Nájdené právne články pre výraz: zakladateľská zmluva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

58 dokumentov
9 dokumentov
120 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Matej Mikuláš
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá analýzou sukcesívneho založenia akciovej spoločnosti a priblížením úkonov spojených s týmto spôsobom založenia. Obsahom práce je aj definícia cenných papierov vydávaných akciovou spoločnosťou, charakteristika práv a povinností vyplývajúcich z upísania akcií spolu so zápisom vzniknutej spoločnosti do obchodného registra.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Akciová spoločnosť ako jedna z obchodných spoločností upravených v Obchodnom zákonníku, predstavuje neodmysliteľnú súčasť obchodného práva. Vzhľadom na značnú komplikovanosť spojenú či už s organizáciou akciovej spoločnosti alebo s jej založením si vyžaduje najrozsiahlejšiu právnu úpravu. Cieľom tejto práce je priblíženie procesu sukcesívneho založenia akciovej spoločnosti, teda založenie spoločnosti na základe výzvy na upisovanie akcií a úkonov spojených s týmto spôsobom z
Autor: JUDr. Dominika Marčoková Becková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Otázka štruktúrovania a delegácie rozhodovacích právomocí v jednotlivých formách obchodných spoločnosti je pomerne diskutovanou témou. Ekonomický dôvodom vytvárania obchodných spoločností je podnikateľský zámer zakladataľov, ktorí vytvorením obchodnej spoločnosti dávajú, len právnu formu, v ktorej sa bude podnikateľský zámer realizovať. Právna úprava umožňuje vytvoriť takú obchodnú spoločnosť, ktorá by svojimi parametrami čo najlepšie zodpovedala konkrétnemu podnikateľskému zámeru. Obchodný zákonník upravuje štyri formy obchodných spoločností : verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločno ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Otázka štruktúrovania a delegácie rozhodovacích právomocí v jednotlivých formách obchodných spoločnosti je pomerne diskutovanou témou. Ekonomický dôvodom vytvárania obchodných spoločností je podnikateľský zámer zakladataľov, ktorí vytvorením obchodnej spoločnosti dávajú, len právnu formu, v ktorej sa bude podnikateľský zámer realizovať. Právna úprava umožňuje vytvoriť takú obchodnú spoločnosť, ktorá by svojimi parametrami čo najlepšie zodpovedala konkrétnemu podnikateľskému zám
Autor: JUDr. Barbora Grambličková PhD. LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zameriava na analýzu § 217a Obchodného zákonníka, ktorý bol do Obchodného zákonníka uvedený zákonom č. 264/2017 Z. z. a dotýka sa úpravy regulácie financovania kapitálových spoločností prostredníctvom kapitálových fondov. Cieľom príspevku je najmä analýza predmetného ustanovenia s ohľadom na podmienky vytvorenia kapitálových fondov, ich použitia a možného rozdelenia medzi spoločníkov/akcionárov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Kapitálová spoločnosť môže byť financovaná prostredníctvom vlastných zdrojov (vlastné imanie, equity) alebo prostredníctvom cudzích zdrojov (dlhové financovanie, debt). Cieľom tohto príspevku je analyzovať financovanie kapitálových spoločností prostredníctvom vlastných zdrojov, a to konkrétne prostredníctvom kapitálových fondov s ohľadom na ostatnú novelu zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) zákonom č. 264/2017 Z. z.,
Autor: JUDr. Petra Haladejová Preinerová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Predkladaný príspevok poukazuje na vzťah (spolupôsobenie) práva Európskej únie a právneho poriadku Slovenskej republiky; na ich vzájomnú prepojenosť a podmienenosť, a to najmä v kontexte Lisabonskej zmluvy. Zároveň mapuje pôsobenie Národnej rady Slovenskej republiky jednak v rámci európskej normotvorby a jednak v oblasti vlastnej (vnútroštátnej) tvorby práva. Korelácia oboch komparovaných právnych poriadkov je objasnená prostredníctvom základných princípov (zásad) práva Európskej únie - predovšetkým supranacionality a subsidiarity.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vstupom Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „SR“) do Európskej únie (ďalej aj len ako „EÚ) dňom 1. máj 2004 sa stali pre ňu záväznými ustanovenia pôvodných zmlúv a aktov Drijatých orgánmi Európskych spoločenstiev, resp. EÚ, a to v zmysle čl. 2 ods. 2 Aktu o pristúpení495. SR tak prevzala celé komunitárne, ako aj úniové právo. Ústavnoprávna opora v rámci prípravy SR na členstvo v EÚ bola vytvorená ústavným zákonom č. 90/2001 Z.z - konkrétne čl. 7 ods. 2 prvá veta zafixoval prenos
Autor: JUDr. Anton Ukropec
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V tomto článku autor poukazuje na niektoré odlišnosti v právnej úprave akciovej spoločnosti v SR a ČR, Výklad sa venuje predovšetkým založeniu a vzniku akciovej spoločnosti, orgánom spoločnosti, systémom vnútornej štruktúry spoločnosti, Článok poukazuje tiež na osobitné práva kvalifikovaných akcionárov a tiež aj na špecifický spôsob voľby členov orgánov spoločnosti prostredníctvom kumulatívneho hlasovania akcionárov,

Úryvok z textu:
Založenie a vznik spoločnosti Proces vzniku obchodných spoločností nie je jednoduchý, ale naopak pozostáva z viacerých štádií, v ktorých je nutné vykonať určité úkony potrebné na to, aby spoločnosť mohla nielen vzniknúť, ale aj reálne fungovať. Vzhľadom na to, že ide o problematiku relatívne obsiahlu, poukázané bude len na niektoré aspekty týkajúce sa založenia a vzniku akciovej spoločnosti vykazujúce odlišnosti od novej českej právnej úpravy, ktorá sa dotkla aj ďalších otázok týkajúcich
Autor: Juraj Göbl
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V zmysle § 3 odsek 1 Notárskeho poriadku notárskou činnosťou (v užšom zmysle slova) je a) spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, b) osvedčovanie právne významných skutočností, c) konania vo veciach notárskych úschov a d) úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov.

Úryvok z textu:
V zmysle § 3 odsek 1 Notárskeho poriadku notárskou činnosťou (v užšom zmysle slova) je a) spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, b) osvedčovanie právne významných skutočností, c) konania vo veciach notárskych úschov a d) úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov. V tomto príspevku načrtnem podstatné rozdiely medzi tradičnými notárskymi úkonmi uvedenými pod písm. a) a b) vyššie, teda medzi spisovaním a vydávaním listín o právnych úkonov (solemniz
Autor: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Centrálna banka štátu zaujímala počas existencie Slovenskej republiky nezastupiteľné postavenie ako emisná banka a v súčasnosti najmä ako orgán dohľadu nad finančným trhom. V tejto súvislosti je dôležité garantovanie jej nezávislosti, ktorá je však limitovaná rešpektovaním ústavných práv v rámci jej rozhodovacej činnosti. Okrem toho ide o orgán verejnej moci, ktorý disponuje významnou legislatívnou právomocou. Príspevok sa venuje prvkom ústavne garantovanej nezávislosti a legislatívnej právomoci NBS ako aj dopadu judikatúry na niektoré zákonné kompetencie NBS.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) vznikla v relatívne krátkom čase a okolnosti jej vzniku boli podmienené mimoprávnymi skutočnosťami – spoločensko-ekonomickou situáciou v roku 1992, ktorá anticipovala rozdelenie ČSFR.[2] Postavenie NBS ako centrálnej banky štátu je právne zakotvené predovšetkým v čl. 56 Ústavy Slovenskej republiky (č. 460/1992 Zb.) (ďalej len „Ústava SR“). Tento článok obsahuje 3 odseky, v ktorých ustanovuje, že v prípade NBS[3] ide o nezávislú centráln
Autor: JUDr. Barbora Grambličková PhD. LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať prípady, v ktorých súdna moc zasahuje do zmluvnej slobody zakladateľov obchodnej spoločnosti. Osobitná pozornosť bude venovaná limitom zmluvnej slobody v obchodnom práve s dôrazom na ochranu dobrých mravov, poctivého obchodného styku a zákazu zneužitia práva.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na medzinárodnej, európskej aj národnej úrovni je možné pozorovať vznik nových spoločností s vysokým inovačným potenciálom vo sfére vedy, výskumu a inovácií, a to najmä v podobe start-up alebo spin-off spoločností. V prípade start-up spoločností sa jedná najčastejšie o entity (i) s inovačným a rastovým potenciálom, (ii) s vysokou rizikovosťou a (iii) jadrom existencie týchto spoločností je duševné vlastníctvo, na ktoré sa nevzťahuje zamestnanecký režim ochrany duševného vlastní
Autor: prof. JUDr. Tomáš Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Pojem právnickej osoby je z hľadiska štruktúry systémovo zložitý integrovaný fenomén, ktorý je skúmaný a študovaný celou skupinou vedných odvetví. Preto je potrebné právnickú osobu vnímať ako komplexný spoločenský fenomén, ktorý vznikol v určitých spoločenských podmienkach a plnil, a do budúcnosti i bude plniť, svoje spoločenské poslanie. V článku analyzujem doktrínu piercing the corporate veil, ktorej primárnym účelom je princíp ochrany veritelov a o.i. analyzujem trest zrušenia právnickej osoby v kontexte zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Úryvok z textu:
Úvod Medzi spoločnosti sa v minulosti zaraďovali cechy, ktoré vznikali v mestách ako združenia remeselníkov (neskôr aj obchodníkov). Cechy boli známe v tejto podobe v celej strednej Európe, pričom táto ustanovizeň k nám nebola prenesená ako hotová inštitúcia nemeckým právom, ale vyvinula sa už na tunajšej pôde stálym pôsobením nemeckého vplyvu. Členstvo v cechu sa pôvodne nadobúdalo pristúpením a prijatím, ktoré bolo neskôr čím ďalej tým viac sprísňované, lebo cechoví majstri bránili svo
Autor: Mgr. Kinga Alakszová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V príspevku sa autorka zaoberá s akciou ako cenným papierom. Príspevok je z obsahového hľadiska možné členiť na dve časti. Kým v prvej časti autorka sa stručne venuje pojmu cenné papiere, v druhej časti sa zameriava na akciu ako cenný papier.

Úryvok z textu:
1 CENNÝ PAPIER Legálnu definíciu cenného papiera zaviedol zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách (ďalej len „zákon o cenných papieroch“). Pôvodný zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch neobsahoval legálnu definíciu cenného papiera, avšak zákonodarca v § 1 ods. 1 taxatívne vymedzil sústavu cenných papierov. Pojem cenný papier je v teórii charakterizovaný dvoma znakmi. Prvým znakom je, že cenný papier má charakter hmotného substrátu, teda je písomne z
MENU