Nájdené právne články pre výraz: záložné právo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 78

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4359 dokumentov
738 dokumentov
14467 dokumentov
47 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Bc. Dávid Danočko
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pokiaľ ide o analýzu právnej úpravy inštitútu záložného práva v slovenskom právnom poriadku, je potrebné začať s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len OZ). OZ de lege ferenda i de lege lata plní úlohu subsidiárnej právnej úpravy vo vzťahu k zákonu č. 513/1991 Obchodný zákonník (ďalej len ObZ). § 1 ods. 2 ObZ totiž uvádza: „...Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto ustanovení (rozumej ustanovenia ObZ), riešia sa podľa predpisov občianskeho práva". § 261, ako prvý paragraf tretej časti ObZ zaoberajúcej sa Obchodnými záväzkovými vzťahmi, v ustanoveniach odseku ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.     Právna úprava vo svetle subsidiarity Pokiaľ ide o analýzu právnej úpravy inštitútu záložného práva v slovenskom právnom poriadku, je potrebné začať s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len OZ). OZ de lege ferenda i de lege lata plní úlohu subsidiárnej právnej úpravy vo vzťahu k zákonu č. 513/1991 Obchodný zákonník (ďalej len ObZ). § 1 ods. 2 ObZ totiž uvádza: „...Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto ustanovení (rozumej
Autor: Mgr. Kinga Alakszová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Hospodárska kríza prudko zasiahla nie len ekonomiku, ale aj podnikateľov. Dôsledkom bolo, že podnikatelia neboli schopní splniť svoje obchodno-záväzkové záväzky. Niektorí z nich sa dostali do finančných problémov a boli nútení zobrať si úver. Príspevok sa zaoberá zriadením záložného práva na obchodný podiel ako spôsobu zabezpečovania záväzkových vzťahov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Obchodný zákonník do roku 2002 nemal žiadne ustanovenie, ktoré by umožňovalo zriadenie záložného práva na obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným. Medzi odborníkmi sa preto viedol spor o tom, či obchodný podiel môže byť predmetom záložného práva. Dlhoročné diskusie ukončilo prijatie zákona č. 500/2001, ktorý do Obchodného zákonníka zaradil § 117a, ktorý upravuje zriadenie záložného práva na obchodný podiel. „Ustanovením § 117a ods. 1, podľa ktorého na obchodný podiel mož
Autor: Denisa Kiseľová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Zabezpečenie obchodnoprávnych záväzkov prostredníctvom samostatných inštitútov práva je oblasť, ktorá má pomerne dlhú históriu a v právnom poriadku Slovenskej republiky nejde o novú oblasť právnej úpravy. Tak je tomu aj v prípade zabezpečenia obchodno-právnych záväzkov prostredníctvom inštitútu záložného práva. Pri zabezpečovaní obchodnoprávnych záväzkov má inštitút záložného práva mimoriadne dôležité postavenie a v praxi je v oblasti podnikateľských vzťahoch pomerne často využívaným nástrojom na zabezpečenie pohľadávky. Pri uzatváraní zmluvy, treba byť vždy pripravený na to, čo ak druhá stran ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Zabezpečenie obchodnoprávnych záväzkov prostredníctvom samostatných inštitútov práva je oblasť, ktorá má pomerne dlhú históriu a v právnom poriadku Slovenskej republiky nejde o novú oblasť právnej úpravy. Tak je tomu aj v prípade zabezpečenia obchodno-právnych záväzkov prostredníctvom inštitútu záložného práva. Pri zabezpečovaní obchodnoprávnych záväzkov má inštitút záložného práva mimoriadne dôležité postavenie a v praxi je v oblasti podnikateľských vzťahoch pomerne často využ
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Pre-vo-d ma-jet-ku spo-loč-nos-ti alebo obchodných podielov ako konanie slúžiace na zakrytie trestného činu poš-ko-dzo-va-nia ve-ri-te-ľa.

Úryvok z textu:
V sú­vis­los­ti s mno­žia­ci­mi sa pre­vod­mi ob­chod­ných po­die­lov v spo­loč­nos­tiach s ru­če­ným ob­me­dze­ním na oso­by, kto­ré nie sú spô­so­bi­lé pok­ra­čo­vať v pod­ni­ka­teľ­skej čin­nos­ti (nap­rík­lad oso­by men­tál­ne za­os­ta­lé, cu­dzin­ci, kto­rí od­ídu do cu­dzi­ny, prí­pad­ne bez­do­mov­cov a po­dob­ne) a v sú­vis­los­ti aj s mno­žia­ci­mi sa ob­ža­lo­ba­mi, kto­ré ob­ža­lo­va­ným kla­dú za vi­nu v skut­ko­vej ve­te ob­ža­lo­by prá­ve pre­vod ob­chod­né­ho po­die­lu na nes­p
Autor: JUDr. Adrián Graban
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Súkromnoprávne predpisy upravujú zabezpečovacie prostriedky, ktoré majú za cieľ znížiť riziko nedostatočného uspokojenia veriteľa poskytujúceho finančné prostriedky dlžníkovi, posilniť pozíciu veriteľov a umožniť im uspokojenie z náhradného, sekundárneho zdroja. Ustanovenie § 553 až § 553e zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) upravuje zabezpečovací prevod práva ako jeden zo základných zabezpečovacích inštitútov, ktoré je možné použiť pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z občianskoprávnych, ako aj obchodnoprávnych vzťahov. Zabezpečovací p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Súkromnoprávne predpisy upravujú zabezpečovacie prostriedky, ktoré majú za cieľ znížiť riziko nedostatočného uspokojenia veriteľa poskytujúceho finančné prostriedky dlžníkovi, posilniť pozíciu veriteľov a umožniť im uspokojenie z náhradného, sekundárneho zdroja. Ustanovenie § 553 až § 553e zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) upravuje zabezpečovací prevod práva ako jeden zo základných zabezpečovacích inštitútov, ktoré je možné použ
Autor: Viktor Varga
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Akcesorické a subsidiárne záväzkové vzťahy sú vzhľadom na svoju zabezpečovaciu funkciu, ktorú plnia vo vzťahu k hlavnému záväzku, imanentnou súčasťou právneho poriadku. Ich využívanie je logické - pomáhajú upevniť, zlepšiť postavenie jednej strany záväzkového vzťahu, pričom zároveň už preventívne pôsobia na stranu druhú (hrozbou ich aktivácie pri nesplnení si dohodnutých povinností). Akcesorita zabezpečovacích záväzkov vyjadruje skutočnosť, že sú vedľajšími vzťahmi k hlavnému (zabezpečenému) vzťahu. Nesú tak osud zabezpečeného záväzku, teda vznik a spravidla aj zánik bude spätý so zabezpečova ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Akcesorické a subsidiárne záväzkové vzťahy sú vzhľadom na svoju zabezpečovaciu funkciu, ktorú plnia vo vzťahu k hlavnému záväzku, imanentnou súčasťou právneho poriadku. Ich využívanie je logické - pomáhajú upevniť, zlepšiť postavenie jednej strany záväzkového vzťahu, pričom zároveň už preventívne pôsobia na stranu druhú (hrozbou ich aktivácie pri nesplnení si dohodnutých povinností). Akcesorita zabezpečovacích záväzkov vyjadruje skutočnosť, že sú vedľajšími vzťahmi k hlavnému (za
Autor: JUDr. Marek Valachovič PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá právnou úpravou záložného práva k bytu a nebytovému priestoru podľa ust. § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Predmetom článku sú právne úvahy nad osobitosťou právnej úpravy tohto druhu záložného práva, najmä v súvislosti s novelou zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vykonanou zákonom č. 268/2007 Z. z. V tejto súvislosti sa článok venuje aj teoretickým otázkam momentu vzniku tohto záložného práva, v porovnaní so všeobecnou právnou úpravou ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 17. 5. 2007 novelu zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVB“), ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov pod č. 268/2007 Z. z. a nadobudla účinnosť 1. 7. 2007. Táto novela priniesla do právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov viacero zmien, najmä v súvislosti so správou bytových domov. Okrem toho však spresnila a doplnila aj ďalši
Autor: JUDr. Miroslav Hlivák PhD., LLM.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá vybranými otázkami právnej úpravy zmluvy o predaji podniku v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky v spojení s právnou úpravou platnou v Českej republike a súdnymi rozhodnutiami a názormi právnych teoretikov týkajúcimi sa danej problematiky. Osobitnú pozornosť venuje špecifickým otázkam súvisiacim so zmluvou o predaji podniku, a to konkrétne náležitostiam zmluvy o predaji podniku, ochrane veriteľov predávajúceho vo vzťahu k podniku, prechodu práv z duševného vlastníctva, pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s predajom podniku, obchodnému menu podniku v súvi ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V rámci právnej teórie ale aj právnej praxe sa diskutuje o právnej problematike zmluvy o predaji podniku. Právna úprava zmluvy o predaji podniku je v Slovenskom právnom poriadku relatívne nová. Do právneho poriadku Slovenskej republiky bola zavedená zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) od 1. 1. 1992. Ako sa uvádza v dôvodovej správe k Obchodnému zákonníku, začlenenie zmluvy o predaji podni ku do právneho systému si
Autor: Bc. Filip Balla
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právny poriadok umožňuje spoločnosti zabezpečiť splnenie svojho záväzku spoločníkmi rôznymi zabezpečovacími inštitútmi. Ich účelom je chrániť spoločnosť vystupujúcu v tomto záväzkovo-právnom vzťahu v postavení veriteľa pred tým, že sa jej spoločník vystupujúci v postavení dlžníka začne správať v rozpore s ich vzájomnou dohodou.

Úryvok z textu:
Úvod Právny poriadok umožňuje spoločnosti zabezpečiť splnenie svojho záväzku spoločníkmi rôznymi zabezpečovacími inštitútmi. Ich účelom je chrániť spoločnosť vystupujúcu v tomto záväzkovo-právnom vzťahu v postavení veriteľa pred tým, že sa jej spoločník vystupujúci v postavení dlžníka začne správať v rozpore s ich vzájomnou dohodou. Zabezpečovacie inštitúty, všeobecne, oslabujú pozíciu dlžníka, pričom naňho vyvíjajú tlak prostredníctvom jeho vedľajšieho záväzku. Zvyšujú istotu
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Čánok sa zaoberá pomerne sporným prípadom vyvodzovania trestnej zodpovednosti záložného veriteľa za úmyselné nevykonanie (nerealizovanie) záložného práva.

Úryvok z textu:
Cie­ľom toh­to prís­pev­ku je pou­ká­zať na niek­to­ré tres­tné ve­ci, kto­ré sa tý­ka­li za­bez­pe­če­nia poh­ľa­dáv­ky pros­tred­níc­tvom zá­lož­né­ho prá­va a práv­nej kva­li­fi­ká­cie tres­tné­ho či­nu poš­ko­dzo­va­nia ve­ri­te­ľa. Ide o prí­pa­dy, v kto­rých zá­lož­ný ve­ri­teľ od­mie­ta pris­tú­piť k reali­zá­cii (vý­ko­nu) zá­lož­né­ho prá­va vo vzťa­hu k svoj­mu dl­žní­ko­vi a tým zá­ro­veň ma­rí us­po­ko­je­nie poh­ľa­dáv­ky svoj­ho vlas­tné­ho ve­ri­te­ľa. Tie­to prí­pa­dy sú sí­ce
MENU