Nájdené právne články pre výraz: výpis z registra trestov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7107 dokumentov
1054 dokumentov
34322 dokumentov
8 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V predmetnom príspevku autor analyzuje historické obdobie právnej úpravy registra trestov do roku 1960. Pozornosť venuje celému rozsahu tejto právnej úpravy od roku 1922, spolu piatim základným právnym normám upravujúcim túto problematiku. Zohľadňuje aj ďalšie súvisiace zákony, najmä trestné zákony, trestné poriadky, zákony o priestupkoch, zákony o prokuratúre tohto obdobia, ako aj ďalšie historické súvislosti, vrátane ideologických, spojených s budovaním socializmu.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Z úvodných ustanovení v súčasnosti platného zákona o registri trestov č. 330/2007 Z. z. v platnom znení (zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, naposledy novelizovaný zákonom č. 345/2012 Z.z.), účinného od 1. januára 2008, vyplýva, že tento zákon upravuje získavanie, zhromažďovanie, spracúvanie a výmenu údajov, uchovávanie a uschovávanie dokumentácie a poskytovanie informácií o fyzických osobách, ktoré boli právoplatne odsúdené súdmi v trestnom konaní, o
Autor: Mgr. Martina Kovalčíková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Výber kvalitného zamestnanca na pracovné miesto je nesmierne náročným procesom. Na prijatie takéhoto rozhodnutia potrebuje zamestnávateľ dostatok informácií o fyzickej osobe, ktorá sa uchádza o pracovné miesto. Takéto informácie zamestnávateľ získava počas výberového konania alebo pracovného pohovoru. Vzťahy, ktoré vznikajú medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou, označované ako predzmluvné vzťahy, sú predmetom upravy ustanovenia § 41 Zákonníka práce. V tomto ustanovení zákonodarca vymedzil rozsah informácií, ktoré je zamestnávateľ oprávnený požadovať od fyzickej osoby v týchto vzťahoch. Robí ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Výber kvalitného zamestnanca na pracovné miesto je nesmierne náročným procesom. Na prijatie takéhoto rozhodnutia potrebuje zamestnávateľ dostatok informácií o fyzickej osobe, ktorá sa uchádza o pracovné miesto. Takéto informácie zamestnávateľ získava počas výberového konania alebo pracovného pohovoru. Vzťahy, ktoré vznikajú medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou, označované ako predzmluvné vzťahy, sú predmetom upravy ustanovenia § 41 Zákonníka práce. V tomto ustanovení zákonodarca vymedz
Autor: Mgr. Valéria Enikõ Horváth
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok skúma inštitút trov konania v rámci občianskeho súdneho konania. Osobitný priestor venuje autor inštitútu náhradu trov konania a zásadám, ktoré sa aplikujú pri rozhodovaní o náhrade trov konania. Súčasťou príspevku sú aj úvahy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
úvod Trovy konania - toto označenie má tretia hlava tretej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky súdny poriadok). Inštitút trov konania je pojmovým prvkom občianskeho procesu a zahŕňa v sebe všetky relevantné výdavky subjektov od začiatku občianskeho súdneho konania až po právoplatné skončenie veci. Podľa ústavného zákona č. 420/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, právo na súdnu a i
Autor: JUDr. Martin Mihók
Zdroj: Interpolis
Abstrakt: Zahladenie odsúdenia je významným a v praxi pomerne často využívaným inštitútom, ktorého zmyslom je odstrániť nepriaznivé dôsledky odsúdenia a umožniť odsúdenému po výkone trestu plynulejšie zaradenie sa do života bežného občana a vytvorenie dôstojných podmienok pre jeho ďalší život. Uplatnením tohto inštitútu nezaniká uložený trest, nezaniká ani trestnosť samotného skutku, je len možnosťou, aby sa po splnení zákonných podmienok odstránili negatívne dôsledky odsúdenia. Autor v článku uvádza do problematiky zahladenia odsúdenia, následne rozoberá hmotnoprávnu a procesnú úpravu tohto inštitútu a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod             Osoba odsúdeného stráca svojim trestným odsúdením status bezúhonnosti, čo môže mať negatívny dopad pre jeho bežné fungovanie v civilnom živote, najmä v súvislosti s vykonávaním určitých činností alebo profesií, kedy jednou z podmienok ich výkonu je práve bezúhonnosť osoby. Tieto negatívne následky sa rovnako prejavujú aj z trestnoprávneho hľadiska, nakoľko predošlé odsúdenie páchateľa za trest
Autor: JUDr. Mgr. Janka Hašanová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok sa venuje právnym aspektom bezpečnostných previerok, ktoré sa realizujú za účelom preverenia, či príslušníci Policajného zboru spĺňajú zákonné predpoklady na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. Objasňuje možnosti príslušníka Policajného zboru žiadať o preskúmanie rozhodnutí vydaných na úseku ochrany utajovaných skutočností.

Úryvok z textu:
VŠEOBECNÝ úvod do problematiky Príslušníkom Policajného zboru sa podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnejslužbe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskejinformačnejslužby, Zboru väzenskejajustičnejstráže Slovenskej republiky aželezničnejpolície v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon oštátnejslužbe policajtov") rozumie fyzická osoba, ktorá je v služobnom pomere podľa tohto zákona a vykonáva štátnu službu v služobnom úrade. Služobný pomer sa zakladá k štátu.[2] Príslušníc
Autor: Mgr. Ján Cuhanič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014 a s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011 sa predkladá návrh zákona, ktorým sa zrušujú kolkové známky, ako jedna z možných foriem platenia správnych a súdnych poplatkov a zavádza povinnosť pre každú inštitúciu, ktorá vyberá správne a súdne poplatky, prijímať menšie platby poplatkov aj v hotovosti.

Úryvok z textu:
V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014 a s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011 sa predkladá návrh zákona, ktorým sa zrušujú kolkové známky, ako jedna z možných foriem platenia správnych a súdnych poplatkov a zavádza povinnosť pre každú inštitúciu, ktorá vyberá správne a súdne poplatky, prijímať menšie platby poplatkov aj v hotovosti. Používanie kolkových známok podľa predkladateľa v praxi stráca svoj pôvodný
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Právny poriadok umožňuje viacero spôsobov ako je možné prerozdeliť majetok medzi potomkov. Vzhľadom na viaceré odlišnosti medzi možnými spôsobmi sme pripravili stručnú analýzu tejto problematiky poukazujúcu na zásadné výhody a nevýhody každého spôsobu prerozdelenia majetku medzi dedičov – v zásade sa ponúkajú dve základné riešenia a to (i) prerozdelenie majetku inter vivos (za života) alebo (ii) prerozdelenie majetku mortis causa (pre prípad smrti). Z tohto dôvodu sa preto zameriame na právno-ekonomické aspekty dvoch súkromnoprávnych inštitútov, ktorými sú darovanie a dedenie so zreteľom na p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Na úvod, čo bude určite zaujímať každého ako prvé, si spravíme porovnanie týchto inštitútov z pohľadu nákladov, ktoré sú s nimi spojené. Z hľadiska daňových aspektov sú na tom darovanie a dedenie rovnako – podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) tejto dani nepodlieha príjem získaný darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí  ale
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Výhodou darovania pre obdarovaného je predovšetkým to, že s výnimkou možnosti vrátenia daru a právnej neúčinnosti darovania voči veriteľom darcu, obdarovaný o tento dar už nemôže prísť – v prípade ponechania na dedenie sa situácia môže rôznymi spôsobmi modifikovať, pričom vlastník môže do svojej smrti s týmto majetkom disponovať, t.j. previesť ho inú osobu, príp. zaťažiť, môže dôjsť taktiež k rozšíreniu okruhu dedičov, vydedeniu, odkázania závetom inému dedičovi a pod. Práve z týchto dôvodov budú mať potomkovia záujem na nadobudnutí majetku ešte za života poručiteľa. V tomto kontexte je nevýho ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Právny poriadok umožňuje viacero spôsobov ako je možné prerozdeliť majetok medzi potomkov. Vzhľadom na viaceré odlišnosti medzi možnými spôsobmi sme pripravili stručnú analýzu tejto problematiky poukazujúcu na zásadné výhody a nevýhody každého spôsobu prerozdelenia majetku medzi dedičov  – v zásade sa ponúkajú dve základné riešenia a to (i) prerozdelenie majetku inter vivos (za života) alebo (ii) prerozdelenie majetku mortis causa (pre prípad smrti). Z&
Autor: Mgr. Martin Hamráček
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Jednotné kontaktné miesta sú orgány miestnej štátnej správy, ktoré plnia úlohy na úseku živnostenského podnikania. Účelom ich existencie je uľahčenie prístupu podnikateľom k službám štátu. Ich poslaním je odbúravať najmä administratívnu a finančnú záťaž, ktoré pre podnikateľov vyplývajú z povinností ukladaných legislatívou. Jednotné kontaktné miesto by malo byť dostupným miestom, na ktorom sú sústredené úzko súvisiace služby spojené so začatím podnikania. Služby ním poskytované by mali byť prehľadné, rýchle a efektívne. Cieľom práce je zmysluplne popísať a následne analyzovať základné služby p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod Živnostenskými úradmi na Slovensku sú odbory živnostenského podnikania okresných úradov, ktoré vykonávajú agendu podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení (ďalej len „živnostenský zákon“). Zároveň poskytujú niektoré doplnkové služby podľa osobitných predpisov. Postavenie, sídla, územné obvody a pôsobnosť okresných úradov na Slovensku upravuje zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektor
Autor: JUDr. Tomáš Škrinár
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Autor v príspevku prezentuje možnosť využitia poznatkov kriminalistickej dokumentácie v konaní o administratívnom vyhostení cudzinca a určení zákazu vstupu. Vychádza z uvedeného konania ako správneho konania, ako aj z jeho špecifík, ktorými sa odlišuje od iných správnych konaní. Popisuje uplatnenie kriminalistickej dokumentácie a jej zásad v praxi. Ide najmä o dokumentáciu vyjadrenia cudzinca, ale autor sa v príspevku zaoberá aj inými formami dokumentácie, použiteľnými v procese administratívneho vyhostenia cudzinca.

Úryvok z textu:
Úvod Migrácia je fenomén, ktorému v poslednom období, najmä od roku 2015, venujú médiá veľkú pozornosť. Nejde o nový fenomén, ľudstvo migrovalo už v praveku. Uvedený fenomén však nadobúda nové rozmery v súčasnom globalizovanom svete. Na svete aj v Európe pôsobí množstvo nevládnych organizácií zaoberajúcich sa migráciou, migrácia sa stala trvalou témou nielen odbornej diskusie, ale aj politickou témou. Ľahká dostupnosť informácií prostredníctvom internetu a široké možnosti cestovania v súč
MENU