Nájdené právne články pre výraz: vznesenie obvinenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 47

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

324 dokumentov
528 dokumentov
749 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá náležitosťami uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré má určité špecifiká vzhľadom na zákonné znenie a konštrukciu trestnej zodpovednosti právnických osôb a tzv. liberačnými dôvodmi, v zmysle ktorých sa trestný čin právnickej osobe nepričíta. Príspevok tieto liberačné dôvody charakterizuje jednak vo všeobecnosti a jednak uvádza konkrétne prípady liberačných dôvodov.

Úryvok z textu:
  Príspevok sa zaoberá náležitosťami uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré má určité špecifiká vzhľadom na zákonné znenie a konštrukciu trestnej zodpovednosti právnických osôb a tzv. liberačnými dôvodmi, v zmysle ktorých sa trestný čin právnickej osobe nepričíta. Príspevok tieto liberačné dôvody charakterizuje jednak vo všeobecnosti a jednak uvádza konkrétne prípady liberačných dôvodov
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá postupom orgánov činných v trestnom konaní v rámci prípravného konania pri tzv. dôkaznej núdzi.

Úryvok z textu:
Z ak­tuál­nej roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti sú­dov (Kraj­ský súd v Bra­tis­la­ve, Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va III.) vy­plý­va, že ci­ga­re­to­vý oho­rok náj­de­ný na mies­te či­nu ob­sa­hu­jú­ci DNA ob­ža­lo­va­né­ho, pria­mo preu­ka­zu­je iba to, kto tú­to ci­ga­re­tu faj­čil, resp. kto ju mal v ús­tach, av­šak oho­rok sám o ose­be nep­reu­ka­zu­je, kto trest­ný čin spá­chal. Ci­ga­re­to­vý oho­rok náj­de­ný na mies­te či­nu je mož­né po­va­žo­vať iba za ne­pria­my dô­kaz, na zá­kla­de kto­ré­
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok predstavuje voľné nadviazanie na problematiku kvality uznesenia o vznesení obvinenia.

Úryvok z textu:
Tres­tnop­ráv­ny for­mal­izmus náš kaž­do­den­ný, no. 4 Pred­lo­že­ný člá­nok pred­sta­vu­je voľ­né nad­via­za­nie na načr­tnu­tú prob­le­ma­ti­ku v pre­doš­lom člán­ku[1] a to for­mou rep­li­ky k ar­gu­men­tá­cií JUDr. Šam­ka, kto­rá bo­la zve­rej­ne­ná v člán­ku: „K to­mu, či mož­no spá­chať trest­ný čin zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa v štá­diu po­ku­su“[2] Úmys­lom auto­ra je ar­gu­men­tač­ne nad­via­zať na sta­no­vis­ko JUDr. Šam­ka a tak­tiež roz­viesť svo­je p
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok poukazuje na ďalšiu položku formalizmu v podmienkach slovenskej trestnoprávnej praxe v prípravnom konaní.

Úryvok z textu:
Tres­tnop­ráv­ny for­mal­izmus náš kaž­do­den­ný, no. 3 Vzne­se­nie ob­vi­ne­nia vz. ob­ža­lo­ba Pred­lo­že­ný člá­nok má am­bí­ciu pou­ká­zať na ďal­šiu po­lož­ku ka­ta­ló­gu pre­pä­té­ho for­ma­liz­mu v pod­mien­kach slo­ven­skej tres­tnop­ráv­nej praxe v príp­rav­ných fá­zach tres­tné­ho ko­na­nia[1]. Am­bí­ciou auto­ra je pou­kaz a pred­lo­že­nie po­le­mic­ké­ho ná­zo­ru k sú­čas­né­mu sta­vu bez­my­šlien­ko­vi­tej ana­ló­gie pri oboch ty­poch roz­hod­nu­tí. Autor ním rea­
Autor: kpt. Mgr. Bc. Peter Jakubík LL.M
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou právneho vymedzenia policajtov vykonávajúcich skrátené vyšetrovanie.

Sprievodný text: Tým-to krát-kym prís-pev-kom by som rád vy-vo-lal reak-ciu ale-bo sta-no-vis-ko práv-ne zdat-nej-ších a v ob-las-ti dlh-šie pô-so-bia-cich ľu-dí o po-li-caj-toch, kto-rí vy-ko-ná-va-jú skrá-te-né vy-šet-ro-va-nie do náš-ho sys-té-mu reali-zá-cie príp-rav-né-ho ko-na-nia za-ve-de-né zá-ko-nom č. 422/2002 Z. z. ru-šia-cim po-li-caj-né pre-ve-ro-va-nie, ako vy-ko-ná-va-nie úko-nov pre vy-šet-ro-va-te-ľa, kto-rý sa po ich vy-ko-na-ní roz-ho-dol, či sku-tok príj-me a bu-de ďa-lej vo ve-ci ko-nať ale-bo ho vrá-ti späť na ďal-šie pre-ve-ro-va-nie a kto-ré po re-ko-di-fi-ká-cii poz-ná-me ako jed-nu z fo-riem príp-rav-né-ho ko-na-nia - tres-tné ko-na-nie pod-ľa § 200 ods. 2 zá-ko-na č. 301/2005 Z. z. Trest-ný po-ria-dok (ďa-lej len „Trest-ný po-ria-dok“) .

Úryvok z textu:
Tým­to krát­kym prís­pev­kom by som rád vy­vo­lal reak­ciu ale­bo sta­no­vis­ko práv­ne zdat­nej­ších a v ob­las­ti dlh­šie pô­so­bia­cich ľu­dí o po­li­caj­toch, kto­rí vy­ko­ná­va­jú skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie do náš­ho sys­té­mu reali­zá­cie príp­rav­né­ho ko­na­nia za­ve­de­né zá­ko­nom č. 422/2002 Z. z. ru­šia­cim po­li­caj­né pre­ve­ro­va­nie, ako vy­ko­ná­va­nie úko­nov pre vy­šet­ro­va­te­ľa, kto­rý sa po ich vy­ko­na­ní roz­ho­dol, či sku­tok príj­me a bu­de ďa­lej vo ve­ci ko­nať a
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok pokračuje v polemike s JUDr. Matúšom Harkabusom a kriticky reaguje na jeho článok s názvom Ešte raz k výpovedi páchateľa ako svedka, ničeniu dôkazov a zákazu donucovania k sebaobvineniu

Sprievodný text: Už z môj-ho pred-chá-dza-jú-ce-ho prís-pev-ku s náz-vom „Sku-toč-ne mô-že byť pá-cha-teľ tres-tné-ho či-nu sved-kom vo svo-jej vlas-tnej tres-tnej ve-ci“, kto-rý bol pub-li-ko-va-ný na www.prav-ne-lis-ty.sk bo-lo zrej-mé, že sa tý-ka len prob-le-ma-ti-ky vý-kla-du zna-kov skut-ko-vej pod-sta-ty tres-tné-ho či-nu kri-vej vý-po-ve-de (vý-kla-du poj-mu „sve-dok“) a vý-kla-du to-ho, ke-dy ide o „vec pá-cha-te-ľa“. Prá-ve v tých-to čas-tiach som kri-ti-zo-val pr-vý prís-pe-vok JUDr. Ma-tú-ša Har-ka-bu-sa, te-da pod-sta-tou po-le-mi-ky ne-bo-lo to, či sa prí-pad-ne pá-cha-teľ, kto-rý vy-po-ve-dá ako sve-dok vo svo-jej vlas-tnej tres-tnej ve-ci mô-že do-pus-tiť aj iných tres-tných či-nov (ako nap-rík-lad tres-tné-ho či-nu kri-vé-ho ob-vi-ne-nia, ma-re-nia spra-vod-li-vos-ti a po-dob-ne) a pod-sta-tou mo-jej po-le-mi-ky ne-bol ani vý-klad zá-ka-zu do-nu-co-va-nia k se-baob-vi-ne-niu.

Úryvok z textu:
Už z môj­ho pred­chá­dza­jú­ce­ho prís­pev­ku s náz­vom „Sku­toč­ne mô­že byť pá­cha­teľ tres­tné­ho či­nu sved­kom vo svo­jej vlas­tnej tres­tnej ve­ci“, kto­rý bol pub­li­ko­va­ný na www.prav­ne­lis­ty.sk bo­lo zrej­mé, že sa tý­ka len prob­le­ma­ti­ky vý­kla­du zna­kov skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu kri­vej vý­po­ve­de (vý­kla­du poj­mu „sve­dok“) a vý­kla­du to­ho, ke­dy ide o „vec pá­cha­te­ľa“. Prá­ve v tých­to čas­tiach som kri­ti­zo­val pr­vý prís­pe­vok JUDr. Ma­tú­ša Har­k
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Ide o pokračovanie článku, ktorý sa zaoberal vznikom dôvodov povinej obhajoby v prípravnom konaní.

Úryvok z textu:
Dňa 02. 06. 2018 bol zve­rej­ne­ný na tej­to strán­ke môj člá­nok pod náz­vom „Dô­vo­dy po­vin­nej ob­ha­jo­by vzni­ka­jú až vzne­se­ním ob­vi­ne­nia, nie za­dr­ža­ním.“ Viď: http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a657-do­vo­dy-po­vin­nej-ob­ha­jo­by-vzni­ka­ju-az-vzne­se­nim-ob­vi­ne­nia-nie-za­dr­za­nim Nás­led­ne bo­la pá­nom Pet­rom Bil­či­kom uve­rej­ne­ná ne­ga­tív­na reak­cia (vo for­me dvoch ko­men­tá­rov), na práv­ne zá­ve­ry uve­de­né v mo­jom prís­pev­ku. Tie­to ko­men­tá­r
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor článku polemizuje s názormi, ktoré vychádzajú z toho, že spis predkladaný súdu má obsahovať len procesne použiteľné dôkazy v konaní pred súdom.

Úryvok z textu:
Ten­to prís­pe­vok je reak­ciou na roz­hod­nu­tie Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va III (autor JUDr. Da­vid Lin­dtner)sp. zn. 1T 14/2016 (ďa­lej len „roz­hod­nu­tie“)pub­li­ko­va­né na strán­ke www.práv­ne­lis­ty.sk, ako aj na uve­de­nej strán­ke nás­led­ne pub­li­ko­va­ný prís­pe­vok JUDr. Pet­ra Šam­ka „Má byť v spi­se pro­ces­ne ne­pou­ži­teľ­ný dô­kaz“. Pred­me­tom dis­ku­sie vy­vo­la­nej pub­li­ko­va­ným roz­hod­nu­tím, ako aj nás­led­né­ho prís­pev­ku JUDr. Pet­ra Šam­ka, bol práv­ny ná­
Autor: JUDr. Eva Sihelniková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Medzi subjekty trestného konania sa v zmysle § 10 ods. 11 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Trestný poriadok“ v príslušnom gramatickom tvare) zaraďuje ten, „kto má a vykonáva vplyv na priebeh konania a komu tento zákon na uskutočnenie tohto vplyvu priznáva určité procesné práva alebo ukladá povinnosti.“ V skorších štádiách trestného konania hovoríme o subjekte trestného konania, pričom pre konanie pred súdom už Trestný poriadok používa označenie strany. Ustanovenie § 10 ods. 11 Trestného poriadku vymedzuje, že stranou sa rozumie ten, proti k ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Medzi subjekty trestného konania sa v zmysle § 10 ods. 11 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Trestný poriadok“ v príslušnom gramatickom tvare) zaraďuje ten, „kto má a vykonáva vplyv na priebeh konania a komu tento zákon na uskutočnenie tohto vplyvu priznáva určité procesné práva alebo ukladá povinnosti.“ V skorších štádiách trestného konania hovoríme o subjekte trestného konania, pričom pre konanie pred súdom už Trestný poriadok používa ozna
Autor: doc. JUDr. Radovan Blažek PhD
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok sa zameriava na situácie, keď dôjde pri domácom násilí k zmene výpovede obete (poškodeného) po vznesení obvinenia ako následok zmeneného pohľadu obete na agresora vplyvom plynutia času. Článok analyzuje procesnú situáciu, ktorá vzniká na základe zmeny výpovede poškodeného ako kľúčového svedka a zákonnosť prípadného uznania viny páchateľa v tomto prípade.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Partnerské hádky v rodinách nie sú neznámym pojmom a sú na každodennom poriadku mnohých slovenských rodín, avšak určite nejde len o fenomén slovenskej spoločnosti. Posudzovanie toho, do akej miery možno považovať tieto spory a hádky za „bežné“ a „akceptovateľné“, závisí od konkrétnych okolností a intenzity, akou jednotliví aktéri vystupňujú svoje správanie sa voči druhému partnerovi. V rôznych sociálnych kruhoch sa považuje za bežné, že partneri po sebe kričia, hádžu rôzne pred
MENU