Nájdené právne články pre výraz: výlučná právomoc súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

70 dokumentov
29 dokumentov
452 dokumentov
45 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Katarína Burdová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Dňa 1. januára 2013 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie Brusel Ia"), ktoré sa s výnimkou článkov 75 a 76 uplatňuje od 10. januára 2015. Toto nariadenie predstavuje revíziu nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie Brusel I"), ktoré je považované za základ európskej justičnej spolupráce v civilných veciach. Nariadenie Bru ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.1       Úvod   Dňa 1. januára 2013 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie Brusel Ia"), ktoré sa s výnimkou článkov 75 a 76[1] uplatňuje od 10. januára 2015. Toto nariadenie predstavuje revíziu[2] nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone
Autor: JUDr. Elena Júdová PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Aplikácia nariadení Európskeho spoločenstva upravujúcich právomoc súdov členských štátov vo veciach s cezhraničným dopadom okrem iného závisí aj od naplnenia tzv. personálno-teritoriálnych kritérií. Predmetný článok sa zameriava na analýzu podmienok aplikácie nariadenia (ES) č. 44/2001, nariadenie (ES) č. 2201/2003 a nariadenie (ES) č. 4/2009 z pohľadu Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Od okamihu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie I.    mája 2004 sa i na území SR uplatňujú nariadenia Európskeho spoločenstva,[1] ktoré upravujú právomoc súdov členských štátov v cezhraničných veciach. Do dnešnej doby boli prijaté tri takéto nariadenia: Nariadenie Rady (ES) číslo 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, tzv. Brusel I. (ďalej len „Nariadenie Brusel I."), Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 o&nbs
Autor: JUDr. Katarína Burdová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je venovaný otázke, akým spôsobom je možné zohľadniť najlepší záujem dieťaťa pri uznaní, vyhlásení vykonateľnosti či výkone cudzieho rozhodnutia zo strany orgánov štátu výkonu pričom táto otázka je posudzovaná v kontexte nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zásada najlepšieho záujmu dieťaťa1 zakotvená v článku 3 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa,2 v článku 24 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie našla svoje vyjadrenie aj v najdôležitejších kódexoch na vnútroštátnej úrovni konkrétne v podobe základnej procesnej zásady v článku 4 Civilného mimosporového poriadku3 a hmotnoprávne vyjadrenie v článku 5 zákona o rodine. Táto základná zásada sa prejavuje aj v normách slovenského medzinárodného práva súkromného a to tak v ko
Autor: Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok analyzuje postavenie medzinárodných zmlúv najmä v rámci Ústavy Slovenskej republiky. Výklad je zameraný na analýzu jednotlivých ustanovení ústavného textu, ale aj nadväzujúcich predpisov a medzinárodnej praxe, vrátane domácej a zahraničnej judikatúry.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD A PÔVODNÉ ZNENIE ÚSTAVY SR VS. MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY Postavenie medzinárodných zmlúv v ústavnom poriadku Slovenskej republiky nepatrí medzi neobjavené témy a zrejme niet akademika (nielen z odboru ústavného či medzinárodného práva), ktorý by sa jej nevenoval. Rovnako sa môže zdať, že ide o teoretickú rozpravu, ktorej praktické účinky budú ojedinelé, či skôr hypotetické najmä v rovine konania o súlade dojednaných medzinárodných zmlúv pred Ústavným súdom podľa čl. 125a Ústavy (ktor
Autor: doc. JUDr. Peter Lysina PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Forum shopping je postupom, pri ktorom žalobca volí súd, na ktorý podá žalobu. Článok má za cieľ priblížiť implementáciu daného postupu v medzinárodnom práve súkromnom EÚ. Dôraz je pri tom kladený na pojem forum shopping, úpravu v prameňoch medzinárodného práva súkromného EÚ, ako aj súlad so základnými princípmi justičnej spolupráce v civilných veciach.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Postupná integrácia v rámci EÚ sa prejavuje vo viacerých oblastiach. Štyri slobody EÚ (resp. Vnútorného trhu EÚ) sú známe azda každému, no postupne ich dopĺňajú ďalšie oblasti, kde spolupráca naberá intenzitu. Tu možno zaradiť i voľný pohyb rozhodnutí, ktorý je nepochybne dôležitý a napomáha napĺňaniu cieľov, pre ktoré EÚ, resp. je predchodcovia ES vznikli. Voľný pohyb rozhodnutí však je „len“ výsledkom viacerých krokov, ktoré musia byť uskutočnené na to, aby rozhodnutia mohli byť
Autor: JUDr. Elena Júdová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vstup do Európskej únie ovplyvnil celý právny poriadok Slovenskej republiky, vrátane medzinárodného práva súkromného. V okamihu vstupu, 1. mája 2004 začali na území Slovenskej republiky platiť právne akty vtedy Európskeho spoločenstva. V oblasti cezhraničných právnych vzťahov t.j. právnych vzťahov ktoré svojim určitým prvkom majú vzťah k viac ako jednému právnemu poriadku, to bolo najmä Nariadenie (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach, Nariadenie (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní, Nariadenie (ES) č. 1347/2000 o právomoci a uznávaní ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Vstup do Európskej únie ovplyvnil celý právny poriadok Slovenskej republiky, vrátane medzinárodného práva súkromného. V okamihu vstupu, 1. mája 2004 začali na území Slovenskej republiky platiť právne akty vtedy Európskeho spoločenstva. V oblasti cezhraničných právnych vzťahov t.j. právnych vzťahov ktoré svojim určitým prvkom majú vzťah k viac ako jednému právnemu poriadku, to bolo najmä Nariadenie (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných
Autor: JUDr. Tomáš Matúška
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Úspešná realizácia trestného konania si vo všeobecnosti nevyhnutne vyžaduje zásahy do základných ľudských práv a slobôd. Právo na osobnú slobodu zaujíma v hierarchii základných ľudských práv a slobôd popredné miesto a je jedným z elementárnych predpokladov dôstojnej ľudskej existencie. Z tohto dôvodu si zásahy do práva na osobnú slobodu vyžadujú veľmi precízne vymedzenie podmienok a spôsobov, za akých a ktorými sa tak môže uskutočniť. Príspevok sa zaoberá tak východiskovými princípmi uplatňujúcimi sa pri obmedzovaní osobnej slobody ako základnej hodnoty v demokratickom a právnom štáte, ako aj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 OBMEDZENIE ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ZARUČENÝCH ÚSTAVOU Základné práva a slobody, ktoré sa zaručujú v Slovenskej republike, sú obsiahnuté vo viacerých prameňoch tak medzinárodného, ako aj vnútroštátneho charakteru. Dominantné postavenie v tejto oblasti majú medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré za splnenia v ústave vymedzených podmienok spolu s ústavou tvoria záväzné právne mantinely pre zásahy do základných práv a slobôd, ktoré príslušné orgány nesmú prekr
Autor: JUDr. Elena Júdová PhD.
Abstrakt: Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, je jeden z mála, ktorý si ani v zmenených spoločensko-politických podmienkach, na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, nevyžiadal závažnejšie zmeny. Bezpochyby to bolo jeho obsahovo nadčasovou úpravou. Po vyše štyridsiatich rokoch platnosti však i ZMPS potrebuje určitú „modernizáciu“ a to tak v oblasti terminologickej ako i v oblasti kolízneho práva a právomoci. Stále nové a nové výzvy kladie pred medzinárodné právo súkromné členského štátu i právo Európskeho spoločenstva. Revízia Zákona č. 97/1963 Zb. by ale nemal ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod             Medzinárodné právo súkromné je na území Slovenskej republiky kodifikované už od roku 1948. Kolízne normy boli vyňaté z pripravovaného Občianskeho zákonníka a vydané vo forme samostatného Zákona č. 41/1948 Zb. o medzinárodnom a medzioblastnom práve súkromnom a právnom postavení cudzincov v odbore súkromného práva.[1] V rokoch 1963 a 1964 prebehla na území Československa rekodifi
Autor: doc. JUDr. Romana Smyčková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Širokospektrálnosť subjektov vykonávacieho konania vo veciach maloletých má zásadný vplyv nie len na ich procesné postavenie a z toho vyplývajúci rozsah práv a povinností, ale bezprostredne ovplyvňuje efektivitu a priebeh konania. Príspevok kladie dôraz na identifikáciu subjektov s rozhodovacou právomocou a tiež iných subjektov, tretie osoby, ktoré majú v konaní povinnosť súčinnosti pri zabezpečení riadneho priebehu konania pri zohľadnení kritéria najlepšieho záujmu dieťaťa.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Významnou súčasťou práva na život je nepochybne právo na rodinný život, ako prirodzené právo spojené s osobnosťou človeka. Rodina je ľudskou formou „združovania sa „ staršou ako štát, vyznačujúcou sa rôznorodosťou foriem, reprezentujúcou primárne určité biologické puto, životné spoločenstvo založené na manželstve alebo inom obdobnom zväzku. Súčasne ide o sociálnu inštitúciu, ktorú síce právo nevymedzuje, ale poskytuje, a to v rôznych právnych odvetviach, ochranu rodiny, r
MENU