Nájdené právne články pre výraz: záložné právo na obchodný podiel

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
4 dokumenty
43 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Bc. Filip Balla
Udalosť: Právne postavenie spoločníka v obchodnej spoločnosti
Abstrakt: Právny poriadok umožňuje spoločnosti zabezpečiť splnenie svojho záväzku spoločníkmi rôznymi zabezpečovacími inštitútmi. Ich účelom je chrániť spoločnosť vystupujúcu v tomto záväzkovo-právnom vzťahu v postavení veriteľa pred tým, že sa jej spoločník vystupujúci v postavení dlžníka začne správať v rozpore s ich vzájomnou dohodou.

Úryvok z textu:
<div> <p> <strong><a name="bookmark27">Úvod</a></strong><a name="bookmark27"></a><o:p></o:p></p> <p> Právny poriadok umožňuje spoločnosti zabezpečiť splnenie svojho záväzku spoločníkmi rôznymi zabezpečovacími inštitútmi. Ich účelom je chrániť spoločnosť vystupujúcu v tomto záväzkovo-právnom vzťahu v postavení veriteľa pred tým, že sa jej spoločník vystupujúci v postavení dlžníka začne správať v rozpore s ich vzájomnou dohodou.<o:p></o:p></p> <p> Zabezpečovacie inštitúty, všeobecne
Autor: Ján Pavlík
Udalosť: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Abstrakt: Zabezpečovacie inštitúty v obchodných záväzkových vzťahoch sú neoddeliteľnou súčasťou podnikateľskej praxe, kde spravidla tieto záväzky najčastejšie vznikajú. Zabezpečovacie inštitúty v obchodných záväzkových vzťahoch možno považovať za istý druh prevencie, na ktorú by sa pri samotnom vzniku záväzkov v obchodných vzťahoch nemalo zabúdať, keďže obchodná činnosť je spravidla spojená s istým stupňom rizika. V tomto kontexte prislúcha zabezpečovacím inštitútom v obchodných záväzkových vzťahoch, prideliť nesmierne dôležitú úlohu pre rozvoj podnikateľského prostredia a obchodu. Správnym použitím zab ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> <strong><a name="bookmark3">Úvod</a></strong><a name="bookmark3"></a><o:p></o:p></p> <p> <a name="bookmark4">Zabezpečovacie inštitúty v obchodných záväzkových vzťahoch sú neoddeliteľnou súčasťou podnikateľskej praxe, kde spravidla tieto záväzky najčastejšie vznikajú. Zabezpečovacie inštitúty v obchodných záväzkových vzťahoch možno považovať za istý druh prevencie, na ktorú by sa pri samotnom vzniku záväzkov v obchodných vzťahoch nemalo zabúdať, keďže obchodná činnosť je spravidla spojen
Autor: Denisa Kiseľová
Udalosť: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Abstrakt: Zabezpečenie obchodnoprávnych záväzkov prostredníctvom samostatných inštitútov práva je oblasť, ktorá má pomerne dlhú históriu a v právnom poriadku Slovenskej republiky nejde o novú oblasť právnej úpravy. Tak je tomu aj v prípade zabezpečenia obchodno-právnych záväzkov prostredníctvom inštitútu záložného práva. Pri zabezpečovaní obchodnoprávnych záväzkov má inštitút záložného práva mimoriadne dôležité postavenie a v praxi je v oblasti podnikateľských vzťahoch pomerne často využívaným nástrojom na zabezpečenie pohľadávky. Pri uzatváraní zmluvy, treba byť vždy pripravený na to, čo ak druhá stran ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<div> <p> <strong><a name="bookmark96">Úvod</a></strong><a name="bookmark96"></a><o:p></o:p></p> <p> <a name="bookmark97">Zabezpečenie obchodnoprávnych záväzkov prostredníctvom samostatných inštitútov práva je oblasť, ktorá má pomerne dlhú históriu a v právnom poriadku Slovenskej republiky nejde o novú oblasť právnej úpravy. Tak je tomu aj v prípade zabezpečenia obchodno-právnych záväzkov prostredníctvom inštitútu záložného práva. Pri zabezpečovaní obchodnoprávnych záväzkov má inštitút
Autor: Bc. Dávid Danočko
Udalosť: Obchodné záväzky: Všeobecná časť
Abstrakt: Pokiaľ ide o analýzu právnej úpravy inštitútu záložného práva v slovenskom právnom poriadku, je potrebné začať s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len OZ). OZ de lege ferenda i de lege lata plní úlohu subsidiárnej právnej úpravy vo vzťahu k zákonu č. 513/1991 Obchodný zákonník (ďalej len ObZ). § 1 ods. 2 ObZ totiž uvádza: „...Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto ustanovení (rozumej ustanovenia ObZ), riešia sa podľa predpisov občianskeho práva". § 261, ako prvý paragraf tretej časti ObZ zaoberajúcej sa Obchodnými záväzkovými vzťahmi, v ustanoveniach odseku ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<div> <p> <strong><a name="bookmark78">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Právna úprava vo svetle subsidiarity</a></strong><o:p></o:p></p> <p> Pokiaľ ide o analýzu právnej úpravy inštitútu záložného práva v slovenskom právnom poriadku, je potrebné začať s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len OZ). OZ de lege ferenda i de lege lata plní úlohu subsidiárnej právnej úpravy vo vzťahu k zákonu č. 513/1991 Obchodný zákonník (ďalej len ObZ). § 1 ods. 2 ObZ totiž uvádza: „..
Autor: JUDr. Marek Valachovič
Udalosť: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá problematikou predkupného práva zriadeného na obchodný podiel spoločníka obchodnej spoločnosti, ktorá je vzhľadom na úplnú absenciu právnej úpravy tohto právneho inštitútu v Obchodnom zákonníku v mnohých smeroch otázna a špecifická. Predmetom článku sú právne úvahy nad osobitosťou predkupného práva zriadeného na obchodný podiel v po- rovnaníso všeobecnou právnou úpravou tohto práva zakotvenou v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka. V tejto súvislosti sa autor v článku venuje aj teoretickým úvahám o povahe tohto práva a z toho vyplývajúcich právnych násle ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<div class="WordSection1" style="page: WordSection1; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 27.4pt; font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;;"> <span class="Bodytext20" style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, serif; position: relative; top: 0pt; letter-spacing: 0pt; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important;"><span lang="SK" style="font-size: 8.5pt;">Napriek tomu, že v zákonnej úprav
Autor: Dr. Angelika Mašurová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok analyzuje princíp negatívnej materiálnej publicity v judikatúre Najvyššieho súdu Českej republiky a jeho možnú aplikáciu v slovenskom právnom poriadku.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD <br /> </strong></p> <p> Otázka uplatnenia ochrany, ktorú poskytuje princíp negatívnej materiálnej publicity,[2] sa vynára vtedy, ak tretia osoba konala v dobrej viere v zápis, ktorý už nie je správny resp. už nezodpovedá skutočnosti, alebo ktorý nikdy správny nebol, resp. nikdy skutočnosti nezodpovedal. Spravidla sa táto zásada z povahy veci uplatní v súvislosti s deklaratórnymi zápismi. V súvislosti s konštitutívnymi zápismi sa uplatní len výnimočne, predovšetkým vted
Autor: JUDr. Tomáš Lisánsky
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá vybranými skutkovými podstatami trestných činov obsiahnutých v osobitnej časti Trestného zákona, pričom zvláštnu pozornosť venuje prípadom súvisiacich s právnymi vzťahmi upravenými normami súkromného práva. V tejto súvislosti príspevok analyzuje najmä možné kazuistické situácie vo vzťahu k postúpeniu pohľadávky alebo realizáciou záložného práva. Súčasne je v príspevku venovaný priestor i prípadom, v ktorých dochádza zo strany oprávnených subjektov k vzneseniu námietky premlčania alebo preklúzii.

Úryvok z textu:
<p> <strong>Úvod.</strong></p> <p> Existencia veriteľa a dlžníka v mutuálnom a právami a povinnosťami vzájomne korešpondujúcom právnom vzťahu je podmienená najmä záväzkovým vzťahom. Môže ísť teda o záväzkový vzťah majúci pôvod v zmluve, ale takisto aj v spôsobení škody či v daňovej, colnej, alebo inej zákonnej povinnosti. Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať (dodať zaplatený tovar alebo zaplatiť zaň peniaze), konať (vykonať opravu alebo zhotoviť dielo), niečoho sa zdržať (dočasne
Autor: JUDr. Lucia Baňacká
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Tradície a inovácie v súkromnom práve
Abstrakt: Vymedzenie obchodného podielu ako historického nástupcu tzv. závodného podielu v predvojnovej právnej úprave sa v mnohom nezmenilo. Závodný podiel bol právnou spisbou definovaný ako „členství společníkovo, t j. soubor všech práv plynoucích z členství (právo na účast ve správe, nárok na dividendu, likvidační kvotu) a všech členských závazkú (A. Malowský - Wenig)2. Obdobnú definíciu obchodného podielu nachádzame aj dnes v § 114 Obchodného zákonníka (ďalej len Obchz). Ten ustanovuje, že obchodný podiel „predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> <strong><a name="bookmark1">1.&nbsp;&nbsp; Pojem obchodný podiel</a></strong><a name="bookmark1"></a><o:p></o:p></p> <p> Vymedzenie obchodného podielu ako historického nástupcu tzv. závodného podielu v predvojnovej právnej úprave sa v mnohom nezmenilo.<o:p></o:p></p> <p> Závodný podiel bol právnou spisbou definovaný ako „členství společníkovo, t j. soubor všech práv plynoucích z členství (právo na účast ve správe, nárok na dividendu, likvidační kvotu) a všech členských závazkú (A. Ma
Autor: Mgr. Nikola Némethová
Udalosť: Finančné právo, daňové právo a správne právo v európskom priestore
Abstrakt: Predkladaná štúdia charakteru vedeckej monografie sa zaoberá zmluvou o úvere a jednotlivými zabezpečovacími prostriedkami z pohľadu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov a niektoré ďalšie zákony. Zmluva o úvere predstavuje zrejme najzabezpečovanejší právny vzťah, čo súvisí s tým, že svoje uplatnenie nachádza predovšetkým v bankovej sfére. Autorka sa v predkladanej štúdii zameriava na analýzu novelou navrhovanej právnej úpravy zmluvy o úvere a zabezpečenia záväzkov v kombinácii s komparáciou s právnou úpravou de lege ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> <strong>Úvod</strong></p> <div> <p> Dňa 15. októbra 2018 zverejnilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“) a niektoré ďalšie zákony (ďalej len ako „Navrhovaná novela“ alebo „NNOZ“), a to najmä zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „Obc
MENU