Nájdené právne články pre výraz: zanedbanie povinnej výživy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

348 dokumentov
96 dokumentov
2283 dokumentov
24 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Bc. Peter Martinkovič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom podľa Zákona o rodine rozhodne nie je jediným druhom vyživovacej povinnosti, aj keď v rodinnoprávnych veciach predstavuje jedno z najfrekventovanejšie upravovaných práv na čas po rozvode. Toto však platí výlučne v súvislosti s úpravou práv a povinností rodičov maloletého dieťaťa, kedy súd ex offo priamo v rozhodnutí, ktorým rozvádza manželstvo rodičov, upraví výkon ich rodičovských práv a povinností na čas po rozvode.

Úryvok z textu:
ÚVOD V súčasnej dobe možno skonštatovať, že problematika zanedbania povinnej výživy vo vzťahu rodiča voči dieťaťu je pomerne rozpracovaná a ľahko dostupná laickej verejnosti, nie len v rámci odborných publikácií erudovaných odborníkov, ale aj prehľadne zosumarizovaných informácií v rámci rôznych diskusných fór, ktoré častokrát reflektujú okrem dialógu medzi právnikom a verejnosťou aj praktické poznatky a skúsenosti dotknutých danou problematikou. Bez ohľadu na to, kto koľko dôveryhodnosti
Autor: JUDr. Nina Vančíková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa vo svojom príspevku venuje trestnoprávnemu postihu trestného činu zanedbania povinnej výživy. Na príkladoch rozhodnutí jednotlivých súdov poukazuje na niektoré aplikačné problémy, s ktorými sa stretávajú pri svojej činnosti orgány činné v trestnom konaní a súdy a načrtáva možnosti ich riešenia.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pri všetkej starostlivosti našej spoločnosti o dieťa a osoby odkázané na pomoc treba vyžadovať aj od každého jednotlivca, aby riadne plnil svoju zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného1. Preto, že každý, komu zákon káže vyživovať alebo zaopatrovať iného je povinný tak učiniť, bez ohľadu na existenciu alebo neexistenciu rozhodnutia súdu. Zákon samozrejme pripúšťa i výnimky z tejto povinnosti, ktoré si dovolím dať do pozornosti v nasledujúcom texte. Zákonodarca v ustanove
Autor: Bc. Peter Martinkovič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Tento článok sa bude snažiť reflektovať práve tú stránku veci, ktorá nenašla oporu v teórii danej problematiky, ba čo viac, uvažovanie polície a ich postup nebol úplne v súlade s platným právom ako ani s kľúčovou judikatúrou. Cieľom príspevku však nie je vyjadriť kritiku, ale poukázať na problematiku zanedbania povinnej výživy voči plnoletým deťom vychádzajúc z môjho právneho názoru a z komparácie teórie a praxe a poskytnúť tak transparentnejší a praktickejší prehľad v širšom rozpätí než aké garantujú relevantné právne predpisy, ako aj ponúknuť možné smerovanie de lege ferenda.

Úryvok z textu:
Úvod V súčasnej dobe možno skonštatovať, že problematika zanedbania povinnej výživy vo vzťahu rodiča voči dieťaťu je pomerne rozpracovaná a ľahko dostupná laickej verejnosti, nie len v rámci odborných publikácií erudovaných odborníkov, ale aj prehľadne zosumarizovaných informácií v rámci rôznych diskusných fór, ktoré častokrát reflektujú okrem dialógu medzi právnikom a verejnosťou aj praktické poznatky a skúsenosti dotknutých danou problematikou. Bez ohľadu na to, kto koľko dôveryho
Autor: Rastislav Bublák
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá výpočtom možných páchateľov trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák. a dopĺňa tak právnu teóriu, ktorá nepopisuje všetky možné alternetívy

Úryvok z textu:
Ro­di­na, ako zá­klad­ná bun­ka spo­loč­nos­ti, tvo­rí ok­rem iné­ho aj eko­no­mic­ké spo­lo­čen­stvo. Jed­nou z dô­le­ži­tých fun­kcií ro­di­ny je vy­tvá­ra­nie eko­no­mic­kých pod­mie­nok na vý­ži­vu a sta­ros­tli­vosť o de­ti a os­tat­ných čle­nov ro­di­ny. Vy­ži­vo­va­cia po­vin­nosť je za­lo­že­ná na prin­cí­pe, že žiad­na oso­ba v rám­ci blíz­kych prí­bu­zen­ských vzťa­hov by ne­ma­la os­tať bez pros­tried­kov na vý­ži­vu, po­kiaľ je v schop­nos­tiach a mož­nos­tiach blíz­kych prí­buz­n
Autor: JUDr. Eva Vranková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Kľúčové slová: udelenie milostirozhodnutie o amnestiíudelenie amnestie
Abstrakt: Cieľom príspevku je priblížiť amnestie udelené na začiatku roka 2013 pri príležitosti 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky. Autorka analyzuje predmetné rozhodnutia o amnestii a snaží sa nájsť kľúčové momenty skúmaných amnestií, ich spoločné a rozdielne znaky.

Úryvok z textu:
„Amnestia je odkazom prezidenta celej spoločnosti. Nepovedal by som, že ide len o súcit, ale aj o istú veľkorysosť k našim spoluobčanom, ktorá čas od času musí byť prejavená.“ (Václav Klaus) 1 ÚVOD 1. januára 2013 oslávila Slovenská republika a Česká republika 20. výročie vzniku samostatných republík. Pri príležitosti tohto výročia vyhlásil slovenský prezident I. Gašparovič (po takmer deviatich rokoch od predchádzajúceho rozhodnutia o amnestii1) 2. januára 2013 amnestiu, český prezi
Autor: doc. JUDr. Radovan Blažek PhD
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa zamýšľa nad tým, ako je z teoretického hľadiska vymedzený pojem poškodeného podľa Trestného poriadku, resp. osoba, ktorej bola spôsobená škoda v súlade s Trestným zákonom a či toto teoretické vymedzenie korešponduje s praxou a s tým, komu sa v trestnom konaní priznáva postavenie poškodeného.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD V praxi sa často stáva, že v trestnom konaní majú policajt, prokurátor i súd občas problémidentifikovať, komu priznať právo poškodeného a komu nie. Je to jednak z toho dôvodu, že Trestný zákon[2] aTrestný poriadok[3] neobsahujú dostatočne kompatibilné definície pojmov „škoda“ a „poškodený“, ale aj z toho dôvodu, že tieto definície sú v praxi vnímané rôzne a preto je niekedyprávo poškodeného priznávané aj tým osobám, ktoré by ho in
Autor: JUDr. Lucia Šimunová PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: V príspevku sa zameriavame na problematiku alternatívnych sankcií, konkrétne na uplatňovanie trestu povinnej práce v Slovenskej republike a Českej republike. Autorka v príspevku podáva prehľad o samotnej aplikácii tohto druhu trestu v praxi slovenských a českých súdov. Zároveň poukazuje na jeho miesto v systéme trestov.

Úryvok z textu:
Úvod V mnohých krajinách sa začala presadzovať myšlienka spojená s úsilím širšieho využívania trestov nespojených s trestom odňatia slobody, tzv. alternatívnymi riešeniami trestných vecí, ako odklonmi, alternatívnymi trestami, mimosúdnym riešením. Hlavný dôvod tohto úsilia tkvie v tom, že alternatívy trestu odňatia slobody sú spojené s nižšími nákladmi a nie sú takou výraznou prekážkou pri opätovnom začlenení páchateľa do spoločnosti. Práve naopak, alternatívy môžu účinne pomôcť k le
Autor: JUDr. Simona Sťahulová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje jednej z podstatných zákonných náležitostí pre podmienečné zastavenie trestného stíhania - náhrade škody a s tým súvisiacim postavením poškodeného pri využití tejto najčastejšej formy odklonu v trestnom konaní.

Úryvok z textu:
Jednou z esenciálnych náležitostí podmienečného zastavenia trestného stíhania je náhrada škody, v prípade, že bola trestným činom spôsobená. V tejto súvislosti považujem za potrebné pristaviť sa pri pojme škoda. Domnievam sa, že v tomto konkrétnom prípade nie je úplne najvhodnejšie používať reštriktívny výklad v zmysle § 124 TZ. Týmto spôsobom by mohla vzniknúť úplne absurdná situácia, kedy by sa orgán činný v trestnom konaní striktne pridŕžal doslovného znenia zákona, ktoré pre podmienečné z
Autor: Mgr. Sebastián Janko
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Predkladaný príspevok v prvej časti poskytuje výklad problematiky omylu v trestnoprávnej teórii so zameraním sa na právne dôsledky jednotlivých druhov omylu. Následne je analyzovaná problematika diferenciácie skutkového a právneho omylu na základe tzv. blanketu a normatívneho znaku skutkovej podstaty a s tým spojené interpretačné ťažkosti..

Úryvok z textu:
Úvod Problematika omylu predstavuje stabilnú súčasť teórie trestného práva. Slovenský trestný zákon neobsahuje explicitnú úpravu týchto otázok (s výnimkou putatívnej nutnej obrany v ustanovení § 25 ods. 4, ktoré na tomto mieste nebudeme analyzovať), čo len podčiarkuje význam trestnoprávnej náuky v tejto súvislosti, nakoľko práve vedou trestného práva (vychádzajúc z všeobecných ustanovení o trestnej zodpovednosti obsiahnutých v prvom diele prvej hlavy prvej časti Trestného zákona) je deter
Autor: JUDr. Michal Aláč PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Konanie o poskytnutí medzinárodnej ochrany je špecifickým konaním, v ktorom proti sebe často stoja dva protichodné záujmy. Na jednej strane je záujem poskytnúť útočisko osobám, ktoré sa stali vo svojom domovskom štáte objektom prenasledovania a potrebujú medzinárodnú ochranu. Na druhej strane je záujem a zároveň povinnosť štátu zabezpečiť ochranu svojich občanov, a to najmä prostredníctvom selekcie žiadateľov o poskytnutie medzinárodnej ochrany realizovanej prostredníctvom preverenia ich potenciálnej nebezpečnosti pre bezpečnosť štátu, resp. jeho občanov. Zákonodarca musí veľmi citlivo nastavi ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Inštitút azylu, resp. doplnkovej ochrany patrí v súčasnosti medzi aktuálne, často diskutované a verejnosťou veľmi citlivo vnímané témy, a to najmä v nadväznosti na migračné vlny, ktorým museli členské štáty Európskej únie čeliť. Masová migrácia a možnosti jej riešenia boli predmetom rozsiahlych politických aj odborných diskusií s často protichodnými závermi. Jednotlivé štáty sa zaviazali poskytnúť pomoc a „útočisko“ osobám pred nejakou formou nebezpečenstva, resp. ujmy na ich z
MENU