Nájdené právne články pre výraz: vyšetrovací spis

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

205 dokumentov
337 dokumentov
483 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Katarína Kupková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje postupu policajta v prípravnom konaní v kontexte zákonnosti získavania dôkazov.

Úryvok z textu:
Úvod Dokazovanie v trestnom konaní má veľmi dôležitú úlohu „tvorí jadro trestného konania najmä v prípravnom konaní a v štádiu hlavného pojednávania“. Ide o jasne stanovený, resp. upravený postup subjektov trestného konania. Vzhľadom na nezastupiteľnosť tohto inštitútu musí byť každý jeden dôkaz získaný v súlade a na základe zákona a v každej fáze trestného konania sa musia obligatórne skúmať zákonnosti získania toho - ktorého dôkazu. V rámci dokazovania sa stretávame so záujmom n
Autor: JUDr. Jaromír Šmátrala
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v článku venuje inštitútu dohody o uznaní viny a prijatí trestu v prípravnom konaní, podrobnejšie podmienkam za splnenia ktorých sa môže pristúpiť ku konaniu o dohode o vine a treste, poukazuje na samotný priebeh konania o dohode o vine a treste na prokuratúre a stručne popisuje použitie mimoriadneho zníženia trestu. V príspevku analyzuje postup prokurátora počas priebehu predmetného konania. V príspevku vyslovuje aj svoje vlastné stanovisko k niektorým nastoleným problémom v praxi.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V oblasti trestného práva procesného sa aj vplyvom spoločenských zmien v posledných rokoch stretávame so zmenami, ktoré zakotvili aj v našom právnom poriadku. Medzi najvýznamnejšie „novosti“ trestného práva procesného patrí dohoda o uznaní viny a prijatí trestu (ďalej len „dohoda o vine a treste“). Dohoda o vine a treste je jedna z možností ako ukončiť prípravné konanie, pričom ju často označujú za tzv. odklonom alebo alternatívnym spôsobom ukončenia trestnej veci. Tento inštit
Autor: JUDr. Marika Briatková
Zdroj: Projustice
Abstrakt: V článku venujeme pozornosť téme: Procesná samostatnosť povereného príslušníka v trestnom konaní, konkrétne so zameraním na nezávislosť policajta – povereného príslušníka pri skrátenom vyšetrovaní trestného činu. V článku sa venujeme postaveniu policajta ako orgánu činného v trestnom konaní, jeho procesnej samostatnosti a nezávislosti povereného príslušníka Policajného zboru pri skrátenom vyšetrovaní.

Úryvok z textu:
Úvod Na úvod daného titulku by som vložila svoju vlastnú myšlienku, postreh z policajného prostredia a praxe. Z hľadiska definície právnych noriem trestného práva je niekedy problém tieto ustanovenia aplikovať na „policajné prostredie“. Práve jednou z vecí, ktoré sú „fascinujúce“, je práve spomínané a aj verejnosti známe „vykonávanie procesných úkonoch kvôli štatistike“ a tým obmedzenie procesnej samostatnosti policajtov. Policajti, ktorí vykonávajú procesné úkony, sú procesne samosta
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Kľúčové slová: väzbakonanie o väzbe pozbavenie osobnej slobody
Abstrakt: Pri zmienke o páchateľovi v putách si čitatelia spravidla predstavia zadržanú osobu, ktorá je predvádzaná pred sudcu, ktorý rozhoduje o jej väzbe.

Úryvok z textu:
Z pohľadu ústavy, do väzby možno vziať iba z dôvodov a na čas ustanovený zákonom a na základe rozhodnutia súdu. Rovnováhu medzi verejným záujmom na dočasné pozbavenie osobnej slobody (väzba) obvineného a jeho právom na osobnú slobodu zabezpečuje Trestný poriadok. Pri rozhodovaní o väzbe je obligatórnou podmienkou začaté trestné stíhanie a dôvody vedúce k podozreniu, že predmetný skutok, ktorý má znaky trestného činu, spáchal obvinený. Súčasne musia existovať konkrétne skutočnosti tzv. útekove
Autor: JUDr. Martin Puchalla
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právo na obhajobu predstavuje jedno zo základných práv obvineného v trestnom konaní. Najmä od jeho uplatnenia mnohokrát závisí zákonnosť celého trestného konania. Kľúčovým čiastkovým atribútom práva na obhajobu je právo obvineného vedieť, čo sa mu kladie za vinu. Aj keď v súčasnosti platný a účinný Trestný poriadok nadobudol účinnosť len dňa 1.1.2006 (zákon č. 301/2005 Z.z.) v súčasnosti je pripravovaná jeho pomerne rozsiahla novela. V tejto súvislosti autori rozoberajú niektoré inštitúty, ktoré v súvislosti s dotknutým čiastkovým právom obvineného na obhajobu prináša pripravovaná novela Tre ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Nepochybne najdôležitejším právom, ktoré sa realizuje v trestnom konaní je právo obvineného na obhajobu. Toto právo pritom pozostáva z viacerých čiastkových práv, a to najmä z práva osobnej obhajoby (§34), z práva na to, aby orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňovali všetky okolnosti svedčiace proti obvinenému a okolnosti svedčiace v jeho prospech (§ 2 ods.10), z práva byť poučený o svojom práve na obhajobu (§ 34 ods. 4), z práva zvoliť si obhajcu a vykonávať právo
Autor: prof. JUDr. Alexander Bröstl CSc.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Bol som pri tom. Na „pondelkovej demonštrácii,“ 16. októbra 1989 v Lipsku, na ktorej už bolo 120 tisíc ľudí. Aj večer 18. októbra 1989 na koncerte v Gewandhause v tom istom meste. Všetci sme si dávali Bacha. Počas prestávky som si pozrel a vypočul – teda asi skôr vypočul ako pozrel – najnovšiu správu (z televízora na chodbe) o tom, že generálny tajomník Ústredného výboru (ÚV) Zjednotenej socialistickej strany Nemecka (SED) súdruh Erich Honecker „zo zdravotných dôvodov“ odstúpil z tejto funkcie. Nahradil ho súdruh Egon Krenz, ktorý 13. októbra 1989 tak trochu poza jeho chrbát (keďže Honecker b ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Bol som pri tom. Na „pondelkovej demonštrácii,“ 16. októbra 1989 v Lipsku, na ktorej už bolo 120 tisíc ľudí. Aj večer 18. októbra 1989 na koncerte v Gewandhause v tom istom meste. Všetci sme si dávali Bacha. Počas prestávky som si pozrel a vypočul – teda asi skôr vypočul ako pozrel –  najnovšiu správu (z televízora na chodbe) o tom, že generálny tajomník Ústredného výboru (ÚV) Zjednotenej socialistickej strany Nemecka (SED) súdruh Erich Honecker „zo zdravotných dôvodo
Autor: JUDr. Marianna Mochnáčová PhD. LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V tomto príspevku sme sa zamerali na analýzu vybraných súdnych rozhodnutí, z obsahu ktorých vyplýva, že pre prípadný trestnoprávny postih nestačí subjektívny pocit poškodeného, že konaním páchateľa došlo k hanobeniu jeho národa, rasy a presvedčenia, ale uvedené hanobenie musí byť nevyhnutne objektívne preukázané. V ďalšej časti tohto príspevku analyzujeme spôsobilosť trestnoprávneho postihu notoricky známeho mediálneho prípadu v súvislosti s voľbou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, kde z uvedenej analýzy vyplýva, že nie je možné založiť trestnoprávny postih pri používaní výraz ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Sloboda prejavu ako ústavne zaručená základná sloboda Téma ľudských práv a základných slobôd zaujíma čoraz významnejšie miesto v právnej vede moderných demokratických štátov. Významnejšie začala rezonovať po buržoáznych revolúciách v západných štátoch Európy1, avšak počiatky formovania ľudských práv a základných slobôd možno nájsť v omnoho starších historických dokumentoch, či už v Magne Charte Liberatum, Zlatej bule, Habeas Corpus Act, alebo Bill of Rights. Faktom však ostáva, že r
Autor: Dagmara Kubíčková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Dňa 16. októbra 2012 Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) prijal rozhodnutie v prospech Slovenskej republiky v prípade Neština proti Slovenskej republike. Sťažovateľ, pán Marián Neština, sa podľa článku 6 ods. 3 písm. b) Dohovoru v spojení s článkom 6 ods. 1 Dohovoru sťažoval, že mu bol odopretý prístup k vyšetrovaciemu spisu, v dôsledku čoho nemal dostatok informácií na prípravu svojej obhajoby.

Úryvok z textu:
Neština proti Slovenskej republike rozhodnutie o prijateľnosti zo 16. októbra 2012 Dňa 16. októbra 2012 Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) prijal rozhodnutie v prospech Slovenskej republiky v prípade Neština proti Slovenskej republike. Sťažovateľ, pán Marián Neština, sa podľa článku 6 ods. 3 písm. b) Dohovoru v spojení s článkom 6 ods. 1 Dohovoru sťažoval, že mu bol odopretý prístup k vyšetrovaciemu spisu, v dôsledku čoho nemal dostatok informácií na prípravu svojej ob
Autor: Mgr. Radoslav Smatana PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V článku sa autor venuje súčasnej právnej úprave inštitútu trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, poukazuje na aktuálnu judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a poukazuje na možnosť právnej úprave predmetného inštitútu de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb je v poslednej dobe jednou z najdiskutovanejších tém nielen u nás, ale aj v jednotlivých štátoch Európskej únie, ako aj európskych štátov nepatriacich do Únie. Tento inštitút má pôvod v anglo-americkom právnom systéme (common law), kde už má pomerne dlhú tradíciu. Avšak aj v štátoch s anglo-americkým právnym systémom, v súvislosti s vývojom trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, ktorá má podstatne dlhší právny vývoj, možno zazname
MENU