Nájdené právne články pre výraz: zásady správneho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

590 dokumentov
54 dokumentov
1252 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Bc. Dragana Jozić
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Týmto príspevkom sa autor pokúsil zhrnúť a poskytnúť čitateľovi koherentnú analýzu súčasných poznatkov o obsahu, význame, podstate zásad aplikovaných v správnom konaní v užšom a širšom zmysle, ich vplyve na priebeh správneho konania a prejave v rámci jednotlivých inštitútov platnej právnej úpravy. Autor sa súčasne snažil o ich porovnanie s ich ústavnými pármi, príp. aj porovnateľnými zásadami vyplývajúcimi z trestného práva a občianskeho práva za účelom poukázania na ich univerzálne použitie a potrebu ich osvojenia a sledovania chodu jednej myšlienky vo viacerých právnych predpisoch oddelene a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Scire leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Poznať zákony neznamená držať sa ich slov ale chápať ich silu a moc. (Celsus – D.1,3,17) V nedávnej minulosti všeobecné právne zásady nemali rozsiahlu právnu úpravu a čiastočne vyplývali z prirodzenoprávnych princípov, ktoré neboli explicitne chránené zákonom. Významný pokrok v tej oblasti predstavuje rozširovanie ochrany ĽP a jej zakotvenie v ústave. Prijatím rôznych medzinárodných dohovorov o ochrane ľudských práv r
Autor: doc. JUDr. Matej Horvat PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje právnej úprave doručovania podľa nových pravidiel, ktoré sa týkajú povinného elektronického doručovania. Analyzuje právnu úpravu zákona o e-governmente vzťahujúcu sa na doručovanie. Príspevok danú problematiku analyzuje z pohľadu zvýšenia vymožiteľnosti práva prostredníctvom elektronického doručovania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD K aplikačným rozhodovacím procesom v oblasti verejnej správy[2] dochádza každodenne. Možno bezpečne povedať, že v právnej praxi každého správneho orgánu v každom okamihu prebieha nejaké správne konanie, či už ide o konanie všeobecné podľa Správneho poriadku alebo podľa osobitných právnych predpisov ako napríklad podľa zákona o priestupkoch, daňového poriadku, stavebného poriadku, zákona o sociálnom poistení a pod. Aj z tohto dôvodu je preto nevyhnutné analyzovať tie právne inšt
Autor: Mgr. Anton Martvoň PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá vplyvom európskeho práva na slobodný prístup k informáciám a na zásadu informovanosti v kontexte správneho trestania v Slovenskej republike. Príspevok sa taktiež zaoberá extrémami a excesmi využívania a zneužívania práva na slobodný prístup k informáciám a uplatňovaním zásady informovanosti verejnosti v správnom trestaní.

Úryvok z textu:
Najdôležitejšie medzinárodné a európske dokumenty s vplyvom na prístup k informáciám a na zásadu informovanosti Prvým medzinárodným dokumentom, ktorý ovplyvnil aj európske právo, obsahujúcim úpravu práva na informácie bola Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá 10.12.1948 Valným zhromaždením OSN, ktorá vo svojom článku 19 ešte i dnes obsahuje, že: „Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu. Toto právo nepripúšťa, aby niekto trp
Autor: JUDr. Zuzana Ligasová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na analýzu právnej úpravy opravných prostriedkov v správnom konaní z pohľadu ich súladnosti z princípmi a zásadami správneho konania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právna úprava opravných prostriedkov voči rozhodnutiam vydaných v správnom konaní nachádza svoje vyjadrenie predovšetkým v zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Právna doktrína opravné prostriedky delí podľa kritéria, či smerujú voči rozhodnutiu, ktoré ešte nenadobudlo právoplatnosť alebo či smerujú voči rozhodnutiu, ktoré je právoplatné na riadne resp. mimoriadne opravné prostriedky.1 Medzi riadne opravné prostriedky zaraďujeme odvolanie a rozklad a medzi
Autor: JUDr. Zuzana Kiselyová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok pojednáva o práve na tlmočníka v správnom konaní. Autorka sa zameriava na analýzu súčasnej právnej úpravy práva na tlmočníka a zároveň uvádza problémy v aplikačnej praxi správnych orgánov pri uplatňovaní tohto práva, pričom zároveň uvádza aj súvisiacu judikatúru. V závere autorka zhodnocuje súčasný stav úpravy a aplikácie tohto práva v správnom konaní a predkladá svoje úvahy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Z ústavného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 4 zákona č. 460/1992 Z. z. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“) sa odvodzuje právo súkromnej osoby na spravodlivý proces pred orgánom verejnej moci. Týmto orgánom je aj orgán verejnej správy, ako aj úradné osoby, ktoré uskutočňujú výkon verejnej správy v mene tohto orgánu. Základné právo na spravodlivý proces vo verejnej správe garantované Ústavou vyjadruje právo každej fyzickej osoby alebo právnicke
Autor: JUDr. Štefan Beneč
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Vzhľadom na roztrieštenosť právnych pojmov používaných v oblasti verejnej správy a aplikačné problémy autor s poukazom na rozsiahly register rozhodnutí súdov, vrátane Ústavného súdu SR, ako aj medzinárodné dokumenty podáva výklad legislatívnej skratky „opatrenie" použitej v zákone o prokuratúre č. 153/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov pre prípad, že ide o individuálny právny akt, ktorým sa zakladajú, menia, zrušujú alebo potvrdzujú práva či povinnosti subjektov práva. Takýto právny akt považuje bez ohľadu na formu za rozhodnutie, s ktorým sú spájané hmotno-právne a procesno právne dôsled ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Orgány verejnej správy používajú v rámci svojej činnosti azda najširšie pojmoslovie a pri aplikácii špecifickej odbornej terminológie dochádza často k výkladovým problémom. Problém znásobuje to, že verejnú správu vykonávajú nielen typické administratívne (správne) orgány, ale aj územná samospráva v rámci prenesenej štátnej správy, ako aj pri samosprávnych činnostiach. Azda najviac problémov vyvoláva značná roztrieštenosť pojmov podľa jednotlivých úsekov verejnej správy.
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Abstrakt: Môže byť policajt objasňujúci priestupok v nadväzujúcom priestupkovom konaní v procesnom postavení svedka, resp. môže podať svedeckú výpoveď v konaní o takomto priestupku? Otázka sa zrejme nejaví ako nová. Množstvo rozhodnutí správnych orgánov rozhodujúcich o vine a sankcii za priestupok a tiež niekoľko rozsudkov našich súdov vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 sa v rozpätí niekoľkých rokov zaoberalo posudzovaním váhy svedeckej výpovede policajta pri prejednávaní a rozhodovaní o priestupku. Na rozhodnutia uvedených orgánov verejnej moci reagovala odborná aj laická verejnosť. Dôvod ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod               Môže byť policajt objasňujúci priestupok v nadväzujúcom priestupkovom konaní v procesnom postavení svedka, resp. môže podať svedeckú výpoveď v konaní o takomto priestupku? Otázka sa zrejme nejaví ako  nová. Množstvo rozhodnutí správnych orgánov rozhodujúcich o vine a sankcii za priestupok a tiež niekoľko rozsudkov našich súdov vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej re
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Správne konania, predmetom ktorých je správne trestanie, úzko súvisia s hospodárskou efektívnosťou verejnej správy. záujem Na jednej strane predstavujú samotné sankcie hospodársky efekt. Na strane druhej, sankcia ako nepriaznivý následok za spáchanie správneho deliktu, napomáha predchádzať ich páchaniu. Aj takto nepriamo, bez donútenia, chránený verejný záujem má značný hospodársky efekt. Existuje viacero predpokladov pre ukladanie efektívnych a vymožiteľných sankcií. Pre ich naplnenie nachádzame v praxi niekoľko prekážok a niektoré z nich už naznačila aj kontrola verejnej správy zo strany súd ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Všetky rozhodovacie procesy vo verejnej správe ovplyvňujú aj jej hospodársku efektívnosť. Ich kontrola, napríklad vo forme prieskumu rozhodnutí správnych orgánov súdmi, má na ich efektívnosť tiež značný dosah. V predloženom príspevku budeme venovať osobitnú pozornosť najmä problémom rozhodovacieho procesu, výsledkom ktorého je individuálny správny akt vydaný v rámci správneho trestania a niektorým aspektom jeho prieskumu súdmi. Už samotná existencia právnych predpisov, kto
Autor: JUDr. Peter Molitoris PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje možnostiam využitia niektorých dôkazov produkovaných v trestnom konaní v súvisiacich správnych konaniach.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dokazovanie je nevyhnutnou súčasťou niektorých správnych konaní. Jeho význam je podčiarknutý koncepciou zisťovania materiálnej pravdy, ktorá je v správnom poriadku vyjadrená povinnosťou správneho orgánu zistiť „presne a úplne skutočný stav veci“(§ 32 ods. 1 správneho poriadku). Samotný pojem materiálnej pravdy, resp. obsah tohto pojmu je v právnej teórii pomerne polemický,[1] jeho význam však narastá v súvislosti s konaniami, na ktoré sa primerane aplikujú princípy vlastné konania
Autor: Barbora Lamošová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Predmetný článok má snahu bližšie objasniť viaceré princípy vo verejnej správe ako sú princípy transparentnosti a verejnosti konania, najmä sa zaoberá procesnými právami osôb v správnom konaní vymedzenými v Kódexe dobrej verejnej správy podľa odporúčania Výboru ministrov Rady Európy č. (2007) 7 o dobrej verejnej správe a právom dotknutej osoby byť vypočutá v správnom konaní podľa čl. I rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy č. (77) 31. Na základe komparácie formuluje základné črty zákonnej regulácie práva dotknutej osoby byť vypočutá vo vybraných členských štátoch Rady Európy.

Úryvok z textu:
28.1        Úvod Požiadavka na priehľadnosť verejnej správy sa stala súčasťou Kódexu dobrej verejnej správy vymedzeného v odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy č. (2007) 7 o dobrej verejnej správe z 20. júna 2007. Predložený článok na základe komparácie formuluje základné črty zákonnej regulácie práva dotknutej osoby byť vypočutá vo vybraných členských štátoch Rady Európy. Podľa čl. 10 odporúčania Výboru ministrov Rady Európy č. (2007) 7 or
MENU