Nájdené právne články pre výraz: závažnejší spôsob konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

126 dokumentov
23 dokumentov
197 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: plk. JUDr. Štefan Kočan PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Vo svojom článku by som chcel poukázať na historický vývoj trestnoprávnej ochrany spoločnosti pred korupciou v českých, moravskoslezských krajinách, v bývalej Československej republike a v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
  Úvod Keby neboli príležitosti na korupčné správanie, keby ľudia neponúkali, nevyžadovali alebo neprijímali úplatky, nebola by korupcia. Avšak opak je pravdou. Korupcia je jedným z najzávažnejších problémov našej doby, problémom, ktorému je nutne vzdorovať. Korupcia sa vo svete udomácnila a stáva sa bežnou v rôznych formách a v rôznych oblastiach života spoločnosti. S rôznou intenzitou sa prejavuje bez ohľadu na politický, hospodársky či náboženský systém, bez ohľadu na stupeň
Autor: JUDr. Jozef Bolješik
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Ľudský život je najvýznamnejšou spoločenskou hodnotou chránenou právnym poriadkom. Vzhľadom na primárnu úlohu trestného práva vo vzťahu k zabezpečeniu ochrany najdôležitejších spoločenských hodnôt autor v príspevku podrobne analyzuje praktické naplnenie ochrannej funkcie trestného práva vo vzťahu k ochrane ľudského života zakotvenej v Trestnom zákone. Základnou úlohou trestného práva je ochrana najdôležitejších spoločenských vzťahov (práva a oprávnené záujmy fyzických a právnických osôb, záujmy spoločnosti, ústavné zriadenie Slovenskej republiky) pred trestnými činmi, čo sa odráža v koncipovan ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Právo na ochranu ľudského života patrí k najdôležitejším základným ľudským právam a slobodám garantovaným Ústavou Slovenskej republiky. Ústava SR v článku 15 zakotvuje: „Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Nikto nesmie byť pozbavený života. Trest smrti sa nepripúšťa.“ Z hľadiska komplexného pohľadu na právnu ochranu ľudského života v našom právnom poriadku je potrebné poukázať tak na preventívnu ako aj na represívnu stránku právnej ochrany
Autor: doc. JUDr. Jaroslav Čollák PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V predmetnom príspevku sa venujeme už dlhšie pertraktovanej problematike či možnosti legislatívneho uchopenia tzv. „športového trestného činu". Príspevok reaguje na reakcie, poznatky, postrehy či výhrady širokej odbornej verejnosti k obsahu nami navrhnutej skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti, ktorú sme na portáli www.ucps.sk prezentovali už skôr. Tento príspevok však vo vecnej diskusii pokračuje, pričom zohľadňuje viaceré postrehy, pod ich prizmou mení obsah a znenie návrhu samotnej skutkovej podstaty. V príspevku súčasne špecifikujeme obsah a ro ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD: Tak, ako bolo cieľom už zverejnených príspevkov[1] ozrejmujúcich podstatu myšlienky a jej možného cieľa – zavedenia špeciálnej skutkovej podstaty „športového trestného činu“ na pozadí historického a aktuálneho vnímania zodpovednosti športovca za úraz spôsobený inému športovci pri hre, pri športe – tak po istom časovom odstupe prichádzame k očakávanej a ako sa ukázalo, aj potrebnej modifikácii jej navrhovaného znenia. O možnostiach jej zavedenia, prínosoch či naopak
Autor: Mgr. Dominika Malá
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok porovnáva trestný čin vraždy ako je upravený podľa slovenského Trestného zákona s trestným činom vraždy upraveným podľa Trestných zákonov iných krajín. Komparácia je jedna z dôležitých metód výskumu, poznanie iných pohľadov na riešenie otázky vysporiadania sa so závažnou trestnou činnosťou môže byť nápomocné pri tvorbe či novelizácii vlastných právnych predpisov, preto je veľmi dôležité oboznámiť sa s právnymi úpravami iných štátov. Komparácia môže byť nápomocná v hľadaní odpovede na otázku, či je slovenský Trestný zákon príliš prísny alebo či ide o systém štandardný a nevymykajúci s ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 VŠEOBECNE O TRESTNOM ČINE VRAŽDY Vražda je trestným činom, ktorým jedna osoba - páchateľ iného - obeť úmyselne usmrtí. Takto definuje trestný čin vraždy aktuálne platný Trestný zákon Slovenskej republiky - zákon č. 300/2005 Z.z. (ďalej ako Trestný zákon). Je však zaujímavé zistiť, ako sa takýto čin posudzuje v iných krajinách Európy či sveta. Ako je definovaná skutková podstata, aký trest hrozí páchateľovi trestného činu za spôsobenie fatálneho následku inej osobe, to sú otázky
Autor: MUDr. Pavel Malovič PhD., MPH
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Špička dopingového ľadovca sa z času na čas vynorí z vlnobitia kulís a zákulisia športov a jej hrot má vždy iné meno. Raz sú to stimulačné látky na podporu mozgovej činnosti, inokedy anaboliká[1] alebo rastový hormón[2], v poslednom čase je to erytropoetín[3]. Látky, ktoré pomáhajú umelo, neprirodzene pre ľudský organizmus, zvyšovať psychickú i fyzickú výkonnosť, spôsobujú nezvratné poškodenie srdcovo - cievneho aparátu a celkového zdravia, náhlu smrť. Napriek tomu sú stále medzi športovcami - profesionálmi, ktorí so vstupom enormného objemu peňazí do súťaží pociťujú neuveriteľnú motiváciu, ko ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Športovanie predstavuje fenomenálnu aktivitu človeka. Prináša mu pocit uspokojenia i sebarealizácie a malo by prispievať k upevňovaniu jeho zdravia. Vývoj v oblasti špičkového profesionálneho športu prináša zároveň neustálu snahu o zvyšovanie výkonnosti vo všetkých jeho odvetviach, dosahovanie rekordov a zároveň i rozširujúci sa počet pretekárov najvyššej výkonnosti. Núti tak ale zároveň hľadať aj nové spôsoby podpory ako cestu k vrcholným výkonom zracionalizovať a zefektívniť. Od za
Autor: Mgr. Dalibor Maťko
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá všeobecnými predpokladmi pre vznik právnej zodpovednosti. Podrobnejšie rozoberá jednotlivé predpoklady, a to v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Vymenúva a charakterizuje jednotlivé druhy právnej zodpovednosti vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom, pričom bližšie skúma trestnoprávnu zodpovednosť v zdravotníctve.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania dochádza často k zásahom do telesnej integrity osôb- pacientov. Záujmom štátu, ale i samotných osôb preto je, aby takéto zásahy boli uskutočňované v súlade s právnymi predpismi a najnovšími vedeckými poznatkami modernej medicíny. Ani najmodernejšie diagnostické prístroje, či dlhoročná prax zdravotníckych pracovníkov však nemôžu zabrániť tomu, aby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nedošlo k pochybeniu. Ak je takéto pochybenie d
Autor: JUDr. Namir Alyasry
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Osoba kupujúca drogy ako osoba poškodená až použitím, nie kúpou drogy. Nemožnosť tej istej osoby byť páchateľom aj osobou poškodenou a subsumcia predávania drog viacerým osobám pod pojem spá-chanie či-nu „vo väč-šom roz-sa-hu“.

Úryvok z textu:
Zá­sa­da nullum cri­men si­ne le­ge pat­rí me­dzi zá­klad­né zá­sa­dy tres­tné­ho prá­va hmot­né­ho. Pl­ne si uve­do­mu­jem zá­važ­nosť dro­go­vých de­lik­tov a ich do­pad naj­mä na slo­ven­skú dos­pie­va­jú­cu po­pu­lá­ciu, av­šak už aj tak mi­mo­riad­ne prís­ne san­kcie za­kot­ve­né v zá­ko­ne č. 300/2005 Z.z. Trest­ný zá­kon v zn. n. p. sú pod­ľa môj­ho ná­zo­ru ap­li­ko­va­né i v prí­pa­doch, ke­dy je skut­ko­vý stav nes­práv­ne práv­ne po­sú­de­ný, a to v nep­ros­pech ob­vi­ne­né­ho.
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Zá-važ-nej-ší spô-sob ko-na-nia u pri kon-krét-nom tres-tnom či-ne zá-vi-sí od vý-kla-du zna-kov zá-klad-nej skut-ko-vej pod-sta-ty. Páchanie trestného činu na viacerých osobách pri pokračovacích trestných činoch.

Úryvok z textu:
V ča­so­pi­se Jus­tič­ná re­vue č. 4/2014 bol pub­li­ko­va­ný člá­nok pro­ku­rá­to­ra Ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry v No­vom Mes­te nad Vá­hom JUDr. On­dre­ja Prik­ry­la PhD. s náz­vom „K ap­li­ká­cii oso­bit­né­ho kva­li­fi­kač­né­ho zna­ku na via­ce­rých oso­bách vo vzťa­hu k tres­tným či­nom pro­ti ma­jet­ku“. V pred­met­nom člán­ku autor do­chá­dza k zá­ve­ru, že oso­bit­ný kva­li­fi­kač­ný znak – na via­ce­rých oso­bách v zmys­le § 138 písm. j) Tr. zák., je mož­né pou­žiť aj vo vzťa­hu
Autor: JUDr. Pavol Kádek PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V predloženej štúdii sa autor tematicky zameriava na problematiku inštitútu trestnoprávnej zodpovednosti v medicíne. Jadrom príspevku je analýza trestných činov proti životu, ktoré s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a výkonom vyšetrovacích, diagnostických, terapeutických a preventívnych medicínskych úkonov súvisia. Prezentované názory chcú podčiarknuť niektoré aspekty zásahov do telesnej integrity ľudskej bytosti pri výkone medicínskych úkonov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Medicína je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odborov ako z pohľadu vedy, tak z pohľadu právnych a ostatných spoločenských súvislostí. Nielen lekár, ale každý jeden zdravotnícky pracovník sa v súčasnosti každodenne stretáva s problémami, ktoré mnohokrát nevyplývajú len zo samotného realizovania vyšetrovacích, diagnostických, terapeutických, príp. preventívnych medicínskych úkonov, ale majú omnoho širšiu dimenziu. Trestné právo bezpochyby vstupuje aj do oblasti poskytovania zd
Autor: Mgr. Romana Červienková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá nesprávnym postupom zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorého následkom je poškodenie pacientovho zdravia. Uvedené skúma z hľadiska ich trestnej zodpovednosti. Príspevok sa zameriava najmä na tie skutočnosti, ktorých preukázanie je v trestnom konaní problematické, k čomu uvádza konkrétne príklady z rozhodovacej praxe súdov. Osobitne sa príspevok venuje preukazovaniu postupu non lege artis, príčinnej súvislosti (kauzálneho nexusu) a nedbanlivostného zavinenia. Následne prechádza k posudzovaniu miery príčinnej súvislosti. Zaoberá sa otázko ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zdravotnícki pracovníci nezodpovedajú za ujmu spôsobenú pacientovi, ak pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti postupovali riadne/správne, tzn. lege artis. Riadny postup lekára predstavuje totiž jednu z okolností vylučujúcu protiprávnosť trestného činu, konkrétne výkon práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z pracovných úloh, ak zároveň neodporujú všeobecne záväznému právnemu predpisu. Postup lege artis je teda taký postup lekára, ktorý je v súlade s najvyšším stupňom vedeckého pozn
MENU