Nájdené právne články pre výraz: zadržanie osoby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

81 dokumentov
21 dokumentov
30 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Katarína Kupková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autori sa v príspevku venujú problematike zadržania policajtom v zmysle § 85 Trestného poriadku v praxi

Úryvok z textu:
  1 Všeobecne k zadržaniu osoby podľa § 85 Trestného poriadku V zmysle § 85 Trestného poriadku, zákona č. 301/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej iba § 85 Trestného poriadku) je policajt oprávnený zadržať osobu v prípade dôvodov väzby1 alebo v prípade, že ide o osobu, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu. Na zadržanie osoby policajtom je vopred nutný súhlas prokurátora či už písomný alebo ústný (zväčša te
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor článku sa zaoberá výkladom ustanovenia § 85 ods. 1 Tr. por. s tým, že načrtáva možnosti postupu príslušníka poriadkovej polície pri obmedzovaní osobnej slobody.

Úryvok z textu:
Ná­zov člán­ku: Za­dr­ža­nie oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 Tr. por. – reak­cia na niek­to­ré ar­gu­men­ty a ako správ­ne pos­tu­po­vať? Roz­hod­nu­tie Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve (ďa­lej len KS BA),sp. zn. 2Tpo/1002/2016, kto­ré sa za­obe­rá ok­rem iné­ho za­dr­žia­va­ním oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 TP, vy­vo­la­lo ži­vú práv­nic­kú po­le­mi­ku a od­zne­lo ve­ľa ne­súh­las­ných ná­zo­rov a proti­ar­gu­men­tov, kto­ré zhr­niem do nie­koľ­kých bo­dov a po­kú­sim sa na ne rea­go­vať.
Autor: JUDr. Filip Vincent
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku venuje niektorým otázkam aktuálne účinnej právnej úpravy obmedzenia a pozbavenia osobnej slobody v Slovenskej republike. Stav de lege lata v Slovenskej republike porovnáva so stavom de lege lata v Českej republike, pričom na záver príspevku prezentuje niekoľko návrhov na zlepšenie aktuálne účinnej právnej úpravy v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Osobná sloboda predstavuje jedno z najvýznamnejších základných ľudských práv a slobôd. O osobnej slobode môžeme podľa niektorých autorov hovoriť ako o východisku alebo ako o zdroji všetkých ostatných základných ľudských práv aslobôd sohľadom na jej význam vsystéme základných ľudských práv a slobôd, pričom ostatné základné ľudské práva a slobody sa dajú charakterizovať ako konkrétne výrony tohto zdroja – osobn
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá aplikačnými problémami, ktoré vznikajú pri zadržaní v súvislosti s páchaním trestnej činnosti zo strany páchateľov mladších ako 14 rokov.

Úryvok z textu:
Cie­ľom člán­ku je zod­po­ve­dať otáz­ku, či mô­že po­li­cajt za­dr­žať po­doz­ri­vú oso­bu mlad­šiu ako 14 ro­kov, pod­ľa § 85 ods. 1 Tr. por., kto­rá bo­la pris­tih­nu­tá pri tres­tnom či­ne, resp. za­stih­nu­tá na úte­ku. Uve­diem reál­ny prí­pad a dva od­liš­né poh­ľa­dy or­gá­nov ap­li­ku­jú­cich prá­vo. Po­pis prí­pa­du: Prís­luš­ní­ci PMJ pri vy­ko­ná­va­ní hliad­ko­vej čin­nos­ti spo­zo­ru­jú 3 nez­ná­me oso­by, kto­ré fa­reb­ný­mi sprej­mi strie­ka­jú na ste­nu bu­do­vy. Po
Autor: doc. JUDr. Sergej Romža PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Východiskom pre vymedzenie poslania prostriedkov donútenia pred začatím trestného stíhania je ich normatívna úprava obsiahnutá v Trestnom poriadku, ako aj v z.č. 171/93 Zb. v znení noviel O Policajnom zbore SR a v neposlednom rade aj v Ústave SR z.č. 460/92 Zb. Autor venuje pozornosť nejprv normatívnej úprave prostriedkov donútenia vo vnútroštátnych právnych normách a následne poukazuje na ich úpravu obsiahnutú v normách medzinárodného práva predovšetkým v „ Dohovor e o ochrane ľudských práv a slobôd“. V časti venovanej historickému vývoji trestnopocesnej úpravy donútenia pred začatím tr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Prejavom procesného , či neprocesného donútenia v štádiu pred začatím trestného stíhania je zásah do občianskych práv a slobôd garantovaných okrem iných právnych noriem aj Ústavou Slovenskej republiky (z.č. 460/92 Zb.). Ústava Slovenskej republiky v čl. 16 ods. 1 garantuje každému nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia. Zároveň Ústava SR stanovuje, že zásah do občianskych práv a slobôd je prípustný len na základe zákona (čl. 16 Ústavy SR). Z citovaného ustanovenia vyplýva, že úst
Autor: prof. JUDr. Ján Svák DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ostatných 20 rokov vývoja Ústavy Slovenskej republiky prinieslo niekoľko jej zmien a ich neúspešných návrhov, ktoré zasahovali do ústavnej úpravy základných práv a slobôd. Predložený príspevok ich analyzuje z hľadiska obsahu, formy a kritérií a metód hodnotenia zásahov do ľudských práv. Príspevok poukazuje na potrebu osobitne citlivého prístupu parlamentu k výkonu jeho ústavodarnej činnosti, ak ňou zasahuje do dosiahnutej ústavnej úrovne základných práv a slobôd, pri ktorom by mal zohľadňovať materiálne jadro ústavy.

Úryvok z textu:
  1.   Úvod Článok 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej „ústava“) vo svojej druhej vete vyslovil základnú premisu vo vzťahu k ľudským právam chráneným v druhej hlave ústavy. Vyhlásil ich za neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Aj keď sa táto direktíva vzťahuje na individuálne ľudské práva a slobody vzhľadom na to, že ľudské práva garantované v ústave sú založené na individuálnom a nie kolektívnom princípe Ústavný súd Slovenskej republiky jednozn
Autor: JUDr. Tomáš Matúška
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Úspešná realizácia trestného konania si vo všeobecnosti nevyhnutne vyžaduje zásahy do základných ľudských práv a slobôd. Právo na osobnú slobodu zaujíma v hierarchii základných ľudských práv a slobôd popredné miesto a je jedným z elementárnych predpokladov dôstojnej ľudskej existencie. Z tohto dôvodu si zásahy do práva na osobnú slobodu vyžadujú veľmi precízne vymedzenie podmienok a spôsobov, za akých a ktorými sa tak môže uskutočniť. Príspevok sa zaoberá tak východiskovými princípmi uplatňujúcimi sa pri obmedzovaní osobnej slobody ako základnej hodnoty v demokratickom a právnom štáte, ako aj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 OBMEDZENIE ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ZARUČENÝCH ÚSTAVOU Základné práva a slobody, ktoré sa zaručujú v Slovenskej republike, sú obsiahnuté vo viacerých prameňoch tak medzinárodného, ako aj vnútroštátneho charakteru. Dominantné postavenie v tejto oblasti majú medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré za splnenia v ústave vymedzených podmienok spolu s ústavou tvoria záväzné právne mantinely pre zásahy do základných práv a slobôd, ktoré príslušné orgány nesmú prekr
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V predmetnom príspevku autor analyzuje historické obdobie právnej úpravy registra trestov do roku 1960. Pozornosť venuje celému rozsahu tejto právnej úpravy od roku 1922, spolu piatim základným právnym normám upravujúcim túto problematiku. Zohľadňuje aj ďalšie súvisiace zákony, najmä trestné zákony, trestné poriadky, zákony o priestupkoch, zákony o prokuratúre tohto obdobia, ako aj ďalšie historické súvislosti, vrátane ideologických, spojených s budovaním socializmu.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Z úvodných ustanovení v súčasnosti platného zákona o registri trestov č. 330/2007 Z. z. v platnom znení (zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, naposledy novelizovaný zákonom č. 345/2012 Z.z.), účinného od 1. januára 2008, vyplýva, že tento zákon upravuje získavanie, zhromažďovanie, spracúvanie a výmenu údajov, uchovávanie a uschovávanie dokumentácie a poskytovanie informácií o fyzických osobách, ktoré boli právoplatne odsúdené súdmi v trestnom konaní, o
Autor: doc. JUDr. Marek Domin PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zamýšľa nad možnosťou voľby sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky priamo občanmi Slovenskej republiky. Jednou z častých výčitiek smerujúcich voči Ústavnému súdu, najmä v prípade jeho konfliktu s Národnou radou, je totiž absencia priamej demokratickej legitimity. Priama voľba sudcov občanmi by síce tento nedostatok odstránila, no súčasne by vyvolala polemiky týkajúce sa zachovania jedného z kľúčových atribútov Ústavného súdu, a to jeho nezávislosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Posledné roky sa teoretici i praktici ústavného práva v Slovenskej republike (ďalej aj len „SR“) určite nemohli sťažovať na nedostatok „práce“. Boli sme svedkami nie len viacerých priamych novelizácií Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj len „Ústava“),[1 ]ale aj niekoľkých ústavno-politických konfliktov či iných ústavno-právne zaujímavých situácií. Pokiaľ ide o zmeny ústavného textu, Národná rada Slovenskej republiky (ďalej aj len „Národná rada“ alebo „NR SR“) do neho dost
Autor: doc. JUDr. Jozef Olej CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právo na osobnú slobodu je jedným z najzákladnejších ľudských práv a je priam bytostne späté s o samotnou ľudskou existenciou. Dôkazom uvedeného je celý doterajší historický vývoj v oblasti ľudských práv. Aj Ústava Slovenskej republiky venuje tejto problematike zvýšenú pozornosť, keď osobnú slobodu uvádza medzi základnými ľudskými právami. Autor vo svojom príspevku rozoberá súčasný právny stav, predovšetkým z pohľadu trestno-právnych predpisov. Dotýka sa predovšetkým takých inštitútov, akými sú predvedenie zadržanie podozrivého, zadržanie obvineného, zatýkací rozkaz, väzba a pod. Autor pri ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Právo na osobnú slobodu je jedným z najzákladnejších ľudských práv a je priam bytostne späté so samotnou ľudskou existenciou. Dôkazom uvedeného je aj zakotvenie práva na osobnú slobodu v jednom z prvých dokumentov obsahujúcich ľudské práva, a to v dokumente Magna Charta Libertatum, vydanej 15. júna 1215 na nátlak anglickej šľachty anglickým kráľom Jánom Bezzemkom. Magna Charta Libertatum v čl. 39 zakotvovala o. i. aj zákaz zadržania, uväznenia, zbavenia držby, postavenia mimo zákon a poslania
MENU