Nájdené právne články pre výraz: zamestnanec verejnej správy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
5 dokumentov
18 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Ľudmila Somorová CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Kľúčové slová: verejná správaorganizácia verejnej správyvýbor regiónov
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vymedzením rámca inštitúcií Európskej únie vo vzťahu k verejnej správe z viacerých uhlov pohľadu. Poukazuje na aspekty fungovania verejnej správy v jednotlivých členských štátoch. Pokúša sa nájsť odpoveď na otázku, ako Európska únia reflektuje vývoj verejnej správy v členských štátoch v inštitucionálnej rovine.

Úryvok z textu:
Úvod Public administration, administratíva, verejné spravovanie je nielen esenciálnou kategóriou vedy správneho práva, no aj prierezovou kategóriou vedy ústavného práva a v neposlednom rade aj európskeho práva. Do popredia sa dostáva aj pojem „európska verejná správa“, odzrkadľujúci skutočnosť širokého spektra administratívnych orgánov a inštitúcii Európskej únie. Názov príspevku teda môže nabádať k očakávaniu podania rešeršného výpočtu orgánov a inštitúcií, ktoré Európska únia stan
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Správne konania, predmetom ktorých je správne trestanie, úzko súvisia s hospodárskou efektívnosťou verejnej správy. záujem Na jednej strane predstavujú samotné sankcie hospodársky efekt. Na strane druhej, sankcia ako nepriaznivý následok za spáchanie správneho deliktu, napomáha predchádzať ich páchaniu. Aj takto nepriamo, bez donútenia, chránený verejný záujem má značný hospodársky efekt. Existuje viacero predpokladov pre ukladanie efektívnych a vymožiteľných sankcií. Pre ich naplnenie nachádzame v praxi niekoľko prekážok a niektoré z nich už naznačila aj kontrola verejnej správy zo strany súd ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Všetky rozhodovacie procesy vo verejnej správe ovplyvňujú aj jej hospodársku efektívnosť. Ich kontrola, napríklad vo forme prieskumu rozhodnutí správnych orgánov súdmi, má na ich efektívnosť tiež značný dosah. V predloženom príspevku budeme venovať osobitnú pozornosť najmä problémom rozhodovacieho procesu, výsledkom ktorého je individuálny správny akt vydaný v rámci správneho trestania a niektorým aspektom jeho prieskumu súdmi. Už samotná existencia právnych predpisov, kto
Autor: JUDr. Ingrida Papáčová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autorka sa v príspevku bude venovať veľmi aktuálnej problematike elektronizácie verejnej správy, ktorá vyplýva z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy vyplývajúcej z podnetov Európskej únie. Aj napriek tomu, že sa jedná o problematiku, ktorá je dlhodobo riešená, nie je do dnešného dňa vyhotovená celková koncepcia, ako ani dlhodobejšie zámery celkového procesu. V príspevku sa poukáže sa strategické dokumenty a ciele Slovenskej republiky v snahe dosiahnuť európsku úroveň.

Úryvok z textu:
31.1        Úvod Elektronizácia verejnej správy (ďalej ako „e-Government“) je proces, ktorým dochádza k zefektívneniu verejnej správy. Jej zavedenie je spojené s cieľom hospodárnejšieho, rýchlejšieho a bezpečnejšieho konania orgánov verejnej správy. E- Government predstavuje ucelený súbor postupov, ktorý je založený na rôznorodých vzťahoch medzi subjektami.[2] Na základe predmetných vzťahov vyplýva jednotlivým subjektom nielen rozličné postav
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Abstrakt: Môže byť policajt objasňujúci priestupok v nadväzujúcom priestupkovom konaní v procesnom postavení svedka, resp. môže podať svedeckú výpoveď v konaní o takomto priestupku? Otázka sa zrejme nejaví ako nová. Množstvo rozhodnutí správnych orgánov rozhodujúcich o vine a sankcii za priestupok a tiež niekoľko rozsudkov našich súdov vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 sa v rozpätí niekoľkých rokov zaoberalo posudzovaním váhy svedeckej výpovede policajta pri prejednávaní a rozhodovaní o priestupku. Na rozhodnutia uvedených orgánov verejnej moci reagovala odborná aj laická verejnosť. Dôvod ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod               Môže byť policajt objasňujúci priestupok v nadväzujúcom priestupkovom konaní v procesnom postavení svedka, resp. môže podať svedeckú výpoveď v konaní o takomto priestupku? Otázka sa zrejme nejaví ako  nová. Množstvo rozhodnutí správnych orgánov rozhodujúcich o vine a sankcii za priestupok a tiež niekoľko rozsudkov našich súdov vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej re
Autor: Mgr. Lucia Rentková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Princípy dobrej správy sú stále živou témou. Pretože verejná správa a jej kvalita sa - hlavne v postkomunistických štátoch - stále vyvíja, vyvíjajú sa aj princípy, ktoré by mali jej fungovanie zastrešovať a usmerňovať. Aj keď niektoré princípy boli postupom času kodifikované a niektoré z nich boli dokonca inkorporované do formy právnych pravidiel, nič to neuberá na ich flexibilite a stálom vývoji. V Českej republike sú princípy dobrej správy zakotvené hlavne v z. č. 500/2004 Sb., správním rádu. Ďalej potom sa o princípoch dobrej správy zmieňuje z. č. 349/1999 Sb., o veŕejném ochránci práv, ten ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Úvod Princípy dobrej správy sú stále diskutovanou témou. Tento príspevok si kladie za cieľ oboznámiť poslucháča (čitateľa) s právnou úpravou súboru týchto zásad na vnútroštátnej úrovni (na úrovni českého práva) a na úrovni medzinárodnej, európskej. To, že správa (verejná správa) sa len pomaličky približuje tej „dobrej“ správe, o ktorú sa dané zásady usilujú a vízia mladých budúcich právnikov o tom, ako bude verejná správa vyzerať v budúcnosti, ako ju „zachránia“
Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka v predkladanom článku rozoberá problematiku E-governmentu v podmienkach Slovenskej republiky. V úvode článku sa autorka zameriava na objasnenie fenoménu dnešnej doby, ktorým je informatizácia spoločnosti s poukazom na jednu z jej oblastí, ktorou je E-government. V ďalšej časti príspevku vysvetľuje autorka úlohu E-governmentu v informačnej spoločnosti a približuje výhody a taktiež riziká tohto inštitútu. V nasledovnom bode článku poskytuje pohľad na historický kontext budovania E-governmentu tak na úrovni Európskej únie, ako aj na úrovni Slovenskej republiky. V tejto súvislosti opisuje ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Veda a technika zabezpečili v posledných desaťročiach obrovský posun pre spoločnosť. Dvadsiate storočie je v tejto súvislosti charakteristické významnými výsledkami ľudského myslenia, za ktoré sa považujú najmä počítače a počítačové programy. S týmito výdobytkami modernej doby súvisia informačné a komunikačné technológie akými sú platobné karty, televízia či telefóny, ktoré dnes používame takmer všetci. V súčasnosti stále prebiehajúci explozívny rozvoj informačných a komunikačných
Autor: Mgr. Martin Dufala PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Témou príspevku je elektronizácia verejnej správy v Slovenskej republike, hlavne spracovanie jej aktuálneho stavu. Autor spracúva nielen právnu úpravu de lege lata, ale aj aktuálny návrh zákona, ktorý sa nachádza v legislatívnom procese. Porovnáva právnu úpravu a stav elektronizácie v Českej republike a prináša aj krátky pohľad na eGovernment v Estónsku. V príspevku pomenúva najväčšie nedostatky elektronizácie verejnej správy a navrhuje možné riešenia.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Názov tohto príspevku je inšpirovaný inou publikáciou[14] , ktorá sa však takisto týka problematiky verejnej správy v Slovenskej republike. Za nekonečný príbeh bol v tejto publikácii označený proces decentralizácie verejnej správy, čiže určité zmeny vo verejnej správe alebo niekedy je tento proces decentralizácie označovaný aj ako „reforma verejnej správy“. Dôvodom pre obdobné nazvanie môjho príspevku som našiel viacero. Prvá paralela sa týka dôvodu zavedenia či už decentralizá
Autor: Ivan Vaňa
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Témou nášho článku je problematika univerzálneho základného príjmu. Otázka zavedenia základného príjmu je pomerne rozsiahla a existuje množstvo názorov, ktoré túto myšlienku podporujú ale aj odmietajú. Touto otázkou je potrebné zaoberať sa v rámci úvah a to hodnotením pozitív a negatív tejto myšlienky, keďže právne zakotvenie základného príjmu nájdeme vo svete len veľmi ťažko. Cieľom nášho článku je poskytnúť čitateľom základné informácie týkajúce sa univerzálneho základného príjmu, histórie ako aj pozitív, negatív, príkladov a snáh o jeho zavedenia. Článok sa snažíme písať s objektívnym pohľa ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Príjem pre všetkých ako základné ľudské právo. Bezpodmienečný, pravidelný, dostatočne vysoký.... Nezmysel, utópia či naopak potrebnosť až nevyhnutnosť? K otázke univerzálneho (nepodmienečného) základného príjmu existuje viacero prístupov. Svojich zástancov má medzi ekonómami, podnikateľmi , pravicovo aj ľavicovo orientovanými politikmi. Niektorí vidia jeho potrebnosť najmä s prihliadnutím na nastupujúcu automatizáciu a robotizáciu. Stroje nahrádzajú ľudí a niektoré práce
Autor: doc. JUDr. Daniela Gregušová CSc.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Príspevok obsahuje analýzu aktuálneho stavu právnych predpisov ako aj najdôležitejšie právne inštitúty, ktoré sa s procesom informatizácie spoločnosti menia tak, ako sa mení a vyvíja aj právny poriadok Slovenskej republiky. Hoci sú už v súčasnosti zabezpečené takmer všetky infraštruktúrne podmienky na používanie elektronického podpisu, existujú ešte viaceré, najmä však legislatívne problémy súvisiace s elektronizáciou právnych úkonov a využívaním elektronického podpisu v právnickej praxi. Tieto problémy bude potrebné postupne riešiť.Týkajú sa najmä elektronického vykonania právneho úkonu, zmen ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Súčasná informačná spoločnosť a mnohé právne problémy s ňou súvisiace sú už síce pomerne dobre legislatívne upravené, naďalej však pretrváva nedostatok informácií, ktoré by subjekty (najmä občanov) usmernili a viac podnietili na využívanie už existujúcich služieb, na zrýchlenie a v konečnom dôsledku aj uľahčenie administratívy. Nevyhnutná je preto osveta, ktorá by primäla všetkých k zefektívneniu administratívnej práce a k masívnejšiemu využívaniu informačných a komunikačných technol
MENU