Nájdené právne články pre výraz: základné zásady správy daní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

89 dokumentov
7 dokumentov
546 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Karin Prievozníková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom príspevku je zhodnotiť aplikáciu inštitútu zákazu zneužitia práva pri správe daní so zameraním sa na jeho komlexné aspekty aj vzhľadom na doterajšiu judikatúru k uvedenej problematike. Zároveň sa autorka zamyslela nad samotným prínosom uvedeného inštitútu, keďže síce nebol explicitne vyjadrený v Daňovom poriadku, ale súdy ho aplikujú v rámci súdnej praxe už niekoľko rokov.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Ustanovenia procesných kódexov upravujúce základné zásady konania, či už súdov alebo orgánov verejnej správy, nebývajú predmetom častých legislatívnych zmien. Relatívna stabilita zásad konania nepochybne súvisí s tým, že ho charakterizujú v jeho podstate, ktorá sa obvykle nemení v prípadoch, kedy dochádza k parciálnym zmenám v postupe príslušných orgánov a účastníkov konania. Inak tomu nie je ani v prípade daňového práva, ktorého právne predpisy pravidelne každoročne podliehajú
Autor: JUDr. Jozef Sábo PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok sa zaoberá historickými rozhodnutiami Nejvyššího správního soudu so sídlom v Prahe týkajúcich sa zákonnosti dokazovania v daňových veciach. V predmetnej rozhodovacej činnosti vyjadril Nejvyšší správní soud prísne kritériá pre uplatňovanie informačnej povinnosti zo strany správcov dane pre daňové subjekty. Článok približuje súčasnú informačnú povinnosť pri správe daní tak, ako je zakotvená v zákone č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok). Hlavným cieľom príspevku je analyzovať dôležitosť informačných povinností správcov dane pre efektívne uplatnenie práv daňových subjektov týkaj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Prvá časť tohto článku sa zaoberá historickým exkurzom rozhodovacej činnosti Nejvyššího správního soudu so sídlom v Prahe (ďalej „N.s.s.“) v období predvojnového Československa. N.s.s. bol zriadený zákonom č. 3/18 Sb. z. a n., podľa ktorého pre celé územie Československej republiky sa zriaďuje N.s.s. so sídlom v Prahe (§ 1). Tento zákon prevzal s určitými, nie zásadnými, zmenami rakúsky zákon o zriadení správneho súdneho dvora č. 36 ř. z. z roku 1876 (ďalej len „zákon č. 3/18 S
Autor: JUDr. Ing. Dušan Hesek CSc., LLM
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V tomto príspevku sa zaoberáme zásadou zákazu zneužitia práva v oblasti daní v spojení s jej vplyvom na sekundárne povinnosti fyzických a právnických osôb. Táto sekundárna zodpovednosť predstavuje sankcie v oblasti administratívneho (daňového) trestania a trestnoprávneho trestania. Administratívne (daňové) trestanie zneužívajúcich konaní je dané na základe absolútnej objektívnej zodpovednosti fyzických a právnických osôb v daňovom procese. Podľa nášho názoru, trestnoprávne trestanie zneužívajúcich konaní nie je možné na základe trestnoprávnej zásady “Nullum crimen sine lege”.

Úryvok z textu:
ÚVOD Zásada zákazu zneužitia práva v oblastí daní je v právnom poriadku slovenskej republiky de lege lata s účinnosťou od 1. januára 2014, a to zákonom č. 435/2013 Z. z.1 Od počiatku vyvolávala pozornosť a záujem zo strany odbornej verejnosti s kladnými postojmi ale aj postojmi odmietavými a kritickými. Kontroverznosť[1] [2] zásady zneužitia práva v oblasti daňového práva Slovenskej republiky bola našou hlavnou pohnútkou pre spracovanie tohto príspevku, a to najmä z pohľadu daňovo-p
Autor: Doc. JUDr. Soňa Kubincová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom príspevku je analýza existujúcej právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti dotknutých (tretích) osôb poskytovať údaje správcovi dane a to za účelom zníženia potencionálnej možnosti daňových únikov na dani z príjmov. Súčasná právna ohľadne plnenia tejto povinnosti je veľmi vágna a v zásade často neuplatniteľná a teda aj nekontrolovateľná.

Úryvok z textu:
ÚVOD K napísaniu tohto príspevku ma inšpirovala skúsenosť, keď žalovaná strana v spore požadovala od žalobcu (ktorý v priebehu konania ukončil podnikanie) predloženie dôkazu o tom, či pri ukončení živnosti existovala žalovaná pohľadávka (nakoľko žalovaný predtým nárok žalobcu započítal na svoju pohľadávku), resp. aby súd vyžiadal stanovisko od správcu dane v tejto otázke. Išlo o nepriamy dôkaz o tom, že pohľadávka existovala v čase ukončenia podnikania. Prvostupňový súd vzhľadom na
Autor: JUDr. Ondrej Repa PhD.
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok prináša prehľad judikatúry súdov ohľadne zásady zákazu zneužitia práva v súvislosti s DPH.

Úryvok z textu:
Pri do­ka­zo­va­ní da­ňo­vých tres­tných či­nov, kto­ré ma­jú pod­vod­ný cha­rak­ter (t.j. skrá­te­nie da­ne a pois­tné­ho pod­ľa § 276 a da­ňo­vý pod­vod pod­ľa § 277a Tres­tné­ho zá­ko­na), je tak­mer vždy ne­vyh­nut­né za­obe­rať sa otáz­kou, či dot­knu­tý da­ňo­vý sub­jekt v rám­ci dek­la­ro­va­ných zda­ni­teľ­ných pl­ne­ní tie­to vy­ko­nal reál­ne, ale­bo len pa­pie­ro­vo. Po­ve­da­né zjed­no­du­še­ne, jed­ným z ús­tred­ných pred­me­tov do­ka­zo­va­nia tej­to sku­pi­ny tres­tných či­nov
Autor: JUDr. Martina Chmurová
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V súčasnej dobe sa neraz stretávame s konfliktom vznikajúcim medzi ochranou individuálnych záujmov jednotlivcov a záujmami štátu. Tieto strety sú vzhľadom ku charakteru daňového práva asi najviac zreteľné pri správe daní, kde prirodzene štátny orgán, ktorým je správca dane chráni záujmy štátu, ktoré sú vzhľadom k sledovaniu odlišných cieľov v priamom strete so záujmami jednotlivcov. Za týmto účelom je snaha jednotlivcov dôsledne uplatňovať vlastné oprávnenia smerujúce k ochrane ich právom chránených záujmov. Takýmto právom je aj vyhotovovanie zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod V tomto článku autori analyzujú faktické uplatnenie základného a ústavného práva subjektu dotknutého správou daní súvisiaceho s možnosťou prijímať, vyhľadávať a rozširovať informácie prostredníctvom využitia technických zariadení určených na vyhotovenie obrazového, zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu. V úvode je nutné povedať, že napriek pozitívnej zmene v právnej úprave platnej od 1.1.2013 sa daňový subjekt majúci záujem o vyhotovenie záznamu z úkonu pri s
MENU