Nájdené právne články pre výraz: výkon verejnej funkcie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 33

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

47 dokumentov
289 dokumentov
148 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Vincent Bujňák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Európska únia, a Slovenská republika ako jej členský štát čelia viacerým spoločným výzvam. Jednou z nich je aj otázka, ako sa vyrovnať s pôsobením súkromných záujmov na členov svojich najvyšších výkonných orgánov. Takéto pôsobenie je vnímané veľmi citlivo najmä po skončení výkonu verejnej funkcie, s čím súvisí pojem „mechanizmus otočných dverí“. Ním sa označuje relatívne voľný prechod bývalých činiteľov do odvetví, ktoré predtým významne regulovali z pozície svojho úradu. Príspevok analyzuje, či v tejto oblasti existujú spoločné právne princípy, nakoľko predmetná problematika je už v súčasnost ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Verejní činitelia rozhodujú v rámci svojich právomocí o významných otázkach verejného záujmu. Pri svojom rozhodovaní sú pritom vystavení rôznym tlakom, ktoré sledujú presadenie skupinových alebo individuálnych záujmov na úkor verejného záujmu.[2] V demokratických a právnych štátoch preto nie je výnimočnou existencia takej právnej úpravy, ktorej účelom je popri ochrane verejného záujmu okrem iného aj zaručenie vysokého morálneho kreditu verejných činiteľ
Autor: Mgr. Vincent Bujňák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Prezumpcia racionálneho normotvorcu sa v práve používa pri interpretácii nejasných právnych noriem. Príspevok sa zaoberá otázkou kredibility tejto prezumpcie v slovenskom ústavnom systéme, pokiaľ existujú konkrétne príklady iracionálnej novelizácie ústavného textu, z ktorých vyplýva, že samotný normotvorca sa nevie orientovať v ním vytvorenom polylegálnom ústavnom systéme.

Úryvok z textu:
1. Úvod Každá elementárna poučka hovorí o právnom poriadku ako o systéme právnych noriem. Systém by zo svojej podstaty nemal byť nelogický. Z idey práva, z princípu právnej istoty ako elementárneho princípu právneho štátu vyplýva, že nor- motvorca sa musí snažiť byť racionálny, a preto sa na to adresát právnej úpravy môže spoliehať. S tým sa spája doktrína racionálneho normotvorcu.[2] Pri tvorbe právnych noriem v slovenskom ústavnom práve musí normotvorca vyvinúť ešte o čosi väčšiu snahu
Autor: doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Tento vedecký príspevok analyzuje proces volebného zákonodarstva a foriem priamej demokracie v kontexte jeho výsledku, ktorým je verejný funkcionár zohľadňujúci vo svojej činnosti a všetkých aktivitách verejný záujem v jeho mnohoznačnosti a uvedomujúci si svoj právny status.

Úryvok z textu:
  V dlhotrvajúcom historickom procese vývoja ľudskej spoločnosti vznikol štát ako určitá forma organizačnej jednotky spoločnosti. Štát (štátne zriadenie) mal a aj v súčasnosti má za úlohu obstarávať všetky záležitosti spojené s fungovaním a organizáciou vzťahov v ňom, preto si každý štát jednotlivo a samostatne - na podklade historických súvislostí a dlhodobej tradície - vytvára zodpovedajúcu štruktúru rôznych orgánov a inštitúcií, a to vrátane jednotlivých foriem priamej participácie oby
Autor: JUDr. Jana Feciľaková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom príspevku je priblížiť postavenie zamestnanca počas jeho účasti na volebnom procese. Každý občan, resp. obyvateľ obce alebo VÚC pri komunálnych voľbách má právo zúčastniť sa na voľbách. Vykonávanie závislej práce pritom nie je žiadnou obmedzujúcou podmienkou, ktorá by uvedené právo akýmkoľvek spôsobom limitovala. Zamestnávateľ je povinný umožniť zamestnancovi účasť na voľbách (napr. účasť zamestnanca vo volebnej komisii, vykonanie hlasovacieho aktu či samotné kandidovanie v jednotlivých druhoch volieb). Zamestnanec má okrem uvedeným spôsobom vymedzeného všeobecného volebného práva tiež ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod   Už od nepamäti rozlišujeme dva základné druhy demokracie a to zastupiteľskú demokraciu, kde ľud rozhoduje prostredníctvom volieb o tom, kto bude riadiť spoločnosť (ľud rozhoduje prostredníctvom svojich volených zástupcov) a priamu demokraciu, kde ľud nielenže môže, ale aj reálne rozhoduje sám a to cestou ľudového hlasovania. Voľby je potom možné vo všeobecnosti charakterizovať ako právom upravený, časovo a miestne zladený proces kreácie zastupiteľských zborov ako kolegiálny
Autor: Mgr. Vincent Bujňák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Už viac než desať rokov sa v Slovenskej republike vyvodzuje osobitná ústavnoprávna zodpovednosť voči verejným funkcionárom, ktorí porušili ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Rozhodovacia prax orgánov vykonávajúcich dohľad nad dodržiavaním ústavnej úpravy postupne priniesla otázku, či sú verejní funkcionári pri jej vyvodzovaní povinní preukazovať alebo vyvracať určité právne významné skutočnosti alebo či musí dokazovanie vykonať z úradnej povinnosti dohliadajúci orgán. Hoci vyvodzovanie osobitnej ústavnoprávnej zodpovednosti pre ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ústavná matéria je v Slovenskej republike upravená nielen v Ústave Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“), ale aj v ďalších ústavných zákonoch, ktoré spolu s ňou tvoria polylegálny ústavný systém.[1] Jedným z nich je aj ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „Ústavný zákon o konflikte záujmov“). Domáca ústavná teória sa k jeho existencii v ústavnom systéme stavia z
Autor: Mgr. Vincent Bujňák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Ústavná úprava konfliktu záujmov je súčasťou slovenského ústavného práva od roku 1995. Počas nasledujúcich dekád Ústavný súd dospel k záveru, že medzi ústavnými normami zakotvenými v tejto úprave na jednej strane a ústavnými normami z Ústavy Slovenskej republiky existuje určité napätie. Problém tohto napätia bol riešený cestou interpretácie. Po kľúčovom rozhodnutí PL. ÚS 21/2014 môže dôjsť k obratu taktiež aj vo vzťahu k ústavnej úprave konfliktu záujmov. Príspevok analyzuje, ktoré jej časti sa môžu stať terčom novonájdenej súdnej právomoci

Úryvok z textu:
1 ÚVOD „ Každý ústavný zákon môže byť neústavný, ak s ústavnou intenzitou narúša materiálne jadro ústavy.“[2] Tento záver konštatovala v stredu 30. januára 2019 väčšina pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd), čím sa po viac než štvrťstoročí tento nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti zásadným spôsobom odklonil od jedného zo svojich prvých rozhodnutí po vzniku samostatnej Slovenskej republiky; od uznesenia sp. zn. I. ÚS 39/93 z 2. júna 1993, v ktorom vyslovil
Autor: Mgr. Tomáš Hubinák
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Článok pojednáva o vzťahu štátu a slobody prejavu médií. Autor sa snaží obhájiť tézu o štáte ako nočnom strážnikovi vo vzťahu k slobode prejavu médií, čo znamená minimálny štát, ktorý legislatívne neobmedzuje slobodu prejavu médií, ale vytvára podmienky pre pokojný výkon slobody prejavu médií za súčasnej úpravy predpokladov pre obmedzenie slobody prejavu výlučne za účelom ochrany ústavne kvalifikovaných záujmov. Autor zároveň predkladá tri právne regulované oblasti v rámci ústavného poriadku Slovenskej republiky, na ktorých testuje tézu o Slovenskej republike ako minimálnom štáte vo vzťahu k s ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Namiesto úvodu Prvé slová príspevku doručeného pre účely konferencie na tému „sloboda prejavu a jej limity“ by mohli patriť výroku „sloboda prejavu nemá limity“. Uvedomujúc si zdanlivú nepresnosť až názorovú nekritickosť tohto výroku na úrovni kultovej filmovej postavičky Viktora Hujera, je potrebné dať výroku šat právnického jazyka a obrúsiť jeho hrany. Sloboda prejavu predstavuje prerekvizitu na ceste k demokracii konkrétneho štátneho zriadenia. Spolu s osobnou slobodou, slobo
Autor: JUDr. Adriana Horváthová
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Zákonník práce v súčasnej dobe je témou, ktorá oslovuje nielen vládu, parlament, združenia, odbory či rôzne asociácie, ale dotýka sa každého podnikateľa zamestnávajúceho aj jediného zamestnanca. Už 20. novela zákonníka (od jeho účinnosti 01.04.2002) bola 08.02.2011 schválená parlamentom, prináša však viacero otázok nielen zo strany zamestnávateľov ale aj samotných zamestnancov. Novela si síce okrem iného kladie za cieľ chrániť zamestnancov po návrate z materskej či rodičovskej dovolenky, avšak ich prílišná ochrana vyvoláva obavy z reakcie zamestnávateľov, u ktorých sa môže vyskytnúť podvedo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
PRIJATÁ NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE Zákonník práce v súčasnej dobe je témou, ktorá oslovuje nielen vládu, parlament, združenia, odbory či rôzne asociácie, ale dotýka sa každého podnikateľa zamestnávajúceho aj jediného zamestnanca. Už 20. novela zákonníka (od jeho účinnosťi 01.04.2002) bola 08.02.2011 schválená parlamentom, prináša však viacero otázok nielen zo strany zamestnávateľov ale aj samotných zamestnancov. Novela si síce okrem iného kladie za cieľ chrániť zamestnancov po n
Autor: Mgr. Vincent Bujňák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Už viac než desať rokov pôsobí v slovenskom právnom poriadku ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Účelom osobitných povinností a obmedzení, ktoré ukladá verejným funkcionárom, je zabrániť alebo aspoň obmedziť vznik situácie, kedy môžu zneužiť svoju funkciu. Nástrojom na prevenciu korupčného správania a odhaľovania protiprávneho nakladania s verejnými prostriedkami sú verejnými funkcionármi každoročne podávané oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (majetkové priznania). To, či budú plniť účel sledovaný ústavným zákonom však ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Územná samospráva, podobne ako aj celá oblasť správy vecí verejných, trpí dlhodobo podozreniami z konfliktov záujmov či absenciou mechanizmov na prevenciu korupčného správania. Až do 1. októbra 2004 sa pri riešení týchto problémov vo vzťahu k územnej samospráve v právnom systéme Slovenskej republiky mohla uplatniť iba trestnoprávna zodpovednosť a administratívnoprávna zodpovednosť. Od tohto dátumu však začal byť účinný ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
Autor: doc. JUDr. Jozef Tekeli PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok predstavujeme právno-teoretickú analýzu inštitútu slobodného prístupu k informáciám podľa osobitnej právnej úpravy ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, ktorý predstavuje na úseku sprístupňovania a zverejňovania informácií vo vzťahu k zákonu o slobode informácií osobitnú právnu úpravu, pri uplatnení všeobecnej interpretačnej zásady „Lex specialis derogat legi generali.“ Nutnosť existencie osobitnej prísnejšej úpravy slobodného prístupu k vybraným informáciám týkajúcich sa verejných funkcionárov je determinovaná skutočnosťou, že všetkých verejných funkcionárov verejnej správy p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“) umožňuje prístup širokej verejnosti k informáciám o podaných písomných oznámeniach verejných funkcionárov využitím všeobecných inštitútov slobodného prístupu k informáciám. Jedná sa o právne inštitúty, ktoré majú svojím zameraním prispieť k ďalšiemu zvýšeniu miery kontroly v slovenskej v
MENU