Nájdené právne články pre výraz: zločinecká organizácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15 dokumentov
11 dokumentov
9 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Lucia Szabanová
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Kľúčové slová: obchodovanie s ľuďmisexuálne vykorisťovanieprostitúcia
Abstrakt: Obchodovanie s ľuďmi predstavuje hrubé porušovanie ľudských práv a patrí k jedným z najlukratívnejších aktivít zločineckých organizácií po celom svete. Vykonáva sa za rôznymi účelmi, vrátane sexuálneho vykorisťovania, nútenej práce, žobrania alebo odoberania orgánov. Obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania je hospodárskou činnosťou riadenou motívom zisku, ktorá v poslednom desaťročí začala vzbudzovať oprávnené obavy. Právne predpisy upravujúce obchod so sexuálnymi službami priamo ovplyvňujú ziskovosť obchodovania s ľuďmi. Úsilie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi síce v posledn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD „Obchod a obchodovanie s ľuďmi sú vo všeobecnosti charakterizované ako vykonávanie kúpy, predaja a zámeny tovaru za účelom získania určitého výťažku. Ich podstata spočíva v tom, že sa zadovažuje tovar nie za účelom, aby bol priamo užívaný, ale aby bol so ziskom predaný."[1] Najväčší podiel obetí obchodovania s ľuďmi, predstavujú osoby, ktoré sú obchodované za účelom sexuálneho vykorisťovania a nútenej prostitúcie - ide spravidla o dievčatá a ženy ktoré sa nútene alebo podv
Autor: Mikhail Belkin
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V článku autor analyzuje štruktúru zločineckého sveta Ruska, vrátane postavenia vodcov zločineckej komunity - "zlodeji v zákone"; dôvody, prečo bolo doteraz veľmi ťažké priviesť k spravodlivosti lídrov zločineckého sveta, ako aj návrh zmeny Trestného zákona Ruskej federácie, ktorý umožní postaviť pred súd vodcov zločineckého sveta.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dňa 1. apríla 2019 ruský prezident Vladimír Putin podpísal zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon Ruskej federácie a ktorý stanovuje trestnoprávne sankcie za vedenie zločineckej skupiny. Uvedený zákon dopĺňa Trestný zákon Ruskej federácie nasledujúcim článkom: «Článok 2101. Obsadenie najvyššieho postavenia v trestnej hierarchii Obsadenie najvyššieho postavenia v zločineckej hierarchii sa trestá odňatím slobody na dobu osem až pätnásť rokov s pokutou až do výšky päť mili
Autor: doc. JUDr. Miloš Deset PhD.
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Legálna definícia zločineckej skupiny bola v minulosti pomerne zložitá, pretože obsahovala niektoré definičné znaky, ktorých objasnenie nebolo jednoduché. V dôsledku toho vznikali problémy s dokazovaním spáchania trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, príp. iných trestných činov spáchaných touto skupinou. Zákonodarca preto predmetnú definíciu zjednodušil. Aktuálna definícia však úplne nezodpovedá kriminologickým poznatkom o organizovanom zločine, najmä pre možnosť zločineckej skupiny jednorazovo spáchať jediný zločin.

Úryvok z textu:
Úvod   Slovenský zákonodarca po prvý raz legislatívne vyjadril or- ganizovanýzločinzákonom č. 183/1999 Z.z., ktorým novelizoval vtedajší zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon (ďalej len „Trestnýzákon č. 140/1961 Zb."). Práve zákonom z roku 1999 sa po prvý raz legálne definovali pojmy „organizovaná skupina" a „zločinecká skupina" a do nášho právneho systému sa zaviedol nový trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Takáto úprava bola a zároveň aj je
Autor: JUDr. Mária Durkošová
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Odborné práce z trestného práva písané rukou či už sociológa, kriminológa, právneho teoretika alebo aj praktika vychádzajú jednotne z ustáleného záveru, že najzávažnejšou formou kriminality je organizovaný zločin. Medzi najnebezpečnejšie prejavy organizovaného zločinu patrí vysoká konšpiratívnosť, profesionalizmus, špecifickosť štruktúry a osobitosť fungovania každej jednej „zločineckej jednotky" a v neposlednom rade aktívna snaha o prenikanie do oficiálnych spoločenských, predovšetkým podnikateľských a politických štruktúr, teda úsilie o infiltráciu do legálnych oblastí života.

Úryvok z textu:
13.1.   Úvod Odborné práce z trestného práva písané rukou či už sociológa, kriminológa, právneho teoretika alebo aj praktika vychádzajú jednotne z ustáleného záveru, že najzávažnejšou formou kriminality je organizovaný zločin. Medzi najnebezpečnejšie prejavy organizovaného zločinu patrí vysoká konšpiratívnosť, profesionalizmus, špecifickosť štruktúry a osobitosť fungovania každej jednej „zločineckej jednotky" a v neposlednom rade aktívna snaha o prenikanie do oficiálnych s
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Albert Camus napísal, že 17. storočie bolo storočím matematiky, 18. storočie storočím fyzikálnych vied, 19. storočie storočím biológie a 20. storočie storočím strachu.[1] Čím sa stane 21. storočie ? Sme na jeho začiatku, a preto, aby nebolo storočím strachu, ako to predchádzajúce, kedy došlo k prudkému nárastu organizovanej kriminality a rozmachu terorizmu, možno konštatovať, že jednou z úloh orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ale aj legislatívy, tak vo vnútroštátnom ako i medzinárodnom meradle, bude aj boj proti terorizmu a organizovanému zločinu.

Úryvok z textu:
Albert Camus napísal, že 17. storočie bolo storočím matematiky, 18. storočie storočím fyzikálnych vied, 19. storočie storočím biológie a 20. storočie storočím strachu.[1] Čím sa stane 21. storočie ? Sme na jeho začiatku, a preto, aby nebolo storočím strachu, ako to predchádzajúce, kedy došlo k prudkému nárastu organizovanej kriminality a rozmachu terorizmu, možno konštatovať, že jednou z úloh orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ale aj legislatívy, tak vo vnútroštátnom ako i medzin
Autor: Adriana Ferčáková
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: V odbornej literatúre nie je uvádzaná jednoznačná definícia hybridných tribunálov. Dôvodom absentujúcej definície okrem faktu, že koncept hybridných tribunálov vznikol pomerne nedávno, je hlavne ich špecifickosť, pretože do istej miery je každý z nich orgánom „sui generis“. Spoločným menovateľom pre špeciálne tribunály je pojem „hybridný“. Je otázkou, či sa tento pojem stane označením pre všetky inštitú- cie nachádzajúce sa medzi medzinárodným tribunálom a národným súdom, alebo získa jasnejšie vymedzenie. Podstata daných hybridných súdnych orgán ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1. Definičné vymedzenie hybridných tribunálov V odbornej literatúre nie je uvádzaná jednoznačná definícia hybridných tribunálov. Dôvodom absentujúcej definície okrem faktu, že koncept hybridných tribunálov vznikol pomerne nedávno, je hlavne ich špecifickosť, pretože do istej miery je každý z nich orgánom „sui generis“. Spoločným menovateľom pre špeciálne tribunály je pojem „hybridný“. Je otázkou, či sa tento pojem stane označe
Autor: doc. JUDr. Darina Mašľanyová CSc.
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok autorov je zameraný na problematiku legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ktorá sa označuje aj ako „pranie špinavých peňazí”. Medzinárodné spoločenstvo aktívne bojuje s touto trestnou činnosťou od konca 80. rokov minulého storočia jednak na pôde OSN, ako aj Rady Európy, či v rámci priestoru EÚ. V súčasnosti je táto problematika zaradená medzi najvyššie záujmy v oblasti trestného práva EÚ. Transponovanie smerníc EÚ do právneho poriadku Slovenskej republiky je preto dôležitou súčasťou efektívneho boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Autori sa v príspevku zameriavajú n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pojem „pranie špinavých peňazí", resp. „legalizácia príjmov z trestnej činnosti" sa v súčasnosti veľmi často používa, a to najmä ako sprievodný jav organizovanej kriminality. Je nesporné, že svojou podstatou a dopadmi ide o jeden z najnebezpečnejších negatívnych javov našej doby.1 V rámci legislatívnej činnosti Európskych spoločenstiev a neskôr Európskej únie možno datovať prvé opatrenia na predchádzanie a postihovanie priania špinavých peňazí od začiatku 90. rokov minulého sto
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Po niekoľkých desaťročiach existencie trhovej ekonomiky a podnikania so súkromným kapitálom, je čoraž častejšie nastolená otázka zrušenia obchodných spoločností likvidáciou. Existujú viaceré dôvody na likvidáciu obchodnej spoločnosti. Taxatívne sú vymedzené v ust. § 68 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Zásadnú úlohu v procese likvidácie zohráva existencia obchodného majetku. Rozhodnutím o zrušení obchodnej spoločnosti likvidáciou nastávajú v živote spoločnosti zásadné zmeny, ktoré riadi likvidátor a ktorým budeme v článku venovať svoju pozornosť.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Jedným z komponentov fungovania trhovej ekonomiky je aj otázka likvidácie spoločností. Ak by sme si mali položiť otázku kedy dochádza k likvidácii spoločnosti tak môžeme konštatovať, že spoločnosť jednak splnila účel na ktorý bola založená, alebo pominuli dôvody pre jej ďalšiu existenciu a spoločníci príp. akcionári sa rozhodli spoločnosť zrušiť a vymazať z obchodného registra, ďalej za predpokladu, že nedôjde k prechodu práv a povinností v dôsledku splynutia alebo zlúčenia, a
MENU