Nájdené právne články pre výraz: začatie trestného stíhania vo veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

29 dokumentov
46 dokumentov
47 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok voľne nadväzuje na príspevok mjr. Františka Vojtuša s názvom "Neprípustná manipulácia s vyšetrovacím spisom" a zaoberá sa niektorými aspektmi prepätého formalizmu v trestnom práve.

Sprievodný text: Uve­de­ný člá­nok vy­chá­dza z po­le­mi­ky na strán­ke práv­ne­lis­ty.sk po lin­ke Lin­dtner-Šam­ko-Voj­tuš-Re­pa. Autor by chcel voľ­ne nad­via­zať na člá­nok pá­na mjr. Fran­tiš­ka Voj­tu­ša: „Nep­rí­pus­tná ma­ni­pu­lá­cia s vy­šet­ro­va­cím spi­som“, kon­krét­nej­šie po­le­mic­ky rea­go­vať na vý­ro­ky: „Na mar­go JUDr. Pet­rom Šam­kom uve­de­né­ho chaosu spô­so­be­né­ho hro­ma­de­ním vý­po­ve­dí v spi­soch mi ne­dá uviesť, že to­to je žiaľ dôs­led­kom znač­né­ho for­ma­liz­mu slo­ven­ské­ho Tres­tné­ho po­riad­ku, kto­rý vy­ža­du­je aj s oh­ľa­dom na ju­di­ka­tú­ru sú­dov opa­ko­va­né pre­po­čú­va­nia osôb v rôz­nych štá­diách tres­tné­ho ko­na­nia. S tým­to OČTK a ani sú­dy sa­mi o se­be ne­do­ká­žu nič uro­biť.“[1]

Úryvok z textu:
Uve­de­ný člá­nok vy­chá­dza z po­le­mi­ky na strán­ke práv­ne­lis­ty.sk po lin­ke Lin­dtner-Šam­ko-Voj­tuš-Re­pa. Autor by chcel voľ­ne nad­via­zať na člá­nok pá­na mjr. Fran­tiš­ka Voj­tu­ša: „Nep­rí­pus­tná ma­ni­pu­lá­cia s vy­šet­ro­va­cím spi­som“, kon­krét­nej­šie po­le­mic­ky rea­go­vať na vý­ro­ky: „Na mar­go JUDr. Pet­rom Šam­kom uve­de­né­ho chaosu spô­so­be­né­ho hro­ma­de­ním vý­po­ve­dí v spi­soch mi ne­dá uviesť, že to­to je žiaľ dôs­led­kom znač­né­ho for­ma­liz­mu slo­ven­ské
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Príspevok reaguje na niektoré praktické problémy, ktoré sa vyskytujú pri aplikácii ustanovenia § 196 ods. 2 Tr. por.

Sprievodný text: V praxi je bež­né, že OČTK vy­ko­ná­va­jú vý­slu­chy osôb v rám­ci pos­tu­pu pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia pod­ľa § 196 ods. 2 Tr. por. aj na­priek to­mu, že tie­to nie sú ozna­mo­va­teľ­mi, poš­ko­de­ný­mi a nej­de ani o oso­by, kto­ré je pot­reb­né vy­po­čuť k okol­nos­tiam nas­ved­ču­jú­cim to­mu, že ma­li spá­chať trest­ný čin (tzv. po­doz­ri­vá oso­ba),inak po­ve­da­né sú to oso­by, kto­ré by v prí­pa­de za­ča­tia tres­tné­ho stí­ha­nia ma­li prav­de­po­dob­ne pro­ces­né pos­ta­ve­nie sved­ka, av­šak po­kiaľ nie je za­ča­té tres­tné stí­ha­nie vo ve­ci pod­ľa § 199 Tr. por. nie je mož­né im ta­ké­to pos­ta­ve­nie priz­nať.

Úryvok z textu:
Ap­li­kač­né prob­lé­my pri vy­uží­va­ní us­ta­no­ve­nia § 196 ods. 2 Tr. por. V praxi je bež­né, že OČTK vy­ko­ná­va­jú vý­slu­chy osôb v rám­ci pos­tu­pu pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia pod­ľa § 196 ods. 2 Tr. por. aj na­priek to­mu, že tie­to nie sú ozna­mo­va­teľ­mi, poš­ko­de­ný­mi a nej­de ani o oso­by, kto­ré je pot­reb­né vy­po­čuť k okol­nos­tiam nas­ved­ču­jú­cim to­mu, že ma­li spá­chať trest­ný čin (tzv. po­doz­ri­vá oso­ba),inak po­ve­da­né sú to oso­by, kto­ré by v pr
Autor: npor. Bc. Ivan Brilla
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok reaguje na problematiku zadržania podozrivej osoby podľa § 85 ods. 1 Tr. por. a následnú diskusiu, pričom sa zaoberá aj problematikou vymedzenia príslušnosti policajtov podľa § 10 ods. 10 Tr. por.

Sprievodný text: Do­vo­lím si rea­go­vať na prís­pe­vok pá­na Ras­tis­la­va Ron­dí­ka ako aj na dis­ku­siu kto­rá k je­ho člán­ku pre­bie­ha­la a to kon­krét­ne vo vzťa­hu k prís­pev­ku pá­na Mi­cha­la So­bo­li­ča. Kon­šta­to­va­nie pá­na So­bo­li­ča je ,,de fac­to,, správ­ne a ne­mož­no s ním ne­súh­la­siť, po­kiaľ sa ad­re­sát prá­va bu­de prís­ne a strik­ne dr­žať us­ta­no­ve­ní vy­plý­va­jú­cich z vy­hláš­ky MV SR 648/2008 a § 10 ods. 10 TP. V rám­ci uve­de­nej prob­le­ma­ti­ky však chcem pou­ká­zaťaj na iné us­ta­no­ve­nia vy­jad­re­né v Tres­tnom po­riad­ku, kto­ré jed­noz­nač­ne me­dzi se­bou ne­ko­re­lu­jú a vní­mam ich ako is­tú ano­má­liu, resp. nez­rov­na­losť, kde nie je mož­né zá­mer zá­ko­no­dar­cu cel­kom jas­ne čí­tať.

Úryvok z textu:
Ná­zov člán­ku: Za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 / Tres­tné­ho po­riad­ku a vy­me­dzenie prís­luš­nos­ti po­li­caj­tov pod­ľa § 10 ods. 10 / Tres­tné­ho po­riad­ku, pri vy­ko­ná­va­ní roz­hod­nu­tí, opat­re­ní a úko­nov v tres­tnom ko­na­ní Do­vo­lím si rea­go­vať na prís­pe­vok pá­na Ras­tis­la­va Ron­dí­ka ako aj na dis­ku­siu kto­rá k je­ho člán­ku pre­bie­ha­la a to kon­krét­ne vo vzťa­hu k prís­pev­ku pá­na Mi­cha­la So­bo­li­ča. Kon­šta­to­va­nie pá­n
Autor: JUDr. Martin Puchalla
Udalosť: Pocta profesorovi Gašparovi
Abstrakt: Právo na obhajobu predstavuje jedno zo základných práv obvineného v trestnom konaní. Najmä od jeho uplatnenia mnohokrát závisí zákonnosť celého trestného konania. Kľúčovým čiastkovým atribútom práva na obhajobu je právo obvineného vedieť, čo sa mu kladie za vinu. Aj keď v súčasnosti platný a účinný Trestný poriadok nadobudol účinnosť len dňa 1.1.2006 (zákon č. 301/2005 Z.z.) v súčasnosti je pripravovaná jeho pomerne rozsiahla novela. V tejto súvislosti autori rozoberajú niektoré inštitúty, ktoré v súvislosti s dotknutým čiastkovým právom obvineného na obhajobu prináša pripravovaná novela Tre ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Nepochybne najdôležitejším právom, ktoré sa realizuje v trestnom konaní je právo obvineného na obhajobu. Toto právo pritom pozostáva z viacerých čiastkových práv, a to najmä z práva osobnej obhajoby (§34), z práva na to, aby orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňovali všetky okolnosti svedčiace proti obvinenému a okolnosti svedčiace v jeho prospech (§ 2 ods.10), z práva byť poučený o svojom práve na obhajobu (§ 34 ods. 4), z práva zvoliť si obhajcu a vykonávať právo
Autor: JUDr. Anna Šimková
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zabýva problematikou predsúdneho konania a jeho účelu, významu a vzťahu k súdnemu konaniu. Pre porovnanie som sa rozhodla venovať sa problematike predsúdneho konania, v podmienkach a v právnej úprave Slovenskej republiky a Českej republiky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vo svojom príspevku som sa rozhodla venovať pozornosť problematike predsúdneho konania a jeho účelu, významu a vzťahu k súdnemu konaniu. Predsúdne konanie má svoj význam v kontinentálnom systéme práva najmä vo vzťahu k hlavnému pojednávaniu a s tým súvisiacim rozsudkom a následným vykonávacím konaním. Pre porovnanie som sa rozhodla venovať sa problematike predsúdneho konania, v podmienkach a v právnej úprave Slovenskej republiky a Českej republiky. Právna úprava v Slovenskej re
MENU