Nájdené právne články pre výraz: základné práva a slobody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 149

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

340 dokumentov
4420 dokumentov
641 dokumentov
38 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Martin Blaha
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Informačná spoločnosť a medzinárodné právo
Abstrakt: Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement; ďalej len “ACTA“)1 je medzinárodná zmluva, ktorej vytvorenie bolo motivované reálnym alebo len subjektívne vnímaným nedostatkom progresu vo vynucovaní práv duševného vlastníctva (ďalej len “PDV“) v medzinárodnom prostredí. Oficiálne rokovania o zmluve začali v októbri 2007 a boli ukončené po 11 kolách rokovaní v Októbri 2010 v Tokiu, Japonsko. Stranami rokovaní a neskôr signatármi boli Austrália, Kanada, Kórejská republika, Maroko, Nový Zéland, Singapur, Švajčiarsko, Mexiko, Spojené Štáty Americké a Európska Ú ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement; ďalej len “ACTA“)1 je medzinárodná zmluva, ktorej vytvorenie bolo motivované reálnym alebo len subjektívne vnímaným nedostatkom progresu vo vynucovaní práv duševného vlastníctva (ďalej len “PDV“) v medzinárodnom prostredí.[1] [2] Oficiálne rokovania o zmluve začali v októbri 2007 a boli ukončené po 11 kolách rokovaní v Októbri 2010 v Tokiu, Japonsko. Stranami rokovaní a neskôr signatármi boli Austrália,
Autor: JUDr. Lukáš Skurka
Univerzita: Právne listy
Abstrakt: Cieľom tohto článku je hľadanie odpovedí na tieto otázky: Môže vláda svojím uznesením obmedzovať základné práva a slobody? Ak áno, na základe akého právneho predpisu? Akú povahu má takéto uznesenie vlády? Musí občan splniť povinnosť stanovenú takýmto obmedzujúcim uznesením vlády a ak áno, ktorý právny predpis mu takúto povinnosť ukladá?

Úryvok z textu:
Vlá­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky prik­ro­či­la k pri­jí­ma­niu uz­ne­se­ní, kto­rý­mi s účin­nos­ťou od 13. ok­tób­ra 2020 v rám­ci vy­hlá­se­né­ho nú­dzo­vé­ho sta­vu ob­me­dzi­la up­lat­ňo­va­nie ús­ta­vou ga­ran­to­va­né­ho prá­va po­koj­ne sa zhro­maž­ďo­vať. Ten­to práv­ny stav od uve­de­né­ho dňa tr­vá s rôz­ny­mi mo­di­fi­ká­cia­mi dod­nes. Me­dzi laic­kou i práv­nic­kou od­bor­nou ve­rej­nos­ťou sa ve­dú dis­ku­sie o práv­nej po­va­he tých­to uz­ne­se­ní, o ich zá­väz­nos­ti a vy­nú­t
Autor: doc. JUDr. MUDr. Daniel Šmihula PhD. Dr.Iur.
Univerzita: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Záchrana stroskotancov a iných osôb na mori je považované na základe medzinárodnoprávnej obyčaje za historicky veľmi starobylú povinnosť, ktorá bola vnímaná takmer automaticky a bez možných výnimiek. Potvrdená bola aj zmluvne a to najmä Medzinárodným dohovorom o ochrane ľudských životov na mori z roku 1914 (SOLAS, aktuálna verzia z r. 1974 s viacerými novelizáciami, Reg. č. V/33.1) a Dohovorom o morskom práve (1982, č. 98/1) a pod... Táto povinnosť bola v nedávnej dobe v súvislosti masovou migračnou vlnou cez Stredozemné more v r. 2014-16 na úrovni rôznych populistických vyjadrení a v rôznych ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Európa približne v rokoch 2013-1017 čelila vysokej vlne ilegálnej migrácie cez Stredozemné more. Vrchol táto migračná vlna dosiahla v roku 2015 – až okolo jedného milióna ľudí.[1] Člny preplnené migrantmi a tragická smrť mnohých z nich vyvolávali spočiatku súcit a následne výzvy na ich záchranu a poskytnutie pomoci. (Ročne podľa Vysokého komisára OSN pre utečencov hynulo na mori okolo 2500-3500 migrantov. [2]) Krajiny EÚ a NATO okrem bežných záchranných opatrení spustili
Autor: JUDr. Martina Chmurová
Udalosť: Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty
Abstrakt: Pre Európsku úniu (ďalej ako „EÚ") a tiež aj pre právo EÚ je charakteristická dynamickosť vývoja. Na jednej strane dochádza k zmenám povahy, pôsobnosti a právomoci EÚ a súčasne sa mení aj charakter a účinky práva EÚ. Posledným veľkým vývojovým míľnikom bolo bezpochyby prijatie Lisabonskej zmluvy, resp. vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti dňa 01. decembra 2009. Táto zmluva mení a dopĺňa zmluvy o EÚ a Európskom spoločenstve (ďalej ako „ES"), pričom Únii poskytuje nový právny rámec a nové nástroje.

Úryvok z textu:
Pre Európsku úniu (ďalej ako „EÚ") a tiež aj pre právo EÚ je charakteristická dynamickosť vývoja. Na jednej strane dochádza k zmenám povahy, pôsobnosti a právomoci EÚ a súčasne sa mení aj charakter a účinky práva EÚ. Posledným veľkým vývojovým míľnikom bolo bezpochyby prijatie Lisabonskej zmluvy,[1] [2] resp. vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti dňa 01. decembra 2009. Táto zmluva mení a dopĺňa zmluvy o EÚ a Európskom spoločenstve[3] (ďalej ako „ES"), pričom Únii poskytuje nový právny rám
Autor: Ondrej Tencer
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Medzinárodné súdnictvo a medzinárodné právo.
Abstrakt: V tomto príspevku sa budem snažiť v skratke priblížiť ľudské práva, ich ochranu, mechanizmy ochrany a dôvody ich vzniku. V histórii ľudstva téma ľudských práv skloňuje nespočetne mnoho krát. Vo všetkých dobách sa našli osoby, ktoré sa zaoberali koncepciou ľudských práv a to v najrozmanitejších situáciách, v rôznych historických podmienkach a z hľadiska rôznych vedných odborov. Ide o prvoradú problematiku v oblasti vnútornej politiky každého štátu, ale i o závažný problém medzinárodného významu. Ak chceme poznať mechanizmy ochrany ľudských práv, musíme najprv poznať dejiny pojmu ľudských práv.

Úryvok z textu:
Úvod V tomto príspevku sa budem snažiť v skratke priblížiť ľudské práva, ich ochranu, mechanizmy ochrany a dôvody ich vzniku. V histórii ľudstva téma ľudských práv skloňuje nespočetne mnoho krát. Vo všetkých dobách sa našli osoby, ktoré sa zaoberali koncepciou ľudských práv a to v najrozmanitejších situáciách, v rôznych historických podmienkach a z hľadiska rôznych vedných odborov. Ide o prvoradú problematiku v oblasti vnútornej politiky každého štátu, ale i o závažný problém medzin
Autor: Martin Faix
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Regionalizmus Stav-Východiská-Perspektívy
Abstrakt: Proces vzniku subregionálnych, či lokálnych mechanizmov na ochranu ľudských práv na africkom kontinente je súčasťou obecnejšieho trendu v medzinárodnom spoločenstve a v medzinárodnom práve, kedy kultúrna, náboženská, politická blízkosť, ale i nutnosť hospodárskej a politickej kooperácie štátov určitého regiónu a ďalšie aspekty sa odrážajú vo vzniku medzinárodnoprávnych partikularizmov, často vo forme subregionálnych medzinárodných, či dokonca supranacionálnych organizácií. Práve kvantitatívny nárast takýchto foriem medzinárodnej spolupráce v posledných dekádach je charakteristický pre afric ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
9.1       Nárast počtu subregionálnych mechanizmov na ochranu ľudských práv   Proces vzniku subregionálnych, či lokálnych[1] mechanizmov na ochranu ľudských práv na africkom kontinente[2] je súčasťou obecnejšieho trendu v medzinárodnom spoločenstve a v medzinárodnom práve, kedy kultúrna, náboženská, politická blízkosť, ale i nutnosť hospodárskej a politickej kooperácie štátov určitého regiónu a ďalšie aspekty sa odrážajú vo vzniku medzinárodnopráv
Autor: JUDr. Ľudmila Pošiváková
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Regionalizmus Stav-Východiská-Perspektívy
Abstrakt: Úloha regionalizmu v oblasti ochrany ľudských práv spočíva, okrem iného, odkazujúc na zakladajúce zmluvy jednotlivých súdnych alebo kvázi-súdnych orgánov regionálnych organizácií, v posilnení ochrany ľudských práv, ktorá bola stanovená na medzinárodnej úrovni (napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá na pôde OSN). Ide najmä o zabezpečenie vydania a následnej vymožiteľnosti rozhodnutia súdneho alebo kvázi- súdneho regionálneho orgánu, ktorý konštatoval porušenie ľudských práv a následne stanovil i proces ich nápravy. Prejavuje sa tak i snaha o posilnenie medzinárodného Rule of Law, ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úloha regionalizmu v oblasti ochrany ľudských práv spočíva, okrem iného, odkazujúc na zakladajúce zmluvy jednotlivých súdnych alebo kvázi-súdnych orgánov regionálnych organizácií, v posilnení ochrany ľudských práv, ktorá bola stanovená na medzinárodnej úrovni (napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá na pôde OSN). Ide najmä o zabezpečenie vydania a následnej vymožiteľnosti rozhodnutia súdneho alebo kvázi- súdneho regionálneho orgánu, ktorý konštatoval porušenie ľudských práv a
Autor: JUDr. Ľudmila Pošiváková
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Regionalizmus Stav-Východiská-Perspektívy
Abstrakt: Úloha regionalizmu v oblasti ochrany ľudských práv spočíva, okrem iného, odkazujúc na zakladajúce zmluvy jednotlivých súdnych alebo kvázi-súdnych orgánov regionálnych organizácií, v posilnení ochrany ľudských práv, ktorá bola stanovená na medzinárodnej úrovni (napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá na pôde OSN). Ide najmä o zabezpečenie vydania a následnej vymožiteľnosti rozhodnutia súdneho alebo kvázi- súdneho regionálneho orgánu, ktorý konštatoval porušenie ľudských práv a následne stanovil i proces ich nápravy. Prejavuje sa tak i snaha o posilnenie medzinárodného Rule of Law, ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úloha regionalizmu v oblasti ochrany ľudských práv spočíva, okrem iného, odkazujúc na zakladajúce zmluvy jednotlivých súdnych alebo kvázi-súdnych orgánov regionálnych organizácií, v posilnení ochrany ľudských práv, ktorá bola stanovená na medzinárodnej úrovni (napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá na pôde OSN). Ide najmä o zabezpečenie vydania a následnej vymožiteľnosti rozhodnutia súdneho alebo kvázi- súdneho regionálneho orgánu, ktorý konštatoval porušenie ľudských práv a
Autor: Peter Koromház
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Oslava právneho štátu (Právny štát z pohľadu teórie štátu a práva a medzinárodného práva)
Abstrakt: Ľudské práva a ich dodržiavanie sú neoddeliteľne späté s existenciou právneho štátu. Právny štát sa nestáva právnym len jednoduchým konštatovaním zakotveným v znení ústavy. História pozná mnoho momentov, keď sa priznávanie ľudských práv a ich následné dodržiavanie ocitalo na zošikmenej ploche aj v takých štátoch, ktoré sa navonok tvárili ako právne. Práve dodržiavanie a účinná ochrana ľudských práv robia z formálne vymedzeného právneho štátu naozaj právny štát. Prečo je tomu tak zistíme len vtedy, ak pochopíme ich pravú podstatu a uvedomíme si ich význam.

Úryvok z textu:
1.   Úvod   Ľudské práva a ich dodržiavanie sú neoddeliteľne späté s existenciou právneho štátu. Právny štát sa nestáva právnym len jednoduchým konštatovaním zakotveným v znení ústavy. História pozná mnoho momentov, keď sa priznávanie ľudských práv a ich následné dodržiavanie ocitalo na zošikmenej ploche aj v takých štátoch, ktoré sa navonok tvárili ako právne. Práve dodržiavanie a účinná ochrana ľudských práv robia z formálne vymedzeného právneho štátu naozaj právny štát. P
Autor: JUDr. Ing. PhDr. Michael Siman DEA
Udalosť: 10 rokov v EÚ: Vzťahy, otázky, problémy
Abstrakt: Na tému pristúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) sa diskutuje už viac ako tridsať rokov. Táto diskusia viedla k prijatiu stanoviska 2/94, v ktorom Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) konštatoval, že bývalé Európske spoločenstvo nedisponovalo v tom čase prenesenou právomocou zo strany členských štátov v oblasti ľudských práv, a preto nemohlo pristúpiť k Dohovoru. Po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti (1. decembra 2009) novelizované znenie článku 6 ods. 2 Zmluvy o EÚ nielenže poskytuje právny základ ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Na tému pristúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) sa diskutuje už viac ako tridsať rokov. Táto diskusia viedla k prijatiu stanoviska 2/94,[1] [2] v ktorom Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) konštatoval, že bývalé Európske spoločenstvo nedisponovalo v tom čase prenesenou právomocou zo strany členských štátov v oblasti ľudských práv, a preto nemohlo pristúpiť k Dohovoru. Po vstupe Lisabonskej
MENU