Nájdené právne články pre výraz: zavinený úpadok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
7 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Eva Sihelniková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok na tému Úverový podvod, podvodný úpadok a zavinený úpadok sa týka vybraných trestných činov so zameraním na spôsob ich spáchania a skutkové okolnosti, za ktorých k nim dochádza ako aj na postavenie veriteľa ako poškodeného a možnosti jeho ochrany.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trestný čin úverového podvodu sa zaraďuje medzi majetkové trestné činy, subjekt je všeobecný, z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje úmyselné zavinenie. Objektívna stránka spočíva v konaní páchateľa, ktorý vyláka úver alebo jeho zabezpečenie tak, že iného uvedie do omylu ohľadom splnenia podmienok, ktorých splnenie je potrebné na poskytnutie úveru, alebo ohľadom podmienok jeho splácania. 2 Úverový podvod V rámci svojej praxe som sa stretla s prípadom, kedy bolo zo stra
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V spracovávanom príspevku sa jeho autori zameriavajú na analýzu trestného činu zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného zákona. Konštatujú, že síce výskyt tohto trestného činu nie je ročne veľký (cca 20 trestných vecí), jeho dokazovanie je však v prípadoch najmä veľkého počtu veriteľov zložité. Z uvedeného dôvodu autori spracovávajú teoretické poznatky, praktické skúsenosti s vyšetrovaním tohto trestného činu a judikatúru. Podstatný dôraz autori kladú na priblíženie ekonomických aspektov dôležitých pri dokazovaní týchto trestných či ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1. Úvod V súlade s doterajšou teóriou a praxou trestného práva hmotného a s prihliadnutím k určitej tradícii, ktorá vyplýva ako z historických súvislostí, tak aj z porovnania s niektorými inými štátmi, za úpadkové trestné činy považujeme tie, ktorých skutkové podstaty vymedzuje zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“), ktorými sú trestné činy podvodného úpadku (§227),
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V predmetnom príspevku sa jeho autori zameriavajú na procesné aspekty úpadkových deliktov, predovšetkým na znalecké dokazovanie z odborov Ekonómia a manažment, Písmoznalectvo a Kriminalistika, grafická diagnostika. Autori dochádzajú k záveru, že predovšetkým v prípade konkurzu veľkých obchodných spoločností, u ktorých je účtovníctvo rozsiahle a kompletné, je z hľadiska aplikačnej praxe nevyhnutným predovšetkým znalecké dokazovanie z odboru Ekonómia a manažment a v prípade menších obchodných spoločností, u ktorých býva účtovníctvo nekompletné, nevyhnutným je znalecké dokazovanie aj z odborov Pí ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod Za úpadkové trestné činy považujeme tie, ktorých skutkové podstaty vymedzuje Trestný zákon, a nimi sú najmä trestné činy podvodného úpadku (§227), zavineného úpadku (§228), poškodzovania veriteľa (§ 239), zvýhodňovanie veriteľa (§ 240) a machinácie v súvislosti s konkurzným a vykonávacím konaním (§ 241). Skutkové podstaty všetkých týchto trestných činov sú zaradené medzi trestné činy proti majetku v štvrtej hlave osobitnej časti Trestného zákona. V podmienkach Slovenskej republi
Autor: JUDr. Eva Sihelniková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok na tému Veriteľ ako poškodený vo vzťahu k vybraným trestným činom je zameraný na niektoré trestné činy, pri ktorých sa do pozície poškodeného dostáva práve veriteľ. Článok sa podrobnejšie zameriava na trestný čin poškodzovania veriteľa a trestný čin nekalej likvidácie, avšak jeho súčasťou je aj praktický aspekt spočívajúci vreálnych konaniach subjektov aich vyhodnotení orgánmi činnými vtrestnom konaní vo vzťahu k naplneniu skutkovej podstaty niektorého z trestných činov.

Úryvok z textu:
  1 Úvod Tak ako sa vyvíja spoločnosť, dochádza aj k zmenách v páchaní trestnej činnosti, ktorá je v mnohých smeroch čoraz sofistikovanejšia, čo sa prejavuje napr. aj pri trestných činoch, pri ktorých je poškodeným veriteľ. Ide najmä o trestný čin zavineného úpadku podľa ustanovenia § 228 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Trestný zákon“), trestný čin poškodzovania veriteľa p
Autor: Mgr. Anna Belkina
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá problematikou sankcii za úpadkové trestné činy podľa právnej úpravy Slovenskej republiky, Českej republiky a Ruskej federácie a sa zamýšlia nad otázkou či druhy trestov uvedené v súčasnej právnej úprave zodpovedajú podstate úpadkových trestných činov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Protiprávne konania, ktoré sú znakmi objektívnej stránky tzv. úpadkových trestných činov, boli a aj dodnes sú častým stredobodom záujmov mnohých zákonodarcov v priebehu dejín vývoja práva. Už v rímskom práve sa osobitná pozornosť venovala konaniu dlžníka, ktoré predchádzalo jeho platobnej neschopnosti. Dlžníci sa často snažili skryť svoj majetok, zachraňujúc sa pred úpadkom po výzvach vymáhania zo strany veriteľov. Normy
Autor: Mgr. Anna Belkina
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor považuje škodu za jeden zo znakov úpadkových trestných činov a porovnáva reflexiu škody ako znaky úpadkového trestného činu v slovenskom, českom a ruskom trestnom práve.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trestné činy, ktoré sa v slovenskom trestnom práve bežne označujú ako “úpadkové trestné činy”, zákonodarca v súčasnosti neidentifikuje ako samostatnú skupinu trestných činov, čo vyplýva z nesystematického umiestnenia posudzovaných skutkových podstát v štvrtej hlave Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. z 2. júla 2005 v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Trestný zákon“), ktorá sa zaoberá majetkovými trestnými činmi. Medzi tzv. „úpadkové trestné činy” patria nasledujúce trestné činy
Autor: Bc. Norbert Halas
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Hlavným účelom zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb by mala byť následná snaha zefektívniť boj proti ekonomickej kriminalite. Autor v predmetnom článku objasňuje trestnú zodpovednosť právnických osôb, vybrané ustanovenia tohto zákona a takisto vyjadruje svoje názory z hľadiska de lege ferenda, ktoré by podľa neho mohli prispieť k boju proti ekonomickej kriminalite.

Úryvok z textu:
ÚVOD K PROBLEMATIKE TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB Trestná zodpovednosť právnických osôb predstavuje tému, o ktorej sa diskutuje už nejakú tú dobu. V odborných kruhoch nie len trestného práva sa v rámci kontinentálneho právneho systému čoraz častejšie diskutuje hlavne o pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorá by následne mohla pomôcť v boji proti ekonomickej kriminalite, pričom výnimku v tejto problematike nepredstavuje ani Slovenská republika. Právna teória rozlišu
Autor: Doc. JUDr. Margita Prokeinová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predmetom článku je zaoberať sa ekonomickou kriminalitou právnických osôb. Tento fenomén je jeden z dôvodov, prečo zavádzame priamu trestnú zodpovednosť právnických osôb do nášho právneho poriadku. Konečný výsledok legislatívneho procesu týkajúci sa trestnej zodpovednosti právnických osôb však toto konštatovanie zatieňuje. V dôsledku silného lobingu nadnárodných spoločností došlo k výraznej redukcii majetkových a hospodárskych trestných činov, ktoré zastrešujeme pod ekonomickú kriminalitu. Záujmy právnických osôb boli vyvýšené nad záujmy spoločnosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika ekonomickej kriminality páchanej právnickými osobami nie je novodobým spoločenským fenoménom. Vzhľadom na realitu tohto tvrdenia bolo potrebné hľadať optimálne riešenie takéhoto neželaného stavu. V podmienkach Slovenskej republiky náš právny systém najskôr pristúpil k zavedeniu tzv. nepriamej trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý sa však ukázal byť neefektívny a bezúčelový. Samozrejme, že kvôli tomuto faktu sme boli podrobovaní kritike európskych štruktúr, a
Autor: doc. JUDr. Radovan Blažek PhD
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Ešte v roku 2009 bol publikovaný článok uvedeného autora, ktorý sa týkal trestnosti dlžníka, ak nepodá návrh na začatie konkurzného konania, ak mu táto povinnosť zo zákona vyplýva.[2] Článok sa v tomto období nestretol s pozitívnym prijatím, najmä určitého okruhu odborníkov z praxe.[3] Vzhľadom na zmeny, ktoré sa vykonali v § 242 ods. 1 písm. a) Trestného zákona novelou zákonom č. 264/2017 Z. z. s účinnosťou od 08.11.2017, je táto téma opäť aktuálna a po rokoch je potreba opätovne sumarizovať niektoré myšlienky týkajúce sa tohto problému. Zákonodarca jednoznačne vyjadril svoj úmysel o tom, čo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod V právnej praxi je bežným javom, že niektoré inštitúty či ustanovenia zákona sú nejasné a pri ich aplikácii spôsobujú aplikačným subjektom problémy. Obzvlášť je otázka správneho výkladu právnej normy dôležitá v trestnom práve, kde sa na základe nej rozhoduje o trestnej zodpovednosti osoby, o jej vine a nevine, o uložení spravodlivého trestu. Niektoré právne „medzery“ sú preklenuté tým, že sa s nimi vysporiada prax v rámci bežného rozhodovania okresných a krajských súdov, pričom za
MENU