. Daniela Švecová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autorka sa v príspevku venuje komparácii úpravy súdnej moci v ústavách štátov Vyšehradskej skupiny. Vzhľadom na široký záber tejto problematiky poukazuje na vybrané ústavné inštitúty upravené v ústavách Českej, Poľskej a Maďarskej republiky. Následne hodnití, či by mohli slúžiť ako zdroj inšpirácie pre Slovenskú republiku.

Úryvok z textu:
  Vážená pani predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky, ctení účastníci, vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi v prvom rade poďakovať Ústavnému súdu Slovenskej republiky a jeho predsedníčke, pani doktorke Macejkovej, za príležitosť vystúpiť na tejto výnimočnej konferencii. Ústava Slovenskej republiky predstavuje základný právny dokument, ktorý je vyjadrením záujmu legitímne a ústavne konštituovať zvrchovaný demokratický právny štát vo forme parlamentnej demokra
MENU