Nájdené právne články pre výraz: zaistenie peňažných prostriedkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
23 dokumentov
21 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Ingrida Papáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Zbor väzenskej a justičnej stráže tvorí ozbrojený zbor, ktorý plní svoje úlohy na úseku výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, pri ochrane a strážení objektov Zboru a pri ochrane a bezpečnosti súdnych objektov. Pri plnení služobného pomeru sa preto musí dbať na dodržiavanie ústavných princípov a v prípade, že dochádza k ich porušovaniu, musia voči takémuto porušeniu patrične zakročiť príslušné orgány. V príspevku sa autorka bude venovať jednotlivým ústavným princípom, ich reálnemu uplatňovaniu v praxi a v prípade ich nedodržiavania aj vyvodeniu zodpovednosti voči zodpovednému príslušníko ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zbor väzenskej a justičnej stráže tvorí samostatne fungujúcu jednotku, ktorá zabezpečuje nielen ochranu súdnych objektov a dohľad nad osobami vo výkone väzby a osobami vo výkone trestu odňatia slobody, ale aj jednotlivé úlohy v zmysle zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „ Zákon o ZVJS“). V § 4 ods.1 Zákona o ZVJS sa uvádza: „Zbor v rámci svojej pôsobnosti a) zabezpečuje výkon väzby a výkon trestu o
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa v stručnosti venuje spornej problematike týkajúcej sa zrušenia zaistenia peňažných prostriedkov na účte v banke a ich vrátenia poškodenej osobe.

Sprievodný text: V sú-vis-los-ti so za-is-te-ním pe-ňaž-ných pros-tried-kov je v praxi po-mer-ne spor-né, či pro-ku-rá-tor v príp-rav-nom ko-na-ní, res-pek-tí-ve pred-se-da se-ná-tu v ko-na-ní pred sú-dom mô-že dať prí-kaz ban-ke, aby za-is-te-né pe-ňaž-né pros-tried-ky na úč-te nap-rík-lad ob-vi-ne-né-ho za-sla-la na účet poš-ko-de-né-ho (t. j. na iný účet), na-koľ-ko z vy-ko-na-né-ho do-ka-zo-va-nia je zrej-mé, že ide o fi-nan-čné pros-tried-ky pa-tria-ce poš-ko-de-né-mu (nap-rík-lad správ-ca da-ne vy-pla-tí ob-vi-ne-né-mu nad-mer-ný od-po-čet na je-ho účet, pri-čom vy-pla-te-ný nad-mer-ný od-po-čet bol žia-da-ný neop-ráv-ne-ne a je nes-por-né, že ide o fi-nan-čné pros-tried-ky štá-tu, res-pek-tí-ve poš-ko-de-ný za-šle fi-nan-čné pros-tried-ky ob-vi-ne-né-mu, kto-rý ich od ne-ho vy-lá-kal pod-vod-ným spô-so-bom a je zrej-mé, že ide o fi-nan-čné pros-tried-ky pa-tria-ce poš-ko-de-né-mu, kto-ré sa do dis-po-zí-cie ob-vi-ne-né-ho dos-ta-li len v dôs-led-ku spá-chania tres-tné-ho či-nu).

Úryvok z textu:
V sú­vis­los­ti so za­is­te­ním pe­ňaž­ných pros­tried­kov je v praxi po­mer­ne spor­né, či pro­ku­rá­tor v príp­rav­nom ko­na­ní, res­pek­tí­ve pred­se­da se­ná­tu v ko­na­ní pred sú­dom mô­že dať prí­kaz ban­ke, aby za­is­te­né pe­ňaž­né pros­tried­ky na úč­te nap­rík­lad ob­vi­ne­né­ho za­sla­la na účet poš­ko­de­né­ho (t. j. na iný účet), na­koľ­ko z vy­ko­na­né­ho do­ka­zo­va­nia je zrej­mé, že ide o fi­nan­čné pros­tried­ky pa­tria­ce poš­ko­de­né­mu (nap­rík­lad správ­ca da­ne vy­pla­t
Autor: JUDr. Milan Hodás PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Boj proti terorizmu je jedným z najpálčivejších problémov dnešnej doby. Autor komentuje recentnú novelu Trestného poriadku zameranú na efektívnejšie využitie predbežných opatrení zameraných na zaistenie peňažných prostriedkov na účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo iných prostriedkov určených na spáchanie trestného činu, použitých na spáchanie trestného činu alebo prostriedkov, ktoré sú výnosom z trestnej činnosti. Pozornosť je venovaná aj opravným prostriedkom a prostriedkom slúžiacim na periodické preskúmanie odôvodnenosti zaistenia a komparatistike s českou právnou úpravou.

Úryvok z textu:
Dňa 1. januára 2010 nadobudla účinnosť v skrátenom legislatívnom konaní prijatá subtílna novela Trestného zákona a Trestného poriadku č. 576/2009 Z. z., ktorá predstavuje reflexiu na charakteristický problém dnešnej doby - boj proti terorizmu. Medzinárodný charakter problematiky spôsobuje ingerenciu osobitných medzinárodných subjektov - Financial Action Task Force[1] a Výbor Rady Európy Moneyval,[2] ktoré vypracúvajú odporúčania a medzinárodné štandardy pre oblasť boja proti praniu špinavých
MENU