Nájdené právne články pre výraz: vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 35

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

62 dokumentov
128 dokumentov
293 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Tento článok predstavuje určitý náčrt niektorých parciálnych nezrovnalostí vyskytujúcich sa v priebehu vykonávania skráteného vyšetrovania, ktoré vo svojom súhrne môžu spôsobovať značné aplikačné problémy. V článku sa preto zaoberáme aj samotným prameňom skrytých problémov spočívajúcom vo všeobecnom vymedzení pojmu vyšetrovanie a jeho (ne)definovaní Trestným poriadkom, ako aj problematikou vecnej príslušnosti policajta pre vykonávanie skráteného vyšetrovania vo vzťahu k jeho kvalifikačným predpokladom.

Úryvok z textu:
  Úvod Vyšetrovanie ako určitý komplex procesných úkonov uskutočňovaných v rámci časového rozpätia tvorí imanentnú súčasť trestného konania. Trestný poriadok[2] okrem vyšetrovania pomerne stručne upravuje aj skrátenú formu vyšetrovania, ktorá bola do slovenského právneho poriadku zavedená ešte pred rekodifikáciou oboch základných trestnoprávnych kódexov, pričom tento inštitút rovnako sledoval potrebu náležitého objasn
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Problémy s vandalizmom a neprístojným správaním fanúšikov na futbalových štadiónoch mali riešiť aj tzv. mobilné súdy (ďalej aj „mobilné súdy”). Právnu úpravu mobilných súdov ustanovila novela Trestného poriadku č. 93/2010 Z.z. v ustanovení § 248 odsek 1.

Úryvok z textu:
Úvod k problematike Problémy s vandalizmom a neprístojným správaním fanúšikov na futbalových štadiónoch mali riešiť aj tzv. mobilné súdy (ďalej aj „mobilné súdy”). Právnu úpravu mobilných súdov ustanovila novela Trestného poriadku č. 93/2010 Z.z. v ustanovení § 248 odsek 1. Podľa tejto novely sa hlavné pojednávanie súdu môže konať priamo a bezodkladne na mieste, kde bol spáchaný prečin. Podmienkou je vhodnosť a účelovosť, resp. uplatňovanie skráteného vyšetrovania. Takýto postup
Autor: Mgr. Nina Tarabová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Vyšetrovanie ako poznávací proces predstavuje kľúčovú fázu prípravného konania bez ohľadu na skutočnosť, či sa vykonáva v skrátenej alebo „neskrátenej“ forme. V závislosti od formy vyšetrovania sa líši okrem iného aj rozsah úkonov, ktorých uskutočnenie predpokladá zákon. Tento článok preto poskytuje určitú analýzu zákonných odchýlok v procese dokazovania pri vedení skráteného vyšetrovania, ktorých dôsledné rešpektovanie v praxi by mohlo spôsobiť nerealizovateľnosť vyšetrovania v jeho skrátenej podobe.

Úryvok z textu:
  Úvod Vyšetrovanie ako fundamentálna časť prípravného konania predstavuje formu, v ktorej sa uskutočňuje dokazovanie. Pre rozsah tohto uskutočňovania je rozhodujúca spravidla závažnosť trestnej činnosti, ktorá má byť predmetom jednotlivých foriem vyšetrovania a ktorá parciálne figuruje ako prvá odlišnosť medzi skráteným vyšetrovaním a vyšetrovaním. Pre trestné činy sväčšou, resp. najväčšou spoločenskou závažn
Autor: Bc. Peter Jakubík LL.M
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou právneho vymedzenia policajtov vykonávajúcich skrátené vyšetrovanie.

Sprievodný text: Tým-to krát-kym prís-pev-kom by som rád vy-vo-lal reak-ciu ale-bo sta-no-vis-ko práv-ne zdat-nej-ších a v ob-las-ti dlh-šie pô-so-bia-cich ľu-dí o po-li-caj-toch, kto-rí vy-ko-ná-va-jú skrá-te-né vy-šet-ro-va-nie do náš-ho sys-té-mu reali-zá-cie príp-rav-né-ho ko-na-nia za-ve-de-né zá-ko-nom č. 422/2002 Z. z. ru-šia-cim po-li-caj-né pre-ve-ro-va-nie, ako vy-ko-ná-va-nie úko-nov pre vy-šet-ro-va-te-ľa, kto-rý sa po ich vy-ko-na-ní roz-ho-dol, či sku-tok príj-me a bu-de ďa-lej vo ve-ci ko-nať ale-bo ho vrá-ti späť na ďal-šie pre-ve-ro-va-nie a kto-ré po re-ko-di-fi-ká-cii poz-ná-me ako jed-nu z fo-riem príp-rav-né-ho ko-na-nia - tres-tné ko-na-nie pod-ľa § 200 ods. 2 zá-ko-na č. 301/2005 Z. z. Trest-ný po-ria-dok (ďa-lej len „Trest-ný po-ria-dok“) .

Úryvok z textu:
Tým­to krát­kym prís­pev­kom by som rád vy­vo­lal reak­ciu ale­bo sta­no­vis­ko práv­ne zdat­nej­ších a v ob­las­ti dlh­šie pô­so­bia­cich ľu­dí o po­li­caj­toch, kto­rí vy­ko­ná­va­jú skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie do náš­ho sys­té­mu reali­zá­cie príp­rav­né­ho ko­na­nia za­ve­de­né zá­ko­nom č. 422/2002 Z. z. ru­šia­cim po­li­caj­né pre­ve­ro­va­nie, ako vy­ko­ná­va­nie úko­nov pre vy­šet­ro­va­te­ľa, kto­rý sa po ich vy­ko­na­ní roz­ho­dol, či sku­tok príj­me a bu­de ďa­lej vo ve­ci ko­nať a
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V cestnej premávke môže dochádzať k situáciám, kedy je vodič motorového vozidla obvinený policajtom zo spáchania priestupku, ktorý vodič v skutočnosti nespáchal. Typickým ilustračným prípadom priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je údajné nezastavenie na STOPke, keď policajt vníma spáchanie tohto priestupku (či už úmyselne alebo z nedbanlivosti v dôsledku pozorovania zo zlého výhľadu, kde reálne nemali možnosť zastavenie vozidla vidieť) odlišne ako vodič motorového vozidla (okrem nezastavenia na STOPke môže ísť aj o iné bežné porušenia pravidiel cestnej premávky ako na ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V cestnej premávke môže dochádzať k situáciám, kedy je vodič motorového vozidla obvinený policajtom zo spáchania priestupku, ktorý vodič v skutočnosti nespáchal. Typickým ilustračným prípadom priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je údajné nezastavenie na STOPke, keď policajt vníma spáchanie tohto priestupku (či už úmyselne alebo z nedbanlivosti v dôsledku pozorovania zo zlého výhľadu, kde reálne nemali možnosť zastavenie vozidla vidieť) odlišn
Autor: JUDr. Juraj Drugda PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autor sa v príspevku zameriava na priblíženie najdôležitejších aspektov vývoja právnej úpravy prípravného konania, so špeciálnym zameraním na preskúmanie ich možného vplyvu na efektívnosť tejto etapy trestného konania. Získané poznatky budú podrobené historicko-právnej analýze, spolu svyužitím metódy komparácie príslušných ustanovení dvoch právnych predpisov, konkrétne zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom v znení neskorších predpisov a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov. Dôraz bude kladený na p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Prípravné konanie možno definovať ako úsek trestného konania od začatia trestného stíhania do podania obžaloby, návrhu na schválenie dohody o vine a treste alebo do právoplatnosti rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní vo veci samej. Účelom prípravného konania je zistiť trestný čin, odhaliť páchateľov, vykonať neodkladné, neopakovateľné a zaisťovacie úkony a podľa možností a okolností prípadu čo možno najrých
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok reaguje na niektoré aplikačné problémy, ktoré vyplývajú z pokynu Generálnej prokuratúry SR ohľadne trestného činu krádeže spáchaného vlámaním.

Sprievodný text: V mo-jom prís-pev-ku bu-dem rea-go-vať na ap-li-kač-né prob-lé-my, kto-ré vznik-li po vy-da-ní po-ky-nu Ge-ne-rál-nej pro-ku-ra-tú-ry, kto-rý up-ra-vu-je pos-tup pro-ku-rá-to-rov v tres-tnom ko-na-ní pri vý-kla-de a ap-li-ká-cii skut-ko-vej pod-sta-ty tres-tné-ho či-nu krá-de-že pod-ľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b) Tres-tné-ho zá-ko-na a kva-li-fi-kač-né-ho poj-mu „vlá-ma-nie“ pod-ľa § 122 ods. 4, § 138 písm. e) Tres-tné-ho zá-ko-na (ďa-lej len „po-kyn“).

Úryvok z textu:
V mo­jom prís­pev­ku bu­dem rea­go­vať na ap­li­kač­né prob­lé­my, kto­ré vznik­li po vy­da­ní po­ky­nu Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry, kto­rý up­ra­vu­je pos­tup pro­ku­rá­to­rov v tres­tnom ko­na­ní pri vý­kla­de a ap­li­ká­cii skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu krá­de­že pod­ľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b) Tres­tné­ho zá­ko­na a kva­li­fi­kač­né­ho poj­mu „vlá­ma­nie“ pod­ľa § 122 ods. 4, § 138 písm. e) Tres­tné­ho zá­ko­na (ďa­lej len „po­kyn“). Práv­ne ve­ty po­ky­nu: „Ak
Autor: JUDr. Radovan Blažek PhD
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Tento článok sa zaoberá častým problémom, ktorý je spojený s nedostatočným vymedzením toho, kedy je príslušný vtrestnom konaní poverený príslušník akedy vyšetrovateľ ato s ohľadom najmä na nedostatočné definovanie príslušnosti policajta pre postup pred začatím trestného stíhania. Rovnako je problém aj s niektorými problémovými kvalifikáciami skutkov, pri ktorých nie je ihneď pri začatí trestného stíhania zrejmé, aká ja správna právna kvalifikácia. Následkom je vznik sporov o príslušnosť medzi povereným príslušníkom a vyšetrovateľom. Taki ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Pri výkone praxe sa ako dozorujúci prokurátor často stretávam s rôznymi spormi o príslušnosť medzi poverenými príslušníkmi a vyšetrovateľmi. Tieto spory nastávajú najmä nedostatočnou právnou úpravou obsiahnutou v Trestnom zákone[2] alebo Trestnom poriadku[3], pričom na niektoré sa už v minulosti poukazovalo. Napriek tomu, že Trestný zákon a Trestný poriadok sú v platnosti už 15 rokov, doposiaľ sa nepodarilo tieto probl
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok prináša právny rozbor súčasného stavu skráteného vyšetrovania v podmienkach trestnoprávnej praxe.

Úryvok z textu:
Skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie ale­bo len skra­co­va­nie vy­šet­ro­va­nia? Autor sa v nas­le­du­jú­com člán­ku po­kú­si o práv­ny roz­bor sú­čas­né­ho sta­vu skrá­te­né­ho vy­šet­ro­va­nia v pod­mien­kach slo­ven­skej tres­tnop­ráv­nej praxe, kto­rým pou­ká­že na ďal­šiu ka­ta­ló­go­vú po­lož­ku pre­pä­té­ho for­ma­liz­mu v tres­tnom ko­na­ní a to ve­de­nie skrá­te­né­ho vy­šet­ro­va­nia pros­tried­ka­mi vy­šet­ro­va­nia. Krát­ka exkur­zia Há­dam eš­te ne­bol rok, keď by zo stra­n
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: V predkladanom príspevku sa jeho autor zameriava na priblíženie niektorých aplikačných problémov z vlastnej prokurátorskej praxe, s dôrazom na dozor v trestných veciach ekonomického charakteru. Za časovo najnáročnejšie a neefektívne, v rozpore so zásadou rýchlosti, autor považuje čítanie desiatok listinných dôkazov na hlavnom pojednávaní získaných v predsúdnom konaní. Ide pritom o listiny prevažne získané od obvineného, ktoré práve obvinený a obhajoba veľmi dobre poznajú. Z uvedeného dôvodu autor navrhuje legislatívnu zmenu, a to len predloženie takto ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Dokazovanie vykonávané v rámci prípravného konania a najmä hlavného pojednávania tvorí podstatnú a nezastupiteľnú súčasť celého trestného konania (ako nakoniec každého právneho konania). Je zvláštnou formou poznania objektívnej reality. Odrážajú sa v ňom viac či menej zreteľné základné zásady trestného konania. Predmetom trestného konania je určitý skutok. Hlavnou úlohou trestného konania je zistiť, či s
MENU