Nájdené právne články pre výraz: výkon súdnictva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 45

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

954 dokumentov
771 dokumentov
1270 dokumentov
85 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Marek Domin PhD.
Zdroj: Projustice
Kľúčové slová: zloženie súdnej radysúdna mocvýkon súdnictva
Abstrakt: Novela Ústavy Slovenskej republiky nadobúdajúca účinnosť 1. septembra 2014 sa dotýka ústavnej definície manželstva a jeho ochrany a predovšetkým organizácie a právomociam Súdnej rady Slovenskej republiky a otázky predpokladov sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že sudca bude svoju funkciu vykonávať riadne.

Úryvok z textu:
Národná rada Slovenskej republiky (ďalej aj „Národná rada“) sa dňa 4. júna 2014 uzniesla v poradí už na dvanástej novele(1) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“). (2) Táto novela, z formálneho hľadiska realizovaná prostredníctvom ústavného zákona č. 161/2014 Z. z. (3) (ďalej aj „posledná novela Ústavy“), nadobúdajúceho účinnosť 1. septembra 2014, sa dotkla dvoch významných oblastí ústavnej matérie. Okrem ústavnej definície manželstva a jeho ochrany to bola predovšetkým súdna moc. P
Autor: Patrik Špirko
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vstup Slovenskej republiky do medzinárodných súdnych orgánov sa uskutočnil po rozdelení Československej federatívnej republiky sukcesiou Slovenskej republiky do medzinárodných dohovorov a zmlúv zakladajúcich jednotlivé medzinárodné súdy k 1. januáru 1993. V súvislosti s ukončením existencie Československej federatívnej republiky k 31. decembru 1992 deklarovala vláda Slovenskej republiky (uznesenie č. 958/1992 z 15. decembra 1992) záujem byť po 1. januári 1993 plnoprávnym členom nielen medzinárodných vládnych organizácií, v ktorých pôsobila Československá federatívna republika, ale aj plnoprávn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Finančné príspevky Slovenskej republiky do rozpočtov medzinárodných súdnych orgánov Vstup Slovenskej republiky do medzinárodných súdnych orgánov sa uskutočnil po rozdelení Československej federatívnej republiky sukcesiou Slovenskej republiky do medzinárodných dohovorov a zmlúv zakladajúcich jednotlivé medzinárodné súdy k 1. januáru 1993. V súvislosti s ukončením existencie Československej federatívnej republiky k 31. decembru 1992 deklarovala vláda Slovenskej repu
Autor: Mgr. Ján Sombati
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je poukázať na kontinuitu a aktuálnosť určitých prvkov stredovekého vnímania spravodlivého procesu v súčasnosti. Analýza dobových dokumentov poukazuje na skutočnosť, že spojivo medzi stredovekom a súčasnosťou predstavuje ideál spravodlivosti, tvorený morálno-etickými hodnotami, spájanými so sudcom ako osobou zodpovednou za bezchybný výkon justície. Vymedzenie trendov vo vývoji konceptu spravodlivého procesu v stredoveku má taktiež poukázať na skutočnosť, že aj napriek určitým pochybnostiam v minulosti táto právna kategória bola v danom období nielen prítomná, ale taktiež ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 TEMATICKÉ ZAMERANIE PRÍSPEVKU – PREČO STREDOVEK? Už pri prvom pohľade na názov tohto príspevku sa môže zdať, že sa v ňom stretajú dve navzájom nielen časovo vzdialené, ale aj obsahovo odlišné obdobia. A to obdobie stredoveku a naša súčasnosť. Ak potom z názvu ďalej vyplýva, že témou príspevku má byť hľadanie vzťahu medzi týmito obdobiami v súvislosti s vývojom princípu spravodlivého procesu, je relatívne prirodzenou reakciou každého súčasníka pochybovať o existencii takéhoto vzťahu. Prá
Autor: prof. JUDr. Ján Svák DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Základnou otázkou v prípade vzťahu slobody prejavu a súdnej moci je to, či sloboda prejavu je korektorom alebo akcelerátorom javu nárastu významu súdnej moci v štáte na jednej strane a nárastu nedôvery k súdnej moci zo strany spoločnosti v súčasnom slovenskom prostredí. Táto otázka je v príspevku rozoberaná z dvoch uhlov pohľadu. Prvým je vymedzenie hraníc výkonu slobody prejavu sudcami. Druhým sú možnosti kritiky (vonkajšej i vnútornej) kritiky sudcov ako jednotlivcov a súdnictva ako celku. Dôležitým prameňom poznania využívaným v tomto príspevku je najmä najnovší vývoj judikatúry Európskej s ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Ústava Slovenskej republiky (ďalej "ústava") v oblasti úpravy základných ľudských a občianskych práv (rozumie sa tu prvá generácia ľudských práv) takmer kopíruje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej "Dohovor"). Tam, kde sa koncepčne odlišuje, ako v prípade práva na súkromie, kde prinútila svojich interpretátorov hľadať po celej II. hlave súvislosti, ktoré napokon môžu vyčarovať kúzla nechceného ako napríklad počas nedávnej odbornej i laickej diskusie o referendovýc
Autor: JUDr. Milan Sudzina
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku zaoberá definovaním pojmu právomoci štátnych orgánov jednak všeobecne, a osobitne sa venuje vymedzeniu právomoci súdov v civilných veciach. Ústava Slovenskej republiky obsahuje vo svojich ustanoveniach princíp trojdelenia štátnej moci. Deľba moci je jednou zo základných záruk demokratického a právneho štátu. Aby si jednotlivé orgány štátu navzájom nezasahovali do svojich činností, štát vymedzuje každému z nich presný rozsah jeho oprávnení a povinností. Právomoc súdov nie je zakotvená len v Ústave Slovenskej republiky a v zákonoch. Súdy v civilných veciach sú povinn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava Slovenskej republiky“ alebo „ústava“) zakotvuje princíp trojdelenia štátnej moci. Deľba moci je jednou zo základných záruk demokratického a právneho štátu. Aby si jednotlivé orgány štátu navzájom nezasahovali do svojich činností, štát vymedzuje každému z nich presný rozsah jeho oprávnení a povinností. Právomoc konkrétneho štátneho orgánu môžeme definovať ako zákonom vymedzený rozsah
Autor: JUDr. Alžbeta Slašťanová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Základom právneho života spoločnosti je hľadanie odpovedí na to, čo je právom (quidiuris). Prevláda všeobecné presvedčenie, že právo musí stále dynamickejšie reagovať na vývoj spoločenských vzťahov. K tejto otázke môžeme v oblasti súkromného práva pristupovať dvojako, a to buď zmenou alebo prijatím nových právnych noriem, alebo môžeme hľadať východisko prostredníctvom dôrazu na interpretáciu práva. Interpretácia je dynamický fenomén v zmysle procesu interpretácie, nie v zmysle výsledkov týchto procesov. V procese interpretácie zohrávajú úlohu predovšetkým predporozumenie interpreta, systém prá ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Cieľom príspevku je zamyslenie nad procesom aplikácie práva a to i z pohľadu reálneho využívania interpretačných postupov súdmi. V právnej praxi sa bez toho, aby túto skutočnosť osobitne vnímali, venujú odborníci výkladu právnych textov, pričom využívajú rôzne druhy právnych argumentov. Táto argumentácia v sebe zahŕňa argumenty o význame zákonných ustanovení ale i o skutkovom stave. Kvalita tohto výkladu závisí nielen od úrovne právnej úpravy, ale i od osvojenia si základov právnej
Autor: Marek Čirč
Zdroj: Otvorené Právo
Abstrakt: Verejnosť súdnych konaní, povinnosť vykonať ústne pojednávanie v konaní o správnom delikte a subsidiárne použitie správneho poriadku na konanie o správnych deliktoch.

Úryvok z textu:
Verejnosť súdnych konaní je základným princípom zakotveným v čl. 6 ods. 1 Dohovoru. Verejný charakter chráni účastníkov súdnych konaní pred utajenou spravodlivosťou unikajúcou verejnej kontrole. Predstavuje tiež jeden z prostriedkov, prostredníctvom ktorých má byť udržiavaná dôvera v súdy. 12) Pri budovaní transparentného výkonu súdnictva prispieva verejnosť k dosiahnutiu cieľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru, konkrétne spravodlivého súdneho procesu, garancia ktorého je jedným zo základných princípov k
Autor: JUDr. Katarína Burdová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je venovaný otázke, akým spôsobom je možné zohľadniť najlepší záujem dieťaťa pri uznaní, vyhlásení vykonateľnosti či výkone cudzieho rozhodnutia zo strany orgánov štátu výkonu pričom táto otázka je posudzovaná v kontexte nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zásada najlepšieho záujmu dieťaťa1 zakotvená v článku 3 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa,2 v článku 24 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie našla svoje vyjadrenie aj v najdôležitejších kódexoch na vnútroštátnej úrovni konkrétne v podobe základnej procesnej zásady v článku 4 Civilného mimosporového poriadku3 a hmotnoprávne vyjadrenie v článku 5 zákona o rodine. Táto základná zásada sa prejavuje aj v normách slovenského medzinárodného práva súkromného a to tak v ko
Autor: Mgr. Ján Šurkala PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Argument ratio naturalis bol najčastejším zdôvodnením odchýlenia sa prétora od platného práva. To malo ďalekosiahle dopady aj na proces v štádiu in iure, nakoľko prétor mohol s odvolaním sa na „prirodzenosť” priznať aj žalobu, ktorá by podľa ius civile mala byť zamietnutá. Príspevok sleduje funkciu prirodzenoprávneho argumentu ako legitimizačného nástroja prétorskej činnosti v oblasti právotvorby a právnej aplikácie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ratio naturalis sa v rímskom práve bytostne spája s normotvornou a právnoaplikačnou činnosťou vyšších magistrátov, špecificky meststkého a cudzineckého prétora. Máme za to, že táto spojitosť nie je v žiadnom prípade náhodná, ale vyviera z hlbokách prepojení, ktoré medzi týmito dvoma fenoménmi existovali. Obvykle sa poukazuje na to, že ratio naturalis, teda právo prirodzené, resp. jeho priamy predchodca, svojimi normatívnymi požiadavkami ovplyvňovali obsah pozitívneho práva v Ríme
Autor: doc. JUDr. Boris Balog PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje nezávislosti súdnej moci v kontexte bezpečnostných previerok sudcov podľa ústavného zákona č. 161/2014 Z. z.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD S témou sekcie ústavného práva – ústavodarná moc verzus kontrola ústavnosti – súvisí aj téma bezpečnostných previerok sudcov, a to v kontexte ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ktorý sa stal na základe doplnenia návrhu na začatie konania vo veci sp. zn. PL. ÚS 21/2014 predmetom konania Ústavného súdu Slovenskej republiky o súlade právnych predpisov. Na základe doplnenia návrhu navrhovateľkou sa tak ústavný zákon, a to dokonca ústavný zákon ako priama novela Ústavy Slovenskej r
MENU