Nájdené právne články pre výraz: zásada voľného hodnotenia dôkazov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 28

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2067 dokumentov
463 dokumentov
6687 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Doc. JUDr. Alexandra Kotrecová PhD., LLM
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na aplikačné problémy znaleckého dokazovania, s osobitným zreteľom na otázky znaleckého posudku podľa stavu de lege lata, ale najmä so zameraním na prijaté zmeny v dôsledku rekodifikácie civilného procesu a posun v znaleckom dokazovaní vo svetle Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
1 VŠEOBECNÉ VÝCHODISKÁ Dokazovanie predstavuje kľúčové štádium civilného procesu, ktoré smeruje k zisteniu skutkového stavu veci, ktoré tvorí podklad pre meritórne rozhodnutie. Z hľadiska teoretických východísk môžeme konštatovať, že moderný civilný proces, a to aj v podmienkach Slovenskej republiky zodpovedá sociálnej koncepcii civilného procesu. Sociálna teória civilného procesu je budovaná, okrem iného, na prejednacom princípe. Prejednací princíp (zásada) je v sociálnej koncepcii
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autori v príspevku venujú pozornosť uplatňovaniu princípu ultima ratio z hľadiska právnej úpravy a aplikačnej praxe Slovenskej republiky a Českej republiky. Osobitnú pozornosť venujú tomuto princípu z hľadiska ústavnoprávnych východísk a trestnoprávnej úpravy. Ďalej sa v príspevku venujú zásade subsidiarity trestnej represie a z nej vyplývajúceho použitia trestného práva ako ultima ratio vo vzťahu k vybraným aspektom ekonomickej kriminality.

Úryvok z textu:
1. Úvod Vývoj spoločenských vzťahov, vrátane právnych a z nich plynúca právna úprava, ako aj aplikačná prax ukazujú na množstvo prelínajúcich sa prvkov súkromného a verejného práva, spôsobujúcich ich vzájomné prekrývanie, vedúce k problémom pri odlíšení súkromnoprávneho a verejnoprávneho vzťahu. Toto konštatovanie úplne zreteľne badať v prípade trestného práva najmä v rámci trestného konania, predmetom ktorého je tzv. ekonomická trestná činnosť zahŕňajúca trestné činy proti majetku us
Autor: doc. JUDr. Martin Vernarský PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je zameraný na daňovú kontrolu ako proces, ktorého výsledkom je dôkazný prostriedok využiteľný pre daňové konanie. Skúma sa uplatnenie procesných zásad daňového konania pri daňovej kontrole, ako aj práva a povinnosti kontrolovaného daňového subjektu, ktorých cieľom je objasnenie skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dokazovanie v daňovom konaní predstavuje náročný myšlienkový postup zamestnancov správcov daní, ktorý smeruje k závažným následkom na daňové subjekty. Právnu reguláciu dokazovania v daňovom konaní, ale hlavne jej praktické uplatňovanie tak možno v istom zmysle charakterizovať ako jadro daňového konania. Kvalita dokazovania determinuje jednak úroveň dodržiavania procesných práv účastníka konania, no v neposlednom rade aj úroveň plnenia daňových príjmov verejných rozpočtov. Procesné
Autor: Mgr. Peter Rakovský
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Účinný zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov ( ďalej už len “TP”) oproti predchádzajúcej právnej úpravne – zák. č. 141/1961 Zb. výrazne zvýšil zodpovednosť prokurátorov za prípravné konanie a taktiež od nich vyžaduje omnoho väčšiu aktivitu pri dokazovaní, za čím stojí fakt, že práve prokurátor v konaní pred súdom nesie dôkazné bremeno a sudca má úlohu len nestranného arbitra, ktorý na základe bezprostredne pred ním vykonaných dôkazov rozhoduje o vine obžalovaného. Len prokurátor je oprávnený v prípravnom konaní podať obžalobu. Podanie obžaloby na súd predstavuje ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Prokurátor patrí medzi základné subjekty trestného konania. Tento subjekt má však špecifické postavenie, lebo ako orgán ochrany práva je povinný konať vo verejnom záujme, dbať na zákonný priebeh celého trestného konania a na objektívne, nestranné a nezaujaté objasnenie skutku. Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil názor, že „ ochrana práv a zákonom chránených záujmov nie je činnosťou, ktorá by znamenala nadriadenosť prokurátora voči subjektom, o ochranu práv ktorých ide. Je
Autor: doc. JUDr. Karin Cakoci PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autori sa v príspevku spočiatku venujú posúdeniu vybraných procesnoprávnych inštitútov správy daní, ktorými sa zabezpečuje zistenie dostatočnej dôkaznej podstaty postačujúcej pre účely správy daní a analyzovaniu ich vzájomného vzťahu. Následne poukazujú na osobitný procesnoprávny inštitút správy daní - miestne zisťovanie a na rôzne roviny jeho vnímania a postavenia v rámci realizácie správy daní. Nakoniec posudzujú možnosť využitia dôkazov získaných v rámci miestneho zisťovania a jeho limity pri formovaní dôkaznej podstaty vytváranej v procese daňovej kontroly, na základe ktorej sa vyhotoví pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Daňové právo ako samostatné právne odvetvie[1], viac ako ktorékoľvek iné verejnoprávne odvetvie, je založené na konformnom dodržiavaní právnych predpisov a dobrovoľnom plnení daňovo-právnych povinností. Tento charakteristický znak daňového práva sa zvykne označovať aj ako metóda autoaplikácie daňového práva[2]. Pri autoaplikácii daňového práva sa posudzuje, či a v akom rozsahu daňový subjekt splnil svoje povinnosti čo do správnosti určenia skutkového stavu a súčasne čo do správ
Autor: Mgr. Sebastián Janko
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku venuje teoretickému rozboru problematiky dokazovania v trestnom a daňovom konaní v zmysle príslušných procesných kódexov. Pozornosť je venovaná predovšetkým otázkam zásad dokazovania a dôkazného bremena. Na základe komparácie sú formulované dôsledky pre aplikačnú prax.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trestné právo je prostriedkom ochrany spoločnosti ultima ratio, z čoho vyplývajú predovšetkým 2 dôsledky: 1.) poskytuje ochranu spoločenským vzťahom, ktoré sú primárne upravované normami iných právnych odvetví. Možno teda konštatovať, že trestné právo je úzko previazané na ostatné odvetvia nášho právneho poriadku. 2.) ochrana prostredníctvom trestného práva má subsidiárny charakter, teda by mala nastupovať až v prípade, že normy toho-ktorého „primárneho“ odvetvia nie
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Z vysokej školy si môžeme pamätať, že medzi princípmi a zásadami by mal byť existovať určitý rozdiel. Pripomenúť nám ho budú musieť aj autori procesnej reformy, nakoľko Civilný sporový poriadok (články 1- 18) a rovnako Civilný mimosporový poriadok (články 1-14) vo svojich úvodoch obsahujú princípy, podľa ktorých majú byť vykladané, zároveň však Správny súdny poriadok, popri tom, že na tieto princípy odkazuje, obsahuje aj viaceré zásady (§ 5 základné zásady konania), ktoré pravdepodobne predstavujú určité doplnenie princípov (čiastočne sa však s nimi prekrývajú).

Úryvok z textu:
Z vysokej školy si môžeme pamätať, že medzi princípmi a zásadami by mal byť existovať určitý rozdiel. Pripomenúť nám ho budú musieť aj autori procesnej reformy, nakoľko Civilný sporový poriadok  (články 1- 18) a rovnako Civilný mimosporový poriadok (články 1-14) vo svojich úvodoch obsahujú princípy, podľa ktorých majú byť vykladané, zároveň však Správny súdny poriadok, popri tom, že na tieto princípy  odkazuje, obsahuje aj viaceré zásady (§ 5 základné zásady konania), ktoré pravdepo
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Abstrakt: Môže byť policajt objasňujúci priestupok v nadväzujúcom priestupkovom konaní v procesnom postavení svedka, resp. môže podať svedeckú výpoveď v konaní o takomto priestupku? Otázka sa zrejme nejaví ako nová. Množstvo rozhodnutí správnych orgánov rozhodujúcich o vine a sankcii za priestupok a tiež niekoľko rozsudkov našich súdov vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 sa v rozpätí niekoľkých rokov zaoberalo posudzovaním váhy svedeckej výpovede policajta pri prejednávaní a rozhodovaní o priestupku. Na rozhodnutia uvedených orgánov verejnej moci reagovala odborná aj laická verejnosť. Dôvod ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod               Môže byť policajt objasňujúci priestupok v nadväzujúcom priestupkovom konaní v procesnom postavení svedka, resp. môže podať svedeckú výpoveď v konaní o takomto priestupku? Otázka sa zrejme nejaví ako  nová. Množstvo rozhodnutí správnych orgánov rozhodujúcich o vine a sankcii za priestupok a tiež niekoľko rozsudkov našich súdov vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej re
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Už dávnejšie som zažil pri účasti na hlavnom pojednávaní skúsenosť (podotýkam, že ako verejnosť) ako členovia senátu (konkrétne išlo o prísediacich) počas hlavného pojednávania jednoducho spali – raz spal jeden, raz druhý a miestami aj obaja naraz; ale priznám sa, že nechýbalo veľa a spal by som s nimi (s nimi vo význame ako súčasne v pojednávacej miestnosti a v patričnej vzdialenosti ). Po čase som si na túto skúsenosť spomenul v súvislosti so skúmaním zásad trestného konania a to najmä zásadou bezprostrednosti a ústnosti trestného konania. V kontexte s týmito zásadami mi v hlave prebehla aso ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Už dávnejšie som zažil pri účasti na hlavnom pojednávaní skúsenosť (podotýkam, že ako verejnosť) ako členovia senátu (konkrétne išlo o prísediacich) počas hlavného pojednávania jednoducho spali – raz spal jeden, raz druhý a miestami aj obaja naraz; ale priznám sa, že nechýbalo veľa a spal by som s nimi (s nimi vo význame ako súčasne v pojednávacej miestnosti a v patričnej vzdialenosti ). Po čase som si na túto skúsenosť spomenul v súvislosti so skúmaním zásad trestného konania a to najmä zása
Autor: JUDr. Ondrej Hvišč PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Správne súdnictvo je oblasť súdneho procesu, ktorého predmetom je preskúmanie rozhodovacej činnosti iných orgánov verejne moci. Princíp právneho štátu, ktorého vyjadrením je aj záväzok pre orgány verejnej moci rozhodovať vždy zákonne, musí byť poznateľný aj v dokazovaní správnych súdov a to v tom zmysle, aby posúdenie nezákonnosti nebolo vecou úvahy súdu o vhodnosti dôkazov, tam kde tento priestor na úvahu existuje, ale aby súdy boli spôsobilé rozhodovať aj nad rámec navrhnutých dôkazov v súlade so spomínaným záväzkom.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Úlohou súdov v správnom súdnictve je napĺňanie princípu právneho štátu ustanoveného v čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t.j. aby štátne orgány konali iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Táto požiadavka je zároveň aj vyjadrením verejného záujmu na ústavnom a zákonnom dodržiavaní výkonu verejnej správy. Zároveň Ústava Slovenskej republiky ustanovuje právo každého kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu
MENU