Nájdené právne články pre výraz: začatie trestného stíhania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 66

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

589 dokumentov
690 dokumentov
1539 dokumentov
18 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Katarína Kupková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje postupu policajta v prípravnom konaní v kontexte zákonnosti získavania dôkazov.

Úryvok z textu:
Úvod Dokazovanie v trestnom konaní má veľmi dôležitú úlohu „tvorí jadro trestného konania najmä v prípravnom konaní a v štádiu hlavného pojednávania“. Ide o jasne stanovený, resp. upravený postup subjektov trestného konania. Vzhľadom na nezastupiteľnosť tohto inštitútu musí byť každý jeden dôkaz získaný v súlade a na základe zákona a v každej fáze trestného konania sa musia obligatórne skúmať zákonnosti získania toho - ktorého dôkazu. V rámci dokazovania sa stretávame so záujmom n
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V nasledujúcom článku sa autor zoberá vecnou príslušnosťou policajtov pri vykonávaní obhliadky miesta činu a predovšetkým problematikou vydávania nadväzujúceho uznesenia o začatí trestného stíhania v prípadoch, keď úkonmi trestného konania, vykonanými po obhliadke miesta činu, vyjdú najavo nové skutočnosti odôvodňujúce stratu vecnej príslušnosti policajta, ktorý obhliadku miesta činu vykonal, resp. začal vykonávať.

Úryvok z textu:
V  trestnoprávnej praxi pomerne často nastávajú situácie, kedy poverený príslušník Policajného zboru vykoná obhliadku miesta činu ku skutku, o ktorom sa dôvodne domnieva, že na konanie o ňom je z hľadiska právnej kvalifikácie skutku vecne príslušný, avšak až po vykonaní obhliadky miesta činu a realizáciou nadväzujúcich úkonov trestného konania vyjdú najavo skutočnosti odôvodňujúce stratu jeho vecnej príslušnosti. Najtypickejším trestným činom v zmysle predchádzajúcej vety je trestný čin
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok predstavuje voľné nadviazanie na problematiku kvality uznesenia o vznesení obvinenia.

Úryvok z textu:
Tres­tnop­ráv­ny for­mal­izmus náš kaž­do­den­ný, no. 4 Pred­lo­že­ný člá­nok pred­sta­vu­je voľ­né nad­via­za­nie na načr­tnu­tú prob­le­ma­ti­ku v pre­doš­lom člán­ku[1] a to for­mou rep­li­ky k ar­gu­men­tá­cií JUDr. Šam­ka, kto­rá bo­la zve­rej­ne­ná v člán­ku: „K to­mu, či mož­no spá­chať trest­ný čin zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa v štá­diu po­ku­su“[2] Úmys­lom auto­ra je ar­gu­men­tač­ne nad­via­zať na sta­no­vis­ko JUDr. Šam­ka a tak­tiež roz­viesť svo­je p
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou zákonom stanovenej lehoty, v ktorej je policajt povinný rozhodnúť o trestnom oznámení.

Úryvok z textu:
30 dňo­vá le­ho­ta na roz­hod­nu­tie o tres­tnom ozná­me­ní – zby­toč­ná dog­ma Cie­ľom môj­ho prís­pev­ku je pred­lo­žiť či­ta­te­ľo­vi via­ce­ro práv­nych ar­gu­men­tov, z kto­rých re­zul­tu­je zá­ver, že 30 dňo­vá le­ho­ta na roz­hod­nu­tie o tres­tnom ozná­me­ní je fa­kul­ta­tív­na (ne­po­vin­ná). Jej ne­dodr­ža­nie nes­pô­so­bu­je žiad­ne pro­ces­né dôs­led­ky. Zjed­no­du­še­ne po­ve­da­né, nie je žiad­na „tra­gé­dia“ (ako sa niek­to­rí myl­ne dom­nie­va­jú), ak sa v tej­to le­ho­te
Autor: Dr.h.c., prof., JUDr. Lucia Kurilovská PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá úlohou compliance programov v štruktúre právnickej osoby a jeho vplyvom na ochranu ekonomických záujmov právnickej osoby

Úryvok z textu:
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA VNÚTORNÉHO SYSTÉMU VYBAVOVANIA PODNETOV V zmysle vyššie uvedeného by mal vnútorný predpis v úvodných všeobecných ustanoveniach riešiť najmä to, že zamestnávateľ je povinný v zmysle §12 Zákona o nahlasovaní protispoločenskej činnosti po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov v rozsahu  a)dátum doručenia podnetu, b)meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že
Autor: Tomáš Hudec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa venuje niektorým aplikačným problémom pri výklade znakov skutkovej podstaty trestného činu nezaplatenia dane a poistného

Sprievodný text: Úvo-dom toh-to prís-pev-ku tre-ba po-ve-dať, že aj keď pôj-de o člá-nok skôr kri-tic-kej po-va-hy, (čo sa dá vy-de-du-ko-vať už z je-ho náz-vu) je-ho cie-ľom je len vy-vo-la-nie dis-ku-sie v čis-to teo-re-tic-kej ro-vi-ne k prob-lé-mu, kto-rý je mys-lím si v sú-čas-nej do-be veľ-mi ak-tuál-ny. Tým je sú-čas-ný stav skrá-te-né-ho vy-šet-ro-va-nia pre-či-nu Ne-zap-la-te-nie da-ne a pois-tné-ho v zmys-le § 278 Tres-tné-ho zá-ko-na. Ďalej tiež chcem hneď na za-čia-tok po-ve-dať, že zo svo-jej praxe sa mô-žem opie-rať len o skú-se-nos-ti, kto-ré mám v rám-ci ok-re-su, v kto-rom pra-cu-jem, a te-da ne-bu-dem po-su-dzo-vať prax v os-tat-ných ok-re-soch v rám-ci re-pub-li-ky. Toľ-ko úvo-dom.

Úryvok z textu:
Úvo­dom toh­to prís­pev­ku tre­ba po­ve­dať, že aj keď pôj­de o člá­nok skôr kri­tic­kej po­va­hy, (čo sa dá vy­de­du­ko­vať už z je­ho náz­vu) je­ho cie­ľom je len vy­vo­la­nie dis­ku­sie v čis­to teo­re­tic­kej ro­vi­ne k prob­lé­mu, kto­rý je mys­lím si v sú­čas­nej do­be veľ­mi ak­tuál­ny. Tým je sú­čas­ný stav skrá­te­né­ho vy­šet­ro­va­nia pre­či­nu Ne­zap­la­te­nie da­ne a pois­tné­ho v zmys­le § 278 Tres­tné­ho zá­ko­na. Ďalej tiež chcem hneď na za­čia­tok po­ve­dať, že zo svo­jej pra
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok voľne nadväzuje na príspevok mjr. Františka Vojtuša s názvom "Neprípustná manipulácia s vyšetrovacím spisom" a zaoberá sa niektorými aspektmi prepätého formalizmu v trestnom práve.

Sprievodný text: Uve-de-ný člá-nok vy-chá-dza z po-le-mi-ky na strán-ke práv-ne-lis-ty.sk po lin-ke Lin-dtner-Šam-ko-Voj-tuš-Re-pa. Autor by chcel voľ-ne nad-via-zať na člá-nok pá-na mjr. Fran-tiš-ka Voj-tu-ša: „Nep-rí-pus-tná ma-ni-pu-lá-cia s vy-šet-ro-va-cím spi-som“, kon-krét-nej-šie po-le-mic-ky rea-go-vať na vý-ro-ky: „Na mar-go JUDr. Pet-rom Šam-kom uve-de-né-ho chaosu spô-so-be-né-ho hro-ma-de-ním vý-po-ve-dí v spi-soch mi ne-dá uviesť, že to-to je žiaľ dôs-led-kom znač-né-ho for-ma-liz-mu slo-ven-ské-ho Tres-tné-ho po-riad-ku, kto-rý vy-ža-du-je aj s oh-ľa-dom na ju-di-ka-tú-ru sú-dov opa-ko-va-né pre-po-čú-va-nia osôb v rôz-nych štá-diách tres-tné-ho ko-na-nia. S tým-to OČTK a ani sú-dy sa-mi o se-be ne-do-ká-žu nič uro-biť.“[1]

Úryvok z textu:
Uve­de­ný člá­nok vy­chá­dza z po­le­mi­ky na strán­ke práv­ne­lis­ty.sk po lin­ke Lin­dtner-Šam­ko-Voj­tuš-Re­pa. Autor by chcel voľ­ne nad­via­zať na člá­nok pá­na mjr. Fran­tiš­ka Voj­tu­ša: „Nep­rí­pus­tná ma­ni­pu­lá­cia s vy­šet­ro­va­cím spi­som“, kon­krét­nej­šie po­le­mic­ky rea­go­vať na vý­ro­ky: „Na mar­go JUDr. Pet­rom Šam­kom uve­de­né­ho chaosu spô­so­be­né­ho hro­ma­de­ním vý­po­ve­dí v spi­soch mi ne­dá uviesť, že to­to je žiaľ dôs­led­kom znač­né­ho for­ma­liz­mu slo­ven­ské
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok reaguje na niektoré praktické problémy, ktoré sa vyskytujú pri aplikácii ustanovenia § 196 ods. 2 Tr. por.

Sprievodný text: V praxi je bež-né, že OČTK vy-ko-ná-va-jú vý-slu-chy osôb v rám-ci pos-tu-pu pred za-ča-tím tres-tné-ho stí-ha-nia pod-ľa § 196 ods. 2 Tr. por. aj na-priek to-mu, že tie-to nie sú ozna-mo-va-teľ-mi, poš-ko-de-ný-mi a nej-de ani o oso-by, kto-ré je pot-reb-né vy-po-čuť k okol-nos-tiam nas-ved-ču-jú-cim to-mu, že ma-li spá-chať trest-ný čin (tzv. po-doz-ri-vá oso-ba),inak po-ve-da-né sú to oso-by, kto-ré by v prí-pa-de za-ča-tia tres-tné-ho stí-ha-nia ma-li prav-de-po-dob-ne pro-ces-né pos-ta-ve-nie sved-ka, av-šak po-kiaľ nie je za-ča-té tres-tné stí-ha-nie vo ve-ci pod-ľa § 199 Tr. por. nie je mož-né im ta-ké-to pos-ta-ve-nie priz-nať.

Úryvok z textu:
Ap­li­kač­né prob­lé­my pri vy­uží­va­ní us­ta­no­ve­nia § 196 ods. 2 Tr. por. V praxi je bež­né, že OČTK vy­ko­ná­va­jú vý­slu­chy osôb v rám­ci pos­tu­pu pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia pod­ľa § 196 ods. 2 Tr. por. aj na­priek to­mu, že tie­to nie sú ozna­mo­va­teľ­mi, poš­ko­de­ný­mi a nej­de ani o oso­by, kto­ré je pot­reb­né vy­po­čuť k okol­nos­tiam nas­ved­ču­jú­cim to­mu, že ma­li spá­chať trest­ný čin (tzv. po­doz­ri­vá oso­ba),inak po­ve­da­né sú to oso­by, kto­ré by v pr
Autor: npor. Bc. Ivan Brilla
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok reaguje na problematiku zadržania podozrivej osoby podľa § 85 ods. 1 Tr. por. a následnú diskusiu, pričom sa zaoberá aj problematikou vymedzenia príslušnosti policajtov podľa § 10 ods. 10 Tr. por.

Sprievodný text: Do-vo-lím si rea-go-vať na prís-pe-vok pá-na Ras-tis-la-va Ron-dí-ka ako aj na dis-ku-siu kto-rá k je-ho člán-ku pre-bie-ha-la a to kon-krét-ne vo vzťa-hu k prís-pev-ku pá-na Mi-cha-la So-bo-li-ča. Kon-šta-to-va-nie pá-na So-bo-li-ča je ,,de fac-to,, správ-ne a ne-mož-no s ním ne-súh-la-siť, po-kiaľ sa ad-re-sát prá-va bu-de prís-ne a strik-ne dr-žať us-ta-no-ve-ní vy-plý-va-jú-cich z vy-hláš-ky MV SR 648/2008 a § 10 ods. 10 TP. V rám-ci uve-de-nej prob-le-ma-ti-ky však chcem pou-ká-zaťaj na iné us-ta-no-ve-nia vy-jad-re-né v Tres-tnom po-riad-ku, kto-ré jed-noz-nač-ne me-dzi se-bou ne-ko-re-lu-jú a vní-mam ich ako is-tú ano-má-liu, resp. nez-rov-na-losť, kde nie je mož-né zá-mer zá-ko-no-dar-cu cel-kom jas-ne čí-tať.

Úryvok z textu:
Ná­zov člán­ku: Za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 / Tres­tné­ho po­riad­ku a vy­me­dzenie prís­luš­nos­ti po­li­caj­tov pod­ľa § 10 ods. 10 / Tres­tné­ho po­riad­ku, pri vy­ko­ná­va­ní roz­hod­nu­tí, opat­re­ní a úko­nov v tres­tnom ko­na­ní Do­vo­lím si rea­go­vať na prís­pe­vok pá­na Ras­tis­la­va Ron­dí­ka ako aj na dis­ku­siu kto­rá k je­ho člán­ku pre­bie­ha­la a to kon­krét­ne vo vzťa­hu k prís­pev­ku pá­na Mi­cha­la So­bo­li­ča. Kon­šta­to­va­nie pá­n
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V predmetnom príspevku autori spracovávajú aspekty zákonnosti dokazovania tak z teoretického hľadiska, ako aj praktického hľadiska. Pozornosť zameriavajú predovšetkým na aplikačné problémy, ktoré evidujú vo vlastnej praxi, konkrétne súvisiace s výsluchmi svedkov a vykonávaní listinných dôkazov. Analyzujú pri tejto problematike konkrétnu judikatúru, súdne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a vyslovujú vlastné právne závery k zákonnosti týchto dôkazov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Proces dokazovania vo svojej podstate predstavuje proces poznania určitého javu, predmetu, konania, ktorým je skutok právne kvalifikovaný ako trestný čin, pričom príslušné orgány sa zameriavajú na poznanie podstaty alebo vlastností tejto skutočnosti. Poznávanie pri procese dokazovania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní trestných činov prebieha podľa platných všeobecných zákonností teórie odrazu a vzniku stôp. Neexistuje špecifický vyšetrovací alebo iný proces p
MENU