Nájdené právne články pre výraz: vznesenie obvinenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 38

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

196 dokumentov
468 dokumentov
333 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá náležitosťami uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré má určité špecifiká vzhľadom na zákonné znenie a konštrukciu trestnej zodpovednosti právnických osôb a tzv. liberačnými dôvodmi, v zmysle ktorých sa trestný čin právnickej osobe nepričíta. Príspevok tieto liberačné dôvody charakterizuje jednak vo všeobecnosti a jednak uvádza konkrétne prípady liberačných dôvodov.

Úryvok z textu:
  Príspevok sa zaoberá náležitosťami uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré má určité špecifiká vzhľadom na zákonné znenie a konštrukciu trestnej zodpovednosti právnických osôb a tzv. liberačnými dôvodmi, v zmysle ktorých sa trestný čin právnickej osobe nepričíta. Príspevok tieto liberačné dôvody charakterizuje jednak vo všeobecnosti a jednak uvádza konkrétne prípady liberačných dôvodov
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá postupom orgánov činných v trestnom konaní v rámci prípravného konania pri tzv. dôkaznej núdzi.

Úryvok z textu:
Z ak­tuál­nej roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti sú­dov (Kraj­ský súd v Bra­tis­la­ve, Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va III.) vy­plý­va, že ci­ga­re­to­vý oho­rok náj­de­ný na mies­te či­nu ob­sa­hu­jú­ci DNA ob­ža­lo­va­né­ho, pria­mo preu­ka­zu­je iba to, kto tú­to ci­ga­re­tu faj­čil, resp. kto ju mal v ús­tach, av­šak oho­rok sám o ose­be nep­reu­ka­zu­je, kto trest­ný čin spá­chal. Ci­ga­re­to­vý oho­rok náj­de­ný na mies­te či­nu je mož­né po­va­žo­vať iba za ne­pria­my dô­kaz, na zá­kla­de kto­ré­
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok predstavuje voľné nadviazanie na problematiku kvality uznesenia o vznesení obvinenia.

Úryvok z textu:
Tres­tnop­ráv­ny for­mal­izmus náš kaž­do­den­ný, no. 4 Pred­lo­že­ný člá­nok pred­sta­vu­je voľ­né nad­via­za­nie na načr­tnu­tú prob­le­ma­ti­ku v pre­doš­lom člán­ku[1] a to for­mou rep­li­ky k ar­gu­men­tá­cií JUDr. Šam­ka, kto­rá bo­la zve­rej­ne­ná v člán­ku: „K to­mu, či mož­no spá­chať trest­ný čin zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa v štá­diu po­ku­su“[2] Úmys­lom auto­ra je ar­gu­men­tač­ne nad­via­zať na sta­no­vis­ko JUDr. Šam­ka a tak­tiež roz­viesť svo­je p
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok poukazuje na ďalšiu položku formalizmu v podmienkach slovenskej trestnoprávnej praxe v prípravnom konaní.

Úryvok z textu:
Tres­tnop­ráv­ny for­mal­izmus náš kaž­do­den­ný, no. 3 Vzne­se­nie ob­vi­ne­nia vz. ob­ža­lo­ba Pred­lo­že­ný člá­nok má am­bí­ciu pou­ká­zať na ďal­šiu po­lož­ku ka­ta­ló­gu pre­pä­té­ho for­ma­liz­mu v pod­mien­kach slo­ven­skej tres­tnop­ráv­nej praxe v príp­rav­ných fá­zach tres­tné­ho ko­na­nia[1]. Am­bí­ciou auto­ra je pou­kaz a pred­lo­že­nie po­le­mic­ké­ho ná­zo­ru k sú­čas­né­mu sta­vu bez­my­šlien­ko­vi­tej ana­ló­gie pri oboch ty­poch roz­hod­nu­tí. Autor ním rea­
Autor: Bc. Peter Jakubík LL.M
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou právneho vymedzenia policajtov vykonávajúcich skrátené vyšetrovanie.

Sprievodný text: Tým­to krát­kym prís­pev­kom by som rád vy­vo­lal reak­ciu ale­bo sta­no­vis­ko práv­ne zdat­nej­ších a v ob­las­ti dlh­šie pô­so­bia­cich ľu­dí o po­li­caj­toch, kto­rí vy­ko­ná­va­jú skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie do náš­ho sys­té­mu reali­zá­cie príp­rav­né­ho ko­na­nia za­ve­de­né zá­ko­nom č. 422/2002 Z. z. ru­šia­cim po­li­caj­né pre­ve­ro­va­nie, ako vy­ko­ná­va­nie úko­nov pre vy­šet­ro­va­te­ľa, kto­rý sa po ich vy­ko­na­ní roz­ho­dol, či sku­tok príj­me a bu­de ďa­lej vo ve­ci ko­nať ale­bo ho vrá­ti späť na ďal­šie pre­ve­ro­va­nie a kto­ré po re­ko­di­fi­ká­cii poz­ná­me ako jed­nu z fo­riem príp­rav­né­ho ko­na­nia - tres­tné ko­na­nie pod­ľa § 200 ods. 2 zá­ko­na č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok (ďa­lej len „Trest­ný po­ria­dok“) .

Úryvok z textu:
Tým­to krát­kym prís­pev­kom by som rád vy­vo­lal reak­ciu ale­bo sta­no­vis­ko práv­ne zdat­nej­ších a v ob­las­ti dlh­šie pô­so­bia­cich ľu­dí o po­li­caj­toch, kto­rí vy­ko­ná­va­jú skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie do náš­ho sys­té­mu reali­zá­cie príp­rav­né­ho ko­na­nia za­ve­de­né zá­ko­nom č. 422/2002 Z. z. ru­šia­cim po­li­caj­né pre­ve­ro­va­nie, ako vy­ko­ná­va­nie úko­nov pre vy­šet­ro­va­te­ľa, kto­rý sa po ich vy­ko­na­ní roz­ho­dol, či sku­tok príj­me a bu­de ďa­lej vo ve­ci ko­nať a
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Príspevok pokračuje v polemike s JUDr. Matúšom Harkabusom a kriticky reaguje na jeho článok s názvom Ešte raz k výpovedi páchateľa ako svedka, ničeniu dôkazov a zákazu donucovania k sebaobvineniu

Sprievodný text: Už z môj­ho pred­chá­dza­jú­ce­ho prís­pev­ku s náz­vom „Sku­toč­ne mô­že byť pá­cha­teľ tres­tné­ho či­nu sved­kom vo svo­jej vlas­tnej tres­tnej ve­ci“, kto­rý bol pub­li­ko­va­ný na www.prav­ne­lis­ty.sk bo­lo zrej­mé, že sa tý­ka len prob­le­ma­ti­ky vý­kla­du zna­kov skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu kri­vej vý­po­ve­de (vý­kla­du poj­mu „sve­dok“) a vý­kla­du to­ho, ke­dy ide o „vec pá­cha­te­ľa“. Prá­ve v tých­to čas­tiach som kri­ti­zo­val pr­vý prís­pe­vok JUDr. Ma­tú­ša Har­ka­bu­sa, te­da pod­sta­tou po­le­mi­ky ne­bo­lo to, či sa prí­pad­ne pá­cha­teľ, kto­rý vy­po­ve­dá ako sve­dok vo svo­jej vlas­tnej tres­tnej ve­ci mô­že do­pus­tiť aj iných tres­tných či­nov (ako nap­rík­lad tres­tné­ho či­nu kri­vé­ho ob­vi­ne­nia, ma­re­nia spra­vod­li­vos­ti a po­dob­ne) a pod­sta­tou mo­jej po­le­mi­ky ne­bol ani vý­klad zá­ka­zu do­nu­co­va­nia k se­baob­vi­ne­niu.

Úryvok z textu:
Už z môj­ho pred­chá­dza­jú­ce­ho prís­pev­ku s náz­vom „Sku­toč­ne mô­že byť pá­cha­teľ tres­tné­ho či­nu sved­kom vo svo­jej vlas­tnej tres­tnej ve­ci“, kto­rý bol pub­li­ko­va­ný na www.prav­ne­lis­ty.sk bo­lo zrej­mé, že sa tý­ka len prob­le­ma­ti­ky vý­kla­du zna­kov skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu kri­vej vý­po­ve­de (vý­kla­du poj­mu „sve­dok“) a vý­kla­du to­ho, ke­dy ide o „vec pá­cha­te­ľa“. Prá­ve v tých­to čas­tiach som kri­ti­zo­val pr­vý prís­pe­vok JUDr. Ma­tú­ša Har­k
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Autor článku polemizuje s názormi, ktoré vychádzajú z toho, že spis predkladaný súdu má obsahovať len procesne použiteľné dôkazy v konaní pred súdom.

Úryvok z textu:
Ten­to prís­pe­vok je reak­ciou na roz­hod­nu­tie Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va III (autor JUDr. Da­vid Lin­dtner)sp. zn. 1T 14/2016 (ďa­lej len „roz­hod­nu­tie“)pub­li­ko­va­né na strán­ke www.práv­ne­lis­ty.sk, ako aj na uve­de­nej strán­ke nás­led­ne pub­li­ko­va­ný prís­pe­vok JUDr. Pet­ra Šam­ka „Má byť v spi­se pro­ces­ne ne­pou­ži­teľ­ný dô­kaz“. Pred­me­tom dis­ku­sie vy­vo­la­nej pub­li­ko­va­ným roz­hod­nu­tím, ako aj nás­led­né­ho prís­pev­ku JUDr. Pet­ra Šam­ka, bol práv­ny ná­
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Ide o pokračovanie článku, ktorý sa zaoberal vznikom dôvodov povinej obhajoby v prípravnom konaní.

Úryvok z textu:
Dňa 02. 06. 2018 bol zve­rej­ne­ný na tej­to strán­ke môj člá­nok pod náz­vom „Dô­vo­dy po­vin­nej ob­ha­jo­by vzni­ka­jú až vzne­se­ním ob­vi­ne­nia, nie za­dr­ža­ním.“ Viď: http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a657-do­vo­dy-po­vin­nej-ob­ha­jo­by-vzni­ka­ju-az-vzne­se­nim-ob­vi­ne­nia-nie-za­dr­za­nim Nás­led­ne bo­la pá­nom Pet­rom Bil­či­kom uve­rej­ne­ná ne­ga­tív­na reak­cia (vo for­me dvoch ko­men­tá­rov), na práv­ne zá­ve­ry uve­de­né v mo­jom prís­pev­ku. Tie­to ko­men­tá­r
Autor: JUDr. Eva Sihelniková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Medzi subjekty trestného konania sa v zmysle § 10 ods. 11 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Trestný poriadok“ v príslušnom gramatickom tvare) zaraďuje ten, „kto má a vykonáva vplyv na priebeh konania a komu tento zákon na uskutočnenie tohto vplyvu priznáva určité procesné práva alebo ukladá povinnosti.“ V skorších štádiách trestného konania hovoríme o subjekte trestného konania, pričom pre konanie pred súdom už Trestný poriadok používa označenie strany. Ustanovenie § 10 ods. 11 Trestného poriadku vymedzuje, že stranou sa rozumie ten, proti k ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Medzi subjekty trestného konania sa v zmysle § 10 ods. 11 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Trestný poriadok“ v príslušnom gramatickom tvare) zaraďuje ten, „kto má a vykonáva vplyv na priebeh konania a komu tento zákon na uskutočnenie tohto vplyvu priznáva určité procesné práva alebo ukladá povinnosti.“ V skorších štádiách trestného konania hovoríme o subjekte trestného konania, pričom pre konanie pred súdom už Trestný poriadok používa ozna
Autor: JUDr. Jaroslav Čierny
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Príspevok popisuje konkrétnu trestnú vec, v ktorej polícia postupovala nezákonne pri vznesení obvinenia a získavaní dôkazov.

Sprievodný text: Tres­tné stí­ha­nie vo ve­ci zlo­či­nu ne­do­vo­le­nej vý­ro­by omam­ných a psy­chot­rop­ných lá­tok, je­dov ale­bo pre­kur­zo­rov, ich dr­ža­nie a ob­cho­do­va­nie s ni­mi pod­ľa § 172 ods. 1 písm. a) Tr. zák. bo­lo Ok­res­ným ria­di­teľ­stvom PZ za­ča­té v ran­ných ho­di­nách dňa 11.10.2011 vy­ko­na­ním neod­klad­né­ho úko­nu – ob­hliad­kou mies­ta či­nu – po­líč­ka s ras­tli­na­mi ma­ri­hua­ny, pri­čom už úrad­ný zá­znam vy­šet­ro­va­te­ľa PZ o za­is­te­ní tých­to ras­tlín ob­sa­ho­val vý­rok „bo­lo pri ob­hliad­ke mies­ta ná­le­zu za­is­te­ných 7 ks ze­le­ných ras­tlín, kto­rých hmot­nosť bo­la pod­ľa kri­mi­na­lis­tic­ké­ho tech­ni­ka od­had­nu­tá na cca 10 kg, na­koľ­ko na OR PZ nie je k dis­po­zí­cii vá­ha na vá­že­nie ta­ké­ho veľ­ké­ho ob­je­mu ras­tlín, ako bo­li za­is­te­né.

Úryvok z textu:
Ná­zov člán­ku: Po­ru­še­nie prá­va na ob­ha­jo­bu pod­kva­li­fi­ká­ciou skut­ku pri vzne­se­ní ob­vi­ne­nia a ne­zá­kon­nosť dô­ka­zov zís­ka­ných za tej­to si­tuácie Tres­tné stí­ha­nie vo ve­ci zlo­či­nu ne­do­vo­le­nej vý­ro­by omam­ných a psy­chot­rop­ných lá­tok, je­dov ale­bo pre­kur­zo­rov, ich dr­ža­nie a ob­cho­do­va­nie s ni­mi pod­ľa § 172 ods. 1 písm. a) Tr. zák. bo­lo Ok­res­ným ria­di­teľ­stvom PZ za­ča­té v ran­ných ho­di­nách dňa 11.10.2011 vy­ko­na­ním neod­klad­né
MENU