Nájdené právne články pre výraz: zaistenie veci pri domovej prehliadke

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Lenka Vráblová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať inštitút domovej prehliadky vo vzťahu k veciam zaisteným počas domovej prehliadky z hľadiska zákonnosti a prípustnosti dôkazov v trestnom konaní. Príspevok sa zameriava predovšetkým na predmety, ktoré nie sú špecifikované v príkaze na domovú prehliadku, ale sú nájdené náhodne a majú trestný charakter. Danú problematiku príspevok skúma predovšetkým v kontexte extrémistickej trestnej činnosti a potenciálnych komplikácii v trestnom konaní v rámci tohto druhu kriminality.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V súvislosti s problematikou domovej prehliadky a zákonnosti a prípustnosti dôkazov z nej získaných bolo vedených množstvo odborných diskusií, a to na teoretickej úrovni trestnoprávnej vedy, ako aj na úrovni praktickej, napr. vo forme rozhodovacej činnosti súdov SR. V rámci príspevku sa prioritne venujeme analýze rozhodnutia Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 1 Tos 10/2012 zo dňa 14.02.2012, rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 2 To 102/2013 a pokynu generálnej p
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok prináša komentované rozhodnutie Krajského súdu v Žiline, ktoré sa týka posudzovania zákonnosti vykonávania domovej prehliadky, pričom úvodná poznámka prináša aj niektoré odlišné právne názory na posudzovanú problematiku.

Sprievodný text: Niž-šie v texte je uve-rej-ne-né kom-plet-né uz-ne-se-nie Kraj-ské-ho sú-du v Ži-li-ne sp. zn. 1Tos 10/2012 zo dňa 14.02.2012, kto-ré sa za-obe-rá veľ-mi za-ují-ma-vou a v sú-čas-nej do-be v od-bor-nej ve-rej-nos-ti čas-to dis-ku-to-va-nou prob-le-ma-ti-kou, kto-rá sú-vi-sí s vy-dá-va-ním prí-ka-zu na vy-ko-na-nie do-mo-vej pre-hliad-ky a so sa-mot-ným vy-ko-ná-va-ním do-mo-vej pre-hliad-ky. Pred-met-né roz-hod-nu-tie sa za-obe-rá. a) zá-kon-nos-ťou vy-ko-na-nia do-mo-vej pre-hliad-ky, ak prí-kaz na vy-ko-na-nie do-mo-vej pre-hliad-ky bol vy-da-ný na pod-kla-de ma-ni-pu-lač-né-ho pos-tu-pu po-lí-cie pri po-da-ní návr-hu na vy-da-nie prí-ka-zu na do-mo-vú pre-hliad-ku a b) zá-kon-nos-ťou vy-ko-na-nia do-mo-vej pre-hliad-ky, ak sa po-čas vy-ko-ná-va-nia do-mo-vej pre-hliad-ky náj-du zá-va-do-vé ve-ci, kto-ré ne-sú-vi-sia s tres-tným či-nom, pre kto-rý bo-la do-mo-vá pre-hliad-ka na-ria-de-ná a kto-rých hľa-da-nie a za-is-te-nie ne-bo-lo v prí-ka-ze na do-mo-vú pre-hliad-ku vy-me-dze-né.

Úryvok z textu:
Niž­šie v texte je uve­rej­ne­né kom­plet­né uz­ne­se­nie Kraj­ské­ho sú­du v Ži­li­ne sp. zn. 1Tos 10/2012 zo dňa 14.02.2012, kto­ré sa za­obe­rá veľ­mi za­ují­ma­vou a v sú­čas­nej do­be v od­bor­nej ve­rej­nos­ti čas­to dis­ku­to­va­nou prob­le­ma­ti­kou, kto­rá sú­vi­sí s vy­dá­va­ním prí­ka­zu na vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky a so sa­mot­ným vy­ko­ná­va­ním do­mo­vej pre­hliad­ky. Pred­met­né roz­hod­nu­tie sa za­obe­rá. a) zá­kon­nos­ťou vy­ko­na­nia do­mo­vej pre­hliad­ky, a
Autor: JUDr. Natália Hangáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok reflektuje zmeny v spoločnosti, preto upriamuje pozornosť na využívanie technológií pri páchaní trestných činov daňových. Poukazuje na zaistenie dôkazov nachádzajúcich sa v emailovej komunikácii alebo na vzdialenom dátovom úložisku tzv. cloude. Článok sa tiež zameriava na problematiku prípustnosti a použiteľnosti dôkazov získaných v trestnom konaní a ich následné použitie v daňovom konaní.

Úryvok z textu:
Natália Hangáčová[3] , Roman Lysina[4] Úvod Najmä pri trestných činoch daňových využívajú páchatelia rôzne inovatívne spôsoby ako sa vyhnúť vyvodeniu trestnej zodpovednosti. Čoraz častejšie sa stretávame s tým, že obchodné spoločnosti alebo jednotlivci využívajú na páchanie trestnej činnosti internet, prípadne dátové úložiská. Prílohou emailu môže byť faktúra alebo aj iný daňový doklad dôležitý na vyvodenie trestnej zodpovednosti za niektorý z trestných činov daňových. V poslednej dobe za
MENU