Nájdené právne články pre výraz: výsluch maloletej

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

135 dokumentov
134 dokumentov
1333 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Doc. JUDr. Margita Prokeinová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa zamerala na trestno-procesné pravidlo in dubio pro reo, ktoré vyplýva zo zásady prezumpcie neviny a na jeho premietnutie do aplikačnej praxe s prepojením na trestný čin sexuálneho zneužívania. Za týmto účelom boli prezentované reálne prípady, na ktorých bolo možné vidieť dôsledky uplatnenia pravidla in dubio pro reo.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD In dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného) je trestnoprocesné pravidlo, ktoré vyplýva zo zásady prezumpcie neviny. V aplikačnej praxi bolo vydaných viacero rozhodnutí, ktoré sa odvolávali na použitie pravidla in dubio pro reo v konkrétnych prípadoch. V článku je pozornosť upriamená na predmetné pravidlo vo vzťahu ku konkrétnemu trestnému činu, ktorým je sexuálne zneužívanie. Prečo práve tento trestný čin? Odpoveďou na položenú otázku je, že v rámci projektu Agent
Autor: doc. JUDr. Eva Szabová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou, ktorá čoraz častejšie rezonuje v oblasti vykonávania výsluchov svedkov v trestnom konaní a to nielen na úrovni právnej teórie ale predovšetkým na úrovni aplikačnej praxe – ide konkrétne o otázku potreby rešpektovania zásady kontradiktórnosti v rámci realizácie predmetného procesného úkonu. V tejto súvislosti sa totiž stretávame s požiadavkou, aby výsluchy svedkov v trestnom konaní mali tzv. kontradiktórny charakter, pričom predmetná požiadavka vyplýva priamo z čl. 6 ods. 3 písm. d) EDĽP. Príspevok v tejto súvislosti poukáže na najzásadnejšie problémy, ktoré možno ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V aplikačnej praxi čoraz častejšie a výraznejšie rezonuje otázka miery, do akej je potrebné zabezpečiť v prípade výsluchov svedkov v trestnom konaní rešpektovanie zásady kontradiktórnosti. V tejto súvislosti sa totiž stretávame s požiadavkou, aby výsluchy svedkov v trestnom konaní mali tzv. kontradiktórny charakter. Čo je potrebné rozumieť pod spojením kontradiktórny výsluch možno ilustrovať na rozhodnutí pochádzajúcom z dielne ÚS SR č. I. ÚS 140/04, v zmysle ktorého kontradi
Autor: doc. JUDr. Romana Smyčková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Ochrana najvyššieho záujmu maloletých v právnych vzťahoch sa premieta nie len do hmotnoprávnej úpravy, ale má svoju reflexiu aj v procesnoprávnej úprave priebehu civilného súdneho konania. Cieľom príspevku je poukázať na rozdielne právne následky vyplývajúce z modifikovaného procesného postavenia maloletého a to ako účastníka civilného súdneho konania, alebo ako subjektu zúčastneného výlučne v procese dokazovania v konaní pred súdom.

Úryvok z textu:
V procesnoprávnych vzťahoch nie sú ojedinelé situácie, kedy subjektom týchto vzťahov je dieťa. Ochrana najlepšieho záujmu maloletých vyplýva z mnohých medzinárodných zmlúv a vnútroštátnych predpisov.[1] Dieťa pre svoju telesnú a duševnú nezrelosť požíva osobitnú právnu ochranu. článok 3 Dohovoru o právach dieťaťa stanovuje všeobecnú povinnosť zabezpečiť blaho dieťaťa všetkými vhodnými prostriedkami. Záujem dieťaťa a jeho ochrana je primárnym východiskom bez ohľadu na to o akú činnosť ide, ak
Autor: Mgr. Petronela Luprichová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa vo svojom príspevku zaoberá problematikou zisťovania a posudzovania najlepšieho záujmu dieťaťa. Zameriava sa najmä na spôsoby zisťovania najlepšieho záujmu dieťaťa v rodinnoprávnych veciach v kontexte ochrany práv detí a zásad súdnictva zohľadňujúceho potreby detí.

Úryvok z textu:
1 NAJLEPŠÍ ZÁUJEM DIEŤAŤA Najlepší záujem dieťaťa a jeho zisťovanie je bezosporu jednou z najdôležitejších otázok rodinného práva, nakoľko dieťa, ako tzv. slabší subjekt rodinnoprávnych vzťahov, musí požívať vyššiu mieru ochrany zo strany štátu. V právnom poriadku Slovenskej republiky síce nenájdeme definíciu najlepšieho záujmu dieťaťa, ale podľa nášho názoru, by presné definovanie tohto pomerne komplikovaného inštitútu, možno ani nebolo vhodné. Najlepší záujem dieťaťa je totiž nutné skúm
Autor: Mgr. Petronela Luprichová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou najlepšieho záujmu dieťaťa, ako nástroja ochrany slabšej strany v rodinnoprávnych vzťahoch de lege lata a využitím tohto inštitútu v aplikačnej praxi.

Úryvok z textu:
1 NAJLEPŠÍ ZÁUJEM DIEŤAŤA Najlepší záujem dieťaťa a jeho zisťovanie je bezosporu jednou z najdôležitejších otázok rodinného práva, nakoľko dieťa, ako tzv. slabší subjekt rodinnoprávnych vzťahov, musí požívať vyššiu mieru ochrany zo strany štátu. Najlepší záujem dieťaťa je nutné skúmať v konkrétnom prípade vzhľadom na osobnosť konkrétneho dieťaťa a individuálny charakter jeho rodinno-právneho vzťahu. Podľa čl. 3 Dohovoru o právach dieťaťa, „musí byť záujem dieťaťa prvoradým hľadiskom pri a
Autor: JUDr. Dominika Vokálová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V zahraničí osvedčená striedavá osobná starostlivosť o maloleté dieťa bola v roku 2010 zavedená v Slovenskej republike. Autorka sa vo svojom príspevku zameriava na deskripciu hmotnoprávnych podmienok, za ktorých môže byť maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Prináša pohľad na jednotlivé podmienky zverovania poukazujúc aj na judikatúru súdov. Záverom prezentuje nutnosť ich dôsledného napĺňania, aby realizácia striedavej osobnej starostlivosti o maloleté dieťa bola prospešná. Dôraz je kladený predovšetkým na záujem maloletého dieťaťa.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Čo bude s nami a našim dieťaťom po rozvode, príp. rozchode? Ide o jednu z najzávažnejších otázok, ktoré partneri po ukončení spolužitia riešia a v prípade nedosiahnutia dohody prenášajú ťarchu rozhodovania v tejto oblasti na poručenské súdy. Je potrebné si uvedomiť, že aj keď rodičia maloletého dieťaťa prestali byť životnými partnermi, rodičovstvo im ostalo zachované. Dôležitosť oboch rodičov v živote maloletého dieťaťa nestráca na intenzite a obaja rodičia by si mali byť vedomí ro
MENU