Nájdené právne články pre výraz: zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
3 dokumenty
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok polemizuje so závermi príspevku JUDr. Timoteja Baďa ohľadne toho, či postup policajta, ktorý obmedzí osobnú slobodu podľa § 85 ods. 2 Tr. por. možno označiť za vykonávanie služobného zákroku.

Úryvok z textu:
Môj krát­ky prís­pe­vok rea­gu­je na člá­nok uve­rej­ne­ný na tej­to strán­ke dňa 22. 08. 2018, autor: JUDr. Ba­ďo, viď: http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a671-k-prob­le­ma­ti­ke-bez­pec­nos­tnych-pre­hlia­dok S je­ho zá­ver­mi si do­vo­lím ne­súh­la­siť a to z nas­le­dov­ných dô­vo­dov: Ak po­li­cajt ob­me­dzí osob­nú slo­bo­du oso­be pod­ľa § 85 ods. 2 Tr. por., jed­noz­nač­ne vy­ko­ná­va slu­žob­ný zá­krok. Slu­žob­ný zá­krok je „zá­ko­nom us­ta­no­ve­ná“ a v je­ho me­dzi
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Stručná informácia o tom ako bude v otázke zadržania podozrivej osoby príslušníkom poriadkovej polície postupovať Krajský súd v Bratislave až do prijatia zjednocujúceho výkladového stanoviska Najvyššieho súdu SR.

Úryvok z textu:
In­for­má­cia o pos­tu­pe Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve oh­ľad­ne za­dr­ža­nia po­doz­ri­vej oso­by prís­luš­ní­kom po­riad­ko­vej po­lí­cie. Tres­tnop­ráv­ne ko­lé­gium Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve sa zjed­no­ti­lo v tom, že po­li­cajt mô­že vy­ko­nať za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by iba pos­tu­pom pod­ľa § 85 ods. 1 Tr. por. Sa­moz­rej­me, pod­stat­ným tu bu­de ob­sa­ho­vé vy­me­dzenie zá­pis­ni­ce o za­dr­ža­ní a nie jej for­mál­ne pa­rag­ra­fo­vé ozna­če­nie. Kraj­ský súd v
Autor: Rastislav Rondík
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok reaguje na problematiku zadržania podozrivej osoby príslušníkmi poriadkovej polície.

Sprievodný text: V pod-sta-te súh-la-sím s vy-čer-pá-va-jú-cim vý-kla-dom v roz-hod-nu-tí, kto-ré bo-lo zve-rej-ne-né, ale len vo vzťa-hu k pre-či-nom, kto-ré sú op-ráv-ne-ní vy-šet-ro-vať po-ve-re-ní prís-luš-ní-ci PZ, v rám-ci skrá-te-né-ho vy-šet-ro-va-nia. Pre-to-že ke-by mal byť za-dr-ža-ný pá-cha-teľ napr. zlo-či-nu lú-pe-že, tým pá-dom som to-ho ná-zo-ru, že by aký-koľ-vek prís-luš-ník PZ ok-rem vy-šet-ro-va-te-ľa PZ, ne-bol op-ráv-ne-ný up-lat-niť us-ta-no-ve-nie § 85 ods. 1 Tr. por., na-koľ-ko by tým „de fac-to“ za-čal tres-tné stí-ha-nie (ako neod-klad-ný, prí-pad-ne neo-pa-ko-va-teľ-ný úkon) v zne-ní § 199 ods. 4 Tr. zák. , kto-ré by ne-bol op-ráv-ne-ný za-čať v zmys-le us-ta-no-ve-nia § 200 ods. 4 Tr. por.. Te-da by bo-lo za-ča-té tres-tné stí-ha-nie vec-ne nep-rís-luš-ným po-li-caj-tom (prís-luš-ní-kom PZ) a ďal-šie na to nad-vä-zu-jú-ce pro-ces-né úko-ny by bo-lo ne-zá-kon-né.

Úryvok z textu:
K za­dr­ža­niu po­doz­ri­vej oso­by prís­luš­ní­kom po­riad­ko­vej po­lí­cie V pod­sta­te súh­la­sím s vy­čer­pá­va­jú­cim vý­kla­dom v roz­hod­nu­tí, kto­ré bo­lo zve­rej­ne­né http://www.prav­ne­lis­ty.sk/roz­hod­nu­tia/a491-pris­lus­ni­ci-po­riad­ko­vej-po­li­cie-mo­zu-ob­me­dzit-osob­nu-slo­bo­du-len-pod­la-85-ods-1-tr-por-a-nie-pod­la-85-ods-2-tr-por, ale len vo vzťa­hu k pre­či­nom, kto­ré sú op­ráv­ne­ní vy­šet­ro­vať po­ve­re­ní prís­luš­ní­ci PZ, v rám­ci skrá­te­né­ho vy­šet­ro
Autor: JUDr. Katarína Kupková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autori sa v príspevku venujú problematike zadržania policajtom v zmysle § 85 Trestného poriadku v praxi

Úryvok z textu:
  1 Všeobecne k zadržaniu osoby podľa § 85 Trestného poriadku V zmysle § 85 Trestného poriadku, zákona č. 301/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej iba § 85 Trestného poriadku) je policajt oprávnený zadržať osobu v prípade dôvodov väzby1 alebo v prípade, že ide o osobu, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu. Na zadržanie osoby policajtom je vopred nutný súhlas prokurátora či už písomný alebo ústný (zväčša te
Autor: JUDr. Katarína Kupková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorky sa v príspevku zaoberajú problematikou aplikácie ustanovenia § 85 odsek 2 Trestného poriadku

Úryvok z textu:
  Úvod Autorky sa rozhodli v príspevku zaoberať problematikou aplikácie ustanovenia § 85 odsek 2 Trestného poriadku, zákona číslo 301/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej iba Trestný poriadok) z dôvodu častých problémov s aplikáciou tohto ustanovenia a nejednotnom postupe zo strany orgánov činných v trestnom konaní. 1 Obmedzenie osobnej slobody v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 Trestného poriadku Aby sme sa pre
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá postupom orgánov činných v trestnom konaní v rámci prípravného konania pri tzv. dôkaznej núdzi.

Úryvok z textu:
Z ak­tuál­nej roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti sú­dov (Kraj­ský súd v Bra­tis­la­ve, Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va III.) vy­plý­va, že ci­ga­re­to­vý oho­rok náj­de­ný na mies­te či­nu ob­sa­hu­jú­ci DNA ob­ža­lo­va­né­ho, pria­mo preu­ka­zu­je iba to, kto tú­to ci­ga­re­tu faj­čil, resp. kto ju mal v ús­tach, av­šak oho­rok sám o ose­be nep­reu­ka­zu­je, kto trest­ný čin spá­chal. Ci­ga­re­to­vý oho­rok náj­de­ný na mies­te či­nu je mož­né po­va­žo­vať iba za ne­pria­my dô­kaz, na zá­kla­de kto­ré­
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor článku sa zaoberá výkladom ustanovenia § 85 ods. 1 Tr. por. s tým, že načrtáva možnosti postupu príslušníka poriadkovej polície pri obmedzovaní osobnej slobody.

Úryvok z textu:
Ná­zov člán­ku: Za­dr­ža­nie oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 Tr. por. – reak­cia na niek­to­ré ar­gu­men­ty a ako správ­ne pos­tu­po­vať? Roz­hod­nu­tie Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve (ďa­lej len KS BA),sp. zn. 2Tpo/1002/2016, kto­ré sa za­obe­rá ok­rem iné­ho za­dr­žia­va­ním oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 TP, vy­vo­la­lo ži­vú práv­nic­kú po­le­mi­ku a od­zne­lo ve­ľa ne­súh­las­ných ná­zo­rov a proti­ar­gu­men­tov, kto­ré zhr­niem do nie­koľ­kých bo­dov a po­kú­sim sa na ne rea­go­vať.
Autor: npor. Bc. Ivan Brilla
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok reaguje na problematiku zadržania podozrivej osoby podľa § 85 ods. 1 Tr. por. a následnú diskusiu, pričom sa zaoberá aj problematikou vymedzenia príslušnosti policajtov podľa § 10 ods. 10 Tr. por.

Sprievodný text: Do-vo-lím si rea-go-vať na prís-pe-vok pá-na Ras-tis-la-va Ron-dí-ka ako aj na dis-ku-siu kto-rá k je-ho člán-ku pre-bie-ha-la a to kon-krét-ne vo vzťa-hu k prís-pev-ku pá-na Mi-cha-la So-bo-li-ča. Kon-šta-to-va-nie pá-na So-bo-li-ča je ,,de fac-to,, správ-ne a ne-mož-no s ním ne-súh-la-siť, po-kiaľ sa ad-re-sát prá-va bu-de prís-ne a strik-ne dr-žať us-ta-no-ve-ní vy-plý-va-jú-cich z vy-hláš-ky MV SR 648/2008 a § 10 ods. 10 TP. V rám-ci uve-de-nej prob-le-ma-ti-ky však chcem pou-ká-zaťaj na iné us-ta-no-ve-nia vy-jad-re-né v Tres-tnom po-riad-ku, kto-ré jed-noz-nač-ne me-dzi se-bou ne-ko-re-lu-jú a vní-mam ich ako is-tú ano-má-liu, resp. nez-rov-na-losť, kde nie je mož-né zá-mer zá-ko-no-dar-cu cel-kom jas-ne čí-tať.

Úryvok z textu:
Ná­zov člán­ku: Za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 / Tres­tné­ho po­riad­ku a vy­me­dzenie prís­luš­nos­ti po­li­caj­tov pod­ľa § 10 ods. 10 / Tres­tné­ho po­riad­ku, pri vy­ko­ná­va­ní roz­hod­nu­tí, opat­re­ní a úko­nov v tres­tnom ko­na­ní Do­vo­lím si rea­go­vať na prís­pe­vok pá­na Ras­tis­la­va Ron­dí­ka ako aj na dis­ku­siu kto­rá k je­ho člán­ku pre­bie­ha­la a to kon­krét­ne vo vzťa­hu k prís­pev­ku pá­na Mi­cha­la So­bo­li­ča. Kon­šta­to­va­nie pá­n
Autor: Ľudovít Holásek
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok pokračuje v diskusii o problematike bezpečnostných prehliadok vykonávaných zo strany policajta

Úryvok z textu:
„Nie je mož­né, aby sa po­li­cajt pres­ved­čil, či oso­ba, kto­rú ob­me­dzil na osob­nej slo­bo­de pos­tu­pom pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku, má pri se­be zbraň, resp. inú vec, kto­rou by moh­la oh­ro­ziť ži­vot ale­bo zdra­vie osôb.“ Zá­kon č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok § 85 ods. 2 osob­nú slo­bo­du oso­by, kto­rá bo­la pris­tih­nu­tá pri tres­tnom či­ne ale­bo bez­pros­tred­ne po ňom, mô­že ob­me­dziť kto­koľ­vek, ak je to pot­reb­né na zis­te­nie jej to­tož­nos
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor v článku poukazuje na to, že žiadnym zákonným spôsobom nie je možné vykonať bezpečnostnú prehliadku osoby, ktorá bola obmedzená na osobnej slobode.

Úryvok z textu:
V nas­le­du­jú­com prís­pev­ku pou­ká­žem na tú sku­toč­nosť, že v sú­čas­nos­ti pre le­gis­la­tív­ne ne­dos­tat­ky nie je mož­né, aby sa po­li­cajt pres­ved­čil, či oso­ba, kto­rú ob­me­dzil na osob­nej slo­bo­de pos­tu­pom pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku, má pri se­be zbraň, resp. inú vec, kto­rou by moh­la oh­ro­ziť ži­vot ale­bo zdra­vie osôb. For­mu­lu­júc práv­ne zá­ve­ry toh­to prís­pev­ku bu­dem vy­chá­dzať z ak­tuál­ne up­lat­ňo­va­né­ho práv­ne­ho vý­cho­dis­ka, že po
MENU