Nájdené právne články pre výraz: zločin

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 331

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6308 dokumentov
3071 dokumentov
12021 dokumentov
58 dokumentov
5 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Ivona Fabianová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pre obete vojen, či najrozličnejších konfliktov je azda najdôležitejšie domôcť sa práva, nastoliť spravodlivosť, potrestať páchateľov, rehabilitovať poškodených a opätovne tak vybudovať dôveru k štátnym orgánom, či iným inštitúciám. Práve vtedy sa k slovu dostávajú súdy, ktorých úloha sa tak vo vnútroštátnom, ako aj medzinárodnom práve stále zvyšuje. So snahou o znovuobnovenie spravodlivosti, bezpečnosti a mieru v postkonfliktnom prostredí poznačeného vojnami, krutosťou, neľudským zaobchádzaním s civilným obyvateľstvom a porušovaním ich základných ľudských práv a slobôd sme sa mohli stretnúť a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Pre obete vojen, či najrozličnejších konfliktov je azda najdôležitejšie domôcť sa práva, nastoliť spravodlivosť, potrestať páchateľov, rehabilitovať poškodených a opätovne tak vybudovať dôveru k štátnym orgánom, či iným inštitúciám. Práve vtedy sa k slovu dostávajú súdy, ktorých úloha sa tak vo vnútroštátnom, ako aj medzinárodnom práve stále zvyšuje. So snahou o znovuobnovenie spravodlivosti, bezpečnosti a mieru v postkonfliktnom prostredí poznačeného vojnami, krutosťou, ne
Autor: JUDr. Daniel Bednár PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá zodpovednosťou štátu za zločiny podľa medzinárodného práva. Analyzuje terminologické aspekty medzinárodných zločinov štátov, zločinov podľa medzinárodného práva a transnacionálních zločinov. Definuje vzťah medzi zločinmi štátov a zločinmi podľa medzinárodného práva. Formuluje závery k sankcii zániku štátu, ktorý je zodpovedný za medzinárodné protiprávne konanie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V medzinárodnom práve a jeho náuke sa rôzne protiprávne činy označovali a označujú ako zločiny. Medzi historicky najstaršie prípady patrí pirátstvo, od 19. storočia sa potom k nemu pridal obchod s otrokmi. Až od 20. storočia však dochádza k rozšíreniu kriminalizácie určitého konania (z pohľadu medzinárodného práva) na ďalšie činy, ktorých sa dopúšťajú ako jednotlivci, tak (niekedy) tiež štáty. Pre zjednodušenie s ohľadom na názov článku sa nebudeme zaoberať inými entitami (tzv. neš
Autor: doc. PhDr. Jacek Dworzecki PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Príspevok sa dotýka problematiky organizovaného zločinu v Poľsku za posledných (zo štatistického hľadiska) 15 rokov. Text sa zaoberá nasledujúcimi otázkami: organizovaný zločin v právnej a kriminalistickej perspektíve (vrátane modelov a foriem), organizácia štruktúr a aktuálneho ohrozenia organizovaným zločinom v Poľsku. Štúdia je obohatená o vybrané štatistické údaje (vo forme tabuliek a diagramov) týkajúce sa zistených nebezpečenstiev zo strany organizovaných zločineckých štruktúr a výsledkov boja polícii proti spomenutým štruktúram.

Úryvok z textu:
  Úvod Je všeobecne známe, že trestný čin je trestne stíhateľný, protiprávny, zavinený a do značnej miery spoločensky škodlivý čin človeka zakázaný zákonom platným vo chvíli jeho spáchania. Čo je to trestná činnosť? Je to spoločenský jav všeobecne zahŕňajúci trestné činy spáchané na vymedzenom území, napríklad v zjednotenej Európe, vrátane Poľska alebo Slovenska a podobne. Ak tieto činnosti zatriedime podľa ich spoločných špecifických čŕt alebo osôb, ktoré ich páchajú, budeme na
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor článku sa zaoberá aplikáciou materiálneho korektívu pri výklade skutkových podstát trestných činov.

Úryvok z textu:
Sú­čas­ná roz­ho­do­va­cia prax Naj­vyš­šie­ho sú­du SR[1] sved­čí ta­ké­mu prís­tu­pu k po­su­dzo­va­niu zá­kon­ných zna­kov skut­ko­vých pod­stát tres­tných či­nov, keď práv­na úp­ra­va umož­ňu­je po­su­dzo­vať ma­te­riál­nu strán­ku spá­cha­né­ho tres­tné­ho či­nu len pri tých tres­tných či­noch, kto­ré sú pre­čin­mi. Z uve­de­né­ho je a prio­ri vy­vo­di­teľ­ný ta­ký my­šlien­ko­vý pos­tup sú­du, že vo vzťa­hu k zlo­či­nom sta­čí pre vznik tres­tnej zod­po­ved­nos­ti napl­niť zna­ky skut­k
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V nasledujúcom článku sa autor zoberá aplikáciou materiálneho korektívu výkladom skutkových podstát trestných činov. Autor v ňom odmieta súčasnú rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu SR, ktorá pripúšťa aplikáciu materiálneho korektívu len pri prečinoch, pričom poukazuje na dôvody, pre ktoré považuje takýto prístup za rozporný so spravodlivosťou.

Úryvok z textu:
Súčasná rozhodovacia prax Najvyššieho súdu SR[1] svedčí takému prístupu k posudzovaniu zákonných znakov skutkových podstát trestných činov, keď právna úprava umožňuje posudzovať materiálnu stránku spáchaného trestného činu len pri tých trestných činoch, ktoré sú prečinmi. Z uvedeného je a priori vyvoditeľný taký myšlienkový postup súdu, že vo vzťahu k zločinom stačí pre vznik trestnej zodpovednosti naplniť znaky skutkovej podstaty len formálne, nakoľko zákonodarca vyjadril závažnosť konania,
Autor: prof. JUDr. Tomáš Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Problematika organizovaného zločinu a jeho aktivít je aktuálna aj v súčasnom tisícročí. I keď niektoré ich aktivity skôr poznáme z mnohých akčných filmov či seriálov, zrejme by nebolo vhodné podliehať ilúzii, že tieto praktiky sa odohrávajú len v rámci týchto kontúr. Medzi typické aktivity organizovaného zločinu patrí predovšetkým: obchodovanie s drogami, výpalníctvo, nájomné vraždy a obchodovanie s ľuďmi. Slovenská republika bola terčom týchto aktivít predovšetkým po roku 1989. Udalosti z tohto obdobia viedli k radikálnym zmenám v oblasti spoločenského, ekonomického, sociálneho a politického ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Problematika organizovaného zločinu a jeho aktivít je aktuálna aj v súčasnom tisícročí. I keď niektoré ich aktivity skôr poznáme z mnohých akčných filmov či seriálov, zrejme by nebolo vhodné podliehať ilúzii, že tieto praktiky sa odohrávajú len v rámci týchto kontúr. Medzi typické aktivity organizovaného zločinu patrí predovšetkým: obchodovanie s drogami, výpalníctvo, nájomné vraždy a obchodovanie s ľuďmi. Slovenská republ
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok voľne nadväzuje na článok "Bezvedomie zadržaného obvineného" a opätovne sa zaoberá problematikou rozhodovania o väzbe, tentoraz otázkou procesného postupu sudcu pre prípravné konanie, ktorý je miestne nepríslušným na rozhodovanie o návrhu prokurátora na vzatie obvineného do väzby

Sprievodný text: Prís-pe-vok voľ-ne nad-vä-zu-je na člá-nok uve-rej-ne-ný na tej-to strán-ke s náz-vom „Bez-ve-do-mie za-dr-ža-né-ho ob-vi-ne-né-ho“ a opä-tov-ne sa za-obe-rá prob-le-ma-ti-kou roz-ho-do-va-nia o väz-be, ten-to-raz otáz-kou ako má pos-tu-po-vať sud-ca pre príp-rav-né ko-na-nie, keď sa cí-ti mies-tne nep-rís-luš-ným na roz-ho-do-va-nie o návr-hu na vza-tie ob-vi-ne-né-ho do väz-by, kto-rý po-dal pro-ku-rá-tor v zá-kon-nej le-ho-te za-dr-ža-nia.

Úryvok z textu:
Prís­pe­vok voľ­ne nad­vä­zu­je na člá­nok uve­rej­ne­ný na tej­to strán­ke s náz­vom „Bez­ve­do­mie za­dr­ža­né­ho ob­vi­ne­né­ho“ a opä­tov­ne sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou roz­ho­do­va­nia o väz­be, ten­to­raz otáz­kou ako má pos­tu­po­vať sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie, keď sa cí­ti mies­tne nep­rís­luš­ným na roz­ho­do­va­nie o návr­hu na vza­tie ob­vi­ne­né­ho do väz­by, kto­rý po­dal pro­ku­rá­tor v zá­kon­nej le­ho­te za­dr­ža­nia. V tom­to sme­re je ap­li­kač­ným prob­lé­mom
Autor: pplk. doc. RNDr. Tatiana Hajdúková PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Štúdia poskytuje prehľad vývoja časovej náročnosti odhaľovania a dokazovania obzvlášť závažných zločinov na území Slovenskej republiky za posledných desať rokov. Uvádzame analýzu zákonom stanovených odlišností v rozsahu objasňovania a tiež rozdielov vo vzťahu k pomerne formálne určenej dĺžke vyšetrovania, resp. skráteného vyšetrovania. Zameriava sa primárne na pozíciu príslušníka Policajného zboru ako oprávneného subjektu vykonávať vyšetrovanie v prípravnom konaní. Cieľom príspevku je detailne zachytiť vývoj komplexu procesov spojených s prípravným konaním pri obzvlášť závažných zločinoch. V n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Ľudská spoločnosť predstavuje rozsiahlu skupinu osôb vzájomne prepojených vzťahmi, životným prostredím a činnosťami, ktoré sú spojené s ich každodennou existenciou. Časy, keď staré zvyky a morálne zásady boli rešpektované a postačovali na usmernenie správania k spokojnosti všetkých dotknutých osôb, sú nenávratnou minulosťou. Na úspešné fungovanie natoľko zložitej sústavy subjektov bolo nevyhnutné zaviesť regulatívne a konštitutívne pravidlá. [1] Jednou z dimenzií sociálno-ekonomickej
Autor: Oliver Gӧndӧr
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Tento príspevok si nedáva za cieľ obsiahnuť celú problematiku zločinov podľa medzinárodného práva a spôsob ochrany jednotlivca pred nimi. Ale v kontexte multilaterálnych dohovorov načrtnúť spôsob ochrany práv jednotlivca ako subjektu medzinárodného práva v kontexte zločinov mučenia a foriem krutého či neľudského zaobchádzania alebo trestania. Popísať spôsob kreovania orgánov, ktoré si dali do vienka zabraňovať takýmto porušeniam na jednotlivých úrovniach. A taktiež vysloviť názor na niektoré zo skutočností.

Úryvok z textu:
Úvod „Prosím, dovoľte mi výnimočne začať s osobným vyhlásením - toto osobné vyhlásenie robievam pomerne často vtedy, keď rozprávam o ľudských právach: „Mier, absencia vojny a násilia je najlepším ochrancom, najlepšou zárukou proti porušovaniu ľudských práv. Vojna, ozbrojené konflikty a politicky motivované násilie sú smrteľnými hrozbami ľudských práv. V dôsledku toho sa nesmie šetriť na úsilí zabezpečiť mier a vyhnúť sa vojne a násiliu. “ Hans Peter Kaul Tento príspevok si nedáva
Autor: prof. JUDr. Ján Klučka CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V príspevku “Medzinárodnoprávna subjektivita jednotlivca v súčasnom medzinárodnom práve” jeho autor zhrnul celkový stav medzinárodnoprávnej úpravy tohto inštitútu medzinárodného práva tak, ako bol dosiahnutý v priebehu 90. rokov a pokúsil sa tiež o analýzu určitých trendov v tejto oblasti. Zatiaľ čo celkový rozsah medzinárodnoprávnej subjektivity jednotlivca sa v priebehu vývoja výrazne nezmenil a pokrýva oblasť jeho materiálnych práv (medzinárodné zmluvy o ľudských právach), procesných práv (prístup k medzinárodným súdnym a iným konaniam na ochranu ľudských práv), trestnoprávnu zodpovednosť z ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Medzi stále aktuálne otázky medzinárodného práva možno zaradiť aj právne postavenie, resp. medzinárodnoprávnu subjektivitu jednotlivcov. Hoci túto otázku v kontexte súčasného medzinárodného práva nemožno považovať za prioritnú, je skutočnosťou, že počet noriem medzinárodného práva, ktoré s medzinárodnoprávnou subjektivitou jednotlivcov (a v rôznych oblastiach) rátajú, postupom času vzrastal a takáto medzinárodnoprávna úprava napomáhala jednak obsahovej stabilizácii, tak aj určitej vnútornej d
MENU