Nájdené právne články pre výraz: základné práva obvineného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

105 dokumentov
67 dokumentov
37 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Lukáš Turay
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predmetný článok sa venuje právu na obhajobu a poukazuje na niektoré nejasnosti v aplikačnej praxi OČTK a súdov. Právo na obhajobu je najvýznamnejším právom, ktorým obvinený disponuje. Je mimoriadne dôležité, aby sa orgány činne v trestnom konaní zasadzovali za spravodlivé uplatňovanie všetkých procesných práv, ktoré obvinenému prináležia.

Úryvok z textu:
  1. Úvod V súčasnosti, sa čím ďalej tým viac dostáva do popredia právo obetí trestného činu (respektíve poškodeného). Napriek moderným trendom, nemožno rezignovať na postavenie obvineného, ktorý je stále alfou a tiež omegou trestného konania. O zásahu do jeho základných ľudských práv a slobôd sa vedie trestné konanie. Osoba voči ktorej sa vedie trestné stíhanie je subjektom a v konečnom dôsledku aj stranou v rámci konania pre
Autor: JUDr. Peter Čopko
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právo na obhajobu je nepochybne jedným z najvýznamnejších práv človeka, občana. Túto skutočnosť potvrdzuje jeho zakotvenie do najvýznamnejších medzinárodných i vnútroštátnych noriem, kodifikujúcich základné ľudské, občianske práva. Jeho normatívnemu vyjadreniu, venuje autor pozornosť v úvodnej časti svojho príspevku. Významu obhajoby vykonávanej obhajcom, ako jednému z práv napĺňajúcich právo na obhajobu, predovšetkým v prípravnom konaní venuje autor pozornosť v ďaľšej časti. Súčasne sa pokúsil poukázať na osobitosť tohto štádia trestného konania v podmienkach právnej úpravy Slovenskej repu ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Jednou z vážnych a ťaživých situácií, v ktorých sa človek počas svojho života môže ocitnúť, je situácia, keď príslušné orgány štátu začnú viesť proti tejto osobe trestné konanie pre podozrenie, resp.obvinenie zo spáchania trestného činu. Bezprostredným následkom je spravidla závažná zmena v doterajšom živote jednotlivca, častokrát obmedzenie jeho inak ústavou garantovaných práv a slobôd - osobnej slobody, nedotknuteľnosti obydlia, tajomstva dopravovaných správ a pod. Znam
Autor: JUDr. Jolana Fuchsová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom príspevku je zhrnúť pohľad Ústavného súdu SR na základné právo jednotlivca na osobnú slobodu podľa čl. 17 Ústavy SR a článku 5 Dohovoru, nakoľko ide o jednu z najvýznamnejších slobôd. Zároveň príspevok poukazuje na problematike tzv. väzobných sťažností na dva spôsoby reflexie judikatúry Ústavného súdu SR. Ide jednak o reflexiu judikatúry Ústavného súdu SR v legislatíve a jednak v rozhodovacej praxi všeobecných súdov.

Úryvok z textu:
Článok 17 Ústavy SR (ďalej aj „ústava“) a článok 5 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj „Dohovor“) zakotvujú základné právo jednotlivca na osobnú slobodu. Ide o jednu z najvýznamnejších slobôd. Rovnako obsahujú aj presne vymedzené podmienky, za ktorých je možné osobnú slobodu obmedziť.[1]            Najzávažnejším procesným zásahom do práv obvineného, prípadne podozrivého je zásah do jeho osobnej slobody, t. j. jeho zadržanie,
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Pohľad do novšej histórie právnej úpravy tlmočníkov vedie k zisteniam, že k relevantnej právnej úprave na našom území patrili dvorský dekrét zo dňa 22. decembra 1835 č. 109 sb. z.s. o súdnych tlmočníkoch a neskoršie nariadenie č. 58.600/1916 I.M. o súdnych tlmočníkoch, ktoré platili až do 16. júna 1949, kedy nadobudol účinnosť prvý zákon komplexnejšie v našich novodobých dejinách upravujúci túto problematiku, t. j. zákon č. 167/1949 Zb. o stálych prísažných znalcoch a tlmočníkoch.

Úryvok z textu:
Aktuálne trestné konanie v Slovenskej republike sa okrem iného vyznačuje aj postupným nárastom trestných vecí, v ktorých sa vyskytuje ich medzinárodný aspekt. Toto tvrdenie vychádza napr. z počtu stíhaných cudzincov v Slovenskej republike za roky 2011-2013 podľa štatistických prehľadov Generálnej prokuratúry SR. Tieto kvantitatívne ukazovatele v roku 2011 predstavujú číslo 1107, v roku 2012 – 1219 a v roku 2013 – 1242, čo naznačuje ročný stúpajúci trend týchto ukazovateľov. Pre úplnosť dodáva
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V predkladanom príspevku sa autor sústreďuje na analýzu v odbornej literatúre v zásade málo spracovanej témy, ktorou je história prekladu a tlmočenia v trestnom konaní. Pri spracovávaní tejto témy volí širší pohľad a približuje v tomto kontexte aj súvisiace historické fakty. Venuje sa nielen jednotlivým trestným poriadkom, počnúc zák. čl. XXXIII/1986, ale aj ďalším právnym normám, počnúc zmienkou o dvorskom dekréte č. 109/1835 sb. z. o súdnych tlmočníkoch. Dochádza k záveru o bohatej právnej úprave tejto problematiky v jej historickom kontexte a o vyhovujúcej aktuálnej legislatíve.

Úryvok z textu:
Aktuálne trestné konanie v Slovenskej republike sa okrem iného vyznačuje aj postupným nárastom trestných vecí, v ktorých sa vyskytuje ich medzinárodný aspekt. Toto tvrdenie vychádza napr. z počtu stíhaných cudzincov v Slovenskej republike za roky 2011-2013 podľa štatistických prehľadov Generálnej prokuratúry SR. Tieto kvantitatívne ukazovatele v roku 2011 predstavujú číslo 1107, v roku 2012 - 1219 a v roku 2013 - 1242, čo naznačuje ročný stúpajúci trend týchto ukazovateľov. Pre úplnosť do
MENU