Nájdené právne články pre výraz: zadržanie podozrivej osoby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
3 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Rastislav Rondík
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok reaguje na problematiku zadržania podozrivej osoby príslušníkmi poriadkovej polície.

Sprievodný text: V pod­sta­te súh­la­sím s vy­čer­pá­va­jú­cim vý­kla­dom v roz­hod­nu­tí, kto­ré bo­lo zve­rej­ne­né, ale len vo vzťa­hu k pre­či­nom, kto­ré sú op­ráv­ne­ní vy­šet­ro­vať po­ve­re­ní prís­luš­ní­ci PZ, v rám­ci skrá­te­né­ho vy­šet­ro­va­nia. Pre­to­že ke­by mal byť za­dr­ža­ný pá­cha­teľ napr. zlo­či­nu lú­pe­že, tým pá­dom som to­ho ná­zo­ru, že by aký­koľ­vek prís­luš­ník PZ ok­rem vy­šet­ro­va­te­ľa PZ, ne­bol op­ráv­ne­ný up­lat­niť us­ta­no­ve­nie § 85 ods. 1 Tr. por., na­koľ­ko by tým „de fac­to“ za­čal tres­tné stí­ha­nie (ako neod­klad­ný, prí­pad­ne neo­pa­ko­va­teľ­ný úkon) v zne­ní § 199 ods. 4 Tr. zák. , kto­ré by ne­bol op­ráv­ne­ný za­čať v zmys­le us­ta­no­ve­nia § 200 ods. 4 Tr. por.. Te­da by bo­lo za­ča­té tres­tné stí­ha­nie vec­ne nep­rís­luš­ným po­li­caj­tom (prís­luš­ní­kom PZ) a ďal­šie na to nad­vä­zu­jú­ce pro­ces­né úko­ny by bo­lo ne­zá­kon­né.

Úryvok z textu:
K za­dr­ža­niu po­doz­ri­vej oso­by prís­luš­ní­kom po­riad­ko­vej po­lí­cie V pod­sta­te súh­la­sím s vy­čer­pá­va­jú­cim vý­kla­dom v roz­hod­nu­tí, kto­ré bo­lo zve­rej­ne­né http://www.prav­ne­lis­ty.sk/roz­hod­nu­tia/a491-pris­lus­ni­ci-po­riad­ko­vej-po­li­cie-mo­zu-ob­me­dzit-osob­nu-slo­bo­du-len-pod­la-85-ods-1-tr-por-a-nie-pod­la-85-ods-2-tr-por, ale len vo vzťa­hu k pre­či­nom, kto­ré sú op­ráv­ne­ní vy­šet­ro­vať po­ve­re­ní prís­luš­ní­ci PZ, v rám­ci skrá­te­né­ho vy­šet­ro
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Stručná informácia o tom ako bude v otázke zadržania podozrivej osoby príslušníkom poriadkovej polície postupovať Krajský súd v Bratislave až do prijatia zjednocujúceho výkladového stanoviska Najvyššieho súdu SR.

Úryvok z textu:
In­for­má­cia o pos­tu­pe Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve oh­ľad­ne za­dr­ža­nia po­doz­ri­vej oso­by prís­luš­ní­kom po­riad­ko­vej po­lí­cie. Tres­tnop­ráv­ne ko­lé­gium Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve sa zjed­no­ti­lo v tom, že po­li­cajt mô­že vy­ko­nať za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by iba pos­tu­pom pod­ľa § 85 ods. 1 Tr. por. Sa­moz­rej­me, pod­stat­ným tu bu­de ob­sa­ho­vé vy­me­dzenie zá­pis­ni­ce o za­dr­ža­ní a nie jej for­mál­ne pa­rag­ra­fo­vé ozna­če­nie. Kraj­ský súd v
Autor: Mgr. Matúš Kováč
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na teoretické i aplikačné problémy § 85 Trestného poriadku vo vzťahu k príslušníkom Policajného zboru, ktorí nie sú policajtmi v zmysle Trestného poriadku

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Právo na osobnú slobodu je jedným zo základných pilierov právneho štátu. Je priam nepredstaviteľné, aby toto právo v demokratickej spoločnosti nepožívalo výsostnú ochranu, prípadne bolo dodržiavané len formálne. Obmedzenie osobnej slobody pripúšťa tak zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava Slovenskej republiky“), ako aj zákon č. 301/2005 Z. z. (ďalej len „Trestný poriadok“). Téme obmedzenia
Autor: JUDr. Filip Vincent
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku venuje niektorým otázkam aktuálne účinnej právnej úpravy obmedzenia a pozbavenia osobnej slobody v Slovenskej republike. Stav de lege lata v Slovenskej republike porovnáva so stavom de lege lata v Českej republike, pričom na záver príspevku prezentuje niekoľko návrhov na zlepšenie aktuálne účinnej právnej úpravy v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Osobná sloboda predstavuje jedno z najvýznamnejších základných ľudských práv a slobôd. O osobnej slobode môžeme podľa niektorých autorov hovoriť ako o východisku alebo ako o zdroji všetkých ostatných základných ľudských práv aslobôd sohľadom na jej význam vsystéme základných ľudských práv a slobôd, pričom ostatné základné ľudské práva a slobody sa dajú charakterizovať ako konkrétne výrony tohto zdroja – osobn
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Príspevok hľadá odpoveď na otázku, ako má postupovať prokurátor, keď chce podať návrh na vzatie obvineného do väzby, ak zadržaný obvinený, pre zhoršený zdravotný stav, nie je schopný vypovedať a ani sa oboznámiť so svojimi právami

Sprievodný text: Pod­sta­tou toh­to prís­pev­ku je po­kus o zod­po­ve­da­nie otáz­ky, ako pos­tu­po­vať v prí­pa­doch, keď bol ob­vi­ne­ný for­mál­ne za­dr­ža­ný, pre­to­že sú tu dô­vo­dy väz­by a pro­ku­rá­tor chce po­dať návrh na vza­tie ob­vi­ne­né­ho do väz­by, av­šak ob­vi­ne­ný nie je schop­ný vy­po­ve­dať (v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní ob­vi­ne­né­ho) a to zo zdra­vot­ných dô­vo­dov, prí­pa­de nie je schop­ný ani prev­ziať uz­ne­se­nie o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia a oboz­ná­miť sa so svo­ji­mi prá­va­mi. S ta­kou­to si­tuáciou som sa v praxi už nie­koľ­kok­rát stre­tol (ako pro­ku­rá­tor a aj ako sud­ca), pri­čom ná­zo­ry na ďal­ší pro­ces­ný pos­tup pro­ku­rá­to­ra a sud­cu pre príp­rav­né ko­na­nie sa v tých­to prí­pa­doch vý­raz­ne rôz­nia.

Úryvok z textu:
Pod­sta­tou toh­to prís­pev­ku je po­kus o zod­po­ve­da­nie otáz­ky, ako pos­tu­po­vať v prí­pa­doch, keď bol ob­vi­ne­ný for­mál­ne za­dr­ža­ný, pre­to­že sú tu dô­vo­dy väz­by a pro­ku­rá­tor chce po­dať návrh na vza­tie ob­vi­ne­né­ho do väz­by, av­šak ob­vi­ne­ný nie je schop­ný vy­po­ve­dať (v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní ob­vi­ne­né­ho) a to zo zdra­vot­ných dô­vo­dov, prí­pa­de nie je schop­ný ani prev­ziať uz­ne­se­nie o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia a oboz­ná­miť sa so svo­ji­mi prá­va­mi.
Autor: npor. Bc. Ivan Brilla
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok reaguje na problematiku zadržania podozrivej osoby podľa § 85 ods. 1 Tr. por. a následnú diskusiu, pričom sa zaoberá aj problematikou vymedzenia príslušnosti policajtov podľa § 10 ods. 10 Tr. por.

Sprievodný text: Do­vo­lím si rea­go­vať na prís­pe­vok pá­na Ras­tis­la­va Ron­dí­ka ako aj na dis­ku­siu kto­rá k je­ho člán­ku pre­bie­ha­la a to kon­krét­ne vo vzťa­hu k prís­pev­ku pá­na Mi­cha­la So­bo­li­ča. Kon­šta­to­va­nie pá­na So­bo­li­ča je ,,de fac­to,, správ­ne a ne­mož­no s ním ne­súh­la­siť, po­kiaľ sa ad­re­sát prá­va bu­de prís­ne a strik­ne dr­žať us­ta­no­ve­ní vy­plý­va­jú­cich z vy­hláš­ky MV SR 648/2008 a § 10 ods. 10 TP. V rám­ci uve­de­nej prob­le­ma­ti­ky však chcem pou­ká­zaťaj na iné us­ta­no­ve­nia vy­jad­re­né v Tres­tnom po­riad­ku, kto­ré jed­noz­nač­ne me­dzi se­bou ne­ko­re­lu­jú a vní­mam ich ako is­tú ano­má­liu, resp. nez­rov­na­losť, kde nie je mož­né zá­mer zá­ko­no­dar­cu cel­kom jas­ne čí­tať.

Úryvok z textu:
Ná­zov člán­ku: Za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 / Tres­tné­ho po­riad­ku a vy­me­dzenie prís­luš­nos­ti po­li­caj­tov pod­ľa § 10 ods. 10 / Tres­tné­ho po­riad­ku, pri vy­ko­ná­va­ní roz­hod­nu­tí, opat­re­ní a úko­nov v tres­tnom ko­na­ní Do­vo­lím si rea­go­vať na prís­pe­vok pá­na Ras­tis­la­va Ron­dí­ka ako aj na dis­ku­siu kto­rá k je­ho člán­ku pre­bie­ha­la a to kon­krét­ne vo vzťa­hu k prís­pev­ku pá­na Mi­cha­la So­bo­li­ča. Kon­šta­to­va­nie pá­n
Autor: Lucia Bódišová
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Oslava právneho štátu (Právny štát z pohľadu teórie štátu a práva a medzinárodného práva)
Abstrakt: V súčasnej spoločnosti je pojem právny štát veľmi diskutovanou témou, a to nielen medzi právnymi expertmi, ale aj medzi laickou verejnosťou. Pojem „právny štát“ sa zvykne stotožňovať s pojmami ako „panstvo“ alebo „vláda práva.“ V common law (anglo-americkom systéme) sa v súvislosti s právnym štátom používa pojem „Rule of Law.“ Ako vyplýva z vyššie uvedeného citátu, Rule of Law patrí k jedným z najdôležitejších prvkov moderného štátu. Je vnímaný ako krehký, ale rozhodujúci vzor, ktorého sa ľudia dovolávajú vždy, keď štátna správa koná svojvoľne a utláčateľsky voči občanom daného štátu. Zásahy š ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Úvod V súčasnej spoločnosti je pojem právny štát veľmi diskutovanou témou, a to nielen medzi právnymi expertmi, ale aj medzi laickou verejnosťou. Pojem „právny štát“ sa zvykne stotožňovať s pojmami ako „panstvo“ alebo „vláda práva.“ V common law (anglo-americkom systéme) sa v súvislosti s právnym štátom používa pojem „Rule of Law.“ Ako vyplýva z vyššie uvedeného citátu, Rule of Law patrí k jedným z najdôležitejších prvkov moderného štátu. Je vnímaný ako krehký, ale rozhoduj
Autor: JUDr. Tomáš Matúška
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Úspešná realizácia trestného konania si vo všeobecnosti nevyhnutne vyžaduje zásahy do základných ľudských práv a slobôd. Právo na osobnú slobodu zaujíma v hierarchii základných ľudských práv a slobôd popredné miesto a je jedným z elementárnych predpokladov dôstojnej ľudskej existencie. Z tohto dôvodu si zásahy do práva na osobnú slobodu vyžadujú veľmi precízne vymedzenie podmienok a spôsobov, za akých a ktorými sa tak môže uskutočniť. Príspevok sa zaoberá tak východiskovými princípmi uplatňujúcimi sa pri obmedzovaní osobnej slobody ako základnej hodnoty v demokratickom a právnom štáte, ako aj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 OBMEDZENIE ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ZARUČENÝCH ÚSTAVOU Základné práva a slobody, ktoré sa zaručujú v Slovenskej republike, sú obsiahnuté vo viacerých prameňoch tak medzinárodného, ako aj vnútroštátneho charakteru. Dominantné postavenie v tejto oblasti majú medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré za splnenia v ústave vymedzených podmienok spolu s ústavou tvoria záväzné právne mantinely pre zásahy do základných práv a slobôd, ktoré príslušné orgány nesmú prekr
MENU